Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 14. prosinca 2010. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava...

Pročitaj više

Statut Turističke zajednice Grada Pakraca

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 152/08.), Skupština turističke zajednice Grada Pakraca uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma,Klasa:334-10/10-01/1,URBR:529-05-10-03, od 21.svibnja.2010.godine, na sjednici održanoj dana 23.08.2010. godine, donijela je S T A T U T Turističke zajednice Grada Pakraca I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. „ Turistička zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica)...

Pročitaj više

Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik za usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09) i članka 15. stavaka 1. Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) donosim Z A K LJ U Č A K o davanju suglasnosti na cjenik za usluge održavanja čistoće i...

Pročitaj više

Zaključak vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K vezan uz istup Veljka Džakule u naselju Kusonje 13. kolovoza 2010. godine 1. Gradsko vijeće Grada Pakraca najoštrije osuđuje i smatra potpuno neprimjerenom...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2010. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Konačno izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode o procjeni štete od elementarne nepogode na području Grada...

Pročitaj više

Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine usvojilo je slijedeću O D L U K U o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin - Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska I Donosi se Odluka o sklapanju Ugovora...

Pročitaj više

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2010. godine u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2010.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2010. godine u dostavljenom tekstu. 2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke...

Pročitaj više

Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/09) i članka 2. stavka 2., a sukladno stavku 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”...

Pročitaj više

Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2009./2010. u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više

Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više

Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.06.2010. godine donijelo je O D L U K U o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini Članak 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada...

Pročitaj više

Zaključak o ponavljanju izbora za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje informacija o neuspjelo provedenim izborima za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca u dostavljenom tekstu. 2. Izbori za članove...

Pročitaj više

Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više

Izvješće o radu tvrtke TRŽNICA PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Tržnice Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog...

Pročitaj više

Izvješće o radu tvrtke „KOMUNALAC“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Izvješće o radu tvrtke PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu i Plan rada za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu, te Plan rada za 2010. godinu u dostavljenom tekstu. 2. Akti iz točke l. nalazi...

Pročitaj više

Informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Požega u dostavljenom tekstu. 2. Informacija iz točke...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca Članak 1. U odluci o neposrednom sudjelovanju...

Pročitaj više

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi O D L U K U o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika   Članak 1.             Ovom Odlukom određuju se koeficijenti...

Pročitaj više

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi O D L U K U o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa Članak 1. Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti...

Pročitaj više

Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi O D L U K U o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa Članak 1. Ovom Odlukom određuje se visina naknade...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca Članak...

Pročitaj više

Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Na temelju odredbi članaka 5. i 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 6/06) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca dana 15. prosinca donosi ODLUKU o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište Članak 1. Iznos zakupnine za javne površine i neizgrađena građevinska zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i naprava privremenog karaktera,...

Pročitaj više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 4. Odluke o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03) , zaključka o raspisivanju javnog natječaja za „Održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca u 2010. i 2011. godini (KLASA: 363-01/10-01/13, URBROJ: 2162-02/01-10-2) i Zapisnika o otvaranju ponuda od 19.04.2010.g....

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnik Grada Pakraca za 6.-12. mjesec 2009. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se na Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine, donosi ODLUKU o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih...

Pročitaj više

Odluku o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 22. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o načinu obavljanja...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim nadmetanjima za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje Izvješće o provedenom natječaju za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (˝Narodne novine“ broj152/08.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 6. sjednici koja je održana 22. travnja 2010. godine, donijelo je O D L U K U o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom se utvrđuju...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke „Pakrački list“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje informacija Policijske uprave Požeško-slavonske o stanju sigurnosti na području Grada Pakraca u 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2....

Pročitaj više

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani I

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 04/09), te točke III stavka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani KLASA:945-01/09-01/40, UR.BROJ:2162-03/03-09-49 od dana 16. prosinca 2009. godine Gradsko...

Pročitaj više