Obvezatne upute broj GP-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBOR Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP - VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti 1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu,...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj GP-V o načinu uređenja biračkog mjesta

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP - V o načinu uređenja biračkog mjesta 1. Kako bi se poštivala pravila o zabrani pogodovanja bilo kojoj političkoj stranci, ili bilo...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj GP-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP - IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj GP-III o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP - III o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 1. Političke stranke koje su predložile...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj GP-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP - II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 1. Gradsko...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj GP-I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 1. Pripreme i provođenje izbora za članove...

Pročitaj više

Pravilnik o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10. 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ 76/93, 11/94 i 38/09), gradonačelnik Grada Pakraca donosi P R A V I L N I K o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada...

Pročitaj više

Pravilnik o sufinanciranju udruga Grada Pakraca

PRAVILNIK o sufinanciranju udruga Grada Pakraca SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD III. MJERILA ZA FINANCIRANJE IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE GRADA VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA IX. ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem...

Pročitaj više

Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnik Grada Pakraca donosi PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora projekata i akcija u kulturi te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Pakraca. POSTUPAK IZBORA PROGRAMA OD INTERESA ZA GRAD...

Pročitaj više

Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15), članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15) te članka 1. Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca (KLASA: 007-01/15-01/64, URBROJ: 2162-04/05-15-1) gradonačelnik Grada Pakraca donosi O D L U K U o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu I. Ovom Odlukom gradonačelnik...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora – dijela krovišta zgrade gradske uprave Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 5. listopada 2015. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora - dijela krovišta zgrade gradske uprave Pakrac Članak 1. Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja...

Pročitaj više

Odluka o ukidanju Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i mišljenja Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/15-01/244, Urbroj: 515-02-02-02/1-15-2, od 23. rujna 2015. g. Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. listopada 2015. godine donosi O D L U K U o ukidanju...

Pročitaj više

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 83. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09, 01/13, 6/13), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 3/15, 4/15) i mišljenja Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/15-01/244,...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. listopada 2015. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora...

Pročitaj više