Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Pakraca, Republika Hrvatska i Grada Cseprega, Mađarska

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 16. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 7. rujna 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Pakraca, Republika Hrvatska i Grada Cseprega, Mađarska

 

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Pakraca, Republika Hrvatska i Grada Cseprega, Mađarska.

Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Članak 2.

Sporazum iz točke 1. ove Odluke u ime Grada Pakraca potpisat će gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 910-03/23-01/1
URBROJ: 2177-9/10-01/23-2
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.

Odluka o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 610/1, k. o. Pakrac, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici održanoj 7. rujna 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 610/1, k. o. Pakrac, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Članak 1.

             Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, daruje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, OIB: 91547293790, Savska cesta 64, Zagreb, nekretninu oznake k. č. br. 610/1, KUĆA BR. 15 U UL. KRALJA TOMISLAVA, površine 40 čhv, upisanu u zk. ul. br. 195, k. o. Pakrac, u svrhu obavljanja poslova Područnog ureda Požega.

 

Članak 2.

            Tržišnu vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ana Bunčić, procjembenim elaboratom br. 18/23 od svibnja 2023. i iznosi 110.084,46 eura.

 

Članak 3.

            Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ugovor o darovanju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/23-01/28
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-1
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 14. sjednici održanoj 07. rujna 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) kratkoročno će se zadužiti kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 665.000,00 eura putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

Članak  2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos dopuštenog prekoračenja: 665.000,00 eura,

Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,

Rok otplate: do 12 mjeseci

Način vraćanja: sukcesivno,

Kamatna stopa: fiksna, 3,90% godišnje,

Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,

Naknade: za obradu zahtjeva – 0,15%, jednokratno, za rezervaciju sredstava – 0,10% godišnje, tromjesečno,

Instrumenti osiguranja: 1 zadužnica.

 

Članak  3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da zaključi ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 450-05/23-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.   Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  14. sjednici održanoj dana, 07.  rujna  2023. donijelo je

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Pakraca sljedeća komunalna infrastruktura:

Redni

broj

Naziv komunalne infrastrukture Vrsta komunalne infrastrukture Katastarska čestica broj Katastarska općina
1. Rimo- katoličko groblje

Pakrac (mrtvačnica, Spomen obilježje poginulim braniteljima Zapadne Slavonije)

Groblja i krematoriji 766/2 Pakrac
2. Rimo-katoličko groblje

Pakrac (Spomen obilježje poginulim braniteljima Zapadne Slavonije)

Groblja i krematoriji 310/2 Prekopakra

 

Članak 2.

            Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava, odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB:79689915301.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 940-01/23-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2024. godini

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članaka 1. i  članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 2/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 7. rujna  2023. godine donijelo je

 

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2024. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2024. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

1)         ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
2)         podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
3)         ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
4)         ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
5)         na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

 

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu osigurat će se  sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe, kroz program 3040 Javne potrebe u kulturi.

 

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima korisnika.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvođačima radova, izvršiteljima usluga, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovu zaključka, odnosno odluke Gradonačelnika.

 

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače slijedeće godine.

 

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-23-3
U Pakracu, 07. rujna 2023.g.

Zaključak, Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2022. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 14. sjednici, održanoj 7. rujna 2023. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2022. godinu.
  2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-05/23-01/3
URBROJ: 2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 07. rujna 2023. g.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 07. rujna 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora označenog  kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

 

Članak 2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke sastoji se od:

I. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1, ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

 

II. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28 m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

 

III. POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2,
potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

 

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

 

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 4.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac.

Međuvlasničkim ugovorom iz stavka 1. ovog članka određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ove Odluke. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

 

Članak 5.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Iznimno, pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nisu registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, no ukoliko budu odabrane kao najpovoljniji ponuditelj, dužne su u roku 60 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu izvršiti registraciju za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, dostaviti za navedeno dokaze i započeti s obavljanjem djelatnosti.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao obrt, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz stavka 2. ovog članka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime obrta samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu i vlasnik tog obrta.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao pravna osoba, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz prethodnog stavka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime pravne osobe samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti prestaje po isteku roka iz stavka 2. ovog članka ukoliko u traženom roku ne budu dostavljeni dokazi o registraciji za obavljanje  ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 8.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 9.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 200,00 eura mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 270,00 eura mjesečno,
– za treću godinu zakupa 530,00 eura mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 665,00 eura mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 10.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika.

 

Članak 11.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

 

Članak 12.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja te iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 13.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke, dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu, na iznos do 2.000,00 eura (dvijetisućeeura), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova.

 

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

 

Članak 16.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

 

Članak 17.

Tekst natječaja mora sadržavati najmanje sljedeće:

         predmet zakupa – sukladno čl. 1. ove Odluke,
         namjenu poslovnog prostora,
         početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
         vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
         vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
         iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
         rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
         odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i prema Gradu Pakracu,
         odredbu o pravu prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 12. ove Odluke.

 

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Minimalni uvjeti zakupa su:

         zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od 60 dana od dana preuzimanja poslovnog prostora,
         zakupnik je dužan u predmetnom prostoru osim usluge smještaja nuditi i uslugu restorana.

 

Članak 20.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

         naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
         predmet zakupa sukladno čl. 1. ove Odluke,
         namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
         iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 9. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

         poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
         dokaz o uplati jamčevine,
         izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Pravne osobe:

         izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,
         potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
         potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 

Fizičke osobe:

         izvadak iz obrtnog registra (ukoliko obrt postoji),
         presliku osobne iskaznice prijavitelja na natječaj,
         dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
         potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
         potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 

Članak 21.

 

Jamčevina se određuje u iznosu od 665,00 eura (šestošezdesetipeteura) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

 

Članak 22.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Članak 23.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Članak 24.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

 

Članak 25.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

 

Članak 26.

Na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

 

Članak 27.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja u tu svrhu može imenovati posebno stručno povjerenstvo.

 

Članak 28.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 29.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

 

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/20223).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 372-01/23-01/15
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 07. rujna 2023. g.