Odluka, Program poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu

 Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20, 7/23) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

O D L U K U

  1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2024. godinu, i to od 1. siječnja 2024. g. do 31. prosinca 2024. g.
  2. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata, kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
  3. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2024. godini.
  4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se UO za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.
  5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA:421-03/24-01/1
URBROJ:2177-9-30-1/03-24-1
Pakrac, 02. siječnja 2024. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./24.

Na temelju odredbi članka 22. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/14, 13/20) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag.oec. dana 03. siječnja 2024. godine donosi

 

O D L U K A
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./24.

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Odluka o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024.

 

Članak 2.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 2. mijenja se i glasi:

„U akademskoj godini 2023./24. stipendirat će se redovni studenti, dosadašnji stipendisti grada Pakraca (abecednim redom) mjesečnim iznosom od 53,09 EUR:

rd.br.

prezime i ime

visoka škola/ godina studija

01.

BERLANČIĆ IVAN

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i IT, računalstvo, stručni studij računarstva, 3. godina

02.

DOBRAŠ LUKAS

Visoko učilište Algebra, digitalni marketing, 2.godina

03.

HUŠKA LUCIJA

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 4.godina

04.

KAČER DOMAGOJ

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, ekonomika  poduzetništva, 4.godina

05.

KELEMEN FRANKO

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija  4.godina

06.

LIPUŠIĆ IRMA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, anglistika i sociologija, 5.godina

07.

SERTIĆ SAMANTA

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija, financije 5.godina

08.

SKALNIK HELENA

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 5. godina

09.

ŠKONDRO ANA

Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, učiteljski studij, 5.godina

10.

ŠPANČIĆ GRETA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Francuski jezik i književnost i poljski jezik i književnost, 3.godina

11.

TESSARI ERIC

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, menadžment održivog razvoja, 3 godina

12.

TOMIĆ MARTINA

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija, 4. godina

13.

TUKARA BRUNO

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 5.godina

14.

VUJANIĆ LANA

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 5.godina

Članak 3.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 3. mijenja se i glasi:

„Od akademske godine 2023./24. stipendirat će se redovni studenti druge, treće, četvrte, pete, šeste, odnosno završne godine studija (abecednim redom) mjesečnim iznosom od 53,09 EUR:

rd.br.

prezime i ime

visoka škola/godina

01.

ČAKARIĆ MARIN

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, informacijske tehnologije, 2. Godina

02.

GRGIĆ LUCIJA

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatski jezik i književnost-nastavnički modul i Njemački jezik i književnost – nastavnički modul, 4. godina

03.

MAJOR TEA

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Informacijske znanosti, 2-godina

04.

ZANDONA MATAJ

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, elektrotehnika i informacijske tehnologije, 2.godina

05.

ZELIĆ LUKA

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, ekonomika poduzetništva, 4. godina

Članak 4.

            U Odluci o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. članak 8. mijenja se i glasi:

„Na temelju odredbi članka 27. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, ovom Odlukom se, po pojedinačnim zamolbama stipendista, određuje odgoda povrata stipendije za:

rd.br.

ime i prezime

visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine

radi

01.

ANČIĆ EMA

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, diplomski studij, krajobrazna

arhitektura, 5.godina studija

povoljnija stipendija iz javnih izvora

02.

MILAKOVIĆ TIN

Tehničko veleučilište u Zagrebu, programsko inženjerstvo, 5. godina

povoljnija stipendija iz javnih izvora

03.

ŠARČEVIĆ LAURA

Veleučilište u Požegi, stručni studij: preddiplomski upravni, 3.godina

povoljnija stipendija iz javnih izvora

04.

ZELIĆ NIKA

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo

neispunjavanje uvjeta za upis 5. godine studija

Studenti iz stavka 1. ovog članka tijekom akademske godine 2023./2024. neće primati stipendiju.

 

Članak 5.

            Ostali članci Odluke o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2023/2024. ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-1/2-24-5
Pakrac, 03. siječnja 2024. g.

Plan prijma u službu za 2024. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineje 15. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) dana 2. siječnja 2024. godine gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

 

P L A N
prijma u službu za 2024. godinu

 

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

 

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 119-01/24-01/01
URBROJ: 2177-9-20-1/02-24-01
Pakrac, 02. siječnja 2024. g.

Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba upravnih tijela Grada Pakraca

Temeljem članka 27. stavak 4. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

P L A N
brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba upravnih tijela Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovim Planom određuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca, kako slijedi:

Redni broj

Naziv

Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice

Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice i stvaratelja/primatelja

1.

Upravni odjel za poslove Grada

-10

 

 

– pročelnik

 

-10/01

 

– viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

 

-10/02

 

– stručni suradnik za uredsko poslovanje

 

-10/03

 

– referent za uredsko poslovanje

 

-10/04

 

– referent općih poslova

 

-10/05

 

– administrativni referent

 

-10/06

2.

Upravni odjel za pravne poslove i financije

-20

 

 

– pročelnik

 

-20/01

2.1.

Odsjek za pravne poslove

-20-1

 

 

– voditelj Odsjeka za pravne poslove

 

-20-1/01

 

– viši savjetnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

 

-20-1/02

 

– viši stručni suradnik za pravne poslove

 

-20-1/03

2.2.

Odsjek za financije

-20-2

 

 

– voditelj Odsjeka za financije

 

-20-2/01

 

– viši savjetnik za proračun i financije

 

-20-2/02

 

– viši stručni suradnik za sustav riznice, financijskog upravljanja i kontrola

 

-20-2/03

 

– stručni suradnik za financijsko poslovanje

 

-20-2/07

-20-2/08

 

– referent za financijsko poslovanje

 

-20-2/04

 

– referent računovodstveno-financijskih poslova

 

-20-2/05

 

– referent za naplatu gradskih prihoda

 

-20-2/06

3.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo

-30

 

 

– pročelnik

 

-30/01

3.1.

Odsjek za društvene djelatnosti

-30-1

 

 

– voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti

 

-30-1/01

 

– stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

-30-1/02

-30-1/03

3.2.

Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove

-30-2

 

 

– voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove

 

-30-2/01

 

– viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove

 

-30-2/02

-30-2/03

 

– viši stručni suradnik za poljoprivredu

 

-30-2/04

-30-2/05

 

– viši stručni suradnik – poljoprivredni redar

 

-30-2/06

4.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti

-40

 

 

– pročelnik

 

-40/01

4.1.

Odsjek za graditeljstvo

-40-1

 

 

– voditelj Odsjeka za graditeljstvo

 

-40-1/01

 

– viši stručni suradnik za graditeljstvo

 

-40-1/02

 

– stručni suradnik za graditeljstvo

 

-40-1/03

-40-1/04

 

– referent za graditeljstvo

 

-40-1/05

-40-1/06

4.2.

Odsjek za komunalne djelatnosti

-40-2

 

 

– voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti

 

-40-2/01

 

– viši stručni suradnik za infrastrukturu

 

-40-2/02

 

– stručni suradnik za infrastrukturu

 

-40-2/03

 

– referent – komunalni redar

 

-40-2/04

 

– referent za komunalne prihode

 

-40-2/05

5.

Vlastiti pogon

-50

 

 

– upravitelj

 

-50/01

 

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/21, 7/21, 8/21).

 

Članak 3.

            Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2024. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 035-02/21-01/2
URBROJ: 2162-02/01-21-01
Pakrac, 27. prosinca 2023. g.