Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2022.g. i Plan rada i financijski plan za 2024.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023.g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2022.g. i Plan rada i financijski plan za 2024.g.
 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 214-01/23-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2022. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023.g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2022. g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/23-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2022. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2022. godinu.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-04/23-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Odluka o nekorištenju prava prvokupa

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 13. sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o nekorištenju prava prvokupa

 

Članak 1.

Grad Pakrac, kao ovlaštenik prava prvokupa, neće se koristiti pravom prvokupa na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela u Pakracu, u zk. ul. br. 2178, k. o. Pakrac, i to:

 • tijelo I, k. č. br. 73, ZGRADA PROJEKTNOG BIROA PAKRAC, površine 1069 čhv,
 • tijelo II, poslovni prostor u prizemlju sa 55 m2, poslovni prostor na drugom katu, sa 538,81 m2,
 • tijelo III, izložbeni prostor i galerija sa 483,69 m2, prizemlje za prodaju automobila sa 332,07 m2,

po kupoprodajnoj neto cijeni od 200.000,00 eura.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:943-01/23-01/17
URBROJ:2177-9-20-1/01-23-3
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana, 27. lipnja 2023. donijelo je

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Pakraca sljedeća komunalna infrastruktura:

 

Redni broj Naziv komunalne infrastrukture Vrsta komunalne infrastrukture Katastarska čestica broj Katastarska općina
1. Pravoslavno groblje Kričke Groblja i krematoriji 130/1 Kričke
2. Pravoslavno groblje Donji Grahovljani Groblja i krematoriji 800 Grahovljani

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava, odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB:79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 931-01/23-01/07
URBROJ: 2177-9-40/01-23-6
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora označenog  kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresiTrg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

Članak 2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke sastoji se od:

 1. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1, ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2,recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2,WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2,kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2,spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23m2 i WC muški s 7,09 m2.

 

 1. KATA, ukupne netokorisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28 m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.
 • POTKROVLJA, ukupne netokorisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2, potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

 

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

 

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 4.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac.

Međuvlasničkim ugovorom iz stavka 1. ovog članka određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ovoj Odluci. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

 

Članak 5.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 8.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 9.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 200,00 eura mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 270,00 eura mjesečno,
– za treću godinu zakupa 530,00 eura mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 665,00 eura mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 10.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika.

 

Članak 11.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

 

Članak 12.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja te iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 13.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke, dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu, na iznos do2.000,00 eura (dvijetisućeeura), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova.

 

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

 

Članak 16.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

 

Članak 17.

Tekst natječaja mora sadržavati najmanje sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i prema Gradu Pakracu,
 • odredbu o pravu prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 12. ove Odluke.

 

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora.

 

Članak 20.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 9. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,te za

Trgovačko društvo:

 • izvadak iz sudskog registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 Obrtnik:

 • izvadak iz obrtnog registra,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

Članak 21.

Jamčevina se određuje u iznosu od 665,00 eura (šestošezdesetipeteura) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

 

Članak 22.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Čanak 23.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Članak 24.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

 

Članak 25.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

 

Članak 26.

Na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

 

Članak 27.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja u tu svrhu može imenovati posebno stručno povjerenstvo.

 

Članak 28.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 29.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

 

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/2022).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:372-01/23-01/13
URBROJ:2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Zaključak, polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:022-05/23-01/2
URBROJ:2177-9-10/01-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Zaključak, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.
 1. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/23-01/23
URBROJ:2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Zaključak, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.
 1. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/23-01/16
URBROJ:2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 13. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2022. godinu

 

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2022. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:320-01/23-01/6
URBROJ:2177-9-30-2/05-23-4
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34.i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 13.sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donijelo je sljedeće

 

I Z M J E N E  I  D O P U N E
programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023. godini

 

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca  u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) (u daljnjem tekstu: Program), u članku 1. iznos pod rednim brojem 1. od 4.648,00 EUR zamjenjuje se iznosom 7.024,00 EUR, iznos pod rednim brojem 2. od 46.454,00 EUR zamjenjuju se iznosom 52.507,00 EUR, a ukupni iznos od 51.102,00 EUR zamjenjuje se iznosom 59.531,00 EUR te sada glasi:

Red. br. VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS (EUR)
      1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 7.024,00
    2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 52.507,00
  UKUPNO 59.531,00

 

Članak 2.

U članku 2. mijenjaju se planirani iznosi te sada glasi:

 

Red. br.  NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA PLANIRANI IZNOS (EUR)
1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH          53.556,00
2. Naknada štete na usjevima od divljači 2.655,00
3. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 3.320,00
  UKUPNO 59.531,00

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/23-01/7
URBROJ: 2177-9-30-2/05-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

 

Odluka o izmjenama i dopunama plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

I.

U točki III. stavak 2. i stavak 3. plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2022) mijenjaju se i glase:

„Temeljem ovog Programa prihodi od šumskog doprinosa planiraju se u iznosu od 300.000,00 eura.

 

Sredstva šumskog doprinosa koristi će se za sljedeće:

– obnova parkovnih površina i drvoreda – 13.000,00 eura,
– izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja – 62.500,00 eura,
– izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta –224.500,00 eura.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:400-09/23-01/1
URBROJ:2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/svibanj u 2023. godini.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 27. lipnja 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/svibanj u 2023. godini.
 1. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 406-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 27. lipnja 2023.g.

Odluka o financiranju dječjeg ljetovanja u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o financiranju dječjeg ljetovanja u 2023. godini

 

Članak 1.

Grad Pakrac financirat će ljetovanje za 10 djece u 2023. godini, učenika Osnovne škole braće Radića Pakrac  koja imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Ljetovanje podrazumijeva putovanje, boravak i prehranu u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru, prema Programu HCK GD Pakrac.

Članak 2.

Listu učenika – korisnika prava iz članka 1. ove Odluke, predlaže Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, Osnovna škola braće Radića Pakrac, na preporuku razrednika, vodeći računa o:

 • socijalnom statusu obitelji,
 • zdravstvenom stanju djeteta,
 • broju djece u obitelji,
 • uspjehu i ponašanju djeteta u školi te
 • činjenici o dosadašnjem korištenju prava pojedinog učenika.

Prednost na listi korisnika prava ostvaruju učenici čije su obitelji težeg socijalnog statusa, s asmatičnim zdravstvenim tegobama, iz višečlanih obitelji, boljeg uspjeha u školi i uključenosti u slobodne, društveno korisne aktivnosti, a koji nisu koristili pogodnost ljetovanja temeljem prethodnih odluka Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ljetovanje u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru obuhvaća; prijevoz, smještaj, tri glavna dnevna obroka, jedan međuobrok, edukativne svakodnevne programe i izlete. Učenici će pohađati tečajeve; plivanja, projekt sigurnosti na vodi, plesa, spašavanja neplivača i osnove pružanja prve pomoći, te sudjelovati na radionicama; humane vrednote, ekološka, likovna i glazbena – prema afinitetu učenika. U ostvarivanju programa sudjelovat će odgajatelji, zdravstveno osoblje, voditelj kulturnih, športskih i zabavnih sadržaja, te specijaliziranih interesnih skupina.

 

Članak 4.

Cijena programa u trajanju 9 noćenja za jednog učenika u terminu 30.07. – 08.08.2023. godine, iznosi: 315,00 EUR, što za 10 učenika iznosi 3.150,00 EUR.

Sredstva za financiranje ljetovanja 10 učenika u 2023. godini osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu prema stvarno utvrđenom broju korisnika, a plaćanje će se vršiti po ispostavljenoj fakturi davatelja usluge.

 

Članak 5.

Ovu  Odluku provest će Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Obvezuje se HCK Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac obaviti sve potrebne radnje u svezi putovanja i boravka djece po Programu ljetne škole.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 550-01/23-01/8
URBROJ: 2177-9-30-1/02-23-01
Pakrac, 26. travnja 2023. g.

Odluka o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), odredbi Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 05/23) te članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2023. godini

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i kriteriji za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Pakraca koji se griju na drva u 2023. godini.

 

II.

Mjerilo financijskog standarda za trošak stanovanja za ogrjev iz točke I. ove Odluke u 2023. godini iznosi 155,29 EUR koji će Grad Pakrac isplaćivati jednokratno korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima je rješenjem priznato pravo, a koji se iznos ubraja u godišnji iznos isplaćenih sredstava za troškove stanovanja.

 

III.

Sredstva za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva, sukladno popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pakrac za 2023. godinu i po zahtjevu Grada Pakraca za doznaku sredstava, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Aktivnost A8770077 – troškovi stanovanja) koja će Grad Pakrac potraživati u elektroničkom obliku.

 

IV.

Sredstva za trošak ogrjeva u pravilu će se isplaćivati na račun korisnika, a ukoliko isto nije moguće u gotovini iz sredstava blagajne uz predočenje rješenja o ostvarenju prava i osobne iskaznice.

 

V.

Kriterij za dodjelu sredstava za trošak ogrjeva u 2023. godini korisnici zajamčene minimalne naknade s popisa Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pakrac zadovoljavaju potpisivanjem Izjave da se griju na drva uz predočenje osobne iskaznice i temeljem Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

VI.

Korisnike s ostvarenim pravom za troškove ogrjeva nadležni odjel Grada Pakraca, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo, unosit će u evidenciju ukupnih prava unutar sustava socijalne skrbi u elektronskom obliku.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 550-01/23-01/10
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23 -1
Pakrac, 12. lipnja 2023. g.

 

Odluka o davanju prostora na privremeno korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o davanju prostora na privremeno korištenje

 

Članak 1.

TRIPLE CREATION d.o.o., Frana Supila 6, Dubrovnik, OIB: 79692750746, ustupa se na privremeno korištenje prostor Društvenog doma u Šumetlici i pripadajuće dvorište, a koji se nalaze na k. č. br. 35/2, k. o. Šumetlica, u svrhu održavanja Nove Zore – festivala regenerativne kulture.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i TRIPLE CREATION d.o.o. zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana,
 • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
 • međusobne obveze ugovornih strana,
 • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
 • odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 372-01/23-01/12
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-2
Pakrac, 13. lipnja 2023. g.