Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 14. prosinca 2010. godine donosi

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.
Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrži izvršenje proračuna za prethodnu 2009. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2010. godinu, plan za 2011. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u razdoblju 2011-2013. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, izdacima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.
Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.
Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.
Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 50.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 50.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.
Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 110/07 i 125/08). Ovlašćuje se gradonačelnik da sukladno čl. 13. navedenog zakona donosi potrebne odluke o početku postupka javne nabave.

Članak 7.
Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.
Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.
Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.
Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.
Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.
Ako pojedini korisnik ne može nepredviđene rashode podmiriti iz vlastitih ušteda, gradonačelnik može odlučiti da se ti rashodi podmire putem preraspodjele između pojedinih proračunskih stavaka. Preraspodjela sredstava na ovaj način ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
O podmirenju rashoda na način iz stavka 1. ovog članka, gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće Pakrac na prvoj slijedećoj sjednici.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Grada Pakraca.

Članak 16.
Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata u dijelu koji nije propisan Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 17.
Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.
Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.
Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 45. Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.
Upravni odjel za proračun i financije Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Ured za državnu reviziju temeljem čl. 3. Zakona o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I ZADUŽIVANJEM

1. Upravljanje gradskom imovinom

Članak 21.
Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.
Za besplatno stjecanje nekretnina, čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Pakrac.

Članak 23.
Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik.
Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

2. Zaduživanje i tekuće otplate

Članak 24.
U 2011. g. Grad Pakrac će se kratkoročno zadužiti u iznosu do 700.000,00 kn, a sa krajnjim rokom otplate do 31. prosinca 2011. g.
Ovlašćuje se gradonačelnik da provede postupak nabave kreditnih sredstava i zaključi ugovor o kratkoročnom zaduženju Grada prema odredbama st. 1. ovog članka.

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2011. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 406-06/10-01/01
Urbroj: 2162-05/01-10-01
Pakrac, 14. prosinca 2010. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Statut Turističke zajednice Grada Pakraca

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 152/08.), Skupština turističke zajednice Grada Pakraca uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma,Klasa:334-10/10-01/1,URBR:529-05-10-03, od 21.svibnja.2010.godine, na sjednici održanoj dana 23.08.2010. godine, donijela je

S T A T U T
Turističke zajednice Grada Pakraca

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
„ Turistička zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja Grada Pakraca.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( u daljnjem tekstu:Zakon) i ovim Statutom.“

Članak 2.
Turistička Zajednica Grada Pakraca pravni je slijednik Turističke Zajednice Grada Pakraca upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 330, stranica A, upisni broj 282 (klasa:334-03/98-02/45 urbroj: 529-02/98-02) od 9. rujna 1998. godine.“

Članak 3.
Naziv Turističke zajednice je. “Turistička zajednica Grada Pakraca”.
Skraćeni naziv Turističke zajednice je: TZ Grada Pakraca
Sjedište Turističke zajednice je u Pakracu .

Članak 4.
Turistička zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem “Turistička zajednica Grada Pakraca” promjera 30 mm.
Žig Turističke zajednice je četvrtastog oblika 40×50 mm, a sadrži sjedište Turističke zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.
Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Turističke zajednice.
Svaki pečat i žig imaju redni broj.
O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.
Turistička zajednica ima znak.
Elemente i opis znaka utvrdit će Turističko vijeće.
O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.
O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.
Turističkom zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Turističke zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.
Turistička zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.
Rad Turističke zajednice je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 9.
Djelovanje Turističke zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.
Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je Zakonom drugačije propisano.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Turistička zajednica može:
– upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– organizirati manifestacije i priredbe,
– objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,
– prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
– posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,
– obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s Zakonom i drugim propisima.
Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.
Zadaće Turističke zajednice su sljedeće:
– promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
– upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada,
– sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,
– sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
– poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
– izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada,
– poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
– redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
– izdavanje turističkih promotivnih materijala,
– obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
– poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
-. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
– poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
– poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
– vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
– dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
– provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
– poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
– organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada,
– ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
– obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turističke zajednice sudjeluju u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
Turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.
Zajednica ima obvezatne, dragovoljne i počasne članove.

Obvezatni članovi

Članak 12.
Obvezatni članovi Turističke zajednice su sve pravne i fizičke osobe, koje na području grada Pakraca imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnim zakonom.

Članak 13.
Obvezatno članstvo u Turističkoj zajednici počinje:
– danom osnivanja Turističke zajednice ili
– danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području na kojem je osnovana Turistička zajednica.
Obvezatno članstvo u Turističkoj zajednici prestaje:
– prestankom rada Turističke zajednice,
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe,
– djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe,
– prestankom poslovne jedinice,
– promjenom sjedišta,
– prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
Na prestanak obvezatnog članstva u Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti
Pravne i fizičke osobe iz članka 12. ovog Statuta plaćaju članarinu Turističkoj zajednici u skladu s posebnim zakonom.
Dragovoljni članovi

Članak 14.
Kao dragovoljni članovi u Turističku zajednicu mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu članovi Turističke zajednice sukladno članku 12. ovog Statuta.
O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Skupština.
Dragovoljno članstvo u Turističkoj zajednici počinje danom donošenje odluke Skupštine o prihvaćanju dragovoljnog člana.
Dragovoljno članstvo u Turističkoj zajednici prestaje:
– istupanjem,
– neplaćanjem članarine duže od 6 mjeseci,
– isključivanjem
Dragovoljni član Turističke zajednice može biti isključen ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i drugih tijela Turističke zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Turističkoj zajednici.
Odluku o isključivanju dragovoljnog člana donosi Skupština većinom glasova.
Dragovoljni članovi Turističke zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.
Dragovoljni članovi Turističke zajednice plaćaju članarinu Turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština.

Počasni članovi

Članak 15.
Počasni članom Turističke zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Turističke zajednice.
Odluka o imenovanju počasnog člana Turističke zajednice donosi Skupština Turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Turističke zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Turističke zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine i skupovima što ih organizira Turistička zajednica, ali bez prava odlučivanja.

Prava, obveze i odgovornosti članova Turističke zajednice

Članak 16.
Obvezatni i dragovoljni članovi Turističke zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:
– biraju predstavnike u tijela Turističke zajednice,
– upravljaju poslovima Turističke zajednice putem svojih predstavnika i sudjeluju u radu Turističke zajednice,
– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promocija turizma na području Turističke zajednice,
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Turističke zajednice,
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Turističke zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,
– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Turističke zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
– predlažu sudjelovanje Turističke zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događanjima) značajnim za cijelu Požeško-slavonsku županiju,
– sudjeluju u radu Turističke zajednice i manifestacijama koje ona organizira,
– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja Požeško-slavonske županije,
– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Turističke zajednice koja nisu turistički razvijena,
– putem Turističke zajednice ostvaruje suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Požeško slavonske županije,
– razmjenjuju u Turističkoj zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,
– koriste stručnu pomoć Turističke zajednice u pitanjima iz djelokruga Turističke zajednice,
– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
– budu obaviješteni o radu Turističke zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Turističke zajednice,
– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća zajednice,
– pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Turističke zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.
Članovi Turističke zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Turističke zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 18.
Tijela Turističke zajednice su:
1. Skupština,
2. Turističko vijeće,
3. Nadzorni odbor,
4. Predsjednik

1. Skupština Turističke zajednice

Članak 19.
Broj predstavnika članova Zajednice u Skupštini ( dalje u tekstu: članovi Skupštine ) određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana Zajednice u prihodu Zajednice, koji prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe koji je taj član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu, s time da jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini, i to tako da:

• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 5- 10 % imaju jednog predstavnika
• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 10,01-20 % imaju dva predstavnika,
• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 20,01-40 % imaju tri predstavnika,

• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s preko 40% imaju četiri predstavnika. Za svako daljnje povećanje od 20% dodaje po jedan predstavnik s time da maksimalni broj predstavnika pojedinog člana u Skupštini ne može biti veći od 40%,
• članovi zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s pojedinačnim udjelom ispod 5 % grupiraju se u slijedeće skupine od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine skupine u ukupnom prihodu Zajednice, i to:
– trgovina
– iznajmljivači (uz visinu udjela kriterij za određivanje predstavnika je i broj noćenja)
– turističke agencije i turoperatori
– ostali.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne.

Pod uplaćenom članarinom i 25% boravišne pristojbe koji je član Zajednice uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos obveze koju je taj član imao isključivo u toj godini.

Članak 20.
Skupština Turističke zajednice:
– donosi Statut Turističke zajednice,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje prema odredbama Zakona bira Skupština,
– donosi Godišnji program rada i godišnji financijski plan Turističke zajednice,
– donosi Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice,
– donosi Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
– donosi Odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,
– odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo
– donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i Statutom Turističke zajednice.

Članak 21.
Mandat članova Skupštine Turističke zajednice traje četiri godine.
Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– opozivom od strane člana Turističke zajednice čiji je predstavnik,
– prestankom rada člana Turističke zajednice čiji je predstavnik,
– na osobni zahtjev.
Skupština Turističke zajednice može predložiti članu Turističke zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Turističke zajednice ili ih uopće ne obavlja.
Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.
Izbore za Skupštinu raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine zajednice.

Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.
Skupština Turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.
Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:
– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora, ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
– na Zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.
Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Turističke zajednice ne sazove Skupštinu, Skupštinu Turističke zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.
Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.
„Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine“.

2. Turističko vijeće

Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini.

Članak 26.
Turističko vijeće Turističke zajednice:
– provodi odluke i zaključke Skupštine Turističke zajednice,
– predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan, te godišnje financijsko izvješće,
– podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
– upravlja imovinom Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
– donosi opće akte za stručnu službu Turističke zajednice,
– imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora Turističkog ureda,
– utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Turističke zajednice,
– daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Turističke zajednice.

Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova koji se biraju iz redova članova Turističke zajednice, vodeći računa i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.

Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
– opozivom od strane Skupštine zajednice,
– na osobni zahtjev,
– razlozi(više sile),uslijed smrti člana vijeća
Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.
Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Turističke zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.
Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.
Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.
Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasanjem.
Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Turističke zajednice.
Nadzorni odbor ima 3 člana, a čine ga:
– 2 član koje bira Skupština,iz redova članova tz.
– 1 član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Požeško – slavonske županije,
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.
Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste Turističke zajednice.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire:
– vođenje poslova Turističke zajednice,
– materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice,
– izvršavanje i provedbu programa rada i financijskog plana Turističke zajednice.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini, te Turističkom vijeću Turističke zajednice županije.
U izvješću iz stavka 2. ovoga članka Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
– djeluje li Turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,
– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,
– mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.
Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
– ukoliko bude opozvan od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,
– na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora mora biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Turističke zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Turističke zajednice

Članak 36.
Turističke zajednica ima predsjednika.
Dužnost predsjednika Turističke zajednice obnaša Gradonačelnik.
U slučaju razrješenja Gradonačelnika, prestaje i njegova dužnost predsjednika Turističke zajednice, te tu dužnost preuzima povjerenik, sukladno propisima koji uređuju izbor gradonačelnika.
Predsjednik Turističke zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 37.
Predsjednik Turističke zajednice:
– predstavlja Turističku zajednicu,
– saziva i predsjeda Skupštinom Turističke zajednice,
– saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Turističke zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Turističke zajednice,
– brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Turističke zajednice,
-pokreće i brine o suradnji Turističke zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,
– brine se o pripremi sjednica Skupštine Turističke zajednice i Turističkog vijeća,
– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Turističke zajednice i Turističko vijeće,
– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Turističke zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Skupštine i Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

5. Radna tijela

Članak 39.
Skupština Turističke zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.
Skupština Turističke zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 40.
Turističke zajednicu predstavlja predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.
Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Turističke zajednice.
Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.
Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Turističke zajednice osniva se Turistički ured.
Sjedište ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 42.
Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Turističke zajednice.
Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizacija i sistematizacija radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Turističke zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Turističke zajednice.

Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
– provodi zadatke utvrđene programom rada Turističke zajednice,
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice,
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice,
– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice,
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice,
– daje tijelima Turističke zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Turističke zajednice,
– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice.

Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u vezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.
Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.
Turistički ured ima direktora.
Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Turističke zajednice.
Direktor turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Turističke zajednice, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete koje propisuje ministar turizma, ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Članak 46.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju imenuje Turističko vijeće iz redova Vijeća.
Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 47.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Turističke zajednice.
Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.
Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.
Direktor Turističkog ureda:
– provodi odluke Turističkog vijeća,
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice,
– zastupa Turističku zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice,
– zastupa Turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i
drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim oblastima,
– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici,
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Turističke zajednice i njezinih tijela,
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Turističke zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
– odlučuje o službenom putovanju radnika Turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
– odlučuje o provjeri pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Turističke zajednice,
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice,
– priprema, zajedno sa predsjednikom Turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice,
– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama tijela Turističke zajednice.

Članak 48.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
– na osobni zahtjev,
– ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Turistička zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,
– ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
– ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama.
– ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda
– ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučajevima iz st. 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka.
Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za rješenje.
Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 49.
Svaki član tijela Turističke zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.
Svaki član tijela Turističke zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Turističke zajednice odgovorni su članu Turističke zajednice kojeg predstavljaju.
Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je izabralo.

IX. GOSPODARENJE U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 50.
Turistička zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.
Za obveze u pravnom prometu Turistička zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 51.
Financijsko-materijalno poslovanje Turističke zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 52.
Za svaku poslovnu godinu Turistička zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 53.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu, Turističko vijeće Turističke zajednice podnosi Skupštini do 31. listopada tekuće godine.
Turistička zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Turističke zajednice za slijedeću poslovnu godinu Turističkoj zajednici županije.

Članak 54.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Turističke zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.
Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Turističke zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 55.
Tijekom godine Turističke zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.
Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.
Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 56.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.
Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 57.
Skupština Turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava:
– podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
– izdacima njihovog izvršenja,
– izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Turističke zajednice,
– ostvarenju prihoda po izvorima,
– financijskom rezultatu poslovanja,
– usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja,
– analizu i ocjenu izvršenja programa,
– procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Turističke zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Turističke zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici Skupštine Turističke zajednice.
Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice dostavlja se Turističkoj zajednici županije.

Članak 59.

Turistička zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:
Prihodi Turističke zajednice su:
– boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,
– članarina, u skladu s posebnim zakonom,
– prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 9. stavka 3. ovog Statuta.
Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz :
– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave,
te državnog proračuna,
– dragovoljnih priloga i darova,
– imovine u vlasništvu i sl.
Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 60.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Turističkoj zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Članak 61.
U financijskom planu Turističke zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Turističke zajednice.
Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 62.
Sredstva Turističke zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 63.
Višak prihoda nad rashodima Turističke zajednice koristi se u svrhu promicanja unapređenja turističkog područja Turističke zajednice.

Članak 64.
Turističko vijeće Turističke zajednice upravlja imovinom Turističke zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova.

X. JAVNOST RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 65.
Javnost rada Turističke zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pismenih materijala i putem sjednice tijela Turističke zajednice svim članovima, objavom na oglasnoj ploči Turističke zajednice odnosno putem sredstva javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 66.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Turističke zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA
Članak 67.
Poslovnu tajnu Turističke zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju, štetilo interesima i poslovnom ugledu Turističke zajednice.
Predsjednik Turističke zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Turističkoj zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.
Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 68.
Turistička zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.
Posebnu brigu Turistička zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 69.
Turistička zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).
Opći akti Turističke zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.
U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Statuta.
Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Turističke zajednice.
Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština će svojom odlukom ukinuti ili poništiti taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.
Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma Skupština Turističke zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini zajednice.
Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Turističke zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova.
Ostale opće akte donosi Turističko vijeće na prijedlog predsjednika Turističke zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 71.
Opći akti Turističkog ureda su:
– Odluka o ustrojstvu,
– Odluka o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,
– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– Pravilnik o radu,
– drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 72.
Izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Turističke zajednice.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Turističke zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Turističke zajednice u roku osam dana od dana primitka.
„Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje

Članak 73.
Statut Turističke zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca
Opći akti Turističke zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Turističke zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči ureda.
Opći akti zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIV PRESTANAK TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 74.
(1) Zajednica prestaje postojati na temelju:
1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice, dvotrećinskom većinom glasova, svih članova Skupštine,
2. rješenjem Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.
(2) Rješenje iz st.1. točke 2. ovog Statuta Ministarstvo može donijeti iz razloga propisanih u članku 72. stavku 1. točki 2. 3. 4.i 5 Zakona
(3) protiv rješenja iz stavka 1. točke 2. nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Zajednici

Članak 75.
(1) Turistička zajednica županije čiji je član Zajednica koja prestaje postojati dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.
(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika u slučaju prestanka Zajednice stječe jedinica lokalne samouprave.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.“

Članak 77.
„ Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Pakraca upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 330, stranica A, upisni broj 282 (klasa:334-03/98-02/45 urbroj: 529-02/98-02) od 9. rujna 1998. godine.“

Članak 78.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca,

U Pakracu 23. kolovoza 2010. godine
Predsjednik: mr.sc. Davor Huška mag.iur.

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik za usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09) i članka 15. stavaka 1. Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) donosim

Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti na cjenik za usluge održavanja čistoće
i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

1. Daje se suglasnost na cjenik za usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac koji je Nadzorni odbor Tvrtke usvojio na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2010. godine.
2. Cjenik iz točke l. primjenjuje se od 1. kolovoza 2010. godine i nalazi se u privitku ovog zaključka te čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak zajedno sa cjenikom usluga objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/10-01/15
URBROJ: 2162-02/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.iur.
U Pakracu, 20. srpnja 2010. godine

Zaključak vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

1. Gradsko vijeće Grada Pakraca najoštrije osuđuje i smatra potpuno neprimjerenom izjavu Veljka Džakule, izrečenu u Kusonju 13. kolovoza ove godine u prigodi održavanja komemorativnog skupa u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora mještana Kusonja, Dragovića, te izbjeglica iz Potkozarja, a vezano uz naziv trga u naselju Kusonje, koji nosi ime dr. Ante Starčevića, navodeći da to ime nikako ne ide uz antifašizam i da vrijeđa osjećaje srpskog naroda.
Dr. Ante Starčević (1823.-1896.) političar, publicista i književnik, kojega Hrvati zbog njegove cijeloživotne borbe za samostalnost hrvatske države i neovisnost od Austro-ugarske monarhije zovu i „ocem Domovine“, zaista ne zaslužuje da njegov rad vrednuje, a niti ime izgovara osoba čija je životna opsesija u totalnoj suprotnosti sa naukom dr. Ante Starčevića.

2. I na ovaj način Veljko Džakula pokušava remetiti i blatiti sve napore i dostignuća, kako hrvatskog, tako i srpskog stanovništva ovog kraja, usmjerenih ka ponovnoj uspostavi povjerenja i suživota na ovom području, što mu duboko vjerujemo neće uspjeti, kao što mu i do sada nije uspijevalo.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/10-01/09
URBROJ: 2162-01/1-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2010. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Konačno izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o procjeni štete od elementarne nepogode na području Grada Pakraca u 2010. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-07/10-01/02
URBROJ: 2162-04/1-10-08

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine usvojilo je slijedeću

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između
Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

I

Donosi se Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin Republika Slovačka i Grada Pakraca-Republika Hrvatska
Daje se suglasnost na tekst Ugovora iz prethodnog stavka, te dodatak 1. Ugovoru, koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

II

Ugovor iz točke l. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

III

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 910-01/10-01/05
URBROJ: 2162-04/01-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010. godine

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2010. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
Raspravu o predmetnom Izvješću Gradsko vijeće provelo je u okviru cjelokupne rasprave o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za prvih šest mjeseci 2010. godine.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/10-01/08
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2010.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2010. godine u dostavljenom tekstu.

2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-01/10-01/14
URBROJ: 2162-04/01-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/09) i članka 2. stavka 2., a sukladno stavku 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o besteretnom prijenosu nekretnine

I

Centru za socijalnu skrb Pakrac ustupa se u trajno vlasništvo poslovna prostorija oznake br. 1 površine 11,80 m2 i poslovna prostorija oznake br. 2 površine 11,80 m2, nalazeće u podrumu poslovno – stambene zgrade izgrađenoj na č.k.br. 574/2 u Pakracu u Ulici Petra Preradovića br. 1, upisane u z.k.ul.br. 2369, u k.o. Pakrac, a kojih je Grad Pakrac vlasnik u 1/1 dijela, a sve u svrhu stvaranja uvjeta za rad Centra za socijalnu skrb Pakrac.
Svoj vlasnički dio, iz prethodnog stavka, Grad Pakrac prenosi bez naknade.

II

U svrhu provođenja točke l. ove Odluke ovlašten je gradonačelnik Grada Pakraca poduzeti sve potrebne radnje te potpisati neophodne akte, a Ured Grada – Tajništvo obaviti stručne i administrativne poslove.

III

Ova Odluka stupa na snagu osama dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/10-01/09
URBROJ: 2162-04/01-06-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010. godine

Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010. u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/10-01/08
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik:Zoran Krejči,v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.

Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 470-03/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.06.2010. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
na području Grada Pakraca u 2009. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2009. godini.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini sastavni
je dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/10-01/07
URBROJ: 2162-07/01-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 18. lipnja 2010. godine

Zaključak o ponavljanju izbora za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o neuspjelo provedenim izborima za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
2. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca ponoviti će se tijekom mjeseca rujna i listopada ove godine sukladno aktima Gradskog vijeća usvojenim na 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti.
4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-04

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 550-01/10-01/13
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu tvrtke TRŽNICA PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Tržnice Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu tvrtke „KOMUNALAC“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu tvrtke PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-04

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu i Plan rada za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu, te Plan rada za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Akti iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/10-01/05
URBROJ: 2162-01/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Požega u dostavljenom tekstu.
2. Informacija iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/10-01/07
URBROJ: 2162-01/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom
sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi
cijene na području Grada Pakraca

Članak 1.
U odluci o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 10/02) riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.
U članku 5. stavku 1. u alineji 1. brojka 450,00, zamjenjuje se brojkom 500,00; u alineji 2. brojka 250,00 zamjenjuje se brojkom 300,00; u alineji 3. brojka 450,00 zamjenjuje se brojkom 500,00.
U stavku 2. istog članka brojka 50 zamjenjuje se brojkom 75.

Članak 3.
U članku 7. stavku 1. brojka 30 zamjenjuje se brojkom 33.
Stavak 3. istog članka brojka 80 zamjenjuje se brojkom 70.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja 2010. godine, te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/10-01/03
URBROJ: 2162-06/07-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.B. RADNO MJESTO KOEFICIJENT
1. Pročelnik – Tajnik Grada 3,14
2. Referent za poslove Gradskog vijeća 1,60
3. Viši referent za poslove Gradskog vijeća 1,79
4. Referent općih poslova 1,45
5. Domar – portir 1,30
6. Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 3,00
7. Referent za financijsko poslovanje 1,69
8. Referent računovodstveno-financijskih poslova 1,69
9. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društve. djelatnosti 3,00
10. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo 2,50
11. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1. izvršitelj 2,30
12. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj 2,20
13. Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti 1,80
14. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama 2,20
15. Referent za društvene djelatnosti 1,60
16. Referent – poljoprivredni redar 1,45
17. Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i komun. djelatnosti 3,00
18. Viši stručni suradnik za graditeljstvo 2,20
19. Stručni suradnik za infrastrukturu 1,79
20. Referent – komunalni redar 1,60
21. Referent za naplatu gradskih prihoda 1,55
22. Referent za graditeljstvo 1,55
23. Voditelj poslova namještenika-Upravitelj Vlastitog pogona 1,70
24. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja 1,20

Članak 3.

            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/10-01/16

URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi

O D L U K U
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (nastavno: dužnosnici) te njihova druga prava iz radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvećem dopuštenom iznosu.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima.

Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose:
– za gradonačelnika =4,30
– za zamjenika gradonačelnika =3,60

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano, osim prava na stimulativni dio plaće.

Članak 6.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Ureda Grada-tajnik Grada.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 7. Odluke o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/10-01/15
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi

O D L U K U
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (nastavno: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Gradonačelnik Grada Pakraca ukoliko dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa nema pravo na naknadu za svoj rad.
Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od =1.500,00 kuna neto.

Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik Ureda Grada-tajnik Grada.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 7. stavak 3. Odluke o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 5.
Ova Odluke stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 121-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju
Upravnih odjela Grada Pakraca

Članak 1.
U članku 6. alineja 4. Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 12/03 i 4/05) naziv „Tajništvo Grada“ zamjenjuje se riječima „Ured Grada-Tajništvo“ (nastavno: Tajništvo), a u alineji 1. mijenja se naziv Upravnog odjela za financije, tako da glasi: „Upravni odjel za proračun i financije“.

Članak 2.
U članku 7. stavku 1. i 2. iza riječi „U Upravnom odjelu za“ dodaju se riječi „proračun i“

Članak 3.
Članak 13. mijenja se i sada glasi:
„Radom upravnih odjela upravljaju pročelnici, a Uredom Grada-Tajništvom pročelnik-tajnik Grada” (nastavno: tajnik).

Članak 4.
U članku 15. stavku 1. i 2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 5.
U članku 17. stavku 1. riječi „i Tajništva Grada“ briše se, a riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.
Stavak 2. članka 17. briše se.

Članak 6.
U članku 20. stavku 1. i 2. riječ „Poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“.

Članak 7.
U članku 21. stavku 2. riječi „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“.

Članak 8.
U članku 22. stavku 1. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/10-01/02
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Na temelju odredbi članaka 5. i 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 6/06) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca dana 15. prosinca donosi

ODLUKU
o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Članak 1.
Iznos zakupnine za javne površine i neizgrađena građevinska zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i naprava privremenog karaktera, ovisno o vrsti objekata, utvrđuje se kako slijedi:

a) montažne garaža
– 2,00 kn / m2 / mjesečno

b) kiosci
1. zona 28,00 kn / m2 / mjesečno
2. zona 22,00 kn / m2 / mjesečno
3. zona 16,00 kn / m2 / mjesečno

c) zabavne radnje (luna park i slično)
– 0,25 kn / m2 / dnevno

d) cirkusi
– 1,00 kn / m2 / dnevno

e) pokretne ugostiteljske radnje i ambulantna prodaja
– mjesečno 150,00 kn / m2
– dnevno 20,00 kn / m2

f) površine ispred ugostiteljskih i drugih radnji
1) mjesečni zakupi
Zona Kn / do 5 m2 / mjesečno Kn / preko 5 m2 / mjesečno / m2
1. 185,00                                           40,00
2. 125,00                                           25,00
3. 60,00                                             12,50
2) godišnji zakupi
Zona Kn / do 5 m2 / godišnje Kn / preko 5 m2 / godišnje / m2
1. 1.700,00                                        340,00
2. 1.125,00                                        225,00
3. 550,00                                           110,00

g) pokretne naprave (stolovi i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i zanatskih radnji, automati za piće, sladoled, cigarete)
Zona Kn / m2 / mjesečno Kn / m2 / dnevno
1. 185,00                                            40,00
2. 125,00                                            25,00
3. 60,00                                              12,50

h) reklamni panoi (table, natpisi i slično)
– do 2 m2 površine panoa 300,00 kn / godišnje
– preko 2 m2 površine panoa 150,00 kn / m2/ godišnje

i) korištenje javne površine za potrebe izvođenja građevinskih radova
– od 1. do 30. dana zakupa 1,00 kn / m2/ dnevno
– od 30. dana zakupa i nadalje 10,00 kn / m2/ dnevno

j) zakup neizgrađenog građevinskog zemljište u vlasništvu Grada Pakraca
1. i 2. zona 0,50 kn / m2/ mjesečno
3. zona 0,25 kn / m2/ mjesečno

Članak 2.
Iznimno od odredbi članka 1. stavak h) ove Odluke, javne površine i neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu Grada Pakraca, mogu se ustupiti „Poduzetničkom centru Pakrac” d.o.o. bez naknade, a isti ih može dalje ustupiti pravnim osobama čiji je osnivač, pod istim uvjetima.
Cjenik usluga oglašavanja na reklamnim panoima iz prethodnog stavka ovog članka, kao i izgled, predmetnih panoa, utvrđuje ovlaštenik prava raspolaganja javnim površinama iz prethodnog stavka, uz prethodnu pisanu suglasnost nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.
Ustupanje iz prethodnog stavka ovog članka vrši se posebnim ugovorom.

Članak 3.
Zone navedene u članku 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:
1.zona
Naselje Pakrac:
Trg bana Josipa Jelačića, Trg 76. bataljuna, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg dr. Ivana Šretera, Trg pape Ivana Pavla II., Ulica 30. svibnja, Aleja kestenova, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Đure Basaričeka, Ulica „Bljesak”, Bolnička ulica, Ulica braće Radića, Ulica Marina Držića, Frankopanska ulica, Ulica Gojka Šuška, Ulica hrvatskih velikana, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Josipa Juraja Strossmavera, Kalvarija, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Matice hrvatske, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Obala kralja Petra Krešimira IV., Ulica Petra Preradovića, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Ulica Stanka Grabrića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Vinka Rehaka, Vinogradska ulica, Ulica Vlade Laučana, Ulica ZNG-e, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Nikole Oršanića, Osječka ulica, Vukovarska ulica, Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata.
2. zona
Naselje Pakrac:
Ulica Križnog puta, Ulica Grigora Viteza, Ulica Jana Žiške, Kragujski put, Krndija, Marinkovac, Ulica Mate Lovraka, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Pepe Polaka, Pilanski put, Psunjska ulica, Ulica Radničko naselje, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica svetog Roka, Ulica Ivana Meštrovića, Veberov sokak, Zona male privrede, Šeovački put, Fiškalovac.
Ostala naselja:
Badljevina, Kusonje i Prekopakra
3. zona
Naselje Pakrac:
Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Leptirovo brdo.Ulica poginulih branitelja, Planinska ulica, Ulica radničkih sindikata, Ulica 103. brigade, Ulica 105. Brigade .
Ostala naselja:
Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Mali Banovac, Veliki Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Stari Majur, Toranj, Ožegovci, Kraguj, Španovica, Donji Grahovljani

Članak 4.
Prava i obaveze korisnika javne površine koje se zakupljuju na višegodišnji period regulirat će se ugovorom o zakupu koji će sklopiti gradonačelnik grada Pakraca i korisnik javne površine.
Za zakup javne površina koja se zakupljuje u periodu kraćem od jedne godine, prava i obveze regulirat će se rješenjem (odobrenjem) iz članaka 5. i 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 6/06).

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 5/03).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 944-15/09-01/01
URBROJ: 2162-04/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 15. prosinca 2009. godine

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 4. Odluke o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03) , zaključka o raspisivanju javnog natječaja za „Održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca u 2010. i 2011. godini (KLASA: 363-01/10-01/13, URBROJ: 2162-02/01-10-2) i Zapisnika o otvaranju ponuda od 19.04.2010.g. i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22.04. 2010. g. donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU

1. Javni naručitelj:
a) GRAD PAKRAC
b) Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18,
c) Tel. 034/411-080, fax. 034/411-081,
d) MB 00542679
2. Podaci o objavi: Pakrački list br. 371 od dana 10. travanj 2010. g. i službenoj internet stranici Grada Pakraca dana 02. 04. 2010. g.
3. Vrsta postupka i zakonska osnova: Javni natječaj, čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 4. Odluke o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03)
4. Predmet nabave: Održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca u 2010. g. i 2011. g.
5. Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 kn godišnje
6. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
Broj ponuda: 1
Ponuditelj br. 1: Elektroinstalaterska radionica vl. Z. Martinović, D. Duchača 46, Prekopakra
7. Odabrani ponuditelj: Elektroinstalaterska radionica vl. Z. Martinović, D. Duchača 46, Prekopakra
8. Razlozi odabira: Jedina pristigla ponuda. Ponuda je potpuna i prihvatljiva sukladno zahtjevima iz natječaja.
9. Obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponudom je dokazana sposobnost, ponuda je prihvatljiva.
10. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: UP/I 406-01/10-01/04
URBROJ: 2162-07/01-10-07

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 22. travnja 2010. god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnik Grada Pakraca za 6.-12. mjesec 2009. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se na Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Raspravu o predmetnom Izvješću Gradsko vijeće provelo je u okviru cjelokupne rasprave o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu.
4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.g.

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje obavezni sadržaj javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 2.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca objavljuje se na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Gradsko vijeće Grada Pakraca će uputiti javni poziv iz stavka 1. ovog članka u roku od 20 dana nakon donošenja ove Odluke, odnosno svake dvije godine i to u roku od 30 dana prije isteka mandata članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 3.
Javnim pozivom za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca pozivaju se:
– udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
– učenička vijeća srednjih škola,
– studenti i
– drugi registrirani oblici organiziranja mladih koji djeluju na području Grada Pakraca, da predlože svoje kandidate za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 4.
Predloženi kandidati za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pakraca u dobi od petnaest do dvadeset i devet godina života koje su prihvatile kandidaturu potpisivanjem izjave.
Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Gradsko vijeće Grada Pakraca izabrat će sedam članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca iz reda:
– školska populacija – 2 člana,
– studentska populacija – 2 člana i
– druge skupine – 3 člana.

Članak 5.
Pisani prijedlozi za imenovanje ili izbor kandidata moraju sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga, potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature kandidata.
Prijedlog mora biti ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe predlagatelja, izuzev prijedloga od strane studenata koji prijedloge dostavljaju pojedinačno i samostalno.

Članak 6.
Prijedlogu se prilažu: rodni list kandidata, potvrda o prebivalištu, izvadak iz Registra udruga (za udruge) i Upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu (za ustanove), potvrda o upisu na fakultet (za studente).

Članak 7.
Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca u roku od 30 dana nakon objave na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Članak 8.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom: „Prijedlog kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca“.

Članak 9.
Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Pakraca će, u roku od 10 dana nakon isteka roka za predaju prijedloga, utvrditi liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.
Na temelju lista kandidata Gradsko vijeće Grada Pakraca će tajnim glasovanjem, u daljnjem roku od 20 dana, izabrati članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.
Rezultati izbora za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca bit će objavljeni na web stranici Grada Pakraca i u lokalnom tisku.

Članak 10.
O mogućim povredama odredbi u postupku kandidiranja, rješava komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca na temelju žalbe ovlaštenog predlagatelja.
Žalbu o postupku kandidiranja mogu podnijeti ovlašteni predlagatelji pisanim putem u roku od 48 sati nakon nastanka povrede, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac.
Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca dužna je riješiti o žalbi u roku od daljnjih 48 sati od dana podnošenja žalbe.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/10-01/01
URBROJ: 2162-06/07-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu 22. travnja 2010.

Odluku o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 22. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

I. OPĆE ODREDBE.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca putem koncesije, te određuju uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice, a po potrebi i od mrtvačnice od grobnog mjesta na groblju.

Članak 2.
Koncesijom se stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca.
Dodjeljuju se dvije koncesija na rok od pet (5) godina.

Članak 3.
Korisnici usluge prijevoza pokojnika obvezni su koristiti usluge koncesionara Grada Pakraca, kada obavljanje usluge započinje i/ili završava na području Grada Pakraca.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE KONCESIJE.

Članak 4.
Uvjeti za dobivanje koncesije su:
 da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,
 da ima u vlasništvu specijalno vozilo namijenjeno samo prijevozu pokojnika (u nastavku teksta: furgon) ili pravo najma takovo vozila (leasing),
 da je pravna ili fizička osoba likvidna (BON-1, BON-2, uredno podmirene porezne obveze i obveze za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i
 da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nije kažnjavanja za kazneno djelo, koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU.

Članak 5.
Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Pakracu.
Iznos minimalne naknade za koncesiju je 10.000,00 kn .

Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove Odluke plaća se najkasnije do 30.06. za tekuću godinu koncesije.

Članak 7.
Koncesionar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju, ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je plaćena.

IV. JAVNO PRIKUPLJENJE PONUDA

Članak 8.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Gradonačelnik Grada Pakraca u „Narodnim novinama“.
Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.
Obavijest sadrži:
– broj koncesija;
– uvjete za dobivanje koncesije;
– vrijeme za koje se daje koncesija;
– iznos godišnje naknade za koncesiju, vrijeme i način plaćanja;
– obvezu podnošenja cjenika prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i vrijeme važenja cjenika;
– obvezu podnošenja isprava kojima ponuđač dokazuje da ispunjava uvjete za dobivanje koncesije (izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, isprave kojima dokazuje da ima u vlasništvu ili najmu – leasingu furgon, BON1, BON2, dokaz o urednom izvršenju dospjelih poreznih obaveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, potvrda o nekažnjavanju za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika);
– obvezu podnošenja dokaza o sposobnosti za ostvarivanje koncesije, tehničkoj i financijskoj sposobnosti i poslovnom ugledu (broj zaposlenih, prebivalište za fizičke osobe, odnosno sjedište pravne osobe, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata, broj furgona, dokaz da furgon ima katalizator ispušnih plinova, potvrdu sanitarne inspekcije da furgon ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete, potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila);
– naznaku o tome da se nepotpune ponude neće uzimati u obzir;
– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
– elementi za odabir ponude;
– rok za podnošenje ponuda;
– kome se ponuda podnosi;
– te druge obavijesti.

Članak 9.
Pisana ponuda za dodjelu koncesije mora sadržavati:
– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu;
– izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra;
– dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu furgon, odnosno dokaz o pravu najma (leasing) furgona;
– dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1, BON2, uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje);
– potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika;
– dokaz o broju zaposlenih;
– dokaz o prebivalištu za fizičke osobe, odnosno o sjedištu pravne osobe;
– izjava o mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata,
– podatak o broju furgona i o tome da furgon ima katalizator ispušnih plinova;
– potvrdu sanitarne inspekcije da furgon ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete;
– potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila;
– cjenik usluga prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i rok važenja cjenika.
Isprave i dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici s tim da ne smiju biti stariji od 30 dana.
Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje za davanje koncesije.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za koncesiju – prijevoz pokojnika – ne otvaraj”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici gradskog upravnog tijela.

Članak 10.
Za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja Gradonačelnik osniva povjerenstvo.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te zamjenike.
Zadaća povjerenstva je da javno otvara ponude o čemu vodi zapisnik. Nakon otvaranja ponuda povjerenstvo razmatra ponude i o tome podnosi izvješće Gradonačelniku.
Povjerenstvo će sačiniti prijedlog Odluke o izboru koncesionara te ga dostaviti Gradonačelniku Grada Pakraca.

Članak 11.
U postupku javnog otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

V. DAVANJE KONCESIJE

Članak 12.
Gradsko vijeće Grada Pakraca odlučuje o izboru ponuditelja kojem daje koncesiju na prijedlog Gradonačelnika.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži sve elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Gradsko vijeće Grada Pakraca može donijeti odluku da se ne odabere niti jedna ponuda pristigla na javni natječaj, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u vezi sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.
Fizičkoj, odnosno pravnoj osobi može se dati samo jedna koncesija.
Koncesija se daje osobi koja ispunjava uvjete za dobivanje koncesije.
Koncesija se daje osobito na temelju sljedećih kriterija:
– poslovnog ugleda podnositelja ponude;
– sposobnosti za ostvarivanje koncesije (broj zaposlenih, prebivalište fizičke osobe, odnosno sjedište
pravne osobe, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata)
– tehničkoj i financijskoj povoljnosti ponude (broj furgona, cjenik usluga, način naplate za pruženu
uslugu i vrijeme važenja cjenika);

– povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša (katalizator ispušnih plinova ugrađen u furgonu).
Članak 13.
Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s izabranim ponuditeljem na temelju akta Gradskog vijeća Grada Pakraca o davanju koncesije.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama. Cjenik usluga priložen ponudi za dodjelu koncesije sastavni je dio ugovora o koncesiji.
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji.
Ako koncesionar ne uplati naknadu za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije, odnosno ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj dolazak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Članak 14.
U slučaju iz članka 13. stavka 4. ove odluke Gradsko vijeće Grada Pakraca može dati koncesiju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javnog prikupljanja ponuda ili natječaja.

Članak 15.
Koncesija prestaje na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 16.
Gradonačelnik može otkazati ugovor o koncesiji ako:
– koncesionar ne ispunjava obaveze preuzete ugovorom;
– koncesionar ili njegov radnik ne obavlja prijevoz pokojnika na način propisan ovom odlukom;
– koncesionar ne uplati godišnju naknadu za koncesiju određenu ugovorom o koncesiji;
– koncesionar ili njegov radnik naplati za uslugu cijenu veću od utvrđene cijene;
– koncesionar ili njegov radnik ne izda uredan račun za obavljenu uslugu.
Koncesionar može otkazati ugovor o koncesiji ne navodeći razloge za otkaz.
Otkazni rok je 30 dana, a počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

VI. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

Članak 17.
Koncesionar obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge.
Koncesionari su dužni na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.
Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Koncesionar, odnosno njegov radnik, dužan je prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima i na poziv, u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno opremiti umrlu osobu.

Članak 18.
Koncesionar je dužan, odmah nakon sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti adresu svog sjedišta i broj telefona policiji, ovlaštenom mrtvozorniku i gradskom uredu nadležnom za komunalne djelatnosti.

Članak 19.
Ako koncesionar ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i ugovorom o koncesiji odgovara Gradu Pakracu za svu štetu koja bi mu time bila nanesena.

VII. CIJENA ZA PRUŽENU USLUGU

Članak 20.
Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje koncesionar cjenikom usluga.
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Gradonačelnik je dužan očitovati se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u suprotnom smatra se da je suglasnost dana.
Zahtjev za pribavljanjem prethodne suglasnosti obavezno sadrži:
– način obračuna i plaćanja usluge prijevoza pokojnika;
– strukturu postojeće cijene usluge prijevoza pokojnika;
– predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu;
– postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;
– razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;
– dan primjene nove cijene.
Ako Gradonačelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene pogrebnih usluga koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

VIII. VOZILA

Članak 21.
Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo furgonom.
Furgon mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 22.
Furgon mora biti uredno obojan te prije upućivanja u promet očišćen, dezinficiran i prozračen, a tijekom obavljanja usluge u dijelu furgona u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

IX. NADZOR

Članak 23.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i poduzima mjere u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Ovlaštena službena osoba gradskog upravnog tijela nadležna za komunalne poslove može poduzeti slijedeće mjere:
– naplatiti globu;
– izdati prekršajni nalog i izreći globu

X. GLOBE

Članak 24.

Globom u iznosu od 800,00 do 1.000,00 kn kazniti će za prekršaj pravna osoba ako :
1. ne koristi usluge koncesionara Grada Pakraca, a obavljanje usluge započinje i završava na području Grada Pakraca (članak 3. Odluke);
2. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge (članak 17. stavak 1.Odluke);
3. ne obavlja prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom i na poziv, u najkraćem vremenu, ne dođe na mjesto s kojeg treba prevesti pokojnika (članak 17. stavak 4. Odluke);
4. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije furgon(članak 21. stavak 1. Odluke);
Globom u iznosu od 100,00 – 200,00 kn kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Globom u iznosu od 100,00 – 200,00 kn kazniti će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Ovlaštena osoba može od počinitelja prekršaja iz stavka 1. ovog članka naplatiti globu u iznosu od 100,00 kn, odmah na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne plati globu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da globu plati u roku od osam dana od dana počinjenja kad je počinio prekršaj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE.

Članak 25.

Do davanja koncesije na način propisan ovom odlukom pravo obavljanja pogrebnih poslova imaju pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu ove odluke registrirane za obavljanje pogrebnih poslova .

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 362-02/10-01/01
URBROJ: 2162-07/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 22. veljača 2010. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim nadmetanjima za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o provedenom natječaju za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-05

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.g.

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (˝Narodne novine“ broj152/08.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 6. sjednici koja je održana 22. travnja 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu te onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati
sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog područja površine veće od 1000 m² i zemljište izvan tog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u Katastru označene kao poljoprivredna kultura, koristi se, do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni, kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ovog članka smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:
1. zaštita zemljišta od erozije,
2. sprečavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetočinja,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
7. primjena metoda ekološke (organske, biološke) proizvodnje.

Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerama, u smislu ove Odluke, u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije, razumijeva se:
– ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
– ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše,
– zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
– zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
– određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
– zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura,
– sprječavanje zakorovljenosti (osobito ambrozije),
– suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
– korištenje i uništavanje biljnih ostataka.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

Članak 5.
Ako vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta skine oranični odnosno humusni sloj iz prethodnog članka ove Odluke, dužan je vratiti zemljište u prvobitno stanje.

Članak 6.
Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta:
– da na svojem zemljištu poduzimaju mjere sprječavanja zakorovljenosti, i to jesenskim dubokim oranjem te mehaničkim ili kemijskim sredstvima, radi sprječavanja širenja korova na susjedne parcele;
– da na svojem zemljištu provode mjere za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika radi sprječavanja širenja biljnih bolesti i štetnika, i to sukladno zakonskim propisima;
– da zbog zaštite zdravlja stanovništva, prije cvatnje unište ambroziju na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske putove i na neizgrađenom građevinskom zemljištu.

Članak 7.
Obvezna je sjetva i sadnja u plodoredu, te korištenje certificiranog sortnog sjemena i certificiranog sadnog materijala, u svrhu sprječavanja pojave i širenja kukuruzne zlatice, smrdljive snijeti, krumpirove nematode i ostalih štetnika i biljnih bolesti.

Članak 8.
Na području Grada Pakraca zabranjena je svaka vrsta nomadske ispaše stoke.
Posjednici stoke koji šalju stoku na ispašu dužni su pašnjake na kojima se vrši ispaša ograditi te sprečavati lutanje stoke po susjednim parcelama.

Članak 9.
Zakorovljenošću i onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se i vegetacijsko-gospodarski otpad ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od godinu dana.

Članak 10.
Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavak 1. ove Odluke osim sadnje vjetrobranih pojaseva sukladno odredbama ove Odluke
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (žitarice, povrtlarske kulture i sl.) dužni su poljoprivredno zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.

Članak 11.
Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
– kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
– uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od završetka žetve,
– uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
– odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole nadležnog vatrogasnog društva i njegov nadzor.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 12.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojaseva.

Članak 13.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do degradacije dobrog stanja poljskih putova.
Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:
– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sustava odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
– sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,
– sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, vuča trupaca, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
– sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 14.
Za područje Grada Pakraca provode se mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:
– zabranu sadnje višegodišnjih nasada visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućuju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama i to:
– jabuke, kruške, višnje, šljive, marelice, breskve, dunje, mušmule (sve na podlogama velike bujnosti) najmanje 3,0 metra od međe susjedne zemljišne čestice,
– oraha, trešnje, oskoruše (sve na podlogama velike bujnosti)
najmanje 4,0 metra od međe susjedne zemljišne čestice,
– održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedovo obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
– održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,
– održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja.

Članak 15.
Vlasnici i korisnici parcela poljoprivrednog zemljišta na kojima se nalaze kanali melioracijske odvodnje III i IV reda te vodotoci:
– dužni su omogućiti uređenje vodotoka i kanala koje se provodi kroz Program redovnog održavanja i obnavljanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina koji provode Hrvatske vode,
– dužni su vodotoke i kanale održavati u funkcionalnom stanju, uz obvezu izvješćivanja Hrvatskih voda o zahvatima rušenja drveća i višegodišnjeg raslinja i to prije počinjanja zahvata.
– ne smiju vršiti bilo kakve preinake vodotoka niti kanala,
– iznimno mogu vršiti preinake uz prethodno ishođenje vodopravnih uvjeta,
Vlasnicima i korisnicima parcela na kojima se nalaze vodotoci i kanali ne nadoknađuje se šteta nastala uslijed štetnog djelovanja voda, kao ni šteta na usjevima nastala prilikom uređenja vodotoka u pojasu od 3 metra od ruba vodotoka.

Članak 16.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva.

IV. NADZOR

Članak 17.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke u prvom stupnju obavljaju nadležni poljoprivredni redar Grada Pakraca, te poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Sektor Inspekcija u poljoprivredi, Odjel – Područna jedinica poljoprivredne inspekcije Osijek, a u drugom stupnju posebno povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 19.
Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/03).

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/10-01/01
URBROJ:2162-06/03-10-01

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke „Pakrački list“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 334-01/10-01/06
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.g.

Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija Policijske uprave Požeško-slavonske o stanju sigurnosti na području Grada Pakraca u 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Informacija u pisanom obliku iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 210-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.g.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Cikote, Donja Obrijež, Kapetanovo Polje, Lipovac, Ožegovci, Šumetlica i Toranj i ponavljanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani I

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 04/09), te točke III stavka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani KLASA:945-01/09-01/40, UR.BROJ:2162-03/03-09-49 od dana 16. prosinca 2009. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

I
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca objavljenom 18. prosinca 2009. godine u «Pakračkom listu» koji je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, i to:

1. Tomislav Frajfogel, Pakrac, Grigora Viteza 2

Katastarska općina: Batinjani
a. k.č.br. 398 oranica površine 1547 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
b. k.č.br. 702/1 oranica površine 3158 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
c. k.č.br. 702/2 oranica površine 3158 m2 za cijenu 1.400,00 kn,

2. Branko Đaniš, Pakrac, Aleja kestenova 11

Katastarska općina: Batinjani
a. k.č.br. 528/1 livada površine 173 m2 za cijenu 72,00 kuna,
b. k.č.br. 528/4 livada površine 255 m2 za cijenu 106,00 kuna,
c. k.č.br. 529/1 livada površine 701 m2 za cijenu 581,00 kuna,
d. k.č.br. 529/4 livada površine 176 m2 za cijenu 73,00 kuna,
e. k.č.br. 668/3 livada površine 1331 m2 za cijenu 560,00 kuna,

3. Željko Lujanac, Badljevina, V.Nazora 23

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 534 oranica površine 3701 m2 za cijenu 1.610,00 kuna,
b. k.č.br. 724 oranica površine 2669 m2 za cijenu 1.160,00 kuna,
c. k.č.br. 725 oranica površine 2158 m2 za cijenu 940,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/112 oranica površine 2381 m2 za cijenu 1.040,00 kuna,
e. k.č.br. 1715/113 oranica površine 3633 m2 za cijenu 1.580,00 kuna,
f. k.č.br. 1715/114 oranica površine 4316 m2 za cijenu 3.750,00 kuna,
g. k.č.br. 1715/115 oranica površine 5334 m2 za cijenu 2.320,00 kuna,

4. Branko Lujanac, Badljevina, V.Nazora 80

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 648/2 oranica površine 2439 m2 za cijenu 2.150,00 kuna,
b. k.č.br. 1715/27 oranica površine 3435 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,
c. k.č.br. 1715/67 oranica površine 2870 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/109 oranica površine 5837 m2 za cijenu 5.100,00 kuna,
e. k.č.br. 1721/19 oranica površine 2748 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
f. k.č.br. 1721/20 oranica površine 3255 m2 za cijenu 2.850,00 kuna,

5. Drago Drkulec, Badljevina, T. Lujanca 22

Katastarska općina: Badljevina

a. k.č.br. 671/1 oranica površine 2158 m2 za cijenu 950,00 kuna,
b. k.č.br. 672 oranica površine 3546 m2 za cijenu 1.550,00 kuna,

6. Davor Delač, Badljevina, V.Nazora 24
Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1658/13 oranica površine 3651 m2 za cijenu 3.200,00 kuna,
b. k.č.br. 1715/6 oranica površine 4794 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
c. k.č.br. 1715/89 oranica površine 2158 m2 za cijenu 950,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/90 pašnjak površine 2158 m2 za cijenu 450,00 kuna,
e. k.č.br. 1715/131 pašnjak površine 1403 m2 za cijenu 300,00 kuna,
f. k.č.br. 1715/132 pašnjak površine 1388 m2 za cijenu 300,00 kuna,

7. Latus Centar d.o.o., Zagreb, 1. Vidovčica 21

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1711/1 oranica površine 3190 m2 za cijenu 2.550,00 kuna,
b. k.č.br. 1711/2 oranica površine 5611 m2 za cijenu 4.330,00 kuna,
c. k.č.br. 1711/3 oranica površine 11437 m2 za cijenu 8.815,00 kuna,
d. k.č.br. 1711/4 oranica površine 5028 m2 za cijenu 3.740,00 kuna,
e. k.č.br. 1711/5 oranica površine 12229 m2 za cijenu 9.150,00 kuna,
f. k.č.br. 1711/6 oranica površine 4906 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
g. k.č.br. 1715/50 oranica površine 6401 m2 za cijenu 9.150,00 kuna,
h. k.č.br. 1715/81 oranica površine 1021 m2 za cijenu 450,00 kuna,
i. k.č.br. 1715/82 oranica površine 1025 m2 za cijenu 450,00 kuna,
j. k.č.br. 1715/83 oranica površine 1021 m2 za cijenu 450,00 kuna,
k. k.č.br. 1715/110 oranica površine 3913 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
l. k.č.br. 1715/111 oranica površine 3363 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
m. k.č.br. 1715/118 oranica površine 5539 m2 za cijenu 2.450,00 kuna,

8. Branko Kop, Badljevina, Trg braće Radića 12
Katastarska Općina: Badljevina
a. k.č.br. 1715/37 oranica površine 1748 m2 za cijenu 1.700,00 kuna,
9. Mario Tutić, Kip 78a, 43500 Daruvar
Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1715/84 oranica površine 2823 m2 za cijenu 1.250,00 kuna,
b. k.č.br. 1715/117 oranica površine 5683 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
c. k.č.br. 1715/119 pašnjak površine 11293 m2 za cijenu 2.250,00 kuna,
d. k.č.br. 1715/120 oranica površine 2823 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
e. k.č.br. 1715/124 oranica površine 11293 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
f. k.č.br. 1715/130 pašnjak površine 5683 m2 za cijenu 2.150,00 kuna,
g. k.č.br. 1715/134 oranica površine 5647 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

10. Darijo Gruber, Badljevina, Kolodvorska 4
Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1715/98 oranica površine 770 m2 za cijenu 700,00 kuna,

11. Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, 43506 Dežanovac

Katastarska općina: Badljevina
a. k.č.br. 1724/16 oranica površine 11149 m2 za cijenu 4.850,00 kuna,

Sveukupno: 20 ha 01 a 27 m2 za kupoprodajnu cijenu od 121.827,00 kuna.

II
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Pakraca i izabrani ponuditelj sklopit će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Ugovorom o prodaji iz stavka 1. ove točke uredit će se način plaćanja, rok otplate, broj rata i revalorizacija kupoprodajne cijene.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/09-01/40
UR.BROJ:2162-06/03-10-68

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine