Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineja 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: upravna tijela).

 

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/22) i drugim propisima.

 

Članak 3.

(1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
(2) U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

 

Članak 4.

Odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim upravnim odjelima:

 • u Upravnom odjelu za pravne poslove i financije ustrojavaju se Odsjek za pravne poslove i Odsjek za financije,
 • u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gospodarstvo ustrojavaju se Odsjek za društvene djelatnosti i Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove,
 • u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti ustrojavaju se Odsjek za graditeljstvo i Odsjek za komunalne djelatnosti.

 

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. ovog Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje sljedećih poslova:

 • Odsjek za pravne poslove obavlja poslove vezane uz unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Pakraca, mjesnu samoupravu, imovinsko-pravne poslove, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pakraca, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za financije obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna, organizaciju i provedbu poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola, vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa, sastavljanje financijskih izvještaja, obračun i isplatu plaća i drugih naknada, vođenje financijskih i drugih evidencija imovine Grada, osiguranje imovine i djelatnika, naplatu prihoda Grada, zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada, poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika (u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik), druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove vezane uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove iz područja socijalne skrbi i zdravstva, poslove vezane za suradnju s civilnim sektorom, poslove iz područja zaštite i spašavanja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove obavlja poslove vezane uz razvoj gospodarske i turističke djelatnosti na razini Grada, pripremu, kandidiranje i provedbu projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove iz područja poljoprivrede, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za graditeljstvo obavlja poslove vezane uz građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, obračun komunalnog doprinosa i drugih naknada iz svoje nadležnosti, izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje, poslove iz područja prostornog planiranja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost
 • Odsjek za komunalne djelatnosti obavlja poslove vezane uz razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada, zaštitu okoliša, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, uređenje prometa na području Grada, obračun komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti, provođenje komunalnog reda, tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

Članak 6.

(1) Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
(2) Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.
(3) Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.
(4) Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovora gradonačelniku.
(5) Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovora pročelniku upravnog tijela.
(6) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.
(7) U slučaju kraće odsutnosti pročelnika gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.
(8) U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

(1) Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.
(2) Službenik i namještenik može biti primljen u službu i raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
(3) Posebni uvjet za prijam u službu i raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit.
(4) Osoba bez položenoga državnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.
(5) Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.
(6) U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe obavljanja privremenih poslova ili potrebe zamjene odsutnog službenika ili namještenika, obavljanje poslova se osigurava prijmom u službu na određeno vrijeme ili privremenim premještajem službenika ili namještenika u skladu sa zakonom. Kraće i povremeno obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje nije moguće osigurati privremenom popunom iz redova službenika i namještenika upravnih tijela Grada, može se osigurati putem studentskog servisa, ili putem ugovora o djelu, u skladu sa zakonom.

 

Članak 8.

(1) Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Upravni odjel za pravne poslove i financije te Upravni odjel za poslove Grada.
(2) Gradonačelnik, kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, sukladno članku 17. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijma u službu.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 9.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu, a nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.
(2) Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

 

Članak 10.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela na prijedlog voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

 

Članak 11.

(1) U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
(2) Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
(3) Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice ili pročelnik.

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

Članak 12.

(1) Tjedno radno vrijeme službenika i namještenika upravnih tijela Grada raspoređeno je u pet radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.
(2) Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.
(3) Iznimno od odredbe st. 2. ovoga članka službeniku ili namješteniku se zbog osobito opravdanog razloga može odobriti i drugačije dnevno radno vrijeme, ali koje ne može početi niti završiti 90 minuta od redovnog početka, odnosno kraja radnog vremena.
(4) Rješenje o odobrenju posebnog radnog vremena donosi pročelnik upravnog odjela, a na temelju pisanog zahtjeva službenika ili namještenika.
(5) Rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Pakraca raspoređuje se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati.
(6) Iznimno od odredbe st. 5. ovoga članka rad sa strankama za komunalnog redara određuje se utorkom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati, a četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati.
(7) Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Grada Pakraca te na mrežnoj stranici Grada.
(8) Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana te se koristi u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

 

Članak 13.

Službenici i namještenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, Etičkom kodeksu gradske uprave Grada Pakraca, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 14.

(1) Na zgradama u kojima djeluju gradska tijela ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ br. 34/02).
(2) Na vratima službenih prostorija ističu se natpisne pločice s nazivom tijela, imenom i prezimenom dužnosnika, odnosno s nazivom upravnog tijela, nazivom radnog mjesta, imenom i prezimenom te stručnom spremom službenika, odnosno namještenika, a sukladno nazivima radnih mjesta utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Članak 15.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe koji je smješten u predvorju sjedišta Grada, putem gradske mrežne stranice, odnosno na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

 

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

Članak 16.

Slučajevi lakih povreda službene dužnosti pored onih propisanih zakonom su:

 • kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Pakraca,
 • odavanje osobnih podataka zaštićenih zakonom, kao i povjerljivih i tajnih podataka do kojih je službenik ili namještenik došao u obavljanju svoje službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo,
 • osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 9. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procjeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti,
 • biti u vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

 

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/21) te Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11, 3/12 i 4/12).

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA:023-05/22-01/01
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
Pakrac, 23. lipnja 2022.g.

 

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

 

1.      PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 80
protokolarne aktivnosti, odnosi s javnošću i pravo na pristup informacijama 10
osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, prava ili politologije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

2.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja administrativne i protokolarne poslove te koordinira aktivnosti gradonačelnika vezane uz primanje stranaka i organiziranje sastanaka, izrađuje protokol prijema i boravka gostiju i uzvanika, poslovi odnosa s javnošću  i informiranja, sudjeluje u izradi programa prigodnih svečanosti u organizaciji Grada, brine o pravodobnom pozivanju uzvanika za prigodne manifestacije, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, izrada i provedba akata, programa i strategija iz samoupravnog djelokruga upravnoga tijela 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, prava ili politologije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

3.      STRUČNI SURADNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavljanje stručnih, administrativnih i ostalih poslova gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi prijepisa, vođenja zapisnika i uredskog poslovanja, priprema nacrte odluka i drugih akata iz svog djelokruga,  poslovi odnosa s javnošću  i informiranja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomije, prava ili politologije, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

4.      REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Gradskog vijeća, gradonačelnika te njihovih radnih tijela, poslovi prijema akata za upravna tijela Grada, pregledava i signira primljenu poštu i stavlja otisak prijemnog štambilja, zavodi akte u interne dostavne knjige, vodi urudžbeni zapisnik te registar običnog djelovodnika, vođenje zapisnika na sjednicama Vijeća, drugi poslovi iz područja uredskog poslovanja, sudjeluje u poslovima odnosa s javnošću i informiranja, upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom (stvaranje, čuvanje, obrada, pretvorba, zaštita, korištenje i izlučivanje dokumentarnog gradiva) 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

5.      REFERENT OPĆIH POSLOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
poslovi prijema i otpreme pošte, vođenje poštanskih knjiga i kontrola rada dostavljača, vodi brigu o čuvanju i uporabi pečata, daktilografski poslovi, vodi evidencije i administrativni poslovi  iz područja rada i radnih odnosa, poslovi arhiviranja odloženih predmeta, brine o rasporedu obveza gradonačelnika i ostalih dužnosnika, brine o prijemu stranaka i gostiju te obavlja poslove domaćice 80
sudjeluje u izradi programa prigodnih svečanosti u organizaciji Grada 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

6.      ADMINISTRATIVNI REFERENT

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja uredske poslove vezane uz prijem i otpremu akata, vođenje propisanih očevidnika iz uredskog poslovanja, po potrebi obavlja otpremu i dopremu pošte, pomaže u arhivi, pomaže pri umnožavanju, razvrstavanju i otpremi materijala, zaprima pismena i podneske stranaka, vrši prijem pošte, formira spise i dostavlja ih službenicima na rješavanje, obavlja poslove prijepisa, diktata i vodi zapisnike, vodi razne evidencije iz svog djelokruga 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

 

7.      PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE

 

8.      VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

9.      VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši savjetnik 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
praćenje zakona, drugih pravnih propisa i pravne prakse iz djelokruga rada upravnog tijela, analizira i predlaže mjere gradonačelniku i pročelniku, priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, pruža savjetodavnu pomoć u vezi rješavanja upravnih stvari, obveznih i stvarnopravnih odnosa, sudjeluje u izradi ugovora, obavlja savjetodavne i stručne poslove u vezi sa zaštitom interesa Grada na cjelokupnoj imovini, sredstvima i pravima koji s tog temelja proistječu, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje  nadležnosti 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

 

10.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
prati propise, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, obavlja potrebne radnje radi rješavanja imovinskopravnih poslova s nekretninama, vodi evidenciju nekretnina po namjeni u vlasništvu Grada, priprema nacrte ugovora te prati i analizira provođenje odredaba zaključenih ugovora iz svog djelokruga, vodi brigu o osiguranju gradske imovine, izrađuje nacrte općih akata u svezi upravljanja nekretninama, priprema natječaje za prodaju, najam ili zakup nekretnina 55
provodi javnu nabavu, obavlja administrativne i stručne poslove iz javne nabave za potrebe Grada 35
sudjeluje u izradi akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te komunalnog gospodarstva 5
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

ODSJEK ZA FINANCIJE

 

11.  VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, stručni poslovi iz domene financija, planiranje, izrada i praćenje izvršenja proračuna 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

  

12.  VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši savjetnik 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
izrađuje nacrte prijedloga općih i drugih akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, prati stanje u gospodarstvu, analizira i izrađuje planove razvoja, predlaže mjere i izrađuje potrebna izvješća, surađuje s tijelima uprave, gospodarstvenicima i drugim pravnim osobama, brine o zakonitosti pripreme, izradi i izvršavanju gradskog proračuna, izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna i proračunskih akata, sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata vezanih uz EU fondove i druge izvore financiranja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

 

13.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SUSTAV RIZNICE, FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, uspostava, razvoj i upravljanje gradskom riznicom, uspostavlja sustav unutarnjih kontrola, zaprima obavijesti o nepravilnostima, poduzima radnje protiv nepravilnosti, koordinira svim aktivnostima vezano uz sustav unutarnjih kontrola i fiskalnu odgovornost, uspostavlja sustav upravljanja rizicima, kontrolira i nadzire djelovanje trgovačkih društava kojima je osnivač Grad 85
surađuje s upravnim tijelima, Ministarstvom financija i Uredom za državnu reviziju 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

14.  REFERENT ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vodi knjigovodstvo proračuna, vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, izrađuje periodični i završni račun, kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, ispostavlja fakture, vrši kontrolu ostalih financijskih dokumenata, vrši likvidaciju cjelokupne materijalno-financijske dokumentacije, vrši mjesečno usklađivanje analitike sa sintetikom, vrši izradu analiza i financijskih planova, izrađuje sve potrebne financijske izvještaje mjerodavnim institucijama, sudjeluje u pripremi nacrta akata iz domene financijskog poslovanja, vodi evidenciju osnovnih sredstava i imovine Grada 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

15.  REFERENT RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vrši obračun plaća i naknada te sastavlja potrebne liste i obrasce, vrši uplatu i isplatu preko blagajne, sastavlja dnevne blagajničke izvještaje, vodi analitičke kartice, izrađuje i sastavlja potrebne obrasce i evidencije iz svog djelokruga, surađuje s nadležnim Odsjekom pri obavljanju jednostavnijih stručnih poslova na području radnih odnosa, provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema dokumentaciju za prisilnu naplatu, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

16.  REFERENT ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema i obrađuje podatke za prisilnu naplatu, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, stanju računa obveznika, naplati prihoda, bilance i prateće porezne evidencije, ispostavlja fakture, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 

17.  PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

18.  VODITELJ ODSJEKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje te obavlja potrebne administrativne i stručne poslove iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja i civilne zaštite 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist prava ili ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

19.  STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
prati propise i predlaže mjere za unapređenje potreba iz područja predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, sporta, zdravstva i tehničke kulture na području Grada, vodi evidencije, sastavlja izvješća te prati realizaciju proračunom planiranih prihoda i rashoda iz svog djelokruga, sudjeluje u koordinaciji i usmjeravanju rada mjesnih odbora, organizacija civilnog društva, ustanova predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja te ustanova u kulturi, vodi postupak vezan uz financiranje organizacija civilnog društva, sastavlja prijedlog javnih potreba, prati rad i realizaciju usvojenih programa udruga, obavlja poslove povezane s najmom stanova u vlasništvu Grada, sudjeluje u postupcima javne nabave 85
sudjeluje u organiziranju i provedbi gradskih manifestacija 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prava ili ekonomije, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

 

20.  VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, vodi poslove vezane uz europske integracije i fondove, predlaže odluke i druge opće akte vezane uz unapređenje gospodarstva, EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje i organizira pripremu projekata koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU, vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za programe EU, vrši suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, prati razvoj projekta od početka do kraja, surađuje i koordinira aktivnosti s trg. društvima u vlasništvu Grada Pakraca 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

21.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi prijedloga odluka i drugih općih akata vezanih za unapređenje gospodarstva, EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje i sudjeluje u pripremi projekata koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU, stručni i administrativni poslovi vezani uz programe EU  i poslovi iz domene gospodarstva, vrši suradnju s međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, prati razvoj projekta od početka do kraja, obavlja poslove informiranja zainteresiranih subjekata vezano uz EU i nacionalne fondove 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

22.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz područja poljoprivrede, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, obavlja poslove vezane za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima i drugim tijelima nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga, prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi i podnosi propisana izvješća, obavlja pripremne radnje za postupke zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, obavlja radnje u upravnom postupku iz djelokruga poljoprivrede, izrađuje prijedloge raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, prati naplatu zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i sastavlja opomene za plaćanje duga, predlaže mjere za prisilnu naplatu, obavlja savjetodavne i stručne poslove u vezi sa uzgojem drveća, cvijeća i ostalog bilja, te uređivanja i održavanja parkova i zelenih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

23.  VIŠI STRUČNI SURADNIK – POLJOPRIVREDNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
provodi nadzor, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama, o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama redovito izvještava nadležnu poljoprivrednu inspekciju, sudjeluje u izradi nacrta odluka i drugih općih akata iz područja poljoprivrede, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

4. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

24.  PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

 

ODSJEK ZA GRADITELJSTVO

 

25.  VODITELJ ODSJEKA ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture ili građevinarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

26.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti, provodi odluke i opće akte vezane uz navedena područja, poduzima mjere i radnje glede zaštite, sanacije i rekonstrukcija kulturno-spomeničke baštine, nadzire izgradnju kapitalnih objekata visokogradnje u vlasništvu Grada, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže  izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga, sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave, suradnja s izvođačima radova, kontrola izvođenja i preuzimanje završenih radova, surađuje na pripremi projekata za aplikacije za sredstva iz EU i nacionalnih natječaja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture ili građevinarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

27.  STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
priprema nacrte odluka i drugih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje i energetske učinkovitosti, obavlja poslove vezane uz definiranje projektnih zadataka, izradu prijedloga troškovnika,  praćenje izrade projektne dokumentacije, kontrolu izrađene projektne dokumentacije, provođenje postupaka ishođenja akata iz područja građenja, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave, suradnja s izvođačima radova, kontrola izvođenja i preuzimanje završenih radova, sudjeluje u izradi nacrta programa građenja objekata komunalne infrastrukture te pripremi izvješća o izvršenju istih, prati propise iz područja prostornog uređenja i gradnje, te energetske učinkovitosti, priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju u svezi investicija kojima je Grad nositelj 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitekture ili građevinarstva, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

28.  REFERENT ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga, obavlja aktivnosti vezane za prikupljanje i ishodovanje  dokumentacije potrebne u pripremi i realizaciji projekata iz područja prostornog uređenja,  graditeljstva, komunalnih poslova, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, vodi potrebne administrativno-tehničke poslove vezane za Odsjek, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u području naplate komunalnog doprinosa, legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, vodi potrebne evidencije, obavlja poslove  u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

29.  VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

30.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te komunalnog gospodarstva, provodi odluke i opće akte vezane uz navedena područja, poduzima mjere i radnje glede izgradnje i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih objekata u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže  izmjene i dopune istih, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga, ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE magistar struke ili stručni specijalist arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

31.  STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta i provođenju odluka i općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, a koji se  odnose na infrastrukturne građevine, nadzire provedbu programa  kapitalne izgradnje i održavanja infrastrukturnih građevina i surađuje sa sudionicima u gradnji kapitalnih građevina, predlaže i sudjeluje u izradi programa održavanja infrastrukturnih građevina te nadzire radove nad izvođenjem istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže  izmjene i dopune istih, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

32.  REFERENT – KOMUNALNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda te ostalim predmetima iz nadležnosti komunalnog redarstva, nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

33.  REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga, prikuplja, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u području naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda, kao i ostalih gradskih pristojbi o čemu sastavlja periodična i godišnja izvješća 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

34.  DOMAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukuje centralnim grijanjem, održava i popravlja kućne instalacije, opremu i inventar, nadzire korištenje prostora za koji je zadužen, vodi brigu o održavanju službenih vozila 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno- tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

35.  SPREMAČ

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
održava čistoću u prostorijama Grada i drugim poslovnim prostorima Grada 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno- tehničke poslove
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi