Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 21. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije, tekst kojih se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca za potpisivanje Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-05/20-01/1
URBROJ: 2162-04/01-20-1
Pakrac, 21. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 48. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA „VODE LIPIK“ D. O. O. PAKRAC

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vode Lipik d. o. o. Pakrac predlaže se:
Zvonko Martinović iz Prekopakre, Ulica D. Duchača 46.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 022-05/20-01/5
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 15. listopada 2020. g.

 Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.