OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 o rokovima za pojedine radnje u svezi izbora vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 o rokovima za pojedine radnje u svezi izbora vijeća mjesnih odbora 1. Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih...

Pročitaj više

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu A/ Utvrđuje se da mjesni odbori na području Grada Pakraca, prema podacima iz prethodnih lokalnih izbora, imaju...

Pročitaj više

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 1. Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca odgovarajuće će se primjenjivati obvezne upute...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca 1. Kandidiranje i provedba izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca provodit će se uz korištenje odgovarajućih...

Pročitaj više

Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakrac» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 31. listopada 2011. godine donosi P R A V I L A za izbor članova vijeća mjesnih odbora I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se pravilima utvrđuje postupak kandidiranja, provođenje izbora i glasovanje i utvrđivanje rezultata...

Pročitaj više

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 83. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br.1/06-pročišćeni tekst) i članka 3. stavak 1. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donosi O D L U K U o...

Pročitaj više