OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 o rokovima za pojedine radnje u svezi izbora vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4
o rokovima za pojedine radnje u svezi
izbora vijeća mjesnih odbora

1. Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, za nedjelju 4. prosinca 2011. godine, a rok za poduzimanje pojedinih izbornih radnji počinje teći od 1. studenog 2011. godine u 00:00 sati.

2. Polazeći od činjenice iz točke l. ove Obvezatne upute, te odgovarajućih odredbi Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, utvrđuje se da se pojedine izborne radnje trebaju obaviti u rokovima kako slijedi:

a) prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, tj. najkasnije do 14. studenog 2011. godine u 24:00 sata,
b) Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, tj. najkasnije do 16. studenog 2011.g. u 24:00 sata,
c) izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24:00 sata prije dana održavanja izbora, tj. do zaključno 2. prosinca 2011. godine u 24:00 sata,
d) zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle od 3. prosinca u 0:00 sati do 4. prosinca 2011. godine do 19:00 sati
e) Gradsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta najkasnije osam dana prije početka izbora, tj. do 25. studenog 2011.g. do 24:00,
f) Gradsko izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore najkasnije pet dana prije održavanja izbora, tj. do 28. studenog 2011.g. do 24:00,
g) glasovanje će se obavljati dana 4. prosinca 2011. godine od 7:00 do 19:00 sati,
h) zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su dužni dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, tj. do 5. prosinca 2011.g. do 7:00 sati,
i) Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sati od zatvaranja birališta, tj. do 5. prosinca 2011.g. do 19:00 sati,
j) Kada Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, odmah će objaviti rezultate izbora za svaki mjesni odbor, sukladno zapisniku o radu biračkih odbora.

3. Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na Oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011. godine

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3
o broju članova vijeća mjesnih odbora i o
potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

A/ Utvrđuje se da mjesni odbori na području Grada Pakraca, prema podacima iz prethodnih lokalnih izbora, imaju broj birača kako slijedi:
1. Mjesni odbor Badljevina 743 birača,
2. Mjesni odbor Donja Obrijež 226 birača,
3. Mjesni odbor Gornja Šumetlica 97 birača,
4. Mjesni odbor Kapetanovo Polje 52 birača,
5. Mjesni odbor Kraguj 130 birača,
6. Mjesni odbor Kusonje 672 birača,
7. Mjesni odbor Mali Banovac i Batinjani 138 birača,
8. Mjesni odbor Novi Majur 84 birača,
9. Mjesni odbor Omanovac 162 birača,
10. Mjesni odbor Ploštine 176 birača,
11. Mjesni odbor Prekopakra 1068 birača,
12. Mjesni odbor Stari Majur 25 birača,
13. Mjesni odbor Toranj 160 birača,
14. Mjesni odbor Veliki Banovac 142 birača,
15. Mjesni odbor Brusnik 82 birača,
16. Mjesni odbor Branešci 147 birača,
17. Mjesni odbor Ožegovci 88 birača,
18. Mjesni odbor Kričke 42 birača,
19. Mjesni odbor Dragović 156 birača,
20. Mjesni odbor Španovica 71 birača,
21. Mjesni odbor Gornja Obrijež 162 birača,
22. Mjesni odbor Grahovljani 134 birača, (Donji, Gornji i Srednji)
23. Mjesni odbor «Pakrac jug» 2304 birača,
24. Mjesni odbor «Pakrac sjever» 1789 birača,
25. Mjesni odbor «Pakrac centar» 1793 birača.
B/ Polazeći od odredbe članka 63. Statuta Grada Pakraca i članka 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, utvrđuje se da mjesni odbori trebaju birati slijedeći broj članova vijeća mjesnog odbora:
– 3 člana – mjesni odbori koji imaju do 70 upisanih birača,
– 5 članova – mjesni odbori koji imaju od 70 do 500 upisanih birača,
– 7 članova – mjesni odbori koji imaju više od 500 upisanih birača.
C/ Polazeći od odredbe članka 9. stavka 3. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, utvrđuje se da, kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5% potpisa, od ukupnog broja birača iz točke A ovih obvezatnih uputa.
D/ Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na Oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-04

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011. godine

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2
o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog
izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

1. Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca odgovarajuće će se primjenjivati obvezne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i to:

a) OBVEZNE UPUTE LS-III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» br. 48/05),
b) OBVEZNE UPUTE LS-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» br. 48/05),
c) OBVEZNE UPUTE LS-V o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu («NN» br. 48/05),
d) OBVEZNE UPUTE LS-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba («NN» br. 48/05).

2. Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na Oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011.g.

Obvezatne upute broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1
o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora
za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca

1. Kandidiranje i provedba izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca provodit će se uz korištenje odgovarajućih obrazaca i to:

– OBRAZAC 1. – prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora,
– OBRAZAC 2. – prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora,
– PRILOG UZ OBRAZAC 2. – popis birača koji podržavaju nezavisnu listu za izbor vijeća mjesnog odbora,
– OBRAZAC 3. – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora,
– OBRAZAC 4. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
– OBRAZAC 5. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odobre Grada Pakraca,
– OBRAZAC 6. – rješenje o imenovanju biračkog odbora,
– OBRAZAC 7. – rješenje o određivanju biračkih mjesta,
– OBRAZAC 8. – glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća,
– OBRAZAC 9. – zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora,
– OBRAZAC 10. – zapisnik o radu Gradsko izbornog povjerenstva o glasovanju za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

2. Obrasci iz točke l. ovih obvezatnih uputa mogu se dobiti u Tajništvu Grada Pakraca

3. Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011.g.

Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakrac» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 31. listopada 2011. godine donosi

P R A V I L A
za izbor članova vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se pravilima utvrđuje postupak kandidiranja, provođenje izbora i glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora (u nastavku teksta: vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

II. KANDIDIRANJE

Članak 3.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 4.
Kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti minimalno 5% potpisa od ukupnog broja birača područja za koje se izbori provode.
Za broj birača u smislu stavka l. ovog članka uzima se broj birača iz bilo kojih izbora koji su neposredno prethodili izboru vijeća.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 5.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice za svakog potpisanog predlagatelja.
Oblik obrasca iz stavka l. ovog članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo.

Članak 6.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je «nezavisna lista».
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 7.
U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa i broj osobne iskaznice kandidata predloženih na listi.
Uz listu se dostavljaju i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od strane izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se, uz podatke iz prethodnog stavka, navodi naziv liste, a kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo ime će se izbrisati s liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 8.
Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Objava u smislu stavka l. ovog članka dat će se u pisanom obliku, a akt o objavi će se objaviti postavom na odgovarajuće mjesto, odnosno na oglasnu ploču mjesnog odbora.

Članak 9.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 10.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 11.
Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili drugim predstavnicima nezavisnih lista koji sudjeluju na izborima, u sklopu svojih mogućnosti, omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim uvjetima.

Članak 12.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena izbornih rezultata.

III. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 13.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.
Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.
Gradsko izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje.

IV. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 14.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkim mjestima, glasačkim listićem. Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca.

Članak 15.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadržava:
– naziv liste,
– ime i prezime nositelja liste,
– serijski broj.
Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 16.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.
Članak 17.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
– nepopunjen glasački listić,
– listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je listu birač glasovao,
– listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 18.
Glasovanje traje neposredno od sedam do devetanest sati, kad se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 19.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka l. ovog članka, mogu nositi oružje.

Članak 20.
Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.
Ako se utvrdi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dopustiti glasovanje, osim ako birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju u toj jedinici.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 21.
Birač koji zbog tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.
Birač koji zbog teške bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pritom računa o tajnosti glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisnik o radu biračkog odbora.

Članak 22.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova prema glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 23.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:
– broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,
– koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,
– koliko je ukupno birača glasovalo,
– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te
– koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.
U zapisnik o radu biračkom odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračko odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 24.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sati od zatvaranja birališta.

Članak 25.
O svom radu Gradsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježiti:
– broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor posebno,
– broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,
– broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.
Svaki član Gradskog izbornog povjerenstva kao i zamjenik mogu staviti primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Gradskog izbornog povjerenstva.

Članak 26.
Rezultate izbora za vijeća utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima na području mjesnog odbora i objavljuje ih na oglasnoj ploči mjesnog odbora.

Članak 27.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA

KLASA: 013-05/11-01/02
URBROJ: 2162-01/01-11-05

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011.g.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 83. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br.1/06-pročišćeni tekst) i članka 3. stavak 1. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora

I
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

II
Za dan izbora određuje se nedjelja 4. prosinca 2011. godine.
Rokovi za poduzimanje pojedinih izbornih radnji počinju teći od 1. studenog 2011. godine.

III
Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 013-02/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011. godine