Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2023. g. i Plan rada i financijski plan za 2025. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                              

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2023. g. i Plan rada i financijski plan za 2025. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 250-05/24-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Godišnje izvješće o radu Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca PAK-RA za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

           

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće o radu Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca PAK-RA za 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-05/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/24-01/3
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac za 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ .

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/24-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Izmjenu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021.,142/2023) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 19. sjednici održanoj dana  4. lipnja 2024. godine  donosi

 

I Z M J E N U
Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo  Odluku o načinu pružanja javne usluge  sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 11/2021), (u daljnjem tekstu : Odluka).

 

Članak 2.

U članku 8. Odluke  mijenja se stavak 3. te glasi:

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

„5,89 Eura (slovima: pet eura i osamdesetdevet centi) mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

„5,89 Eura (slovima: pet eura i osamdesetdevet centi) mjesečno, bez PDV-a. .“

 

Članak 3.

U Članku 8. Odluke stavku 4. riječi: „kunama“ zamjenjuje se s riječi  „eurima“.

 

Članak 4.

U Članku 19. Odluke , stavak 1.  alineja 2. i 5.  mijenjaju se i glase :

 • kada je osoba nositelj domaćinstva koja je radi objektivnih okolnosti izgubila posao te prima naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manju od 212,37 Eura mjesečno , a ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju prihode.
 • kada domaćinstvo čine dva člana starija od 65 godina, bez djece i s mjesečnim prihodima domaćinstva ispod 199,10 Eura.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/24-01/12
URBROJ: 2177-9-40/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Izmjene i dopune Statuta iz točke 1. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2024./2025.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                              

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2024./2025.
 2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-02/24-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Vrsta

Naziv

Katastarska i zemljišnoknjižna čestica

Katastarska općina

Javne zelene površine

Dječje igralište u naselju Kusonje

1570

Kusonje

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz točke 1. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 932-01/24-01/13
URBROJ: 2177-9-40/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Vrsta

Naziv

Katastarska i zemljišnoknjižna čestica

Katastarska općina

Groblja i krematoriji na grobljima

Rimokatoličko groblje Badljevina ( groblje sakralna zgrada, mrtvačnica, parkiralište)

1851

Badljevina

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz točke 1. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 932-01/24-01/12
URBROJ: 2177-9-40/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 1, k. o. Pakrac, Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 4. lipnja 2024. donosi

ODLUKU
o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 1, k. o. Pakrac, Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, daruje Republici Hrvatskoj, OIB: 52634238587, Zagreb, nekretninu oznake k. č. br. 1, BOLNIČKA ULICA (površine 9334 m2), DVORIŠTE (površine 8084 m2), JAVNA ZGRADA, Pakrac, BOLNIČKA ULICA 78 (površine 1216 m2), RUŠEVINA (površine 34 m2), upisanu u zk. ul. br. 3438, k. o. Pakrac, u svrhu rekonstrukcije i prenamjene građevine Zemaljske umobolnice u centar za pružanje dugotrajnog smještaja te usluga i programa prilagođenih potrebama braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za procjenu vrijednosti nekretnina, Zoran Fumić, dipl. ing. arh., procjembenim elaboratom br. 03/2024, od 15. svibnja 2024. te ona iznosi 656.996,78 eura (zaokruženo: 657.000,00 eura).

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s Republikom Hrvatskom ugovor o darovanju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 940-06/24-01/6
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-1
U Pakracu, 4. lipnja 2024.            

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora označenog  kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

 

Članak 2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke sastoji se od:

 1. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1, ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

 

 1. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28 m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

 

 • POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2,

potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

 

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 4.

               Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac.

               Međuvlasničkim ugovorom iz stavka 1. ovog članka određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ove Odluke. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

 

Članak 5.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Iznimno, pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nisu registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, no ukoliko budu odabrane kao najpovoljniji ponuditelj, dužne su u roku 60 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu izvršiti registraciju za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, dostaviti za navedeno dokaze i započeti s obavljanjem djelatnosti.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao obrt, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz stavka 2. ovog članka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime obrta samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu i vlasnik tog obrta.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao pravna osoba, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz prethodnog stavka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime pravne osobe samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti prestaje po isteku roka iz stavka 2. ovog članka ukoliko u traženom roku ne budu dostavljeni dokazi o registraciji za obavljanje  ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 8.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 9.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 200,00 eura mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 270,00 eura mjesečno,
– za treću godinu zakupa 530,00 eura mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 665,00 eura mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 10.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika.

 

Članak 11.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

 

Članak 12.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja te iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 13.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke, dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu, na iznos do 2.000,00 eura (dvijetisućeeura), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova.

 

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju neopravdanog jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

 

Članak 16.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

 

Članak 17.

Tekst natječaja mora sadržavati najmanje sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i prema Gradu Pakracu,
 • odredbu o pravu prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 12. ove Odluke.

 

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od 60 dana od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • zakupnik je dužan u predmetnom prostoru osim usluge smještaja nuditi i uslugu restorana.

 

Članak 20.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 9. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Pravne osobe:

 • izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 

Fizičke osobe:

 • izvadak iz obrtnog registra (ukoliko obrt postoji),
 • presliku osobne iskaznice prijavitelja na natječaj,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

Članak 21.

Jamčevina se određuje u iznosu od 665,00 eura (šestošezdesetipeteura) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

 

Članak 22.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Čanak 23.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Članak 24.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

 

Članak 25.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

 

Članak 26.

Na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

 

Članak 27.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja u tu svrhu može imenovati posebno stručno povjerenstvo.

 

Članak 28.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 29.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

 

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2023).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 372-01/24-01/6
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024.g. donijelo slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 024-06/24-01/2
URBROJ: 2177-9-10/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture u 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 361-01/24-01/29
URBROJ: 2177-9-10/01-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/24-01/19
URBROJ: 2177-9-40/01-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 19. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2024. god. donosi                                                                

 

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2023. godinu

  

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2023. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 320-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/05-24-4
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – svibanj 2024.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – svibanj 2024.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-02/24-01/4
URBROJ: 2177-9-20/01-24-2
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024.

Temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) i članka 34.. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 3/21, 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj  19. sjednici održanoj 4. lipnja 2024. godine, donijelo

 

O D L U K U
o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024.

 

Članak 1.

Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o sportu, sredstva za izvršenje programa javnih potreba u sportu osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu  u programu Proračuna 3100 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A310001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“ u iznosu od

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan raspodjele financijskih sredstava za sport,  nakon provedenih natječaja predlaže Sportska zajednica Grada Pakraca gradonačelniku, zbog izrade prijedloga donošenja odluke  Gradskog vijeća o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca.

 

Članak 3.

U svrhu izvršenja Programa Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom, u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu, odobrava korištenje sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024. godinu prema predloženom Planu.

 

Članak 4.

Program provodi Sportska zajednica Grada Pakraca, sredstava za izvršenje Programa prenose se na račun Sportske zajednice Grada Pakraca sukladno zahtjevima, a koja sredstva prosljeđuje klubovima korisnicima, prema Planu.

 

Članak 5.

Stručne službe Grada Pakraca prate korištenje i utrošak sredstava za izvršenje Programa.

 

Članak 6.

Detaljni plan raspodjele nije predmet objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, već se ima objaviti Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:402-03/24-01/16
URBROJ:2177-9-30-1/03-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Odluka o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije (u daljnjem teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija te druga pitanja u svezi sa sufinanciranjem stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje stipendija mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca, koji su korisnici stipendije Požeško-slavonske županije i nakon završetka studija stječu akademski naziv dr. med. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Članak 5.

Studentima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 4 ove Odluke, Grad Pakrac će sufinancirati jednu trećinu ukupnog iznosa stipendije koji je određen Odlukom o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za svaku akademsku godinu i to od donošenja ove Odluke do upisa apsolventske godine sukladno Ugovoru o korištenju stipendije Požeško-slavonske županije sklopljenom između studenta i Požeško-slavonske županije.

 

Članak 6.

Grad Pakrac će s Požeško-slavonskom županijom sklopiti Sporazum o sufinanciranju stipendije studenata medicine (u daljnjem tekstu: Sporazum), a kojim će biti definiran postupak za priznavanje prava na sufinanciranje, iznos i dinamika isplate sufinanciranja te ostala međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-06/24-01/9
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije (u daljnjem teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija te druga pitanja u svezi sa sufinanciranjem stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje stipendija mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca, koji su korisnici stipendije Požeško-slavonske županije i nakon završetka studija stječu akademski naziv dr. med. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Članak 5.

Studentima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 4 ove Odluke, Grad Pakrac će sufinancirati jednu trećinu ukupnog iznosa stipendije koji je određen Odlukom o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za svaku akademsku godinu i to od donošenja ove Odluke do upisa apsolventske godine sukladno Ugovoru o korištenju stipendije Požeško-slavonske županije sklopljenom između studenta i Požeško-slavonske županije.

 

Članak 6.

Grad Pakrac će s Požeško-slavonskom županijom sklopiti Sporazum o sufinanciranju stipendije studenata medicine (u daljnjem tekstu: Sporazum), a kojim će biti definiran postupak za priznavanje prava na sufinanciranje, iznos i dinamika isplate sufinanciranja te ostala međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-06/24-01/9
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“  28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                                                 

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

  

 1. Predlaže se Županijskom sudu u Bjelovaru imenovanje sljedećih sudaca porotnika:

Igora Horvata – za suca porotnika u predmetima za mladež,
Severinu Popov – za suca porotnika u predmetima za mladež,
Natašu Major – za suca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru.

 

 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 711-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19, 11/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 18.ožujka 2024. godine donosi

P R O G R A M
poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2024. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u opremu, materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa, sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti te sufinanciranje razvoja inovacija i patenata.

            Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 2023/2831  od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 2023/2831, 15.12.2023 )

Članak 2.

            Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i imaju registrirano sjedište na području Grada te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem/sjedištem na području Grada.

            Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

            Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

            Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

            Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu u protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

            Poticaji po ovom Programu neće se odobriti korisnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, kao i nepodmirenih obveza na ime poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava prijave i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

            Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 1.000,00 eura u neto iznosu uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

            Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 1.500,00 eura, a isplata će se vršiti u 2 obroka sukladno Ugovoru o dodjeli poticaja. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 2 novozaposlene osobe.

            Iznimno od članka 2. Programa, u ovoj mjeri prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Pakraca, ali imaju registriranu poslovnu jedinicu (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca, pri čemu poslovna jedinica mora biti registrirana u Sudskom/Obrtnom registru.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je zaključen ugovor o radu, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti obrta za korisnike iz čl. 3. ovog Programa.

            Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

            U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 30 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

            Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 1.000,00 eura u neto iznosu, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 60 dana od dana zaposlenja.

            Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 2. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

            Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% administrativnih troškova otvaranja obrta.

            Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnesu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

            Korisnik sredstava iz članka 6. i članka 8. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 24 mjeseca počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

            U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 30 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

            Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% administrativnih troškova osnivanja trgovačkog društva.

            Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se osnivače utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U OPREMU, DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 9.

            Za sredstva poticaja za ulaganje u opremu, dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta, a koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

            Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 10.

            Opremom u smislu ovog poticaja smatra se isključivo imovina čiji pojedinačni trošak mora biti veći od 40€ i kao takva ne može funkcionirati zasebno nego mora čiti komplet koji je veći od 665 € a čija je nabavka nužna za obavljanje registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu. Za opremu koja se sukladno Zakonu ne definira kao dugotrajna materijalna imovina, vijek korištenja definira se izjavom Podnositelja zahtjeva i ne može biti manji od godine dana.

            Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 665 eura i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

            Nabavljena oprema i imovina mora doprinositi poboljšanju obavljanja registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu.

            Oprema, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina koja iziskuje postavljanje, ugradnju ili skladištenje mora biti postavljena, ugrađena ili skladištena u objektu Podnositelja na području Grada Pakraca, odnosno služiti za obavljanje djelatnosti na području Grada Pakraca, što Podnositelj dokazuje izjavom koju prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.

            Iznimno od stavka 4. ovog članka, oprema, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina koja ne iziskuje postavljanje, ugradnju ili skladištenje, a koja se koristi za dostavu ili obavljanje djelatnosti/pružanje usluga izvan područja Grada Pakraca, a što Podnositelj dokazuje izjavom koju prilaže prilikom podnošenja zahtjeva, prihvatljiva je za sufinanciranje po ovoj mjeri.

            Korisnik u Prijavnom obrascu mora obrazložiti navedeno u stavku 3. ovog članka. Povjerenstvo za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva zadržava pravo ocjene zahtjeva, kao i dostavu dodatnih pojašnjenja.

            Nabava opreme, dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 1.500,00 eura.

Članak 11.

            Prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti potporu za nabavu opreme, uređaja te dugotrajne materijalne imovine koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije).

            Nabavljena oprema i uređaji u navedenu svrhu u smislu poticaja ovog članka smatraju se dugotrajnom materijalnom imovinom; odnosno isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od  665 eura i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

            Nabava opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka sufinancirat će se s 70% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 1.800,00 eura.

Članak 12.

            Po ovoj mjeri Prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jedno područje ulaganja (po članku 10. ili članku 11.), odnosno sufinanciranje temeljem članka 10. isključuje mogućnost sufinanciranja temeljem članka 11., i obrnuto.

            Podnositelj može za vrijeme trajanja Programa prijavu za ovu mjeru podnijeti samo jednom, neovisno o tome da li će ostvariti maksimalni iznos sufinanciranja.

Članak 13.

            Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz članka 10. i 11. isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Povezane osobe u smislu članka 49. Općeg poreznog zakona nisu prihvatljivi isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz članaka 10. i 11. ovog Programa.

            Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv ukoliko nije povrativ što se dokazuje potvrdom Porezne uprave da podnositelj nije u sustavu PDV-a.

            Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.

            Korisnik sredstava obvezan je nabavljenu opremu i imovinu zadržati u svom vlasništvu najmanje u vremenu koji je određen kao ekonomski rok korištenja  određen zakonskim i podzakonskim propisima o obračunu amortizacije, odnosno u razdoblju vijeka trajanja imovine navedenog u popisu dugotrajne imovine ili izjave (za opremu koja se sukladno Zakonu ne definira kao dugotrajna materijalna imovina, a čiji se vijek korištenja definira izjavom Podnositelja zahtjeva). Ukoliko korisnik u kraćem roku otuđi imovinu, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od trideset (30) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca.

Članak 14.

            Svi troškovi ulaganja u opremu, dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 10. i 11. ovog Programa moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

            Korisnik sredstava iz čl. 10. i 11. ovog Programa koji ostvaruje potporu za nabavu imovine po ovoj mjeri, a koja se sufinancira i iz drugih izvora, također ostvaruje pravo na prihvatljivost troškova te imovine, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen sufinanciranjem iz drugih izvora.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 15.

            Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o.:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac;

–  ostali poslovni objekti kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o.

prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar tri godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 16.

            Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora, sredstva mogu koristiti pravne osobe iz članka 2. koje imaju sjedište na području grada Pakraca,      a koje su sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada. Uži centar grada Pakraca za potrebe ove mjere definira se na slijedećim lokacijama:

Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica do kućnog br.50, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Gojka Šuška. Ulica Kralja Tomislava do kućnog br.15

Članak 17.

            Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu iz članka 15. čini stvarni trošak zakupa poslovnog prostora u jednom od objekata kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. iz čl. 15. ovog Programa.

Intenzitet potpore ukupno prihvatljivih troškova iznosi kako slijedi:

Proizvodne djelatnosti za subjekte koji u prihvatljivom razdoblju Programa posluju:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • narednih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
 • treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
 • četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

Uslužne djelatnosti koji u prihvatljivom razdoblju Programa posluju:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • narednih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

            Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu.

            Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

Članak 18.

            Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu iz članka 16. čini stvarni trošak zakupa poslovnog prostora pravnih osoba iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca,      a koje su sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada, a sufinancira se 40% mjesečnog iznosa zakupa u trajanju od 12 mjeseci.

Članak 19.

            Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. kao upravitelj poslovnih prostora iz članka 15. ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U POBOLJŠANJE I PRILAGODBU POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI, UNUTARNJEG UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA/RADIONICE

Članak 20.

            Za sredstva poticaja za ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Korisnici moraju biti vlasnici prostora ili imati važeći ugovor o zakupu sa vlasnikom na najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

            Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

            Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 21.

            Sufinancira se trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI
B. OBRTNIČKI RADOVI
C. INSTALATERSKI RADOVI

Članak 22.

            Grad Pakrac prije početka ulaganja donosi prethodnu suglasnost o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za sufinanciranje ulaganja temeljem obrazloženog zahtjeva za suglasnost, a koji Podnositelj zahtjeva dostavlja prije početka ulaganja. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal.

            Prilikom podnošenja zahtjeva za suglasnost Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom pripadajućem troškovniku/ponudi radove koji će se izvoditi prikazati kao zasebnu stavku.

            Prihvatljiva su ulaganja u razdoblju od dana objave javnog poziva iz čl. 29. ovog Programa do 30. studenog 2024. godine. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju.

            Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom računu/troškovniku prikazati izvedene radove kao zasebnu stavku.

Članak 23.

Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema

lokaciji ulaganja:

•Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 1.500,00 eura za skupinu 1.

•Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 1.200,00 eura za skupinu 2.

•Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 700,00 eura za skupinu 3.

            Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 24.

Poslovni prostori su podijeljeni u 3 skupine:

• 1. skupina: Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Gojka Šuška, Ulica Petra Preradovića

• 2. skupina: Ulica Matije Gupca, Trg dr. Ivana Šretera, Ulica kralja Tomislava, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Andrije Hebranga, A Cesarca

• 3. skupina: sve druge lokacije u ulicama na području Grada Pakraca i njegovih naselja, a koje nisu navedene u 1. i 2. skupini.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ INOVACIJA I PATENATA

Članak 25.

            Za sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Inovacijom, odnosno patentom se smatra izum ili industrijski dizajn za koji je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva izdana isprava o priznatoj zaštiti u razdoblju ne dužem od 2 godine od dana objave Poziva, a najkasnije do 30.studenog 2024.godine. Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva obavezan je dostaviti izdanu ispravu kao dokaz prihvaćanja patenta, odnosno inovacije od strane relevantne institucije, pri čemu izdana isprava mora biti izdana na ime ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva.

Članak 26.

            Sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata prihvatljivim podnositeljima sufinancirat će se u iznosu od 2.000,00 eura. Po ovom Programu jedan podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev za maksimalno dvije inovacije, odnosno patenta.

            Korisnik se obvezuje da neće prenijeti patent niti potpuno niti djelomično na drugu osobu u vremenskom razdoblju od 2 godine od potpisa ovog Ugovora. Korisnik je obvezan obavljati djelatnost minimalno 2 godine od dana potpisa ovog Ugovora, a ukoliko dođe do prestanka obavljanja obrta unutar 2 godine od potpisa ovog Ugovora, Korisnik je dužan obavijestiti Grad te vratiti dodijeljena sredstva.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 27.

            S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

            Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji je dovoljan za pokriće odobrenih sredstava.

Članak 28.

            Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.  temeljem mjesečnih obračuna ili na način koji će se regulirati ugovorom o dodjeli poticaja.

            Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 29.

            Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

            Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

            Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Prijave se podnose u četiri kruga:

1.krug – od 19.ožujka 2024.godine do 19.travnja 2024.godine
2.krug – od 19.svibnja 2024.godine do 19.lipnja 2024.godine
3.krug – od 19.kolovoza 2024.godine do 19.rujna 2024.godine
4.krug – od 19.listopada 2024.godine do 30.studenog 2024.godine

            Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica, nakon ocjene i prijedloga Povjerenstva za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva.

            Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca. Potpora se smatra dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli poticaja, bez obzira na vrijeme isplate.

Grad Pakrac zadržava pravo ne izvršiti ocjenu prijava po Pozivu, odnosno odbiti prijave, u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni na odgovarajući način.

Članak 30.

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,mag.oec.

KLASA: 302-02/24-01/1
URBROJ: : 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 18. ožujka 2023. g.

Odluka o financiranju dječjeg ljetovanja u 2024. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 O D L U K U
o financiranju dječjeg ljetovanja u 2024. godini

 

Članak 1.

Grad Pakrac financirat će ljetovanje za 10 djece u 2024. godini, učenika Osnovne škole braće Radića Pakrac  koja imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Ljetovanje podrazumijeva putovanje, boravak i prehranu u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru, prema Programu HCK GD Pakrac.

 

Članak 2.

Listu učenika – korisnika prava iz članka 1. ove Odluke, predlaže Osnovna škola braće Radića Pakrac, na preporuku razrednika, vodeći računa o:

 • socijalnom statusu obitelji,
 • zdravstvenom stanju djeteta,
 • broju djece u obitelji,
 • uspjehu i ponašanju djeteta u školi te
 • činjenici o dosadašnjem korištenju prava pojedinog učenika.

Prednost na listi korisnika prava ostvaruju učenici čije su obitelji težeg socijalnog statusa, s asmatičnim zdravstvenim tegobama, iz višečlanih obitelji, boljeg uspjeha u školi i uključenosti u slobodne, društveno korisne aktivnosti, a koji nisu koristili pogodnost ljetovanja temeljem prethodnih odluka Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ljetovanje u odmaralištu HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac „Cvrčak“ na otoku Viru obuhvaća; prijevoz, smještaj, tri glavna dnevna obroka, jedan međuobrok, edukativne svakodnevne programe i izlete. Učenici će pohađati tečajeve; plivanja, projekt sigurnosti na vodi, plesa, spašavanja neplivača i osnove pružanja prve pomoći, te sudjelovati na radionicama; humane vrednote, ekološka, likovna i glazbena – prema afinitetu učenika. U ostvarivanju programa sudjelovat će odgajatelji, zdravstveno osoblje, voditelj kulturnih, športskih i zabavnih sadržaja te specijaliziranih interesnih skupina.

 

Članak 4.

Cijena programa u trajanju 9 noćenja za jednog učenika u terminu 31.07. – 09.08.2024. godine, iznosi: 350,00 EUR, što za 10 učenika iznosi 3.150,00 EUR.

Sredstva za financiranje ljetovanja 10 učenika u 2024. godini osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu prema stvarno utvrđenom broju korisnika, a plaćanje će se vršiti po ispostavljenoj fakturi davatelja usluge.

 

Članak 5.

Ovu  Odluku provest će Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Obvezuje se HCK Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac obaviti sve potrebne radnje u vezi putovanja i boravka djece/učenika po Programu ljetne škole.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: : 550-01/24-01/02
URBROJ: 2177-9-30-1/02-24-01
Pakrac, 07. svibnja 2024. g.

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

O B A V I J E S T
o javnom uvidu u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se u razdoblju od 12. ožujka 2024. godine do 26. ožujka 2024. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen na javni uvid u Gradskoj upravi Grada Pakraca, soba 118, 2. kat, svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac ili na mail: dajana.cavlovic@pakrac.hr.

Primjedbe moraju biti čitko napisane uz navođenje imena, prezimena, adrese i kontakta podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka, nečitko napisani prigovori i prigovori podneseni bez navođenja podataka o podnositelju neće biti uzeti u razmatranje.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 945-01/21-01/8
URBROJ: 2177-9-30-2/04-24-49
Pakrac, 11. ožujka 2024. g.

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 104/22), objavljuje se

O B A V I J E S T
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 05. ožujka 2024. godine, Grad Pakrac objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/23-01/4, URBROJ: 2177-9-30-2/04-24-23 od 14. ožujka 2024. godine.

Tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca www.pakrac.hr, na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama, s nazbakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18.

od 14. ožujka do 12. travnja 2024. godine

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 945-01/23-01/4
URBROJ: 2177-9-30-2/05-24-24
Pakrac, 14. ožujka 2024. g.

Odluka o dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2024. godini

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 9. Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na natjecanjima, susretima i smotrama te članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O DODJELI NAGRADA
učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u 2024. godini

 

 1. Grad Pakrac u povodu Dana Grada Pakraca (blagdan svetog Josipa – 19. ožujka) 2024. godine dodijelit će nagrade:

 

I. učenicima, pojedinačno

A) područna (regionalna) natjecanja prvo mjesto;

Osnovna škola braće Radića Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

DELIŠIMUNOVIĆ

ŠIMUN

geografija

hrvatski jezik

povijest

79,62

LUCIĆ PAULA

 

geografija

 

53,08

hrvatski jezik

PERIĆ HANA

talijanski jezik

26,54

ŽUŽINJAK MATEJ

tehnička kultura

26,54

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

BABOJELIĆ NINA

njemački jezik

26,54

BALEŠIĆ MISLAV

matematika

26,54

DOMINIĆ HRVOJE

latinski jezik

26,54

DOŠLIĆ LUKA

engleski jezik

26,54

MILEK FRAN

 

povijest

hrvatski jezik

biologija

79,62

NEMETH KRISTINA

njemački jezik

53,08

ORZES DONATELA

 

njemački jezik

talijanski jezik

53,08

TOMIĆ BORNA

 

kemija

26,54

 

B) državna natjecanja prvo mjesto

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

ŠAPIĆ MLADEN

fotografija, Domijada

132,72

 

C) državna natjecanja treće mjesto

Osnovna škola braće Radića Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

ZEDNIK LOVRO

informatika

53,09

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

područje natjecanja

iznos

BILMEZ LAURA

keramika

53,09

ŠUNDALIĆ JOSIP

osnove kineziologije

53,09

 

II. grupe učenika

 1. regionalna natjecanja prvo mjesto

Osnovna škola braće Radića

prezime i ime članova/ica  grupe

područje natjecanja

iznos

Blažević Slavica, Butlar Magdalena, Matičić Jana, Matičić Iva, Hihlik Dorotea, Ćasić Noella, Fider Tena, Pišonić Lucija,  Papušek Inna, Lucić Paula, Melani Kadežabek i Valerija Suknajić

rukomet – djevojčice

26,54

Jurišić Patrik, Lapaš Deni, Višić Matija, Brtan Luka, Grgić Niko, Žužinjak Matej, Bošnjaković Franko, Karivan Stjepan, Lucić Damjan Lopar Noa,  Lapaš Tin, Dabić Mile, Kesten Marko, Branković Ivan i Knežević Bartol

rukomet – dječaci

26,54

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime članova/ica  grupe

područje natjecanja

iznos

Hana Basarić, Dea Pranjić, Nika Čelec, Nina Babojelić, Zrinka Hihlik, Josipa Grgić, Melani Čihak, Marija Domitrović, Lorena Lenić, Ema Žlof, Ana Vondra, Tara Čelec i Nika Lopar

rukomet ženski

26,54

Hana Basarić, Gabriela Djokić, Josipa Grgić, Maja Gašpić, Maja Svjantko, Ena Bandalo

badminton ženski

26,54

Stjepan Hrvaćanin, Patrik Komljenović, Ivano Kukla i Gabriel Vidović

badminton, muški

26,54

 

2. državna natjecanja prvo mjesto

Srednja škola Pakrac

prezime i ime članova/ica  grupe

područje natjecanja

iznos

Ivano Kukla, Gabriel Vidović, Stjepan Hrvaćanin, Patrik Komljenović

badminton muški

132,72

Hana Basarić, Gabriela Djokić, Josipa Grgić, Maja Gaspić

badminton ženski

132,72

Luka Veber,Vinko Šnajder, Mladen Šapić, Lana Oljača, Ana Kovačić, Patrik Komljenović, Stjepan Hrvaćanin, Hana Basarić

scenski izraz

132,72

 

3. državna natjecanja drugo mjesto

Srednja škola Pakrac

prezime i ime članova grupe

područje natjecanja

iznos

Ema Peharda, Ella Rupčić, Petra Abramović, Karla Perli, Ana Vidović

plesni izraz

66,36

 

III. prosvjetnim radnicima – mentorima,

Osnovna škola braće Radića Pakrac

prezime i ime

nastavnik/ca

iznos

Bakarić Vlatka

informatika

66,36

Hodak Filip 

geografija

39,82

Lucić Anđelko

tjelesna i zdravstvena kultura

79,64

Nemet Vesna

hrvatski jezik

39,82

Nenadović Lneniček Martina

hrvatski jezik

39,82

Pahoki Mihalik Sandra

geografija

79,64

Puškarić Marija

talijanski jezik

39,82

Zanetti Nikolina

likovna kultura

39,82

 

Srednja škola Pakrac

prezime i ime

nastavnik/ca

iznos

Ančić Vesna

biologija

39,82

Grgić Vilim

odgajatelj

 199,08

Grčević Marina

osnove kineziologije

132,72

Križan Branko

povijest

39,82

Mandir Marica

hrvatski jezik

119,46

Marić Branka

odgajatelj, likovni odgoj

132,72

Ogrizek Luka

odgajatelj

398,16

Puškarić Marija

talijanski jezik

39,82

Radanović Mira

kemija

39,82

Rožman Barbara

latinski jezik

39,82

Ruškan Simić Katarina

odgajatelj

199,08

Stokić Katarina

odgajatelj

132,72

Španjić Tanja

hrvatski jezik

39,82

Šteković Dragičević Zvjezdana

engleski jezik

39,82

Tomašević Željko

matematika

39,82

Tomić Ljerka

tjelesna i zdravstvena kultura

119,46

za posebna postignuća prosvjetnih radnika – mentora na natjecanjima, susretima i smotrama.

 

IV. Nagrade se sastoje iz posebnog priznanja i u novčanog iznosa koji se isplaćuje nastavnicima na žiro račun, a učenicima na tekući račun roditelja čiji su podaci navedeni u prijavnom obrascu potpisanom i ovjerenom od strane škole, ravnatelja.

 

V. Sredstva za nagrade  iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

VI. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA: 602-01/24-01/01
URBROJ: 2177-9-30-01/02-24-01
U Pakracu, 14. ožujka 2024.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2023. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2023. godinu.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:611-06/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac  za 2023. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2023. godinu.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 611-05/23-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o proglašenju Počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 9., 10., 11., 12. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23) i čl. 5., 6. i 17.. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024.g. donijelo

 

O D L U K U
o proglašenju Počasnog građanina Grada Pakraca

 

Članak 1.

Počasnim građaninom Grada Pakraca proglašava se Rajmund Bradik iz Republike Slovačke.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 061-01/24-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-24-12
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9., 10., 11., 12. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23) i čl. 5., 6. i 17.. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024.g. donijelo

 

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja
„Pečat Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

–           Gradskoj knjižnici Pakrac,
–           Mariji Kraly iz Cseprega u Mađarskoj,
–           Obitelji Kotorac iz Pakraca.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 061-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-13
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9., 10., 11., 12. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23) i čl. 5., 6. i 17.. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024.g. donijelo

 

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja
Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:

– Zoranu Milakoviću – Zoki, posthumno za životno djelo iz područja drugih društvenih djelatnosti,
– Alojziju Huški iz Prekopakre za područje kulture,
– Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar za područje odgoja i obrazovanja.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 061-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-14
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o nekorištenju prava prvokupa

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o nekorištenju prava prvokupa

 

Članak 1.

Grad Pakrac, kao ovlaštenik prava prvokupa, neće se koristiti pravom prvokupa na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela u Pakracu, oznake k. č. br. 877/1, POSLOVNI OBJEKT I DVORIŠTE (NOVA PEKARA), površine 394 čhv, upisanoj u zk. ul. br. 2193, k. o. Pakrac, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 63.100,00 eura.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:940-06/24-01/4
URBROJ:2177-9-20-1/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnina

Na temelju članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o prihvaćanju darovanja nekretnina

 

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se darovanje nekretnina Gradu Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, i to nekretnina kako slijedi:

nekretnina koje se nalaze u Gospodarskoj zoni „Pakrac 5“, u k. o. Pakrac, upisanih u zk. ul. br. 956:

– k. č. br. 52/1, oranica, površine 2296 m2,
– k. č. br. 52/3, oranica, površine 3315 m2,
– k. č. br. 52/4, oranica, površine 132 m2,
– k. č. br. 52/5, oranica, površine 1770 m2,
– k. č. br. 1189/13, oranica, površine 72 m2,
– k. č. br. 1193/5, oranica, površine 3606 m2,
– k. č. br. 1193/6, oranica, površine 1251 m2,
– k. č. br. 1193/7, oranica, površine 3279 m2,
– k. č. br. 1196/3, oranica, površine 76 m2,
– k. č. br. 1196/4, oranica, površine 113 m2,
– k. č. br. 1196/5, oranica, površine 317 m2,
– k. č. br.  1197/2, oranica, površine 222 m2,
– k. č. br. 1198/2, oranica, površine 1581 čhv (5686 m2),
– k. č. br. 1198/3, oranica, površine 105 m2,
– k. č. br. 1199/1 , livada, površine 70 čhv (252 m2),
– k. č. br. 1199/2, oranica, površine 764 čhv (2748 m2),

ukupne površine 25 240 m2 te procijenjene vrijednosti 151.692,40 eura;

nekretnina koje se nalaze u građevinskom području prve kategorije u k. o. Pakrac, upisanih u zk. ul. br. 956:

– k. č. br. 24/3, livada,  površine 1799 m2,
– k. č. br. 24/6, livada, površine 555 m2,
– k. č. br. 25/1, oranica površine 10536 m2,

ukupne površine 12 890 m2, procijenjene vrijednosti 125.000,00 eura;

nekretnina koje se nalaze u građevinskom području druge kategorije u k. o. Pakrac, upisanih u zk. ul. br. 956:

– k. č. br. 1189/12, oranica, površine 13 m2,
– k. č. br. 1189/15, oranica, površine 387 m2,
– k. č. br. 1190/1, donje polje, pašnjak, površine 488 m2,
– k. č. br. 1191, oranica, površine 440 čhv (1.583 m2),
– k. č. br. 1192/1, livada, površine 198 m2,
– k. č. br. 1192/2, livada, površine 37 m2,

ukupne površine 2 706 m2, procijenjene vrijednosti 3.247,20 eura.

 

Članak 2.

Nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke u vlasništvu su Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Bolnička ulica 74, Pakrac, OIB: 18103492590 i iste Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana daruje Gradu Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, bez naknade, u svrhu proširenja Gospodarske zone „Pakrac 5“, izgradnje zgrade za deficitaran kadar te izgradnje zgrade zavoda za hitnu medicinu.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica da u ime Grada Pakraca potpiše s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana ugovor o darovanju nekretnina iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 940-06/24-01/5
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju udruge Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“

Na temelju Čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23).,  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 18. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2024. godine donijelo je sljedeće

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju udruge Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“

 

Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa tekst: Marijan Širac, viši stručni suradnik za gospodarstvo“ mijenja se i glasi: „Dajana Čavlović, viša stručna suradnica za poljoprivredu“.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:303-01/24-01/1
URBROJ:2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavaka 5. i  7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18,98/2019 i 57/22), Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 954-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8 od 27. studenog 2019. godine, prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca na koju je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 320-02/22-01/451, URBROJ: 525-06/181-23-4 od 12. prosinca 2023. godine, članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici, održanoj 05. ožujka 2024. godine donijelo je

 

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Cikote, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo Polje, Kraguj, Lipovac, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Prekopakra, Rogulje, Španovica i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Za zemljište koje je predmet javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca koje je navedeno u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio, nije određena vrste proizvodnje i daje se u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od 15 godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Rok od 15/25 godina ovisi o vrsti proizvodnje koju je najpovoljniji ponuditelj naveo u gospodarskom programu.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, za ostale vrste poljoprivredne proizvodnje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2.,  a koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

II.

Gradsko vijeće Grada Pakraca provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

 

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (“Narodne novine”, broj 89/2018).

 

IV.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Pakraca i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana.

Grad Pakrac tekst javnog natječaja objavljuje i na oglasnoj ploči.

 

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

 

V.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

VI.

Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup koju utvrđuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s popratnom dokumentacijom dostavlja se na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

 Nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi općinsko ili gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

 

VII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:945-01/23-01/4
URBROJ:2177-9-30-2/04-24-22
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2024. godine donosi

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste

 

Članak 1.

U svrhu prijave na NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE  građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste ” objavljenog od strane APPRRR-a  22. prosinca 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja:

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC3076 (Ulica Zona male privrede) na dijelu k.č.br. 2306/5, k.o. Pakrac i 1480/27 k.o. Kusonje(Pakrac), prema Glavnom projektu 21-570PL-01.

 

Članak 2.

            Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenog Natječaja, sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog III.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

 

Članak 3.

            Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/24-01/8
URBROJ: 2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

Na temelju članka 113.a, st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon, te temeljem članka 34. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2023), Gradsko vijeće na 18. sjednici održanoj  5. ožujka 2024. godine donosi

 

O D L U K U
o transformaciji Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”, u daljnjem tekstu: Odluka.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak transformacije Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” (Službeni glasnik Grada Pakraca 08/22), u daljnjem tekstu: transformacija Plana.

Nositelj transformacije Plana je Grad Pakrac, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade.

Odgovorna osoba Nositelja izrade je čelnik tijela iz stavka 3. ovoga članka.

 

Pravna osnova za transformaciju Plana

 

Članak 2.

Postupak transformacije Plana temelji se na odredbama članaka 113.a Zakona, u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

 

Razlozi transformacije Plana, ciljevi i programska polazišta

 

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se razlozi, ciljevi i programska polazišta za transformaciju Plana.

Razlozi za transformaciju Plana proizlaze iz Zakona kojim je dana mogućnost provedbe postupka transformacije kao procesa prelaska Plana iz analognog u digitalni oblik uz digitalnu transformaciju poslovnih procesa  u sustavu ePlanovi.

Cilj transformacije Plana je izrada i donošenje digitalnog oblika Plana sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku.

Programska polazišta u postupku transformacije Plana su važeća prostorno planska rješenja određena Planom koja se u cijelosti zadržavaju tj. u postupku transformacije Plana ne mogu se izmijeniti prostorno planska rješenja određena Planom.

 

Obuhvat Plana

 

Članak 4.

Granice obuhvata transformacije Plana identične su granicama obuhvata Plana.

Izmjena granica Plana nije predmet  transformacije Plana.

Obuhvat Plana prikazan je na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (https://ispu.mgipu.hr/).

 

Dinamika s fazama transformacije Plana

 

Članak 5.

Za transformaciju Plana određuju se dinamika i faze transformacije Plana kako slijedi:

–   Prijedlog odluke o transformaciji Plana upućuje se Gradskom vijeću na donošenje tijekom mjeseca veljače 2024. god.,

– Donesena Odluka o transformaciji Plana objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca,

– Odabir stručnog izrađivača sukladno propisima o javnoj nabavi, tijekom mjeseca ožujak,

– Izrada Plana u digitalnom obliku u rokovima utvrđenim Ugovorom s stručnim izrađivačem,

– Prijedlog transformiranog Plana objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Pakraca i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ u trajanju od 15 dana,

– Ishođenje pozitivnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije o izvršenoj transformaciji Plana,

– Odluku o provedenom postupku transformacije Plana donosi Gradsko vijeće na svoj sjednici nakon provedenih svih faza postupka,

– Odluka o provedenom postupku transformacije Plana objavljuje se u Službenom glasniku

Grada Pakraca i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava „ePlanovi“,

– Plan za koji je transformacija provedena prestaje važiti prvog dana od dana objave Odluke o provedenom postupku transformacije Plana u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

Izvori financiranja transformacije Plana

 

Članak 6.

Transformacija Plana financirati će se putem Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, posredno putem proračuna Grada Pakraca

 

Druga pitanja značajna za transformaciju Plana

 

Članak 7.

Prije donošenja Odluke o provedenom postupku transformacije Plana, u skladu s stavkom 10. članka 113.a Zakona, Nositelj izrade Plana, za transformirani Plan dužan je ishoditi pozitivno mišljenje nadležnog Zavoda za prostorno uređenje.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 8.

Odluku o provedenom postupku transformacije Plana ovjerava Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Transformirani Plan biti će dostupan na informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 350-03/24-01/2
URBROJ: 2177-9-40-1/01-24-01
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pakraca za 2024. godinu

Temeljem članka 13. st. 4 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br.92/10, 114/22), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. g., donosi

 

G O D I Š N J I
provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pakraca za 2024. godinu

 

I.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 114/22), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Pakraca, utvrđuje se Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara.

 

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj ekosustava.

 

Svi subjekti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje nadležnosti, i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.

 

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Pakraca potrebno je u 2024. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

 

 1. Organizacijske mjere

 

1.1.      Vatrogasne postrojbe

 

1.1.1.   Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grad Pakrac osigurati će potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelji: Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik (u nastavku: VZ područja   Pakrac-Lipik)

 

1.1.2.   U DVD-a koja djeluju na području Grada Pakraca osigurati djelotvornu i operativnu djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost grada u slučaju požara.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik

 

1.1.3.   Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Pakraca.

              Izvršitelj: zapovjednik VZ područja Pakrac-Lipik

 

1.1.4.   Proračunom Grada Pakraca planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi na području Grada Pakraca.

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

1.2.      Normativni ustroj zaštite od požara

 

1.2.1.   Grad Pakrac dužan je imati organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Pakrac – Stručne službe Grada Pakraca

 

1.2.2.   Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Grada Pakraca sa                    odredbama Zakona o zaštiti od požara.                              

Izvršitelj: Grad Pakrac – Stručne službe Grada Pakraca

 

 1. Tehničke mjere

 

2.1.      Vatrogasna oprema i tehnika

 

2.1.1.   Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima i usvojenim planovima zaštite od požara. Za uspješno djelovanje vatrogasnih postrojbi potrebno je osigurati odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike te prostor za boravak vatrogasaca.

              Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik

 

 1. Urbanističke mjere

 

3.1.      U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno         provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obvezno je primijeniti  mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

 Izvršitelj: Grad Pakrac – Stručne službe Grada Pakraca

 

3.2.      U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

3.3.      Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

3.4.      Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima.

 Izvršitelj: Stručne službe Grada Pakraca

 

3.5.      Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.

Izvršitelj: VZ Područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

 1. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

 

4.1.      Pri gospodarenju otpadom nužno je dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 142/23.). Sva odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o odlagalištima otpada („Narodne novine“ broj 4/23.), potrebno je sanirati i zatvoriti

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

4.2.      U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada, pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati ljudske i materijalne-tehničke kapacitete za gašenje požara u najkraćem mogućem roku, a u slučaju uključenja i nadležne vatrogasne postrojbe u akciji gašenja, pravna osoba koja upravlja odlagalištem dužna je osigurati i potrebnu građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.

Izvršitelj: VZ Područja Pakrac-Lipik

 

 1. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

 

5.1.      Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

5.2.      Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

5.3.      Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara Policijske uprave požeško-slavonske županije, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: VZ područja Pakrac-Lipik, Stručne službe Grada Pakraca

 

5.4.      Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Stručne službe Grada Pakraca

 

5.5.      Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku odvodnju sukladno važećem Planu upravljanja vodama Hrvatskih voda.

Izvršitelj: stručne službe

 

5.6.      Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati  prohodnima.

Izvršitelj: stručne službe

 

5.7.      U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne  su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara

 

5.8.      Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Grad Pakrac, stručne službe

 

5.9.      Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je, redovito ispitivati njihovu ispravnost, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Pakrac, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici objekata s plinskim instalacijama.

 

5.10.    Proračunom Grada planirati financijska sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti u požarnoj sezoni 2024. godine: izrada Plana motriteljsko-dojavnih službi za prostore u vlasništvu fizičkih osoba, pokriće troškova priprave i otklanjanja nedostataka na vozilima i opremi prije početka protupožarne sezone, pokriće troškova nužne sanacije oštećenih vatrogasnih vozila i opreme nakon završetka protupožarne sezone, pokriće troškova korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova, pokriće troškova vatrogasnih intervencija i pripravnosti po nalogu zapovjednika Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik. 

 

Izvršitelj: Grad Pakrac

 

III.

Stručna služba Grada Pakraca i VZ područja Pakrac-Lipik upoznat će sa sadržajem ovoga  Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

 

IV.

Sredstva za provedbu obveza Grada Pakraca koja proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Grada Pakraca za  2024.  godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

 

V.

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Grada Pakraca za 2024. godinu donosi se na temelju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Požeško-slavonske županije za 2024. godinu.

 

VI.

Gradsko vijeće Grada Pakraca jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana. 

 

VII.

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Grada Pakraca dostavlja se Vatrogasnoj zajednici Požeško-slavonske županije.

 

VIII.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 245-01/24-01/3
URBROJ: 2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Pakrac

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19), te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 5. ožujka 2024. g., donosi

 

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Pakrac

 

UVOD

 

Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19) smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Kako bi se odredile mjere i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda predstavničko tijelo do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću godinu.

Plan djelovanja sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, kao i sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za području prirodnih nepogode.

Izvršno tijelo JLP(R)S podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju planu djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.

 

MJERE I NOSITELJI MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE

 

U slučaju nastanka prirodne nepogode, župan proglašava prirodnu nepogodu za zahvaćeno područje.

Na području Grada Pakraca u 2023. godini proglašena je jedna prirodna nepogoda zbog olujnog i orkanskog vjetra.

Prirodna nepogoda proglašena je temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra za područje gradova: Požega, Lipik, Pakrac i Pleternica, i općine Brestovac (KLASA:920-08/23-01/1, URBROJ: 2177-02-23-2) od 24. srpnja 2023. godine. Vremenskom nepogodom uzrokovanom olujnim i orkanskim vjetrom u navedenom području nanesena je velika materijalna šteta na građevinama, poljoprivrednim kulturama i infrastrukturi dana 19. srpnja 2023. godine.

Šteta od prirodnih nepogoda u 2023. godini za područje Grada Pakraca

 

PRIRODNA NEPOGODA

BROJ ZAPRIMLJENIH PRIJAVA

KONAČNA PROCJENA ŠTETE

OLUJNI I ORKANSKI VJETAR NA GRAĐEVINAMA, POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I INFRASTRUKTURI

77

505.331,05 eur

 

Temeljem Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03 URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023:, Odluke Skupštine Požeško-slavonske županije o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine  (KLASA: 024-03/23-04/4; URBROJ: 2177-06-01/5-23-4 od 10. listopada 2023. godine) i Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godini (KLASA: 920-08/23-01/1, URBROJ:2177-02/23-4) Gradu Pakracu doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 40.218,84 eura.                  .

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine (KLASA: 920-11/23-01/4, URBROJ: 2177-9-30/01-23-1)  i Izvješće o utrošku sredstava.

Doznačena financijska sredstva raspoređena su na 31 prijavitelja štete.

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine (KLASA: 920-11/23-01/1, URBROJ: 2177-9-30/01-23-09), koju je donijela gradonačelnica, isplaćena je žurna pomoć u iznosu od 24.998,10 eura.

 

OSIGURANJE OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

 

Za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2023. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 104.683,87 eura.

 

Kako bi ublažili posljedice od prirodnih nepogoda Grad Pakrac proveo je sljedeće prevencijske mjere:

 

PRIRODNA NEPOGODA

PREVENCIJSKA MJERA

IZNOS

POTRES

 

 

OLUJNI,ORKANSKI VJETAR

 

 

 

POŽAR

Sufinanciranje Vatrogasne zajednice /DVD

 

104.683,87 eura

POPLAVA

 

Održavanje kanala i cijevnih propusta

33.121,33 eura

Hrvatske vode- naknada za uređenje voda

204.208,91 eura

 

 

SUŠA

 

 

 

TUČA

 

 

 

MRAZ

 

 

 

IZVANREDNO VELIKA VISINA SNIJEGA

 

 

 

KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

 

 

 

MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA I/ILI DRUGIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM USTANOVAMA I STRUČNJACIMA NA PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 

EDUKACIJA

 

Kako bi se spriječio nastanak i ublažile posljedice prirodnih nepogoda temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i  114/22) Grad Pakrac izradio je Plan vježbi za 2024. godinu.

 

PLANSKI DOKUMENTI

 

Grad Pakrac donio je u 2023. godini:

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu,
 • proveo redovito ažuriranje priloga Plana djelovanja CZ kako bi potrebni podaci bili ažurni u slučaju nastanaka izvanrednog događaja
 • Plan vježbi za 2024. godinu

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 240-02/24-01/1
URBROJ: 2177-9-30/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca

Temeljem čl. 3 i čl. 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10 i 10/23), čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024.g. donijelo je

 

O D L U K U
o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost obnašaju profesionalno, te visina naknade za rad i druga prava dužnosnika koji svoju dužnost obnašaju volonterski.

 

Članak 2.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

Plaću dužnosnika koji svoju dužnost obnašaju profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

 

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika.

            Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose:

 • za gradonačelnika 4,55
 • za zamjenika gradonačelnika 3,40.

 

Članak 5.

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, osim prava na plaću, dužnosnici imaju pravo ostvarivati sljedeće novčane primitke:

 • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i/ili međumjesnim prijevozom, naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane, potporu za novorođenče, potporu za slučaj smrti člana uže obitelji, potporu zbog invalidnosti, potporu za slučaj smrti, potporu zbog neprekidnog bolovanja, povećanje osnovice plaće za navršene godine radnog staža.
 • dužnosnici is st. 1. ovog članka imaju pravo na plaćanje premije osiguranja za slučaj ozljede na radu i putnog osiguranja za službeno putovanje.

Novčani primici iz prethodnog stavka isplatiti će se u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i  namještenike u upravnim tijelima Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Dužnosnici koji svoju dužnost obnašaju volonterski, odnosno bez zasnivanja radnog odnosa, imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad.

Mjesečna naknada za rad gradonačelnika koji dužnost obavlja volonterski iznosi 30% umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće gradonačelnika koji dužnost obnaša profesionalno.

Mjesečna naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski iznosi 30% umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša profesionalno.

 

Članak 7.

Za vrijeme volonterskog obnašanja dužnosti, osim mjesečne naknade za rad iz čl. 6. ove Odluke, dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti i to: troškova prijevoza vezanih uz službena putovanja, dnevnica za službena putovanja i drugih troškova vezanih uz službena putovanja u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Pakraca.

 

Članak 8.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i računala u vlasništvu Grada Pakraca za službene potrebe.

 

Članak 9.

Rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose i/ili kadrovske poslove.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23).

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:120-01/24-01/4
URBROJ:2177-9-10/04-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – prosinac 2023.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-02/24-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Zaključak, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – veljača 2024.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 18. sjednici, održanoj 5. ožujka 2024. g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj – veljača 2024.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:400-02/24-01/4
URBROJ:2177-9-20/01-24-2
Pakrac, 05. ožujka 2024. g.

Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca (pročišćeni tekst)

GRAD PAKRAC,
kojeg zastupa Anamarija Blažević, struč.spec.oec, gradonačelnica

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE,
kojeg zastupa predsjednica Sindikata Iva Šušković, bacc oec.

sklopili su dana 14. studenog 2022. godine

 

K O L E K T I V N I
ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca
(pročišćeni tekst)

 

 1. dodatak na snazi od 23. siječnja 2023. godine
 2. dodatak na snazi od 13. veljače 2023. godine
 3. dodatak na snazi od 9. listopada 2023. godine
 4. dodatak na snazi od 23. listopada 2023. godine
 5. dodatak na snazi od 6. veljače 2024. godine

 

I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca (dalje: Upravna tijela). 

 

Članak 2.

Pod pojmom službenika i namještenika u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Grada Pakraca na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim  radnim vremenom i vježbenici. 

 

Članak 3.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim u slučajevima kada su pojedina pitanja za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisima ili općim aktom.

Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da će drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora. 

 

II PRIJAM U SLUŽBU

 

Članak 4.

Službenici i namještenici primaju se u službu na temelju javnog natječaja ili oglasa, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 5.

Službenicima i namještenicima koji se na rad primaju na neodređeno vrijeme određuje se obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

 

Članak 6.

Za vrijeme probnog rada službenika odnosno namještenika, ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća vezanih za način rada i usvojeno znanje.

Probni rad prate i ocjenjuju članovi stručnog tima koji se sastoji od 3 člana, a imenuje ih čelnik tijela.

U stručnom timu iz stavka 2. ovog članka obvezno se nalazi neposredno nadređeni službenik ili namještenik te jedan službenik ili namještenik s najmanje istom stručnom spremom koja se traži za radno mjesto na kojem je službenik ili namještenik na probnom radu. 

Članak 7.

Ako stručni tim iz članka 6. ovog Ugovora ocijeni da službenik ili namještenik ne udovoljava zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadaća, dostavit će čelniku tijela prijedlog za prestanak rada, najkasnije posljednjeg dana probnog rada. 

 

Članak 8.

Na temelju prijedloga stručnog tima, čelnik tijela donosi rješenje o otkazu službe službeniku ili namješteniku u roku od osam dana od isteka probnog rada.

Službeniku ili namješteniku iz stavka 1. ovog članka služba prestaje danom konačnosti rješenja o prestanku službe otkazom.

Ako čelnik tijela ne donese rješenje o otkazu službe u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je službenik ili namještenik zadovoljio na probnom radu. 

 

Članak 9.

Službeniku ili namješteniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan iz opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.) probni rad se može produžiti za onoliko dana koliko je službenik ili namještenik bio opravdano odsutan. 

 

Članak 10.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž se prima u službu u svojstvu vježbenika.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete. 

 

Članak 11.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci. 

 

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme. 

 

Članak 13.

Vježbenik može pristupiti polaganju državnoga stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni stručni ispit može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.

O produženju službe i vježbeničkog staža iz stavka 2. ovoga članka čelnik tijela donosi posebno rješenje. 

 

Članak 14.

Vježbeniku koji ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, odnosno ne bude raspoređen na slobodno radno mjesto radni odnos prestaje istekom vježbeničkog staža. 

 

Članak 15.

Radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za vježbenika radi polaganja državnog stručnog ispita, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu se primiti osobe u svojstvu volontera-vježbenika.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status službenika.

Volonterski rad obavlja se na temelju pisanog ugovora s pročelnikom upravnog odjela.

Na volonterski rad primjenjuju se opći propisi o radu. 

 

III STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Članak 16.

Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i sl.

Nadređeni službenici dužni su svojim podređenima omogućiti pohađanje organiziranih programa izobrazbe.

Organizirani programi izobrazbe provode se u ustanovi za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave koju osniva Vlada Republike Hrvatske sukladno propisima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Troškovi izobrazbe u službi pokrivaju se iz proračuna lokalne jedinice.

U iznimnim slučajevima službenicima mogu u cijelosti ili djelomično biti nadoknađeni troškovi sudjelovanja u programima izobrazbe izvan službe. 

 

Članak 17.

Programi izobrazbe uključuju:

 1. programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u pojedinim lokalnim jedinicama ili pojedinim upravnim tijelima,
 2. programe osobnog usavršavanja službenika,
 3. programe usavršavanja u strateškom upravljanju,
 4. specijaliziranu izobrazbu namijenjenu pojedinim grupama službenika. 

 

Članak 18.

Službenik nakon odrađenoga probnog rada može podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za osposobljavanje ili usavršavanje u trajanju od, u pravilu, najviše jedne akademske godine.

Program studijskog dopusta mora odgovarati području rada službenika, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti službenika.

Tijekom plaćenoga studijskog dopusta službenik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.

Troškovi osposobljavanja ili usavršavanja podmiruju se iz proračuna lokalne jedinice.

Nakon isteka studijskog dopusta za osposobljavanje ili usavršavanje službenik se ima pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto u upravnom tijelu.

Po završetku plaćenog studijskog dopusta službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

Ako službenik u tom razdoblju bude upućen na novo stručno osposobljavanje ili usavršavanje, razdoblje novoga stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne uračunava se u vrijeme koje je službenik dužan ostati u službi.

Ako službenik po završetku stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne ostane u službi u vremenu utvrđenom u stavku 6. ovoga članka, dužan je vratiti cjelokupni iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

Ako službenik ne završi program stručnog osposobljavanja ili usavršavanja na koji je upućen, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje. 

 

IV RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI 

 

Članak 19.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika u Upravnim tijelima iznosi 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme traje 8 sati, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, kojeg može odrediti čelnik tijela. 

 

Članak 20.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena.

Na zahtjev službenika i namještenika ili na zahtjev sindikalnog povjerenika čelnik tijela dužan je dostaviti evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 21.

Službenik i namještenik koji radi puno radno vrijeme ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na početku niti na kraju radnog vremena. 

 

Članak 22.

Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno. 

 

Članak 23.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dane tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 15 dana.  

 

Članak 24.

Za svaku kalendarsku godinu službenik i namještenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna do najviše 30 radnih dana.

Subote, nedjelje, praznici i blagdani ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, a koje je nastupilo za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora. 

 

Članak 25.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu. 

 

Članak 26.

Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. 

 

Članak 27.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe, odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 28.

Službenik i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada u slučaju da:

– u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije stekao pravo na godišnji odmor, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
– mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada,
– mu radni odnos prestaje 1. srpnja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni godišnji odmor. 

 

Članak 29.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na 20 radnih dana dodaju radni dani po slijedećim kriterijima:

a) radni staž:

– od 1 do 5 godina … 2 dana
– od 6 do 10 godina … 3 dana
– od 11 do 15 godina … 4 dana
– od 16 do 20 godina … 5 dana
– od 21 do 25 godina … 6 dana
– od 26 do 30 godina … 7 dana
– iznad 30 godina … 8 dana

b) ostvareni rezultati rada:

– službenik ocijenjen ocjenom «odličan» … 3 dana
– službenik ocijenjen ocjenom «vrlo dobar» … 2 dana
– službenik ocijenjen ocjenom «dobar» … 1 dan

c) s obzirom na kategorije radnih mjesta:

– radna mjesta I kategorije … 5 dana
– radna mjesta II kategorije … 4 dana
– radna mjesta III kategorije … 3 dana
– radna mjesta IV kategorije … 2 dana

d) posebni socijalni uvjeti:

– roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom … 2 dana
– roditelj, posvojitelj ili skrbnik za svako slijedeće malodobno dijete … 1 dan
– samohrani roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom … 3 dana
– roditelj, posvojitelj ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu … 3 dana
– službeniku i namješteniku  s invaliditetom … 3 dana
– službeniku i namješteniku s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% … 2 dana 

 

Članak 30.

Slijepi službenik i namještenik, donator organa i službenik i namještenik kojemu je priznat staž osiguranja s povećanim trajanjem ima pravo godišnji odmor u trajanju od  najmanje 30 radnih dana. 

 

Članak 31.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se godišnjim planom korištenja godišnjeg odmora, koji donosi pročelnik Upravnog tijela, vodeći računa o potrebama posla i željama službenika i namještenika.

Na temelju plana iz stavka 1. ovog članka pročelnik Upravnog tijela ili osoba koju on za to pisano ovlasti donosi za svakog službenika i namještenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 28. ovog Ugovora, ukupno trajanje godišnjeg odmora i vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Rješenje iz stavka 2. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. 

 

Članak 32.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.

Ako se godišnji odmor koristi u dva dijela, prvi dio mora biti u neprekidnom trajanju od najmanje dva tjedna i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor.

Drugi dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti najkasnije do 30. lipnja slijedeće godine. 

 

Članak 33.

Ako službenik i namještenik nije koristio prvi dio godišnjeg odmora ili mu je on prekinut iz opravdanih razloga (zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust) u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, ima pravo iskoristiti ga do 30. lipnja slijedeće godine. 

 

Članak 34.

U slučaju prestanka službe odnosno rada, poslodavac je dužan službeniku i namješteniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. 

 

Članak 35.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti 4 puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti pročelnika Upravnog tijela najmanje 1 dan prije. 

 

Članak 36.

Službeniku i namješteniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova.

Odluku o odgodi, odnosno prekidu korištenju godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik Upravnog tijela.

Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora. 

 

Članak  37.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.

Troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se putni i drugi troškovi.

Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka smatraju se stvarni troškovi prijevoza koje je službenik odnosno namještenik koristio u polasku i povratku iz mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta rada prema propisima o naknadi troškova za službena putovanja.

Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za službenika odnosno namještenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom. 

 

Članak  38.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

– zaključenje braka: 5 radnih dana
– rođenje djeteta: 5 radnih dana
– smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, brata ili sestre, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka: 5 radnih dana
– smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva: 3 radna dana
– selidbe u istom mjestu stanovanja: 2 radna dana
– selidbe u drugo mjesto stanovanja: 4 radna dana
– za dobrovoljno davanje krvi: 2 radna dana
– teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja: 3 radna dana
– nastupanje u kulturnim i športskim priredbama: 1 radni dan
– sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr: 3 radna dana
– elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika ili članove njegove uže obitelji: 5 radnih dana.
– za pripremu i polaganje državnog stručnog ispita, prvi puta:7 radnih dana.

Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema drugim osnovama.

Pri utvrđivanju trajanja plaćenog dopusta ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani utvrđeni zakonom.

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi dani plaćenog dopusta u pravilu se koriste neposredno nakon davanja krvi, a u slučaju nemogućnosti korištenja neposredno nakon davanja krvi dani plaćenog dopusta koristit će se u dogovoru s čelnikom upravnog tijela. 

 

Članak 39.

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu …………………2 radna dana
– za završni rad ………..…………………………..5 radnih dana.

Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu ………………..1 radni dan
– za završni rad …………………………………….2 radna dana. 

 

Članak 40.

 Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust, osim kod dobrovoljnog davanja krvi.

Ako okolnosti za korištenje plaćenog dopusta nastupe u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju. 

 

Članak 41.

Rješenje o plaćenom dopustu donosi pročelnik Upravnog tijela temeljem pisanog zahtjeva službenika odnosno namještenika.

Rješenje o plaćenom dopustu pročelnika Upravnog tijela donosi gradonačelnik. 

 

Članak 42.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu. 

 

Članak 43.

Službeniku i namješteniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) u trajanju do najviše 30 dana u kalendarskoj godini pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova Upravnog tijela, iz sljedećih razloga:

– sudjelovanje u sportskim i drugim natjecanjima i skupovima,
– sudjelovanje u radu udruga,
– stručno obrazovanje za osobne potrebe,
– gradnja, popravak ili adaptacije kuće ili stana,
– njega člana uže obitelji,
– liječenje na osobni trošak,
– sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i sportskim priredbama, natjecanjima i skupovima,
– zbog drugih osobnih potreba.

Ako to okolnosti zahtijevaju službeniku i namješteniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog članka može odobriti u trajanju duljem od 30 dana

Neplaćeni dopust službeniku i namješteniku odobrava pročelnik Upravnog tijela.

Neplaćeni dopust pročelniku Upravnog tijela odobrava gradonačelnik. 

 

Članak 44.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa. 

 

V ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU 

 

Članak 45.

Poslodavac je dužan osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika na radnom mjestu, poduzimajući sve mjere nužne za zaštitu života, sigurnost i zdravlja zaposlenih, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje opasnosti na radu i poduzimanje mjera zaštite na radu.

Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida, u skladu s posebnim propisima. 

 

Članak 46.

Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti i zdravlju drugih zaposlenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo Upravno tijelo, odnosno drugo nadležno tijelo.

Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge zaposlene i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih negativnih posljedica, osim ako je prema posebnim propisima ili pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine. 

 

Članak 47.

Svi službenici i namještenici imaju jednom u dvije godine pravo na sistematski pregled  po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, organizirano u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.

Poslodavac će putem zdravstvenih ustanova organizirati sistematske preglede počevši od 2011. godine. 

 

VI  PLAĆE, DODACI  NA  PLAĆE I DRUGE NAKNADE 

 

Članak 48.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću

Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu rada.

Akt o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Gradonačelnika.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće. 

 

Članak 49.

Visinu osnovice za obračun plaće odlukom utvrđuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Podružnice Pakrac.

Osnovicu za izračun plaće ugovorne strane utvrđuju na način da se osnovica za svaku sljedeću godinu ili drugo vremensko razdoblje uvećava u skladu sa proračunskim mogućnostima poslodavca, uvažavajući porast troškova života, a najmanje za 6%.

Ugovorne strane suglasne su da će u postupku donošenja proračuna za svaku godinu pregovarati o usklađivanju osnovice i drugih prava iz Kolektivnog ugovora.

Ako se ugovorne strane do donošenja proračuna za sljedeću godinu ne dogovore o osnovici za izračun plaće, osnovicu će utvrditi gradonačelnik.

Osnovica za izračun plaće iz prethodnog stavka ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa osnovice za prethodno razdoblje. 

Članak 50.

Plaća se isplaćuje unatrag, jedanput mjesečno za protekli mjesec, najkasnije do 15.-og u mjesecu.

Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 30 dana. 

 

Članak 51.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je dužan službeniku i namješteniku uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknade plaće ili otpremnine uručiti službeniku i namješteniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

Obračuni iz stavka 2. ovog članka su ovršne isprave. 

 

Članak 52.

Poslodavac je dužan na zahtjev službenika i namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje, sindikalna članarina i  sl.).

 

Članak 53.

Ako službenik odnosno namještenik, pored poslova i zadaća radnog mjesta na koje je raspoređen, obavlja po nalogu nadređenog poslove i zadaće odsutnog službenika odnosno namještenika od 7 do 30 dana, ima pravo na plaću po koeficijentu složenosti radnog mjesta čije poslove obavlja ako je to za njega povoljnije, a razmjerno obimu i vremenu obavljanja takvih poslova.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, čelnik tijela donosi rješenje o plaći. 

 

Članak 54.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:

– za rad noću ………………………………………………………………………………50%
– za prekovremeni rad …………………………………………………….…………50%
– za rad subotom …………………………………………………………………………25%
– za rad nedjeljom ………………………………………………………………………35%
– za smjenski rad ………………………………………………………………………..10%
– za dvokratni rad s prekidom dužim od jednog sata ………………10 %.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.

Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom, te na poslovima zimske službe izvan redovitog radnog vremena, ima pravo na plaću uvećanju za 150%.

Osnovna plaća uvećat će se:

– ako službenik ima stupanj specijaliste struke za………………………………………..4%
– ako službenik koji uz akademski stupanj koji je uvjet za raspored na radno mjesto na koje je raspoređen ima završen drugi sveučilišni ili stručni studij na visokim učilištima…………………………4%
– ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za…..……………………10%
– ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za………………………… 15 %

ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik i namještenik ima pravo na jedan ili više slobodnih radnih dana u omjeru 1:2 (1 sat prekovremenog rada = 2 sata redovnog rada), o čemu odluku donosi čelnik. 

 

Članak 55.

Službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u svim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za:

– 10 do 20 godina …………………………….. 3%
– 21 do 30 godina …………………………….. 4%
– 31 do 35 godina ……………………………  8%
– 36 i više godina …………………………….. 10% 

 

Članak 56.

Prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.

U slučaju otkaza službeniku i namješteniku kojem pripada pravo na otpremninu te koji ispunjava uvjete za mirovinu, poslodavac mora ponuditi mogućnost kako bi službenik i namještenik mogao izabrati između otpremnine i dokupa dijela mirovine koji predstavlja razliku od mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob, odnosno mirovinski staž.

Službeniku i namješteniku koji se odluči za dokup mirovine pripada i razlika između iznosa dokupa mirovine i otpremnine na koju ima pravo sukladno ovom Ugovoru.

Ukoliko iznos potreban za dokup mirovine premašuje iznos otpremnine na koji službenik i namještenik ima pravo, o mogućnosti dokupa mirovine odlučuje poslodavac, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

 

Članak 57.

Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu pravo na naknadu plaće u visini od 85% njegove bruto plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije  nego je započeo s bolovanjem. 

 

VII OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

Članak 58.

Službeniku i namješteniku isplatiti će se regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 300 eura neto.

Službeniku odnosno namješteniku regres će se isplatiti prije korištenja godišnjeg odmora.

Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu regresa za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa ne smije biti manji od 100 eura neto. 

 

Članak 59.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od 6 prosječnih mjesečnih plaća koje je ostvario neposredno prije odlaska u mirovinu. 

 

Članak 60.

Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć u slučaju:

 • smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe – 750,00 eura neto i troškove pogreba,
 • smrti službenika i namještenika – 750,00 eura neto.

Članovima obitelji službenika i namještenika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:

 • smrti supružnika (bračnog ili izvanbračnog), djeteta, roditelja, brata ili sestre – 500,00 eura neto.

Članak 61.

Službenik i namještenik  ima pravo na pomoć (potporu) jedanput godišnje, po svakoj osnovi, u slučaju:

– neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana: 1 prosječna mjesečna plaća
– nabave potrebnih medicinskih pomagala, pokrića participacije pri liječenju, odnosno kupnje prijeko potrebnih lijekova za službenika i namještenika, dijete ili supružnika: 1 prosječna mjesečna plaća
– za rođenje djeteta: 1 prosječna mjesečna plaća
– za otklanjanje posljedica elementarne nepogode: 1 prosječna mjesečna plaća.

Porodiljni dopust ne smatra se bolovanjem.

Ako su oba roditelja službenici ili namještenici Grada Pakraca ili ustanove na koju se primjenjuje ovaj Kolektivni ugovor, pravo na isplatu pomoći (potpore) iz čl. 1. alineje 3. imaju oba roditelja. 

 

Članak 61a.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć (potporu) u slučaju:

– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika: 2 prosječne mjesečne plaće,
– nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika: 1 prosječna mjesečna plaća.

Teška invalidnost podrazumijeva konačno i nepopravljivo teško pogoršanje zdravstvenog stanja, koje ima za posljedicu smanjenje životnih i radnih aktivnosti nakon završenog liječenja, utvrđeno konačnim nalazom i mišljenjem tijela nadležnog za medicinsko vještačenje, u postupcima ostvarivanja prava iz invalidskog osiguranje ili iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (liječničko povjerenstvo Ministarstva obrane). Teška invalidnost dokazuje se dostavom pravomoćnog rješenja o općoj nesposobnosti za rad, odnosno pravomoćnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka, službenik i namještenik može ostvariti samo jednom i to u godini u kojoj je invalidnost utvrđena. 

 

Članak 62.

Djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece službenika i namještenika koji je izgubio život u obavljanju službe odnosno rada, isplatiti  će se jednokratna novčana pomoć i to:

– za svako dijete predškolskog uzrasta – 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,
– za svako dijete do završenog 8. razreda osnovne škole – 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,
– za svako dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studija – 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini. 

 

Članak 63.

Kada je službenik odnosno namještenik upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Ugovorne strane sporazumne su da visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 26,50 eura, a za službena putovanja u inozemstvu dnevnica se isplaćuje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Za vrijeme provedeno na službenom putu od 12 do 24 sata službeniku i namješteniku pripada iznos jedne dnevnice.

Za vrijeme provedeno na službenom putovanju od 8 do 12 sati službeniku i namješteniku pripada  iznos od 1/2 dnevnice.

Službenik i namještenik upućen od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. ima pravo na punu dnevnicu i ostala prava iz ovoga članka za cijelo vrijeme trajanja izobrazbe. 

 

Članak 64.

Za vrijeme rada izvan sjedišta Upravnog tijela i izvan mjesta njegova stalnog boravka, službenik i namještenik ima pravo na terenski dodatak u visini od najmanje 22,50 eura neto.

Terenski dodatak se službeniku i namješteniku isplaćuje najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, za sljedeći mjesec.

Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju. 

 

Članak 65.

Službeniku odnosno namješteniku pripada naknada za odvojeni život kada je upućen na rad  izvan sjedišta Upravnog tijela, a obitelj mu trajno boravi u mjestu sjedišta Upravnog tijela.

Naknada za odvojeni život od obitelji iznosi najmanje 133 eura neto, a isplaćuje se najkasnije 10.-og u mjesecu za prošli mjesec. 

 

Članak 66.

Službenik i namještenik sa prebivalištem ili boravištem izvan Pakraca ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim odnosno međumjesnim javnim prijevozom u visini cijene jednodnevne karte.

Službenik i namještenik sa prebivalištem u Pakracu ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 40 eura mjesečno.

Ukoliko ne postoji međumjesni prijevoz službenik i namještenik sa prebivalištem ili boravištem izvan Pakraca ima pravo na naknadu troškova prijevoza prema važećoj potvrdi/cijeni jednodnevne karte ovlaštenog autoprijevoznika.

Naknada za trošak prijevoza isplaćuje se za prethodni mjesec zajedno sa plaćom, a najkasnije do 15. u mjesecu. 

 

Članak 67.

Ako je službeniku i namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknaditi će mu se troškovi u visini od 0,27 eura kune po prijeđenom kilometru. 

 

Članak 68.

Službenici i namještenici kolektivno su osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

Preslika police osiguranja prilog je ovom Ugovoru.

 

Članak 69.

Službenik i namještenik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za ukupni staž u  državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama čiji je osnivač Grad Pakrac.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, jubilarna nagrada isplaćuje se službeniku i namješteniku za svakih navršenih 5 godina radnog staža.

Osnovica za izračun jubilarne nagrada iznosi najmanje 239 eura.

Za izračun iznosa jubilarne nagrade temeljem osnovice iz stavka 3. ovog članka, utvrđuju se koeficijenti za:

– 5 godina …………………………………..1,00
– 10 godina …………………………………1,25
– 15 godina …………………………………1,50
– 20 godina …………………………………1,75
– 25 godina …………………………………2,00
– 30 godina ……………………………….. 2,50
– 35 godina ……………………………….. 3,00
– 40 godina ……………………………….. 4,00
– 45 godina………………………………….5,00

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog slijedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje služba, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu tijekom iste godine, nagrada će se isplatiti njemu ili njegovim nasljednicima, sljedećeg mjeseca po prestanku službe. 

 

Članak 70.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od najmanje 300 eura neto. 

Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od najmanje 130 eura dara u naravi.

Za svako dijete  službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatit će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od najmanje 132 eura .

Službeniku i namješteniku pripada pravo na naknadu za topli obrok od 66 eura.

Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice). Iznos božićnice ne smije biti manji od 100 eura neto. 

 

Članak 71.

Pod pojmom “prosječna mjesečna plaća” podrazumijeva se prosječno isplaćena bruto plaća stalno zaposlenih u upravnim tijelima Grada Pakraca u prethodnoj godini.  

 

VII OCJENJIVANJE 

 

Članak 72.

Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge. 

 

Članak 73.

Službenike ocjenjuje pročelnik Upravnog tijela.

Pročelnika Upravnog tijela ocjenjuje gradonačelnik.

Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuju se Pravilnikom o ocjenjivanju koji donosi Gradonačelnik uz prethodno savjetovanje sa Sindikatom. 

 

Članak 74.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici jesu:

 1. a) »odličan« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,
  b) »vrlo dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,
  c) »dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,
  d) »zadovoljava« – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,
  e) »ne zadovoljava« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

O ocjeni se donosi rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena. 

 

Članak 75.

Službenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto.

Službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba po sili zakona danom konačnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju. 

 

VIII ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

Članak 76.

Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti iz radnog odnosa, obvezatno se u pisanom obliku, s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku  dostavljaju službeniku i namješteniku.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka službenik i namještenik imaju pravo podnijeti žalbu Gradonačelniku. 

 

Članak 77.

Odlučujući o izjavljenoj žalbi službenika i namještenika na rješenje iz članka 75. ovog Ugovora, Gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti dužna je prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili druge ovlaštene osobe Sindikata.

 

Članak 78.

U slučaju kada službenik odnosno namještenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana, osim ako sa čelnikom tijela ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je to potrebno radi dovršenja neodgodivih poslova, čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti može u rješenju o prestanku rada otkazni rok produžiti najviše do tri mjeseca. 

 

Članak 79.

Službenik odnosno namještenik kojemu je prestao radni odnos zbog poslovnih, organizacijskih odnosno posebnih potreba rada, nakon isteka otkaznog roka ima pravo na otpremninu u visini od najmanje jedne njegove prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama kojima je osnivač Grad Pakrac.

Otpremnina iz stavka 1. ovog članka isplatit će se službeniku odnosno namješteniku posljednjeg dana rada.

 

Članak 80.

Službeniku odnosno namješteniku kojem nedostaje najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ne može prestati služba bez osobnog pristanka, osim u slučaju prestanka službe po sili zakona.

Službenik iz stavka 1. ovog članka za kojeg ne postoji mogućnost rasporeda, stavit će se na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za mirovinu. 

 

Članak 81.

Ako čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti zbog tehničkih ili organizacijskih razloga namjerava u razdoblju od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero namještenika, dužan je izraditi program zbrinjavanja viška djelatnika.

Na program zbrinjavanja viška namještenika iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.

Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti dužan je prethodno se savjetovati sa Sindikatom.

Namještenicima sa može otkazati rad ako im mjerama iz programa zbrinjavanja viška namještenika nije moguće osigurati zaposlenje u roku dva mjeseca od dana donošenja programa.

 

Članak 82.

Službenik i namještenik, za čijim je radom prestala potreba u Upravnim tijelima Grada Pakraca, ima u roku od dvije godine prednost kod prijama u službu, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba kao i poslova drugog radnog mjesta, a za koje ispunjava uvjete sukladno Pravilnicima o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnih tijela Grada Pakraca. 

 

Članak 83.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod službenika i namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, čelnik tijela dužan je, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi službeniku i namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen.

Čelnik tijela dužan je poslove radnog mjesta prilagoditi službeniku i namješteniku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete rada.

Službenik i namještenik iz stavka 1. ovog članka kojemu nedostaje najviše 5 godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na radno mjesto ako je to za njega povoljnije. 

 

Članak 84.

Službeniku i namješteniku, prijašnjem korisniku prava na rad sa skraćenim radnim vremenom i na drugom odgovarajućem poslu za vrijeme zaposlenja (čl. 174. st. 3. t. 2.–4. Zakona o mirovinskom osiguranju), koji je to pravo stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti prema propisima do 31. 12. 1998. godine, pripada pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspoređen i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme. 

 

 

IX ZAŠTITA DOSTOJANSTVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

Članak 85.

Službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

U ostvarenju ovog prava stranke ovog Ugovora obvezuju se promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika, te svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati. 

 

Članak 86.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje službenika i namještenika.

Uznemiravanje je svako ponašanje poslodavca, službenika i namještenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za drugog službenika i namještenika.

Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje kojim se službenik i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih službenika i namještenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci, članstva ili ne članstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe službenika i namještenika smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:

– ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome,
– uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje,
– seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti neželjeni tjelesni kontakt,
– namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje dezinformacija i
– dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili ne dodjeljivanje zadataka. 

 

Članak 87.

U slučaju neželjenog ponašanja iz prethodnog članka ovoga Ugovora, službenik i namještenik može se obratiti nadređenom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Ovlaštenu osobu iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik.

Osoba iz stavka 1. ovog članka imenuje se uz prethodno pribavljenu suglasnost Sindikata.

Nadređeni državni službenik i sindikalni povjerenik dužni su o svakoj pritužbi o povredi dostojanstva državnog službenika i namještenika obavijestiti ovlaštenu osobu od poslodavca. 

 

Članak 88.

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, službenik i namještenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom. 

 

Članak 89.

U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika u službi poslodavac će voditi posebnu brigu o informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju zaposlenih u upravnim tijelima za problematiku zaštite dostojanstva, te edukaciji ovlaštenih osoba. 

 

X INFORMIRANJE 

 

Članak 90.

Čelnik tijela dužan je službeniku i namješteniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati informacije koje su bitne za socijalni položaj službenika i namještenika, a posebno:

– o odlukama koje utječu na socijalni položaj službenika i namještenika,
– o rezultatima rada,
– o prijedlozima odluka i općih akata kojima se u skladu s ovim Ugovorom uređuju osnovna prava i obveze iz službe odnosno rada,
– o mjesečnim obračunima plaća službenika i namještenika, uz njihov pristanak.

 

XI  DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA 

 

Članak 91.

Upravna tijela obvezuju se da će osigurati provedbu svih prava s područja sindikalnog organiziranja utvrđenih u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. 

 

Članak 92.

Čelnik upravnog tijela ili druga ovlaštena osoba obvezuje se da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenog da postane članom sindikata.

Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat će se pritisak čelnika tijela ili druge ovlaštene osobe na službenike i namještenike članove sindikata da istupe iz sindikalne organizacije. 

 

Članak 93.

Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru te da svoje djelovanje neće provoditi na način koji će štetiti djelotvornosti rada i poslovanja Upravnih tijela Grada Pakraca. 

 

Članak 94.

Sindikat je dužan obavijestiti čelnika tijela ili drugu ovlaštenu osobu o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika ili sindikalnih predstavnika. 

 

Članak 95.

Aktivnosti sindikalnog povjerenika ili predstavnika u Upravnim tijelima Grada Pakraca ne smiju biti sprječavane ili ometane ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima i ovim Ugovorom. 

 

Članak 96.

Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti i to tri sata po članu sindikata godišnje.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba sindikalnom su povjereniku, dužni omogućiti  izostanak s posla, uz naknadu plaće, zbog sudjelovanja na sindikalnim sastancima, tečajevima, seminarima, osposobljavanjima u zemlji i u inozemstvu.

Svaka ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalnih dužnosti smatra se ozljedom na radu. 

 

Članak 97.

Kad sindikalni povjerenik dio svog radnog vremena na radnom mjestu posvećuje sindikalnim zadaćama, a dio svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove obveze iz radnog odnosa uređuju pismenim sporazumom zaključenim između Sindikata i čelnika tijela. 

 

Članak 98.

Zbog obavljanja sindikalne aktivnosti sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike. 

 

Članak 99.

Za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, sindikalnom povjereniku  u Upravnim tijelima Grada Pakraca bez suglasnosti Sindikata ne može prestati služba odnosno radni odnos osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti premjestiti na drugo radno mjesto u okviru istoga upravnog tijela, odnosno premjestiti  na rad izvan mjesta njegova stanovanja, pokrenuti protiv njega postupak zbog povrede službene dužnosti, kao ni udaljiti iz službe odnosno s rada zbog pokretanja kaznenog postupka. 

 

Članak 100.

Prije donošenja odluke važne za položaj službenika odnosno namještenika, čelnik tijela mora se savjetovati sa sindikalnim povjerenikom ili drugim ovlaštenim predstavnikom sindikata o namjeravanoj odluci i mora mu pravodobno dostaviti sve odgovarajuće podatke važne za donošenje odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj zaposlenih.

Važnim odlukama iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito odluke:

– o donošenju, izmjeni i dopuni akata kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika,
– o planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika,
– o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu službenika i namještenika,
– rasporedu radnog vremena,
– o uvođenju nove tehnologije te promjene u organizaciji načinu rada,
– o planu godišnjih odmora,
– o noćnom radu,
– o nadoknadama za izume i tehničko unapređenje,
– o donošenju programa zbrinjavanja viška službenika i namještenika i dr.

Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni predstavnik Sindikata može, najduže u roku od 8 dana od dostave odluke iz stavka 2. ovog članka čelniku tijela dati primjedbe.

Čelnik tijela dužan je razmotriti primjedbe sindikalnog povjerenika  prije donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 101.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužna je razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i na osnovi rada i o zauzetim su stajalištima dužni u roku od 8 dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva, izvijestiti Sindikat.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su primiti na razgovor sindikalnog povjerenika na njegov zahtjev i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku zaposlenih. 

 

Članak 102.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su, bez naknade, za rad sindikata osigurati najmanje slijedeće uvjete:

– prostoriju za rad, u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
– pravo na korištenje telefona, telefaksa, interneta, računalne opreme i drugih raspoloživih tehničkih pomagala,
– slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska,
– obračun i ubiranje sindikalne članarine, a prema potrebi i drugih davanja, preko isplatnih lista u računovodstvu, odnosno prigodom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun Sindikata, a na temelju pisane izjave članova sindikata (pristupnica i sl.). 

 

XII MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA 

 

Članak 103.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između potpisnika ovog Ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja. 

 

Članak 104.

Postupak mirenja provodi Mirovno vijeće.

Mirovno vijeće ima tri člana.

Svaka ugovorna strana  imenuje po jednog člana.

Stranke su suglasne da će izbor trećeg člana Mirovnog vijeća kao predsjednika dogovoriti u slučaju nastale potrebe provođenja postupka mirenja. 

 

Članak 105.

Postupak mirenja pokreće se na pisani prijedlog jednog od potpisnika ovoga Ugovora, a mora se dovršiti u roku od pet dana od dana pokretanja postupka mirenja. 

 

Članak 106.

U  postupku mirenja Mirovno vijeće ispitati će navode i prijedloge ugovornih strana, a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke.

Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog nagodbe. 

 

Članak 107.

Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne strane prihvate pisani prijedlog nagodbe.

Nagodba, u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora. 

 

XIII ŠTRAJK 

 

Članak 108.

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa svojih članova.

Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku. 

 

Članak 109.

Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije tri dana prije početka štrajka, u pisanom obliku.

U pismenoj najavi štrajka, moraju se naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka. 

 

Članak 110.

Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, organizator i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine. 

 

Članak 111.

Najkasnije na dan najave štrajka sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka. 

 

Članak 112.

Na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, Sindikat i Gradonačelnik ili druga osoba koju on ovlasti, sporazumno izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

Pravila iz stavka 1. ovog članka sadrže odredbe o radnim mjestima i broju službenika odnosno namještenika koji na njima moraju raditi za vrijeme štrajka, a s ciljem omogućivanja obnavljanja rada nakon završetka rada odnosno s ciljem nastavka obavljanja poslova koji su prijeko potrebni, osobito radi sprječavanja ugrožavanja života, osobne sigurnosti ili zdravlja pučanstva.

 

Članak 113.

Ako se o pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost, pravila će utvrditi arbitraža.

Arbitraža iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika poslodavca, te od neovisnog predsjednika kojeg sporazumno određuje Sindikat i poslodavac.

Pravila iz stavka 1. ovog članka arbitraža je dužna donijeti u roku od osam dana od dana dostave prijedloga arbitraži. 

 

Članak 114.

Ako Gradonačelnik nije predložio utvrđivanje pravila iz članka 111. ovoga Ugovora do dana početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka. 

 

Članak 115.

Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan na pogodan način očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog rješenja spora.

Članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad za vrijeme štrajka. 

 

Članak 116.

Sudioniku štrajka mogu se plaća i dodaci na plaću, osim doplatka za djecu i jubilarne nagrade, smanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku. 

 

Članak 117.

Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u štrajku sukladno odredbama ovoga Ugovora ne predstavlja povredu službene odnosno radne dužnosti. 

 

Članak 118.

Službenik odnosno namještenik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike odnosno namještenike zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno odredbama ovog Ugovora, a niti smije biti ni na koji način prisiljen sudjelovati u štrajku, ako to ne želi. 

 

Članak 119.

Ugovorne strane suglasne su da Gradonačelnik Grada Pakraca može od nadležnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran protivno odredbama ovog Ugovora. 

 

XIV SOCIJALNI MIR 

 

Članak 120.

Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovog Ugovora obvezuju se na socijalni mir.

Izuzetno, dozvoljen je štrajk solidarnosti uz najavu, prema odredbama ovog Ugovora, ili korištenje drugih metoda davanja sindikalne potpore zahtjevima zaposlenih u određenoj drugoj djelatnosti.

 

XV TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE OVOG UGOVORA 

 

Članak 121.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora, ugovorne strane imenuju zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.

Komisija ima četiri člana, od kojih svaka ugovorna strana imenuje dva člana.

Komisija donosi Pravilnik o radu.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije.

Ugovorne strane dužne su se pridržavati danog tumačenja.

Sjedište komisije je u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18. 

 

XVI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 122.

Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana. 

 

Članak 123.

Ovaj se Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine. 

 

Članak 124.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora.

Stranka kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Ugovora mora se pisano očitovati u roku 15 dana od dana primitka prijedloga, te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu sa odredbama stavka 2. ovog članka smatrati će se da su ispunjeni uvjeti za primjenu odredaba ovog ugovora o postupku mirenja. 

 

Članak 125.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor.

Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pismenog otkaza drugoj strani. 

 

Članak 126.

Pregovore o obnovi ovog ugovora strane će započeti najmanje 30 dana prije isteka roka na koji je sklopljen.

Ukoliko pregovori iz stavka 1. ovog članka odnosno potpisivanje novog kolektivnog ugovora ne bi bili zaključeni do isteka roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, strane su suglasne da se njegove odredbe produženo primjenjuju do sklapanja novog kolektivnog ugovora.

 

Članak 127.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka. 

 

Članak 128.

Odredbe ovog Ugovora odnose se i na djelatnike Gradske knjižnice Pakrac, Muzeja grada Pakraca. 

 

Članak 129.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023.g.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA
Gradonačelnica: Anamarija Blažević,struč.spec.oec.

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
Predsjednica: Iva Šušković, bacc.oec.

KLASA: 023-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9/10/05-22-1
Pakrac, 14. studenog 2022. g.

Odluka o dodjeli sredstva Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o dodjeli sredstva Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o., Zona male privrede 5, 34550 Pakrac, OIB: 24926977965, za potrebe subvencioniranja rada „Pakračkog lista“ kao jedinog lokalnog informativnog medija na području Grada Pakraca i osnovnom izvoru informacija za građane o događanjima s područja Grada, a vezano za sport, kulturu, prosvjetu, politiku, gospodarstvo, rad udruga i slično te za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada.

 

Članak 2.

Cilj ove Odluke je ojačati lokalni medij te osigurati kontinuirano, pravovremeno i transparentno informiranje građana Grada Pakraca i zainteresirane javnosti putem portala „Pakrački list“  https://www.pakrackilist.hr/ i tiskanog izdanja „Pakrački list“, a u skladu s profesionalnim novinarskim standardima i vrijednostima.

Tiskano izdanje Pakračkog lista koje sadrži mjesečni pregled događanja s područja Grada mora biti dostupno u svim naseljima Grada Pakraca gdje postoji prodajno mjesto.

Poticanje i razvoj poduzetništva osigurat će se suradnjom Poduzetničkog centra Pakrac i turističke agencije d.o.o. s poduzetnicima na području Grada Pakraca u vidu pronalaženja novih investitora radi jačanja gospodarske slike Grada.

 

Članak 3.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Pakraca te iznose ukupno 30.400,00 eura, a koristiti će se kako slijedi:

Vrsta troška  Planirani iznos
Tisak Pakračkog lista 7.000,00
Tehnička podrška 2.900,00
Usluga hostinga 2.200,00
Poštanske usluge 250,00
Usluge informacijskog posrednika  300,00
Trošak interneta i telefona 3.895,00
Trošak goriva 255,00
Usluga zaštite na radu 3.800,00
Usluga čišćenja i održavanja 8.700,00
Voda i kanalizacija 650,00
Električna energija 450,00
Ukupno subvencije            30.400,00

 

Članak 4.

Trgovačko društvo je dužno voditi brigu o racionalizaciji troškova i namjenskom korištenju sredstava. U protivnom, društvo je obvezno vratiti sredstva u proračun Grada.

 

Članak 5.

Grad Pakrac se obvezuje plaćati subvencije najkasnije do 15. u mjesecu , temeljem zahtjeva kojeg će trgovačko društvo dostaviti Gradu najkasnije do 10. u mjesecu. Iznos mjesečnog zahtjeva utvrđuje trgovačko društvo sukladno potrebama određenog mjeseca. Ukupni iznos svih mjesečnih zahtjeva ne može biti veći od utvrđenog godišnjeg iznosa subvencije.

 

Članak 6.

Trgovačko društvo je obvezno najkasnije do 15. u mjesecu dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodni mjesec. Neutrošena sredstva na kraju proračunske godine biti će vraćena na račun Grada . Grad u svakom trenutku može izvršiti neposrednu kontrolu korištenja sredstava subvencija.

 

Članak 7.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za financije.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: : 402-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-24-1
Pakrac, 04. siječnja 2024. g.

Odluka o visini osnovice za izračun plaća za djelatnike Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac od 1. siječnja 2024. godine

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o visini osnovice za izračun plaća za djelatnike Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac od 1. siječnja 2024. godine

 

I

Utvrđuje se osnovica za izračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac kojima osnovica za izračun plaća nije utvrđena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 8/22); a kojima se u proračunu Grada Pakraca osiguravaju sredstava za isplatu plaća i/ili materijalnih troškova u visini od 947,18 eura bruto.

 

II

            Osnovica iz točke I. ove odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2024. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2024. godine, a do donošenja nove Odluke.

 

III

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: : 120-01/24-01/3
URBROJ: 2177-9-30/01-24-02
Pakrac, 22. siječnja 2024. g

Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/23) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2024. godinu

 

I.

Ovom Odlukom donosi se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2024. godinu kojim se određuju:

 • kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
 • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
 • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
 • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

 

II.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18, 155/23) propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom.

 

III.

Gradonačelnica jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenoj web stranici Grada Pakraca i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

           

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: : 406-01/23-01/42
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-4
Pakrac, 26. siječnja 2024. g

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o., Zona male privrede 5, Pakrac, OIB: 24926977965, daje se na korištenje suvenirnica unutar kioska koji se nalazi na Trgu bana Josipa Jelačića u Pakracu, na k. č. br. 444, k. o. Pakrac, neto površine 15,20 m2,  u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti trgovine na malo (prodaje suvenira).

 

Članak 2.

Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. i Grad Pakrac zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove Odluke osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana,
 • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
 • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
 • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
 • odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: : 372-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-2
Pakrac, 05. veljače 2024. g

V. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, mag. oec.

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

V.  D O D A T A K
Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

            U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22, 1/23, 1/23, 6/23, 6/23) mijenja se članak 60. i sada glasi:

„Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć u slučaju:

 • smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe – 750,00 eura neto i troškove pogreba,
 • smrti službenika i namještenika – 750,00 eura neto.

Članovima obitelji službenika i namještenika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:

 • smrti supružnika (bračnog ili izvanbračnog), djeteta, roditelja, brata ili sestre – 500,00 eura neto.“

 

Članak 2.

             U članku 70. stavku 2. brojka „66“ zamjenjuje se brojkom 130“.

 

Članak 3.

            Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje od dana potpisivanja istog.

 

Članak 4.

            Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22, 1/23, 1/23, 6/23, 6/23 ) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 5.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 Gradonačelnica: Anamarija Blažević,mag.oec.

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH

Predsjednica: Iva Šušković, bacc.oec.

KLASA: 023-01/23-01/1
URBROJ: 2177-9-40-2/05-24-6
Pakrac, 06. veljače 2024. g.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/23), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

I Z V J E Š Ć E
o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu Zakona o gospodarenju otpadom, sukladno članku 173. stavak 3. Prijelaznih i završnih odredbi („Narodne novine“, br. 84/21 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2023.GODINI

1.    

mjera

Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“

nositelji

Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)

sredstva

izvori sredstava

Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)

PROVEDBA 2023.

 

2.    

mjera

Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA

nositelji

Grad Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

PRovedba 2023.

Donešena je nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.11/2021) – kontinuirana provedba sukladno Odluci

3.    

mjera

Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)

nositelji

Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju-kontinuiran rad

4.    

mjera

Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“

5.    

mjera

Unaprjeđenje sustava transporta

nositelji

Grad Pakrac, Grad Lipik, KD

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

6.    

mjera

Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

Mjera iz točke 6. provoditi će se po potrebi , a nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog 

7.

mjera

Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

8.

mjera

Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

Provedba 2023.

Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 8/2022);

Odluka o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/2023, 9/2023);

9.

mjera

Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka 2023. za prethodnu kalendarsku godinu .

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

Provedba 2023.

Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/2023)

10.

mjera

Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.

nositelji

Grad Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

Provedba 2023.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2023.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 02/2024“) – dostavljen JRS;

11.

mjera

Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.

nositelji

Grad Pakrac, Grad Lipik

sredstva

izvori sredstava

Provedba 2023.

Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen

 

12.

mjera

Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.

nositelji

Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.

sredstva

Javna tribina i informativni letci,kostimirani igrokaz i predstava za predškolsku i školsku djecu  12275,00 EUR

izvori sredstava

FZOEU

PROVEDBA 2023.

05.10.2023. održana Javna edukacijska tribina na temu odvojenog sakupljanja otpada .Tribinu održao EIHP Energetski institut Hrvoje Požar. U svibanj 2023. i prosinac 2023. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.

13.

mjera

Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

Izvješće poslano Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

14.

mjera

Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

nositelji

Grad Pakrac, KD

sredstva

izvori sredstava

PROVEDBA 2023.

Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.

Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.

Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.

Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.

Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.

Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

Za jestiva ulja i masti imamo ugovor sa firmom VITREX d.o.o. Virovitica.

 

15.

mjera

Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

nositelji

Grad Pakrac

sredstva

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

PROVEDBA 2023.

Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

16.

mjera

Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.

nositelji

Grad Pakrac,

sredstva

7225,00 EUR

izvori sredstava

Proračun Grada Pakraca

PROVEDBA 2023.

Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta:

depresija prema Filipovcu i zemljište u Poduzetničkoj zoni.

 

 

 

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,mag.oec.

 

KLASA: : 351-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-40/01-24-03
Pakrac, 06. ožujka 2024. g.

Odluka, Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

 Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20, 7/23) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

O D L U K U

 1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2024. godinu, i to od 1. siječnja 2024. g. do 31. prosinca 2024. g.
 2. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata, kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
 3. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2024. godini.
 4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se UO za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA:421-03/24-01/1
URBROJ:2177-9-30-1/03-24-1
Pakrac, 02. siječnja 2024. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./24.

Na temelju odredbi članka 22. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/14, 13/20) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag.oec. dana 03. siječnja 2024. godine donosi

 

O D L U K A
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./24.

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Odluka o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024.

 

Članak 2.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 2. mijenja se i glasi:

„U akademskoj godini 2023./24. stipendirat će se redovni studenti, dosadašnji stipendisti grada Pakraca (abecednim redom) mjesečnim iznosom od 53,09 EUR:

rd.br.

prezime i ime

visoka škola/ godina studija

01.

BERLANČIĆ IVAN

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i IT, računalstvo, stručni studij računarstva, 3. godina

02.

DOBRAŠ LUKAS

Visoko učilište Algebra, digitalni marketing, 2.godina

03.

HUŠKA LUCIJA

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 4.godina

04.

KAČER DOMAGOJ

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, ekonomika  poduzetništva, 4.godina

05.

KELEMEN FRANKO

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija  4.godina

06.

LIPUŠIĆ IRMA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, anglistika i sociologija, 5.godina

07.

SERTIĆ SAMANTA

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija, financije 5.godina

08.

SKALNIK HELENA

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 5. godina

09.

ŠKONDRO ANA

Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, učiteljski studij, 5.godina

10.

ŠPANČIĆ GRETA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Francuski jezik i književnost i poljski jezik i književnost, 3.godina

11.

TESSARI ERIC

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, menadžment održivog razvoja, 3 godina

12.

TOMIĆ MARTINA

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija, 4. godina

13.

TUKARA BRUNO

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 5.godina

14.

VUJANIĆ LANA

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 5.godina

Članak 3.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 3. mijenja se i glasi:

„Od akademske godine 2023./24. stipendirat će se redovni studenti druge, treće, četvrte, pete, šeste, odnosno završne godine studija (abecednim redom) mjesečnim iznosom od 53,09 EUR:

rd.br.

prezime i ime

visoka škola/godina

01.

ČAKARIĆ MARIN

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, informacijske tehnologije, 2. Godina

02.

GRGIĆ LUCIJA

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatski jezik i književnost-nastavnički modul i Njemački jezik i književnost – nastavnički modul, 4. godina

03.

MAJOR TEA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Informacijske znanosti, 2-godina

04.

ZANDONA MATAJ

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, elektrotehnika i informacijske tehnologije, 2.godina

05.

ZELIĆ LUKA

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, ekonomika poduzetništva, 4. godina

Članak 4.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 8. mijenja se i glasi:

„Na temelju odredbi članka 27. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, ovom Odlukom se, po pojedinačnim zamolbama stipendista, određuje odgoda povrata stipendije za:

rd.br.

ime i prezime

visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine

radi

01.

ANČIĆ EMA

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, diplomski studij, krajobrazna

arhitektura, 5.godina studija

povoljnija stipendija iz javnih izvora

02.

MILAKOVIĆ TIN

Tehničko veleučilište u Zagrebu, programsko inženjerstvo, 5. godina

povoljnija stipendija iz javnih izvora

03.

ŠARČEVIĆ LAURA

Veleučilište u Požegi, stručni studij: preddiplomski upravni, 3.godina

povoljnija stipendija iz javnih izvora

04.

ZELIĆ NIKA

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo

neispunjavanje uvjeta za upis 5. godine studija

Studenti iz stavka 1. ovog članka tijekom akademske godine 2023./2024. neće primati stipendiju.

 

Članak 5.

            Ostali članci Odluke o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-1/2-24-5
Pakrac, 03. siječnja 2024. g.