Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj 29.08.2022. godine i potpisao predsjednik Upravnog vijeća; Tomislav Novinc, mag.prim.educ.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22/03
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o davanju prostora na privremeno korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na privremeno korištenje

 

Članak 1.

UDRUZI LIBOX, Slavonska 47, Lipik, OIB: 29369714524, ustupa se na privremeno korištenje prostor označen kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“), u svrhu smještaja osoba za potrebe natjecanja LIPIK FIBA 3×3 CHALLENGERA 2022.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga Libox zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove Odluke osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana,
 • podatke o nekretnini koja se daje na privremeno korištenje,
 • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
 • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
 • odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/2201/3
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
Pakrac, 19. srpnja 2022. g.

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

UDRUZI HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA PAKRACA I LIPIKA, Hrvatskih velikana 4, Pakrac, OIB: 79067303542, ustupa se na korištenje prostor koji se nalazi u potkrovlju nekretnine oznake k. č. br. 82/2, AMBULANTA I DVORIŠTE POTKUĆNICA, upisane u zk. ul. br. 259, k. o. Ploštine, površine 92,92 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti i aktivnosti Korisnika vezanih uz provedbu projekta „LAMPSI – Podrška lokalnoj zajednici“ i u svrhu obavljanja djelatnosti i aktivnosti Korisnika vezanih uz pružanje psihosocijalne podrške hrvatskim braniteljima.

Pravo korištenja obuhvaća i pravo korištenja podrumskih prostorija te dvorišta nekretnine iz stavka 1.ovog članka.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

naznaku ugovornih strana,
podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
vrijeme na koje se ugovor sklapa,
odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/21-01/5
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-5
Pakrac, 03. siječnja 2022. g.

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, ustupa se na korištenje prostor u prizemlju, površine 1 m2, koji se nalazi u zgradi na nekretnini oznake k. č. br. 448, k. o. Pakrac, na dijelu označenom kao  4. Suvlasnički dio: 7891/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), na Trgu bana Josipa Jelačića 18, u Pakracu, u svrhu  postavljanja, odnosno rada bankomata.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Hrvatska poštanska banka zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

         naznaku ugovornih strana,
         podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
         međusobne obveze ugovornih strana,
         vrijeme na koje se ugovor sklapa,
         odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 940-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-10/01-22-1
Pakrac, 02. rujna 2022. g.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineja 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: upravna tijela).

 

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/22) i drugim propisima.

 

Članak 3.

(1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
(2) U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

 

Članak 4.

Odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim upravnim odjelima:

 • u Upravnom odjelu za pravne poslove i financije ustrojavaju se Odsjek za pravne poslove i Odsjek za financije,
 • u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gospodarstvo ustrojavaju se Odsjek za društvene djelatnosti i Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove,
 • u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti ustrojavaju se Odsjek za graditeljstvo i Odsjek za komunalne djelatnosti.

 

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. ovog Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje sljedećih poslova:

 • Odsjek za pravne poslove obavlja poslove vezane uz unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Pakraca, mjesnu samoupravu, imovinsko-pravne poslove, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pakraca, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za financije obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna, organizaciju i provedbu poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola, vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa, sastavljanje financijskih izvještaja, obračun i isplatu plaća i drugih naknada, vođenje financijskih i drugih evidencija imovine Grada, osiguranje imovine i djelatnika, naplatu prihoda Grada, zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada, poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika (u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik), druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove vezane uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove iz područja socijalne skrbi i zdravstva, poslove vezane za suradnju s civilnim sektorom, poslove iz područja zaštite i spašavanja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove obavlja poslove vezane uz razvoj gospodarske i turističke djelatnosti na razini Grada, pripremu, kandidiranje i provedbu projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove iz područja poljoprivrede, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za graditeljstvo obavlja poslove vezane uz građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, obračun komunalnog doprinosa i drugih naknada iz svoje nadležnosti, izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje, poslove iz područja prostornog planiranja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost
 • Odsjek za komunalne djelatnosti obavlja poslove vezane uz razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada, zaštitu okoliša, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, uređenje prometa na području Grada, obračun komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti, provođenje komunalnog reda, tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

Članak 6.

(1) Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
(2) Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.
(3) Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.
(4) Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovora gradonačelniku.
(5) Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovora pročelniku upravnog tijela.
(6) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.
(7) U slučaju kraće odsutnosti pročelnika gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.
(8) U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

(1) Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.
(2) Službenik i namještenik može biti primljen u službu i raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
(3) Posebni uvjet za prijam u službu i raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit.
(4) Osoba bez položenoga državnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.
(5) Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.
(6) U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe obavljanja privremenih poslova ili potrebe zamjene odsutnog službenika ili namještenika, obavljanje poslova se osigurava prijmom u službu na određeno vrijeme ili privremenim premještajem službenika ili namještenika u skladu sa zakonom. Kraće i povremeno obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje nije moguće osigurati privremenom popunom iz redova službenika i namještenika upravnih tijela Grada, može se osigurati putem studentskog servisa, ili putem ugovora o djelu, u skladu sa zakonom.

 

Članak 8.

(1) Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Upravni odjel za pravne poslove i financije te Upravni odjel za poslove Grada.
(2) Gradonačelnik, kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, sukladno članku 17. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijma u službu.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 9.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu, a nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.
(2) Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

 

Članak 10.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela na prijedlog voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

 

Članak 11.

(1) U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
(2) Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
(3) Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice ili pročelnik.

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

Članak 12.

(1) Tjedno radno vrijeme službenika i namještenika upravnih tijela Grada raspoređeno je u pet radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.
(2) Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.
(3) Iznimno od odredbe st. 2. ovoga članka službeniku ili namješteniku se zbog osobito opravdanog razloga može odobriti i drugačije dnevno radno vrijeme, ali koje ne može početi niti završiti 90 minuta od redovnog početka, odnosno kraja radnog vremena.
(4) Rješenje o odobrenju posebnog radnog vremena donosi pročelnik upravnog odjela, a na temelju pisanog zahtjeva službenika ili namještenika.
(5) Rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Pakraca raspoređuje se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati.
(6) Iznimno od odredbe st. 5. ovoga članka rad sa strankama za komunalnog redara određuje se utorkom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati, a četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati.
(7) Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Grada Pakraca te na mrežnoj stranici Grada.
(8) Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana te se koristi u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

 

Članak 13.

Službenici i namještenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, Etičkom kodeksu gradske uprave Grada Pakraca, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 14.

(1) Na zgradama u kojima djeluju gradska tijela ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ br. 34/02).
(2) Na vratima službenih prostorija ističu se natpisne pločice s nazivom tijela, imenom i prezimenom dužnosnika, odnosno s nazivom upravnog tijela, nazivom radnog mjesta, imenom i prezimenom te stručnom spremom službenika, odnosno namještenika, a sukladno nazivima radnih mjesta utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Članak 15.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe koji je smješten u predvorju sjedišta Grada, putem gradske mrežne stranice, odnosno na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

 

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

Članak 16.

Slučajevi lakih povreda službene dužnosti pored onih propisanih zakonom su:

 • kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Pakraca,
 • odavanje osobnih podataka zaštićenih zakonom, kao i povjerljivih i tajnih podataka do kojih je službenik ili namještenik došao u obavljanju svoje službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo,
 • osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 9. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procjeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti,
 • biti u vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

 

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/21) te Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11, 3/12 i 4/12).

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA:023-05/22-01/01
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
Pakrac, 23. lipnja 2022.g.

 

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

 

1.      PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 80
protokolarne aktivnosti, odnosi s javnošću i pravo na pristup informacijama 10
osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, prava ili politologije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

2.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja administrativne i protokolarne poslove te koordinira aktivnosti gradonačelnika vezane uz primanje stranaka i organiziranje sastanaka, izrađuje protokol prijema i boravka gostiju i uzvanika, poslovi odnosa s javnošću  i informiranja, sudjeluje u izradi programa prigodnih svečanosti u organizaciji Grada, brine o pravodobnom pozivanju uzvanika za prigodne manifestacije, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, izrada i provedba akata, programa i strategija iz samoupravnog djelokruga upravnoga tijela 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, prava ili politologije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

3.      STRUČNI SURADNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavljanje stručnih, administrativnih i ostalih poslova gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi prijepisa, vođenja zapisnika i uredskog poslovanja, priprema nacrte odluka i drugih akata iz svog djelokruga,  poslovi odnosa s javnošću  i informiranja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomije, prava ili politologije, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

4.      REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Gradskog vijeća, gradonačelnika te njihovih radnih tijela, poslovi prijema akata za upravna tijela Grada, pregledava i signira primljenu poštu i stavlja otisak prijemnog štambilja, zavodi akte u interne dostavne knjige, vodi urudžbeni zapisnik te registar običnog djelovodnika, vođenje zapisnika na sjednicama Vijeća, drugi poslovi iz područja uredskog poslovanja, sudjeluje u poslovima odnosa s javnošću i informiranja, upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom (stvaranje, čuvanje, obrada, pretvorba, zaštita, korištenje i izlučivanje dokumentarnog gradiva) 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

5.      REFERENT OPĆIH POSLOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
poslovi prijema i otpreme pošte, vođenje poštanskih knjiga i kontrola rada dostavljača, vodi brigu o čuvanju i uporabi pečata, daktilografski poslovi, vodi evidencije i administrativni poslovi  iz područja rada i radnih odnosa, poslovi arhiviranja odloženih predmeta, brine o rasporedu obveza gradonačelnika i ostalih dužnosnika, brine o prijemu stranaka i gostiju te obavlja poslove domaćice 80
sudjeluje u izradi programa prigodnih svečanosti u organizaciji Grada 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

6.      ADMINISTRATIVNI REFERENT

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja uredske poslove vezane uz prijem i otpremu akata, vođenje propisanih očevidnika iz uredskog poslovanja, po potrebi obavlja otpremu i dopremu pošte, pomaže u arhivi, pomaže pri umnožavanju, razvrstavanju i otpremi materijala, zaprima pismena i podneske stranaka, vrši prijem pošte, formira spise i dostavlja ih službenicima na rješavanje, obavlja poslove prijepisa, diktata i vodi zapisnike, vodi razne evidencije iz svog djelokruga 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

 

7.      PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE

 

8.      VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

9.      VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši savjetnik 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
praćenje zakona, drugih pravnih propisa i pravne prakse iz djelokruga rada upravnog tijela, analizira i predlaže mjere gradonačelniku i pročelniku, priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, pruža savjetodavnu pomoć u vezi rješavanja upravnih stvari, obveznih i stvarnopravnih odnosa, sudjeluje u izradi ugovora, obavlja savjetodavne i stručne poslove u vezi sa zaštitom interesa Grada na cjelokupnoj imovini, sredstvima i pravima koji s tog temelja proistječu, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje  nadležnosti 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

 

10.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
prati propise, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, obavlja potrebne radnje radi rješavanja imovinskopravnih poslova s nekretninama, vodi evidenciju nekretnina po namjeni u vlasništvu Grada, priprema nacrte ugovora te prati i analizira provođenje odredaba zaključenih ugovora iz svog djelokruga, vodi brigu o osiguranju gradske imovine, izrađuje nacrte općih akata u svezi upravljanja nekretninama, priprema natječaje za prodaju, najam ili zakup nekretnina 55
provodi javnu nabavu, obavlja administrativne i stručne poslove iz javne nabave za potrebe Grada 35
sudjeluje u izradi akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te komunalnog gospodarstva 5
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

ODSJEK ZA FINANCIJE

 

11.  VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, stručni poslovi iz domene financija, planiranje, izrada i praćenje izvršenja proračuna 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

  

12.  VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši savjetnik 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
izrađuje nacrte prijedloga općih i drugih akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, prati stanje u gospodarstvu, analizira i izrađuje planove razvoja, predlaže mjere i izrađuje potrebna izvješća, surađuje s tijelima uprave, gospodarstvenicima i drugim pravnim osobama, brine o zakonitosti pripreme, izradi i izvršavanju gradskog proračuna, izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna i proračunskih akata, sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata vezanih uz EU fondove i druge izvore financiranja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

 

13.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SUSTAV RIZNICE, FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, uspostava, razvoj i upravljanje gradskom riznicom, uspostavlja sustav unutarnjih kontrola, zaprima obavijesti o nepravilnostima, poduzima radnje protiv nepravilnosti, koordinira svim aktivnostima vezano uz sustav unutarnjih kontrola i fiskalnu odgovornost, uspostavlja sustav upravljanja rizicima, kontrolira i nadzire djelovanje trgovačkih društava kojima je osnivač Grad 85
surađuje s upravnim tijelima, Ministarstvom financija i Uredom za državnu reviziju 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

14.  REFERENT ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vodi knjigovodstvo proračuna, vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, izrađuje periodični i završni račun, kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, ispostavlja fakture, vrši kontrolu ostalih financijskih dokumenata, vrši likvidaciju cjelokupne materijalno-financijske dokumentacije, vrši mjesečno usklađivanje analitike sa sintetikom, vrši izradu analiza i financijskih planova, izrađuje sve potrebne financijske izvještaje mjerodavnim institucijama, sudjeluje u pripremi nacrta akata iz domene financijskog poslovanja, vodi evidenciju osnovnih sredstava i imovine Grada 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

15.  REFERENT RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vrši obračun plaća i naknada te sastavlja potrebne liste i obrasce, vrši uplatu i isplatu preko blagajne, sastavlja dnevne blagajničke izvještaje, vodi analitičke kartice, izrađuje i sastavlja potrebne obrasce i evidencije iz svog djelokruga, surađuje s nadležnim Odsjekom pri obavljanju jednostavnijih stručnih poslova na području radnih odnosa, provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema dokumentaciju za prisilnu naplatu, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

16.  REFERENT ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema i obrađuje podatke za prisilnu naplatu, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, stanju računa obveznika, naplati prihoda, bilance i prateće porezne evidencije, ispostavlja fakture, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 

17.  PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

18.  VODITELJ ODSJEKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje te obavlja potrebne administrativne i stručne poslove iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja i civilne zaštite 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava ili ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

19.  STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
prati propise i predlaže mjere za unapređenje potreba iz područja predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, sporta, zdravstva i tehničke kulture na području Grada, vodi evidencije, sastavlja izvješća te prati realizaciju proračunom planiranih prihoda i rashoda iz svog djelokruga, sudjeluje u koordinaciji i usmjeravanju rada mjesnih odbora, organizacija civilnog društva, ustanova predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja te ustanova u kulturi, vodi postupak vezan uz financiranje organizacija civilnog društva, sastavlja prijedlog javnih potreba, prati rad i realizaciju usvojenih programa udruga, obavlja poslove povezane s najmom stanova u vlasništvu Grada, sudjeluje u postupcima javne nabave 85
sudjeluje u organiziranju i provedbi gradskih manifestacija 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prava ili ekonomije, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

 

20.  VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, vodi poslove vezane uz europske integracije i fondove, predlaže odluke i druge opće akte vezane uz unapređenje gospodarstva, EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje i organizira pripremu projekata koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU, vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za programe EU, vrši suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, prati razvoj projekta od početka do kraja, surađuje i koordinira aktivnosti s trg. društvima u vlasništvu Grada Pakraca 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

21.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi prijedloga odluka i drugih općih akata vezanih za unapređenje gospodarstva, EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje i sudjeluje u pripremi projekata koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU, stručni i administrativni poslovi vezani uz programe EU  i poslovi iz domene gospodarstva, vrši suradnju s međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, prati razvoj projekta od početka do kraja, obavlja poslove informiranja zainteresiranih subjekata vezano uz EU i nacionalne fondove 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

22.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz područja poljoprivrede, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, obavlja poslove vezane za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima i drugim tijelima nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga, prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi i podnosi propisana izvješća, obavlja pripremne radnje za postupke zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, obavlja radnje u upravnom postupku iz djelokruga poljoprivrede, izrađuje prijedloge raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, prati naplatu zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i sastavlja opomene za plaćanje duga, predlaže mjere za prisilnu naplatu, obavlja savjetodavne i stručne poslove u vezi sa uzgojem drveća, cvijeća i ostalog bilja, te uređivanja i održavanja parkova i zelenih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

23.  VIŠI STRUČNI SURADNIK – POLJOPRIVREDNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
provodi nadzor, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama, o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama redovito izvještava nadležnu poljoprivrednu inspekciju, sudjeluje u izradi nacrta odluka i drugih općih akata iz područja poljoprivrede, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

4. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

24.  PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

ODSJEK ZA GRADITELJSTVO

 

25.  VODITELJ ODSJEKA ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture ili građevinarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

26.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti, provodi odluke i opće akte vezane uz navedena područja, poduzima mjere i radnje glede zaštite, sanacije i rekonstrukcija kulturno-spomeničke baštine, nadzire izgradnju kapitalnih objekata visokogradnje u vlasništvu Grada, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže  izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga, sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave, suradnja s izvođačima radova, kontrola izvođenja i preuzimanje završenih radova, surađuje na pripremi projekata za aplikacije za sredstva iz EU i nacionalnih natječaja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture ili građevinarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

27.  STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
priprema nacrte odluka i drugih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje i energetske učinkovitosti, obavlja poslove vezane uz definiranje projektnih zadataka, izradu prijedloga troškovnika,  praćenje izrade projektne dokumentacije, kontrolu izrađene projektne dokumentacije, provođenje postupaka ishođenja akata iz područja građenja, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave, suradnja s izvođačima radova, kontrola izvođenja i preuzimanje završenih radova, sudjeluje u izradi nacrta programa građenja objekata komunalne infrastrukture te pripremi izvješća o izvršenju istih, prati propise iz područja prostornog uređenja i gradnje, te energetske učinkovitosti, priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju u svezi investicija kojima je Grad nositelj 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitekture ili građevinarstva, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

28.  REFERENT ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga, obavlja aktivnosti vezane za prikupljanje i ishodovanje  dokumentacije potrebne u pripremi i realizaciji projekata iz područja prostornog uređenja,  graditeljstva, komunalnih poslova, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, vodi potrebne administrativno-tehničke poslove vezane za Odsjek, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u području naplate komunalnog doprinosa, legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, vodi potrebne evidencije, obavlja poslove  u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

29.  VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

30.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te komunalnog gospodarstva, provodi odluke i opće akte vezane uz navedena područja, poduzima mjere i radnje glede izgradnje i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih objekata u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže  izmjene i dopune istih, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga, ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

31.  STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta i provođenju odluka i općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, a koji se  odnose na infrastrukturne građevine, nadzire provedbu programa  kapitalne izgradnje i održavanja infrastrukturnih građevina i surađuje sa sudionicima u gradnji kapitalnih građevina, predlaže i sudjeluje u izradi programa održavanja infrastrukturnih građevina te nadzire radove nad izvođenjem istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže  izmjene i dopune istih, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

32.  REFERENT – KOMUNALNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda te ostalim predmetima iz nadležnosti komunalnog redarstva, nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

33.  REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga, prikuplja, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u području naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda, kao i ostalih gradskih pristojbi o čemu sastavlja periodična i godišnja izvješća 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

34.  DOMAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukuje centralnim grijanjem, održava i popravlja kućne instalacije, opremu i inventar, nadzire korištenje prostora za koji je zadužen, vodi brigu o održavanju službenih vozila 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno- tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

35.  SPREMAČ

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
održava čistoću u prostorijama Grada i drugim poslovnim prostorima Grada 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno- tehničke poslove
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/22-01/7
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2021. godinu i Plan rada i financijski plan za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

  

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2021. godinu i Plan rada i financijski plan za 2023.g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 214-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-3
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 202.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-02/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Odluka o nekorištenju prava prvokupa

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), članka 35. i članka 48. stavka 2. i stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o nekorištenju prava prvokupa

 

Članak 1.

Grad Pakrac, kao ovlaštenik prava prvokupa, neće se koristiti pravom prvokupa na nekretnini oznake k. č. br. 877/2, KUĆA I MARKET – POSLOVNA ZGRADA I DVORIŠTE, površine 1358 čhv, upisanoj u zk. ul. br. 2193, k. o. Pakrac, po kupoprodajnoj cijeni od 2.189.500,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/15
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19 i 144/21), članka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br.33/0160/01129/05109/07, 125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o nerazvrstanim cestama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, te poslovi nadzora nad tim cestama.

 

Članak 2.

Nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca jesu ceste koje se koriste za promet vozilima i koje može svatko slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama .

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane  javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Nerazvrstanom cestom ne smatraju se prilazi na cestu ( kolni prilazi ) ili pješački prilazi koji služe pojedinom objektu i koje su izgradili vlasnici na zemljištu u svom vlasništvu ili suvlasništvu ili na tuđem zemljištu, temeljem ustanovljene služnosti (upisane u zemljišnu knjigu ili ugovora o služnosti puta) ili temeljem građevne dozvole za izgradnju ishođene na svoje ime.

Predstavničko tijelo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) je ovlašteno donositi pojedinačne odluke, kojima se utvrđuje status nerazvrstane ceste, pojedine ulice ili puta na području Grada, kao i zatražiti upis prava vlasništva na nerazvrstanim cestama u korist Grada pred nadležnim zemljišnoknjižnim odjelom i drugim nadležnim tijelima, kada i ako se takva potreba ukaže.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi. Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće.

Grad je dužan putem nadležnih tijela pokrenuti i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovoljnog zauzimanja cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Dio nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općim aktima o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnosti kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.

 

Članak 3.

–  „ulicom“ , u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena prometna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu te je namjenjena cestovnom i pješačkom prometu.

–  „seoskim putem“ ,  u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina koja prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka , zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

– „poljski put“  je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

– „drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama“u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet.

 

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

–    „raskrižje“ je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

–    „križanje“ je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

–    „priključak na cestu“ je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

–    „zaštitni pojas“ je zemljište uz nerazvrstanu cestu cestu na kojemu se primjenjuju ograničenja propisana ovom Odlukom,

–    „prilaz na cestu“ je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

–    „redovno održavanje“ nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

–    „prekomjerna uporaba“ nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na njoj ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

–    „izvanredni prijevoz“ je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu odnosno propisana osovinska opterećenja,

–    „prekopavanje“ je izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanje odnosno postavljanje vodova, nasipavanje i zbijanje nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon nasipavanja.

 

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste ili javno-prometne površine,

– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

 

II. ODRŽAVANJE

 

Članak 6.

            Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi  Gradsko vijeće Grada Pakraca temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovitog održavanja koji čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima te radovi izvanrednog održavanja cesta što podrazumijeva povremene radove koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Za održavanje ceste,popravke udarnih jama,oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena i koja kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste te se sanacija mora izvesti u najkraćem mogućem roku.

 

Članak 7.

Radovi redovnog  održavanja  nerazvrstanih  cesta su:

– nadzor i pregled cesta i objekata,

– redovito održavanje prometnih površina,

– redovito održavanje bankina,

– redovito održavanje pokosa,

– redovito održavanje sustava odvodnje,

– redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

– redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,

– redovito održavanje vegetacije,

– osiguranje preglednosti,

– čišćenje ceste,

– redovito održavanje cestovnih objekata,

– interventni radovi,

– zimska služba.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta su:

– obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora

– ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje

– mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste

– poboljšanje sustava odvodnje ceste

– zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste

– saniranje odrona,

– radovi na zaštiti kosina od erozije,

– sanaciju obložnih zidova,

– zaštitu ceste od podlokavanja,

– radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,

– pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

– uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

– poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,

– obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Izvanredno održavanje cestovnih objekata posebno obuhvaća:

– zamjenu kolnika

– zamjenu hidroizolacije

– popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka

– popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,

– popravak ili zamjenu ležajeva

– popravak ili zamjenu prijelaznih naprava

– uređenje prijelaza na nasip

– zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja

– cjelovitu antikorozivnu zaštitu

– sanaciju i zaštitu betonskih površina

– zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona

– sanaciju tunelske obloge

– sanaciju i obnovu zidova.

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s  Pravilnikom o održavanju cesta.

 

Članak 8.

            Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu s posebnim zakonom.

 

Članak 9.

Revizijska okna i poklopci revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja. Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu su odgovorni vlasnici tih instalacija.

 

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

 

Članak 10.

           Građenje i rekonstrukcija  nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko  vijeće Grada Pakraca, na temelju tehničke dokumentacije,  propisa  o gradnji i prostornih planova.

 

Članak 11.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

–   pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–   ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–   ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–   ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno posebnim propisima,

–   ustupanje radova premještanja komunalne i druge infrastrukture,

–   ustupanje geodetskih radova,

–   ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–   ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–   organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–   investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–   ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete koje nerazvrstana cesta mora zadovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

 

Članak 12.

            Nerazvrstana cesta se mora projektirati, graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m za dvosmjerni i 2,75 m za jednosmjerni promet prema odredbama posebnih propisa i PPU Grada Pakraca.

 

IV. ZAŠTITA

 

Članak 13.

            Mjere zaštite nerazvrstanih cesta provode se prema važećem Zakonu o cestama koji uređuje to područje.

 

Članak 14.

            Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javnoprometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Prilaz koji služi kao spoj u funkciji kolnog pristupa pojedinačnih korisnika, do zemljišta ili do zgrada pokraj ceste ne zahtijeva promjenu u postojećoj prometnoj signalizaciji na nerazvrstanoj cesti.

Priključak i prilaz na  nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da se ne ugrožava stabilnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom koja će dati uvjete na koji način je potrebno izvesti priključak ili prilaz i vršiti njegovo održavanje.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan  ovom Odlukom.

Ako osoba iz stavka 4. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja  održava  nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

 

Članak 15.

            Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

 

Članak 16.

Nadležni odjel Grada Pakraca može rješenjem odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina kada je to potrebno radi izvođenja radova na popravcima ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, na način da propiše mjesto i vrijeme izvođenje radova, privremenu regulaciju prometa tijekom radova, način i uvjete izvođenja radova, način sanacije prekopanog dijela ceste, mjere zaštite drugih površina i sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Prekopavanje nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine moguće je jedino pod uvjetom da pravna osoba koja vrši prekopavanje radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija obnovi kolničku/hodnu konstrukciju u punoj širini kolničke konstrukcije odnosno javno-prometne površine u zoni prekopavanja te je vrati u prvobitno stanje.

 

Članak 17.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Investitor,vlasnik odnosno upravitelj infrastrukture dužan je najmanje 3 dana prije početka izvođenja radova izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca ( komunalnog redara ).

Radovi na prekopavanju kolnika ako se on presijeca po širini moraju se izvoditi u etapama tako da jedna polovica kolnika bude uvijek slobodna za promet, a ukoliko se prekopavanje izvodi po širini nogostupa tada se odgovarajućim sredstvima mora osigurati siguran prelazak pješaka preko iskopa uz poduzimanje odgovarajućih mjera sigurnosti.

Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje prilikom prekopavanja nerazvrstane ceste kao i građevni materijal koji će se ugraditi u rov može se odlagati samo s jedne strane nogostupa ili kolnika, a zemlja i drugi materijal u rasutom stanju moraju se odgovarajuće ograditi radi sprječavanja osipanja.

 

Članak 18.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini pravna osoba zbog koje se vrše radovi je dužna osigurati pješački promet i promet vozila ( privremenu regulaciju prometa ) uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prikrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizaciju, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja pravna osoba koja izvodi radove na osnovu usvojenog prometnog rješenja ( elaborata ).

Pravna ili fizička osoba uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa dužna je priložiti elaborat iz stavka 2. ovoga članka.

Po završetku radova pravna osoba koja izvodi radoveje dužna odmah izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužni su bez odlaganja dovesti u prvobitno stanje.

Investitor odnosno izvođač radova jamči za kvalitetu izvedenih radova dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova, a u skladu s uvjetima o načinu sanacije iz suglasnosti za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Nadležni upravni odjel Grada Pakraca prati kvalitetu izvedenih radova i dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka.

Ako nadležni upravni odjel Grada Pakraca utvrdi da radovi dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvedeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevat će od investitora odnosno izvođača radova da ih ponovno obavi te da nadoknadi time nastalu štetu.

 

Pravna osoba je dužna prije početka radova na prekopavanju izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca i druge subjekte o danu početka izvođenja radova.

 

Članak 19.

Nadležni upravni Odjel Grada prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine te ukoliko utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od pravne osobe koja je izvršila sanaciju da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

 

Članak 20.

Iznimno u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine (hitne intervencije), prekopavanju nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) može se pristupiti i bez traženja odobrenja nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca, uz obvezu pravne osobe koja izvodi radove da poduzmu sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba koja izvodi radove je dužna odmah usmeno izvijestiti nadležni upravni odjel (komunalno redarstvo), a najkasnije u roku od jednoga dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Pravna osoba koja izvodi radove je dužna odmah po otklanjanju kvara izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste  ili javno-prometne površine u skladu s propisanim uvjetima iz članka 21. ove Odluke,odnosno dovesti građevinu u prvobitno stanje.

U slučaju da pravna osoba ne postupi prema stavku 3. ovoga članka Grad Pakrac će izvesti radove sanacije na trošak pravne osobe koja je uzrokovala oštećenje građevine.

 

Članak 21.

Sva oštećenja ceste ili javno-prometne površine koja nastanu obavljanjem određenih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti pravna osoba koja je uzrokovala oštećenje je dužna u cijelosti sanirati na način:

 • nogostup – obnoviti gaznu površinu u punoj njegovoj širini (beton, asfalt) neovisno dali su radovi izvođeni po širini ili dužini nogostupa, odnosno zamjenom oštećenih kamenih ili keramičkih ploča istog oblika ili tipa kao što su ploče na neoštećenom dijelu nogostupa,
 • na cesti s dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnog traka na kojemu su izvođeni radovi odnosno izvršen prekop po širini kolnog traka. Ako su radovi izvođeni po dužini kolnog traka potrebno je postaviti asfalt po cijeloj dužini izvođenih radova u punoj širini oštećenog kolnog traka,a ako se prilikom izvođenja radova oštete oba kolna traka saniranje odnosno postavljanje novog završnog sloja asfalta je potrebno izvesti na cijeloj dužini izvođenih radova u punoj širini kolnika ( oba prometna traka ),
 • na užim cestama na kojima nisu označena najmanje dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnika i
 • na javno-prometnim površina – obnoviti gazne površine s istom vrstom materijala koji je na njima bio prije izvođenja radova.
 • gdje god je to moguće potrebno je izvesti podbušavanje ispod ceste ili nogostupa kako bi se izbjeglo prekopavanje asfaltnih površina

Kod saniranja štete na nerazvrstanoj cesti ili javno-prometnoj površini radovi trebaju biti izvedeni na način:

 • pravilnim zasjecanjem postojećeg asfalta ukloniti sve oštećene dijelove asfalta, betona ili druge podloge,
 • rov zatrpavati granuliranim tucanikom (0-32),
 • ugraditi tamponski sloj tucanika debljine 30 cm, a zbijenosti 75 MN/m2 te izvještaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadležnom odjelu Grada Pakraca,
 • na prometnoj površini na kojoj se odvija kolni promet rov treba nabiti mehanički,
 • prije asfaltiranja površinu treba temeljito očistiti ,a izrezane rubove i cijelu površinu rova premazati bitumenskom emulzijom,
 • ugraditi asfalt u debljini i slojevima identičnim postojećem stanju,
 • uzdužni rubovi spojeva moraju biti premazani vezivom, kako bi se osiguralo što bolje povezivanje tih površina,
 • na prometnoj površini na kojoj se odvija pješački promet izvesti nabijanje posteljice te podlogu ugraditi nabijanjem 20 cm zbijenosti 60 MN/m2, završni sloj izraditi od istog materijala i oblika kao što je bila prethodna podloga,
 • obnoviti oštećenu i uništenu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,
 • obnoviti oštećeno i uništeno zelenilo, rubnjake, šahte, slivnike oborinske kanalizacije

 

Članak 22.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama na njihovoj imovini uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem odgovara pravna osoba koja tu štetu prouzroči.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti izvođač radova je dužan osigurati privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm.

 

Članak 23.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje protivno danim uvjetima koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, pravna osoba koja izvodi radove ili održavanje nerazvrstane ceste ili javne površine dužan je o tome odmah izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca  odnosno pozvati komunalno redarstvo te poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od njihovog oštećenja i osiguranje sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Grad je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova sanacije oštećenja.

Ukoliko pravna osoba ne poduzme mjere iz stavka 1. ovoga članka iste će poduzeti Grad Pakrac na teret pravne osobe koja je prouzrokovala oštećenje.

 

Članak 24.

            Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca.

U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

 

Članak 25.

            Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj vrše radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni upravni odjel Grada pravovremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

 

Članak 26.

            U blizini križanja dviju  nerazvrstanih cesta u razini, ili križanju nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje,visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti, u protivnom, učiniti će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na trošak vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

 

Članak 27.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta  osobito  je zabranjeno:

–  oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

–   trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezina dijela,

–   dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

–   sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

–   vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

–   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

–   odlagati drvnu masu, ostali materijal ili druge predmete,

–   postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen-obilježja,

–   postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja nadležnoga gradskoga upravnog tijela,

–   rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

–   odlagati snijeg ili led,

–   obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je:

–   postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

–   paliti vatru i korov,

–   puštati domaće životinje bez nadzora,

–   ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

–   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

–   ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

–   obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Članak 28.

      Evidenciju o nerazvrstanim cestama  vodi   nadležni upravni odjel Grada Pakraca na temelju odredbi propisa o javnim cestama.

 

V. NADZOR

 

Članak 29.

Nadzor nad provedbom  odredbi  ove Odluke obavlja komunalni redar.

 

Članak 30.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

a) pregledati:

 1. nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
 2. poslove održavanja nerazvrstanih cesta,
 3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,
 4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju poslovima održavanja,
 5. tehničku dokumentaciju (projekte) za izvanredno održavanje,
 6. poduzimanje mjera za zaštitu nerazvrstanih cesta,

 

b) narediti:

 1. uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,
 2. uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek trajanja objekta,
 3. privremenu obustavu radova ili radnji što se izvode suprotno odredbama ove odluke, suprotno uvjetima iz rješenja odnosno suglasnosti za radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti te suprotno tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne infrastrukture,
 4. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprječavaju odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 5. vraćanje zaposjednutog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje,
 6. prestanak i uklanjanje drugog ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste
 7. poduzimanje mjera za žurno sprječavanje nastanka ili uklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile ili zbog drugih opasnosti,

 

c) izdati rješenje, pokrenuti prekršajni postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu.

 

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

 

Članak 32.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivanju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i imovine.

 

VI. NOVČANE KAZNE

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

 1. koristi nerazvrstanu cestu suprotno članku 2. stavku 3. ove Odluke,
 2. postupi suprotno članku 6. Stavak 4. ove Odluke,
 3. ne obavlja poslove redovitog i izvanrednog održavanja iz članka 7. ove Odluke,
 4. ne održava revizijska okna iz članka 9. ove Odluke,
 5. postupa suprotno članku 13. ove Odluke,
 6. postupi suprotno članku 14. stavcima 4.,5. i 6. ove Odluke,
 7. postupi suprotno članku 16. ove Odluke,
 8. postupi suprotno članku 16. ove Odluke,
 9. postupa suprotno članku 18. ove Odluke,
 10. postupi suprotno članku 20. stavku 2. ove Odluke,
 11. postupi suprotno članku 22. stavku 2. ove Odluke,
 12. postupi suprotno članku 23. Stavku 1. ove Odluke,
 13. na nerazvrstanoj cesti poduzima radove ili radnje bez rješenja odnosno suglasnosti ili suprotno uvjetima iz rješenja odnosno suglasnosti iz članka 24. ove Odluke,
 14. postupi suprotno članku 26. ove Odluke,
 15. postupa suprotno zabranama iz članka 27. ove Odluke,
 16. postupi suprotno članku 31. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 4., 5., 11., 12., 13., 14. ovoga članka.

 

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 33.

            U smislu ove Odluke nadležni upravni Odjel Grada Pakraca je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

 

Članak 34.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-40/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Vrsta Naziv Katastarska i zemljišnoknjižna čestica Katastarska općina
Groblja i krematoriji na grobljima PRAVOSLAVNO GROBLJE (sakralna zgrada, mrtvačnica, groblje) 1398/1 Pakrac

 Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 940-01/22-01/7
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj  dana 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja
turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje UPU „Matkovac“

 

Članak 1.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ (u daljnjem tekstu: UPU „Matkovac“) je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

(2) UPU „Matkovac“ će se izraditi u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., i 9/11.), te drugim važećim zakonima i propisima.

(3) Nositelj izrade UPU „Matkovac“ je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo.

(4) Izrada UPU „Matkovac“ započinje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“.

 

II. Razlog za donošenjeUPU „Matkovac“

 

Članak 2.

(1)Osnovni razlozi za izradu i donošenje UPU „Matkovac“su sljedeći :

– provedba ciljeva prostornog uređenja sukladno prostornim planovima šireg područja,

– utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno turističko-sportsko – rekreacijske namjene, te pratećih namjena,

– utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

 

III. Obuhvat UPU „Matkovac“

 

Članak 3.

(1) Područje obuhvata UPU „Matkovac“utvrđeno je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021), na kartografskom prikazu br. 4.3.8.- Građevinska područja, Prekopakra, Turističko-športsko-rekreacijska zona „Matkovac“, Gospodarska zona „Prekopakra“ u MJ 1:5000.

(2) Područje obuhvata UPU „Matkovac“ veličine je cca 27,74 hektara .

(3) Područje obuhvata UPU „Matkovac“prikazano na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu UPU „Matkovac“

 

Članak 4.

(1) Obuhvat UPU-a „Matkovac“ određen je kao dijelom izgrađeni, dijelom neizgrađeni i dijelom neuređeni dio izdvojenog građevinskog područja.

(2) Nadijelu zemljišta na području obuhvata Plana su izgrađene građevine i uređene površine, koje imaju sportsko – rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, s djelomično izgrađenim prometnim i infrastrukturnim građevinama.

 

V. Ciljevi i programska polazišta UPU „Matkovac“

 

Članak 5.

(1) Polazišta za izradu UPU „Matkovac“ utvrđena su :

-Prostornim planom Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19,  6/19 – Odredbe za provedbu , Pročišćeni tekst),

-Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021).

(2) Osnovni cilj izrade UPU-a „Matkovac“ je detaljno i konačno definiranje prostora za turističko – sportsko rekreacijske aktivnosti u blizini grada  Pakraca, koje su već tradicionalne te se kroz niz godina dijelom već odvijaju na predmetnom području. Svrha ovog područja je stvaranje dodatne baze za planirano proširenje ponudeturističkog razvoja grada kroz različiteaktivnosti i povećanja smještajnih kapaciteta, ali i prostora za sport i rekreaciju samih građana grada Pakraca i ostalih naselja koja mu gravitiraju.

(3) Osnovni uvjet za budući razvoj i realizaciju gradnje u turističko – sportsko – rekreacijskoj zoni “Matkovac”je regulacija tog područja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj turističke, sportske i rekreacijske ponude i djelatnosti te detaljnije određivanje namjene površina štoće osigurati mogućnost realizacije gradnje te dovršenje tog područja.

(4)UPU-om „Matkovac“ potrebno je odrediti razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU „Matkovac“

 

Članak 6.

Za izradu UPU „Matkovac“ nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja UPU „Matkovac“

 

Članak 7.

Stručno rješenjeUPU „Matkovac“ izrađuje stručni izrađivač UPU „Matkovac“ na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade UPU „Matkovac“ u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

 

VIII. Stručna podloga za izraduUPU „Matkovac“

 

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade UPU „Matkovac“ koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Prekopakru, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

(2)Stručna rješenja za izradu UPU „Matkovac“ izrađuje stručni izrađivač UPU „Matkovac“, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također programska rješenja i stručne podloge koje posjeduju upravni odjeli Grada Pakraca.

 

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“ te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU „Matkovac“

 

Članak 9.

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku izrade UPU „Matkovac“, te drugi sudionici korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU „Matkovac“, utvrđeni su popisom, kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja,graditeljstva i državne imovine,Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg M. Peića 3, Požega,

– MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Osijek,Gornjodravska obala 95-96, Osijek,

-Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županijska 7, Požega,

– Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,

– Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ

– HOPS hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac,

– Mjesni odborPrekopakra

(2) Ako se tijekom izrade UPU „Matkovac“ ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

Članak 10.

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi UPU „Matkovac“ iz članka 9. Ove Odluke pozvat će se, sukladno odredbama Zakona iz članka 1. Ove Odluke da, u roku od 15 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) U zahtjevima za izradu UPU „Matkovac“ iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 1. ove Odluke.

X. Planirani rok za izradu UPU „Matkovac“

 

Članak 11.

(1) Za izradu UPU „Matkovac“ utvrđuju se sljedeći rokovi:

– dostava zahtjeva za izradu UPU „Matkovac“ (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku   od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

– izrada Nacrta prijedloga UPU „Matkovac“ – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,podloga i programa,

– izrada Prijedloga UPU „Matkovac“za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,

– javni uvid u Prijedlog UPU „Matkovac“- u trajanju od 30 dana,

– izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU „Matkovac“ – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-izrada Konačnog prijedloga UPU „Matkovac“- u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,

-dostavljanje završnog elaborata UPU „Matkovac“- u roku od 10 dana, računajući od donošenja UPU „Matkovac“ na Gradskom vijeću Grada Pakraca

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade  i Izrađivača.

 

XI. Izvori financiranja izrada UPU „Matkovac“

 

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu UPU „Matkovac“ osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

 

XII. Završne odredbe

 

Članak 13.

(1) Nositelj izrade UPU „Matkovac“ obvezuje se da:

 • sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 39/19), obavijesti javnost o izradi UPU „Matkovac“ na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 • o izradi UPU „Matkovac“  pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 • vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU „Matkovac“.

(2) Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 • javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“;
 • Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

Na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o osiguranju sredstava za nabavu:  „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca osigurat će se sredstva za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“, evidencijski broj nabave: NVV 1/22, u iznosu do 11.500.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-08/22-01/27
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad).

(2) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

 

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

 

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

 

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

 

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

II. UPRAVNA TIJELA GRADA

 

Članak 6.

(1) Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

(2) Unutar pojedinog upravnog tijela mogu se ustrojiti uže ustrojstvene jedinice koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

(3) Upravna tijela jesu:

 1. Upravni odjel za poslove Grada,
 2. Upravni odjel za pravne poslove i financije,
 3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo,
 4. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

 

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 7.

Upravni odjel za poslove Grada obavlja protokolarne, opće, upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i mjesnih odbora,
 • pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću,
 • poslovi uredskog poslovanja,
 • poslovi suradnje s gradovima prijateljima Grada i ostalim međunarodnim subjektima,
 • protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
 • pravo na pristup informacijama,
 • poslovi organizacije manifestacija,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 8.

Upravni odjel za pravne poslove i financije obavlja pravne, savjetodavne, upravne, stručne poslove financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na:

 • unutarnje ustrojstvo upravnih tijela,
 • mjesnu samoupravu,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
 • javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada,
 • planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna,
 • organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
 • sastavljanje financijskih izvještaja,
 • poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
 • vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
 • poslovi osiguranja imovine Grada te službenika i namještenika upravnih tijela Grada,
 • poslovi naplate prihoda Grada,
 • poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
 • poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 9.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
 • poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
 • poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
 • priprema, kandidiranje i provedba projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 • poslovi iz područja poljoprivrede,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 10.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada,
 • zaštitu okoliša,
 • građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
 • uređenje prometa na području Grada,
 • obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti,
 • provođenje komunalnog reda,
 • izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
 • poslovi iz područja prostornog planiranja,
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

 

Članak 11.

(1) Radom upravnih tijela rukovode pročelnici koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

(2) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.

(3) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.

 

Članak 12.

(1) Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca.

(2) Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca donosi se na način propisan zakonom.

(3) Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

(1) Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca te rješenja o rasporedu službenika i namještenika bit će doneseni u roku propisanom zakonom.

(2) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, zatečeni službenici i namještenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/21).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

Temeljem članaka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7.  sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

            Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći sadrži izvršenje proračuna za prethodnu 2020. godinu, plan za 2021. godinu i izvršenje 2021. godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni i izvršeni prihodi, kao i procijenjeni i izvršeni rashodi za fiskalnu godinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana za 2021. i izvršenja rashoda i izdataka za 2021. raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

Na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca primjenjuje se sustav rizničnog poslovanja sukladno Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 8/2019).

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

 

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

 

Članak 4.

            Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

 

Članak 5.

            Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 6.

            Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave(„Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

Članak 7.

            Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

            Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

 

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

 

Članak 10.

            Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

 

Članak 11.

            Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

 

Članak 12.

            Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 13.

            Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

 

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

 

Članak 15.

            Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

 

Članak 16.

            Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

 

Članak 17.

            Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

 

Članak 18.

            Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

Prihodi koje ostvare upravna tijela Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

            Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 

4. Proračunski nadzor i revizija

 

Članak 20.

            Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

            Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

 

Članak 22.

            Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 

Članak 23.

            Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

 

Članak 24.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-06/22-01/02
URBROJ: 2177-9-20-2/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/41
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/10
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34.i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022.god. donosi

 

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Grada Pakraca za 2021. godinu

 

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2021. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 320-02/22-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-4
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.g.
 1. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 022-05/22-01/4
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21)Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici, održanoj 13. lipnja 2022. godine donijelo je

O D L U K U
o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

             Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-1 od 12. travnja 2021. godine i Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-2 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 21. travnja 2021. godine.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 21. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca(„Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici, održanoj 13.lipnja 2021. godine donijelo je

 

ODLUKU
o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-30/01-21-9od 09. srpnja 2021. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/5
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o provedbi Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Prima se na znanje obavijest gradonačelnice o provedbi Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu, sukladno uputi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 080-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 7.  sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora označenog  kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

 

Članak 2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke sastoji se od:

I. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1, ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

II. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28 m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

III. POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2,

potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

 

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 4.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac.

Međuvlasničkim ugovorom iz stavka 1. ovog članka određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ovoj Odluci. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

 

Članak 5.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 8.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 9.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
– za treću godinu zakupa 4.000,00 kn mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 5.000,00 kn mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 10.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika.

 

Članak 11.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

 

Članak 12.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja te iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 13.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke, dostaviti Zakupodavcu 2 (dvije) bjanko zadužnice, obje na iznos od 10.000,00 kn (desettisućakuna), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova.

 

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

 

Članak 16.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

 

Članak 17.

Tekst natječaja mora sadržavati najmanje sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i prema Gradu Pakracu,
 • odredbu o pravu prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 12. ove Odluke.

 

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora.

 

Članak 20.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 9. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • izvadak iz sudskog registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 Obrtnik:

 • izvadak iz obrtnog registra,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 

Članak 21.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisućakuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

 

Članak 22.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Čanak 23.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Članak 24.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

 

Članak 25.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

 

Članak 26.

Na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 162/21).

 

Članak 27.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja u tu svrhu može imenovati posebno stručno povjerenstvo.

 

Članak 28.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 29.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

 

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 372-01/22-01/11
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022. g.

Odluka o dodjeli nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi ), odredaba članaka 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),  odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc.admin.publ, dana 07. lipnja 2022. donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za dodjelu pojedinačnih novčanih nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja.

 

Članak 2.

Novčana nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se djeci i mladim sportašima pojedincima koji su ostvarili određeni sportski rezultat, odnosno poredak na službenim državnim i/ili međunarodnim natjecanjima na koja su upućeni kao članovi sportskoga kluba i čiji je nastup odobren ili je u programu odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza ili su pod nadležnošću njegova međunarodnoga sportskog saveza.

Novčana nagrada se ne dodjeljuje za timska natjecanja niti za natjecanja u parovima.

 

Članak 3.

Pravo na novčanu nagradu za sportska ostvarenja mogu ostvariti sportaši u svim dobnim kategorijama u skladu s pravilima pripadajućega sporta koji su u životnoj dobi od 8 do 15 godina starosti u svim sportovima i disciplinama.

 

Članak 4.

Novčana nagrada za sportska ostvarenja u skladu s odredbama članka 2. i 3. ove Odluke može se dodijeliti djetetu ili mladom sportašu na temelju osvojene zlatne, srebrne ili brončane medalje, odnosno na temelju osvojenoga prvog, drugog ili trećeg mjesta na službenim državnim ili međunarodnim natjecanjima.

 

Članak 5.

Iznos novčane nagrade djeci i mladim sportašima za sportska ostvarenja utvrđuje se kako slijedi:

1) novčanu nagradu prima svako dijete, mladi sportaš za prethodno ostvareni rezultat na državnom natjecanju kako slijedi:

 • zlatna medalja, prvo mjesto na državnom natjecanju – 3.000,00 kn,
 • srebrna medalja, drugo mjesto na državnom natjecanju – 500,00 kn,
 • brončana medalja, treća mjesto na državnom natjecanju – 300,00 kn,

2) novčanu nagradu prima dijete, mladi sportaš za ostvareni rezultat na međunarodnom natjecanju kako slijedi:

 • zlatna medalja, prvo mjesto na međunarodnom natjecanju – 2.000,00 kn,
 • srebrna medalja, drugo mjesto na međunarodnom natjecanju – 1.000,00 kn,
 • brončana medalja, treće mjesto na međunarodnom natjecanju – 500,00 kn.

Novčana nagrada za sportska ostvarenja iz prethodnog stavka može se ostvariti za nastup sportaša na natjecanju koje je odobrio pripadajući nacionalni sportski savez pod uvjetom da je u određenome sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini, nastupilo najmanje pet natjecatelja iz tri različita kluba.

 

Članak 6.

Sredstva za isplatu novčane nagrade sportašima za sportska ostvarenja osiguravaju se u godišnjem proračunu Grada Pakraca i isplaćuju se po zahtjevu djetetu, mladom sportašu za ostvareni rezultat.

 

Članak 7.

Postupak za dodjelu novčane nagrade pokreće dijete, mladi sportaš ispunjavanjem obrasca zahtjeva u roku od najkasnije četiri (4) mjeseca nakon ostvarenog rezultata, koji je u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio (Prilog 1), a kojemu prilaže:

 • rješenje/uvjerenje/potvrdu – dokaz o ostvarenom rezultatu (ne stariji od 120 dana),
 • presliku rodnog lista,
 • presliku kartice žiro računa na svoje ime.

U 2022. godini priznaju se iznimno sportski rezultati ostvareni od 01.01.2022. godine.

 

Članak 8.

Iznos primljene novčane nagrade dijete, mladi sportaš će vratiti u gradski proračunu ukoliko se utvrdi da je sudjelovao na natjecanju koristeći nedozvoljena sredstva i postupke natjecanja radi kojih je diskvalificiran.

 

Članak 9.

O isplati novčane nagrade djeci i mladim sportašima za sportska ostvarenja nadležni upravni odjel Grada Pakraca dužan je voditi evidenciju.

Nadležni upravni odjel Garda Pakraca je Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,bacc.admin.publ.

 

KLASA: 620-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-1
U Pakracu, 07. lipnja 2022.g

Zaključak o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada

Na temelju čl. 77. st. 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 84/21), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, 84/19, 14/20), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I. Davatelju javne usluge, KOMUNALCU d.o.o., Ulica križnog puta 18, Pakrac, OIB: 01617722870, daje se suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada.

 

II. Cjenik iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u njegovu privitku i čini njegov sastavni dio.

 

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,bacc.admin.publ.

 

KLASA: 363-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-20-01/03-22-3
U Pakracu, 14. veljače 2022.g

Zaključak, informacija o pronalasku strateškog partnera

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 6. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje informacija o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom 100% poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. Pakrac u kapitalu društva Pakrac plin d.o.o. Pakrac.
 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 42. stavka 3. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi

 

KODEKS PONAŠANJA
ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

  

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Kodeksom ponašanja (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

 

Članak 2.

(1) Svrha Kodeksa je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj Kodeksa je uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća odnose se i na gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

(2) Odredbe ovog Kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

 

Članak 4.

(1) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Grada Pakraca
 2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti
 3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Grada Pakraca
 4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

 

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 

 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju
 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja
 4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa
 5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti
 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja
 7. javnosti rada i dostupnosti građanima
 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti
 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine
 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;
 15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično)
 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih
 17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

 

Članak 6.

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju   obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

 

 

Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

 

Članak 10.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

 

 

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

 

Članak 12.

(1) Primjenu Kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

 

Članak 13.

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

 

Članak 14.

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

 

Članak 15.

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi član Gradskog vijeća, člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada  ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

 

Članak 16.

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

 

Članak 17.

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u  odlučivanju.

 

Članak 18.

(1) Za povredu odredbi Kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa.

(2) Protiv odluke Gradsko vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

 

Članak 19.

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.

 

Članak 20.

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pakraca.

(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 21.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku i na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 021-05/22-01/2
URBROJ:2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 28. ožujka 2022. godine

 

Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKA
o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

 

 

 Članak 1.

Donosi se usklađena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca (KLASA: 810-01/22-01/1, URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2 od dana 3. siječnja 2022.g.) uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

 

Članak 2.

Usklađena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  Odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-6
Pakrac, 28. ožujka 2022. g.

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2022. – 2024. g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2022. – 2025.g.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavak 5.  i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19), članka 5. Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine 117/08) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici, održanoj dana 28. ožujak 2022. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na pse koje u obavljanju poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe (npr. vojska, policija, zaštitari) kao i na pse vodiče slijepih osoba.

 

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 1. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje kao primjerice psi, mačke, ukrasna perad, ptice, mali sisavci, akvarijske ribice, kornjače te ostale male egzotične životinje koje su u posjedu i pod nadzorom poznatog vlasnika;
 2. Posjednik je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje;
 3. Neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog vlasnika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu;
 4. Pas ili mačka lutalica je životinja nepoznatog vlasnika;
 5. Napuštena životinja je ona koju je vlasnik svjesno napustio;
 6. Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila svog vlasnika bez njegove volje i koji je traži;
 7. Opasan pas je pas koji je posebnim propisom označen kao takav;
 8. Divlje životinje su sve životinje osim kućnih ljubimaca, domaćih životinja, službenih životinja i radnih životinja.

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 4.

Ako se kao kućni ljubimac nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, moraju se zadovoljiti posebni uvjeti držanja istih.

 

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimaca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Kućnog ljubimca ne smije se izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem kao i njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.

 

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca posjednik kućnog ljubimca dužan je u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste osigurati sljedeće:

 1. odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,
 2. odgovarajući prostor i nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,
 3. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,
 4. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
 5. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,
 6. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i pomoć pri okotu kućnog ljubimca,
 7. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad ili je u tijeku okot kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Kućice i ograđeni prostori za smještaj psa ili pasa ne smiju biti manji od minimalne površine utvrđene u Prilogu, koji je sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik ima obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečisti kućni ljubimac.

 

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način kojim se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina

 

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene – prehrambene trgovine, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

 

Članak 10.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne prometne i zelene površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde.

Obveza čišćenja iz stavka 2. ovog članka odnosi se i na osobe koje hrane slobodno živuće mačke, uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo hranjene.

 

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

 

Članak 12.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

 

Članak 13.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

 

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

 

Članak 14.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom sukladno propisima o veterinarstvu.

Psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Posjednik psa obvezan je prijaviti nabavu, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa.

Za troškove upisa pasa, obveznog označavanja pasa i izdavanja službenih isprava posjednik plaća naknadu u skladu s zakonskim odredbama.

Psi nad kojima nisu provedene propisane mjere iz stavka 5. ovoga članka smještaju se u sklonište na teret posjednika, odnosno jedinice lokalne samouprave ukoliko posjednik nije poznat, a usmrćuju se u skladu s odredbama posebnog propisa o zaštiti životinja.

 

Članak 15.

Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim posebnim propisima o opasnim psima.

 

Članak 16.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa ostavljati bez nadzora na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.

 

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, a ukoliko je pas utvrđen kao opasan, ulazna vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Zabranjeno je držati psa stalno vezanog ili ga držati u prostoru za odvojeno držanje psa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Ukoliko je pas utvrđen kao opasan, na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“.

 

Članak 18.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

 

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa posjedniku koji se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

 

Članak 20.

Na javnim prometnim i zelenim površinama unutar naselja, posjednik psa dužan je voditi psa na povodcu i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i drugih životinja te njihovo kretanje.

 

Članak 21.

Zabranjeno je dovoditi i slobodno puštati psa u gradske parkove, cvjetnjake, uređena dječja igrališta, zelene površine oko škola i dječjeg vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata, na groblje i slično.

Grad Pakrac može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa.

Psa je dopušteno dovoditi i puštati bez povodca samo uz nadzor i odgovornost posjednika i to isključivo izvan granica naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja.

 

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

 

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja ovlaštena pravna osoba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

 

Članak 23.

Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama provodi sukladno propisima o zaštiti životinja pravna osoba ovlaštena za navedenu djelatnost.

 

Članak 24.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada Pakraca.

 

Članak 25.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana gubitka, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana nalaska životinje osim ako je u tom roku životinju vratio vlasniku te pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja vlasniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

 

Članak 26.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom „Programu zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

 

Članak 27.

Ugovorom sklopljenim između Grada Pakraca i ovlaštene pravne ili fizičke osobe za skupljanje životinja regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa.

 

VI. NADZOR

 

Članak 28.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar Grada Pakraca.

 

Članak 29.

U provedbi nadzora ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

 • pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru;
 • ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci;
 • uzimati izjave stranaka i drugih osoba;
 • zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju;
 • prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način;
 • očitati mikročip;
 • obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora;

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 • postupa s kućnim ljubimcima suprotno odredbama u članku 5. i 6. ove Odluke;
 • vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. Odluke;
 • pušta kućne ljubimce na javnoj površini bez nadzora (članak 10. stavak 1. Odluke);
 • ne očisti javnu površinu onečišćenu otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. Odluke);
 • ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članak 13. Odluke);
 • postupa suprotno odredbama u članku 14. Odluke;
 • ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. Odluke);
 • ostavlja psa bez nadzora na balkonu, terasi, lođi, zajedničkim dijelovima ili okolišu stambene zgrade (članak 16. Odluke);
 • drži psa protivno članku 17. Odluke;
 • nije poduzela odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanja građana zbog zavijanja i laveža psa (članak 18. Odluke);
 • ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20. Odluke);
 • pušta psa na zabranjene površine (članak 21. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 1/11).

 

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 322-08/22-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.

 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse
MASA PASA (kg) MINIMALNA POVRŠINA (m2) MINIMALNA VISINA (natkriveni, m) MINIMALNA ŠIRINA (m)
do 24 kg 6,0 1,8 2,0
25-28 kg 7,0 1,8 2,0
29-32 kg 8,0 1,8 2,0
od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m2) u kojim boravi veći broj pasa
Broj pasa u prostoru  Min. površina- psi težine do 16 kg  Min. površina- psi težine od 17 do 28 kg  Min. površina- psi teži od 28 kg
2 7,5 10 13
3 10 13 17
4 12 15 20
5 14 18 24
6 16 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37

 

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm
Veličina psa-                        visina pleća u cm Veličina kućice
do 55 cm 100x60x50
od 56 do 65 cm 150x100x70
od 65 cm i više 170x120x85

 

 

 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k. č. br.1001, PUT U DONJEM POLJU, površine 20čhv, zk. ul. br. 3439,  k. o. Pakrac, a koja će, nakon stavljanja u primjenu novog katastarskog operata za k. o. Pakrac, biti nekretnina oznake k. č. br. 871,  LIVADA, površine 107 m2, zk. ul. br. 1735, k. o. Pakrac.

Status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz stavka 1. ovog članka ukida se jer je trajno prestala potreba korištenja iste kao nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-06/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20-2/03-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i čl. 2 te čl. 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na  6. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. g., donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

 

PREDMET PRODAJE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, ORANICA, površine 15876 m2, upisane u zk. ul. br. 3597, k. o. Pakrac.

Nekretnina iz stavka 1. ovog članka u naravi je neizgrađeni dio građevinskog područja gospodarske zone „Pakrac 5“ (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja).

 

POČETNA CIJENA NEKRETNINE

 

Članak 2.

Za nekretninu iz čl. 1. ove Odluke utvrđuje se početna cijena u iznosu od 601.382,88 kune.

Kupac nekretnine iz čl. 1. ove Odluke obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine u iznosu od 3.750,00 kuna.

Tržišna vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ani Bunčić, ing. građ., procjembenim elaboratom br. 07/2022,od 1. veljače 2022. g.

 

UVJETI PRODAJE           

      

Članak 3.

Postupak prodaje nekretnine vrši se putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su sposobne biti nositelji prava vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Kupoprodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, a koja ispunjavaju sve uvjete natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, pravo prvenstva ima ponuditelj koji kupuje nekretninu u svrhu izgradnje poslovne građevine trgovačke namjene. Pravo prvenstva dokazuje se prilaganjem idejnog rješenja planiranog objekta zajedno s popratnim sadržajem.

Grad Pakrac ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta  gradnje koji se odnose na nekretninu, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

Eventualna izmještanja instalacija i priključaka koje su teret na predmetnoj nekretnini, kupac nekretnine dužan je izvršiti o svom trošku u skladu s posebnimuvjetima nadležnih pravnih osoba.

 

NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

Članak 4.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nekretnine platiti jednokratno, u roku 90 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Grad Pakrac izdat će kupcu ispravu podobnu za upis prava vlasništva nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 5.

Kupac je dužan na nekretnini iz čl. 1. ove Odluke izgraditi građevinu sukladno namjeni utvrđenoj Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07, 2/12 , 3/15, 8/21).

Kupac je dužan započeti s građenjem građevine iz stavka 1. ovog članka u roku 2 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan izgraditi građevinu iz stavka 1. ovog članka u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan staviti građevinu iz stavka 1. ovog članka u funkciju, odnosno započeti obavljati djelatnost u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac ne izradi građevinu i ne stavi istu u funkciju  sukladno stavku 1., 2., 3. i 4. ovog članka, prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo te zadržava iznos od 25% od kupoprodajne cijene.

 

JAMČEVINA

 

Članak 6.

Za kupnju zemljišta plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene. Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 8.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 9.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca  

Na temelju članka 18.i 21.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19. i 42/20.) i članka 23. i71. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca(Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 11/20), Turističko vijeće Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 07.ožujka 2022. godine donijelo je sljedeći

 

PRAVILNIK
o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica), a naročito:

 • nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
 • poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu turističke zajednice
 • broj radnih mjesta
 • način rada i rukovođenja
 • ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

 

Članak 2.

U Turističkoj zajednici izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:

 • zakonitosti,
 • efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti,
 • pravilnog odnosa prema klijentima.

 

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkoj zajednici popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici.

 

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkoj zajednici obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati kako slijedi:

 

1. Direktor Turističke zajednice

 • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje,
 • posjeduje organizatorske sposobnosti,
 • uz dokaze o ispunjavanju navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Opis poslova:

 • zastupa Turističku zajednicu,
 • organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističke zajednice,
 • provodi Odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti, odgovoran je za

poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističke zajednice,

 • sudjeluje u donošenju Strategija i planova vezanih za područje Zajednice,
 • surađuje s pravnim i računovodstvenim službama,
 • planira i osmišljava nove manifestacije i provodi postojeće manifestacije,
 • promovira destinaciju,
 • izrađuje analize za potrebe Turističke zajednice,
 • upravlja destinacijom, unapređuje postojeće i stvara nove turističke proizvode,
 • osmišljava i priprema promotivni materijala,
 • organizira i prati izvršenje periodičnog i godišnjeg financijskog plana,
 • komunicira sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma, te provodi radnje koje oni nalože,
 • za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, Skupštini i Predsjedniku Turističke zajednice.

 

2. Stručni suradnik za turizam (2 izvršitelja)

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

Opis poslova:

 • brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZ-a,
 • prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,
 • prati natječaje prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
 • provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima i obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,
 • za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.

 

3. Administrativni referent (1 izvršitelj)

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Opis poslova:

 • obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice, obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice,
 • obavlja financijske, kadrovske i opće poslove,
 • informiranje destinacije, objavljivanje sadržaja na internetu,
 • vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice,
 • izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice,
 • osmišljava i distribuira propagandni materijal,
 • uređuje i komunicira sa drugim turističkim zajednicama, Hrvatskom turističkom zajednicom i nadležnim Ministarstvom te blagovremeno provodi radnje koje on naloži,
 • obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice,
 • za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističke zajednice i Predsjedniku Turističke zajednice.

 

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.

 

Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci. Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće.

 

Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

 

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.

 

Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.

 

Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

 

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkoj zajednici koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkoj zajednici dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkih zajednica.

 

Članak 10.

Potrebu za vježbenicima i broj istih u Turističkoj zajednici utvrđuje se u tekućoj godini Programom rada i Financijskim planom za iduću godinu.

  

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter. Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

 

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice(boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca  i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 27.veljače 2019.g.

 

TURISTIČKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA:
URBROJ:
U Pakracu, 07. ožujka 2022.g.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

 

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2021.GODINI

1.       MJERA Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
NOSITELJI Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2021.  

 

2.       MJERA Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 5/2017) – kontinuirana provedba sukladno Odluci

 

3.       MJERA Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
NOSITELJI Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju

 

4.       MJERA Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“

 

5.       MJERA Unaprjeđenje sustava transporta
NOSITELJI Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021. G.

 

6.       MJERA Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Mjera iz točke 6. Provoditi će se po potrebi a  nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog

 

7.       MJERA Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
NOSITELJI Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
SREDSTVA 667.312,50 od toga Grad Pakrac 100.075,11kn
IZVORI SREDSTAVA Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
PROVEDBA 2021. GODINE Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika i izvršio isporuku ugovorenih spremnika.

 

8.       MJERA Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021. G. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 13/2020);
  Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021);

 

9.       mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu .
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2021. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  (Službeni glasnik Grada Pakraca br.06/2021)

 

10.    MJERA Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021. G. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2021.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 03/2022“) – dostavljen JRS;

 

11.    MJERA Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
NOSITELJI Grad Pakrac, Grad Lipik
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021. G. Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen

 

12.    MJERA Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
NOSITELJI Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.
SREDSTVA 8.300,00 kn
IZVORI SREDSTAVA „Komunalac“ d.o.o.
PROVEDBA 2021.G. Edukacija građana kroz informativne publikacije vezane uz gospodarenje otpadom i osiguranim preduvjetima vezanim uz isto na području JLS . U siječnju i srpnju 2021. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.

 

13.    MJERA Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G Izvješće

 

14.    MJERA Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.
 

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

  Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.
  Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.
  Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.
  Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.
  Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.
  Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

 

15.    MJERA Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

 

16.    MJERA Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA 26.250,00 kn
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G. Kontinuirano tijekom cijele godine
  Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :
  depresija prema Filipovcu

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 351-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 01. ožujka 2022.g

Odluka o dodjeli sredstava LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21)gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o dodjeli sredstava LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5, 34550 Pakrac, OIB: 24926977965, za potrebe subvencioniranja rada „Pakračkog lista“ kao jedinog lokalnoginformativnogmedija na području Grada Pakraca i osnovnom izvoru informacija za građane o događanjima s područja Grada, a vezano za sport, kulturu, prosvjetu, politiku, gospodarstvo, rad udruga i slično.

 

Članak 2.

 

Cilj ove odluke je ojačati lokalni medij te osigurati kontinuirano, pravovremeno i transparentno informiranje građana Grada Pakraca i zainteresirane javnosti putem portala „Pakrački list“ https://www.pakrackilist.hr/ i tiskanog izdanja „Pakrački list“, a u skladu s profesionalnim novinarskim standardima i vrijednostima.

Tiskano izdanje Pakračkog lista koje sadrži mjesečni pregled događanja s područja Grada mora biti dostupno u svim naseljima Grada Pakraca gdje postoji prodajno mjesto.

 

Članak 3.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Pakraca, a doznačavati će se na račun LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.u jednakim mjesečnim iznosima tokom proračunske godine.

 

Članak 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenjai objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 402-08/22-01/12
URBROJ: 2177-9-02/01-22-1
U Pakracu, 01. ožujka 2022.g

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19) te članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  11/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 28.veljače 2022. godine donosi

 

PROGRAM
poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2022. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja, sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti te sufinanciranje razvoja inovacija i patenata.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352, L 215/3 od 7.srpnja 2020.godine).

 

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i imaju registrirano  sjedište na području Grada te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem/sjedištem na području Grada.

Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

Poticaji po ovom Programu neće se odobriti korisnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, kao i nepodmirenih obveza na ime poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava prijave i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

 

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 5.000,00 kn u neto iznosu, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 10.000,00 kuna, a isplata će se vršiti u 2 obroka sukladno Ugovoru o dodjeli poticaja. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 2 novozaposlene osobe.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca, odnosno nije prijavljena na obvezna osiguranja po nekoj drugoj osnovi.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je zaključen ugovor o radu, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti obrta za korisnike iz čl. 3. st. 3. ovog Programa.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

 

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 5.000,00 kn u neto iznosu, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 60 dana od dana zaposlenja.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

 

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

 

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova otvaranja obrta.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

 

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

 

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova osnivanja trgovačkog društva.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se osnivače utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

 

Članak 9.

Za sredstva poticaja za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta, a koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

 

Članak 10.

Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit. Nabavljena imovina mora doprinositi poboljšanju obavljanja registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu, a Povjerenstvo za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva zadržava pravo ocjene zahtjeva.

 

Članak 11.

Nabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz st. 1. ovog članka isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Povezane osobe u smislu članka 49. Općeg poreznog zakona nisu prihvatljivi isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz st. 1. ovog članka Programa.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.

 

Članak 12.

Svi troškovi ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. ovog Programa moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine.

Korisnik sredstava iz čl. 12. ovog Programa koji ostvaruje potporu za nabavu dugotrajne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po toj drugoj osnovi.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

 

Članak 13.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac;

 

prihvatljivi su svi  korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar tri godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 14.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora, sredstva mogu koristiti pravne osobe iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada. Uži centar Grada Pakraca za potrebe ove mjere definira se na slijedećim lokacijama:

Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Gojka Šuška.

 

Članak 15.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od objekata kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac iz čl. 13. ovog Programa.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:

Proizvodne djelatnosti:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
 • treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
 • četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

Uslužne djelatnosti:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine.

 

Članak 16.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora pravnih osoba iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada, a sufinancira se 25% mjesečnog iznosa najma u trajanju od 12 mjeseci.

 

Članak 17.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora iz članka 13. ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 

Članak 18.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva za obavljanje gospodarske djelatnosti u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

 

Članak 19.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 16. Programa su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

 

Članak 20.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine za natječaje koji su bili u tijeku prijave korisnika na odgovarajući natječaj.

 

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U POBOLJŠANJE I PRILAGODBU POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI, UNUTARNJEG UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA/RADIONICE

 

Članak 21.

Za sredstva poticaja za ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Korisnici moraju biti vlasnici prostora ili imati važeći ugovor o zakupu sa vlasnikom na najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

 

Članak 22.

Sufinancira se trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove:

 

 1. GRAĐEVINSKI RADOVI
 2. OBRTNIČKI RADOVI
 3. INSTALATERSKI RADOVI

 

Članak 23.

Grad Pakrac prije početka ulaganja donosi prethodnu suglasnost o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za sufinanciranje ulaganja temeljem obrazloženog zahtjeva za suglasnost, a koji Podnositelj zahtjeva dostavlja prije početka ulaganja. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva za suglasnost Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom pripadajućem troškovniku/ponudi radove koji će se izvoditi prikazati kao zasebnu stavku.

Prihvatljiva su ulaganja u razdoblju od dana objave javnog poziva iz čl. 26. ovog Programa do 30. studenog 2022. godine. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom računu/troškovniku prikazati izvedene radove kao zasebnu stavku.

 

Članak 24.

Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema lokaciji ulaganja

 • Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna za skupinu 1.
 • Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna za skupinu 2.
 • Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna za skupinu 3.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

 

Članak 25.

Poslovni prostori su podijeljeni u 3 skupine:

 • 1. skupina: Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Gojka Šuška, Ulica Petra Preradovića
 • 2. skupina: Ulica Matije Gupca, Trg dr. Ivana Šretera, Ulica kralja Tomislava, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Andrije Hebranga
 • 3. skupina: sve druge lokacije u ulicama na području Grada Pakraca i njegovih naselja, a koje nisu navedene u 1. i 2. skupini

 

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ INOVACIJA I PATENATA

 

Članak 26.

            Za sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

 

Inovacijom, odnosno patentom se smatra izum ili industrijski dizajn za koji je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva izdana isprava o priznatoj zaštiti u razdoblju od 1.prosinca 2021.godine do 30.studenog 2022.godine. Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva obavezan je dostaviti izdanu ispravu kao dokaz prihvaćanja patenta, odnosno inovacije od strane relevantne institucije, pri čemu izdana isprava mora biti izdana na ime ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva.

 

Članak 27.

            Sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata prihvatljivim podnositeljima sufinancirat će se u iznosu od 10.000,00 kn. Po ovom Programu jedan podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev za maksimalno dvije inovacije, odnosno patenta.

 

UGOVORNE OBVEZE

 

Članak 28.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji je dovoljan za pokriće odobrenih sredstava.

 

Članak 29.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna ili na način koji će se regulirati ugovorom o dodjeli poticaja.

Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

 

Članak 30.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. prosinaca 2021. do 30. studenog 2022. godine.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.

Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada  Pakraca. Potpora se smatra dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli poticaja, bez obzira na vrijeme isplate.

Grad Pakrac zadržava pravo ne izvršiti ocjenu prijava po Pozivu u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni na odgovarajući način.

 

Članak 31.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 302-02/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-1
Pakrac, 28. veljače 2022. g.

Odluka o Programu poticanja zapošljavanja liječnika

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

 

ODLUKU
o Programu poticanja zapošljavanja liječnika

 

 1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2022. godinu, i to od 1. siječnja 2022. g. do 31. prosinca 2022. g.
 2. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2022. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
 3. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2022. godini.
 4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 421-03/22-01/1
URBROJ: 2177-9-02/01-22-1
Pakrac, 07.ožujka 2022. g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-05/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-04/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja je Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021.g.
 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 351-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donosi

 

ODLUKU
o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 

Članak 1.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

Tea Lokner,
– Željka Pejša Božić,
– Karlo Rek,
– Robert Ružička,
– Domagoj Ajman,
– Stipo Hodak,
– Jelena Hihlik.

 

Članak 2.

Mandat članova Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca traje četiri (4) godine.

 

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja (KLASA: 061-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/03-18-7).

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo

 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

         Sendi Štrbac iz Pakraca.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-8
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo

 

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:

 • Siniši Karačiću – Sikiju iz Pakraca, posmrtno za područje fizičke kulture
 • Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, za područje gospodarstva
 • Violeti Vonić iz Pakraca, za područje zdravstva i socijalne skrbi

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-9
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
 1. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 041-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-22-3
U Pakracu, 15. veljače 2022.g

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petojsjednici održanoj dana 15.veljače 2022. godine donosi

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

 

Članak 1.

U svrhu prijave na NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE  A ”Ulaganja u razvoj društvene infrastrukture” objavljenog od strane Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ 3.siječnja 2022.godine, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja:

 

„REKONSTRUKCIJA GROBLJA UREĐENJEM PRATEĆIH GRAĐEVINA U NASELJU PLOŠTINE“, na zemljištu oznake k.č.br.13/6, k.o. Kapetanovo Polje, prema troškovniku (Z.O.P.: 008/2022)

 

Članak 2.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenogNatječaja,sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog III.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

 

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 360-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g