Zaključak – Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za šk. god. 2021./2022.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 8. studenog 2022. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za šk. god. 2021./2022.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-02/22-01/5
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.

Zaključak – Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 8. studenog 2022. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2021.g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/22-01/10
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2022. g.

Temeljem članaka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 08. studenog 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2022. g.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

U članku 2. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/2021) briše se stavak 8.

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 400-06/22-01/6
URBROJ: 2177-9-20/01-22-02
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu

PREUZIMANJE

Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2022. godini

Na temelju članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022.  godine  donosi,

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2022. godini

 

Članak 1.

 

Članak 2. Programa građenja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 11/2021) za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini. godini mijenja se i glasi: Tokom 2022. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

OPIS PROGRAMA PLANIRANA SREDSTVA U 2022.g. Proračunska pozicija IZVORI FINANCIRANJA
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
1.1. JAVNE POVRŠINE
1.1.1. Sportski rekreacijski i slični tereni 1.000,00 737 431,52,11
Teniski tereni 1.000,00    
UKUPNO 1.000,00    
     
1.1.2. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 235.000,00 739 431,111
1.1.2.1. Dječje igralište u Kusonju 18.531,25    
Geodetski elaborat za dječje igralište KUsonje 3.750,00    
Izrada glavnog projekta s troškovnikom za dječje igralište Kusonje 13.750,00    
1.1.2.2. Dječje igralište u Velikom Banovcu 109.687,50    
1.1.2.3. Dječje igralište u Tornju 12.675,00    
1.1.2.4. Dječje igralište u Pakracu ( Jug ) 86.525,00    
1.1.2.5. Uređenje parkovne površine u Prekopakri 7.581,25    
UKUPNO 235.000,00    
     
1.1.3. Obnova parkovnih površina i drvoreda 200.000,00 738 431
1.1.3.1. Sadnja drvoreda u ulici Alojzije Janković 179.125,00    
1.1.3.2. Idejno rješenje za uređenje drvoreda u Strossmayerovoj,Gundulićevoj i u ulici kralja Tomislava 20.875,00    
UKUPNO 200.000,00    
     
1.2. NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja objekata prometne infrastrukture    
1.2.1. CESTE:  
1.2.1.1. Građevinsko zemljište (uređenje imovinskih odnosa i otkup zemljišta) 135.000,00 716 31,714
1.2.1.2. Izgradnja nerazvrstanih cesta : 2.300.000,00 717 526,111,431
1.2.1.2.1. Izrada geodetskog elaborata DVD Pakrac 12.500,00    
1.2.1.2.2. Projektna dokumentacija za Ulicu 103. brigade 200.000,00  
1.2.1.2.4. Asfaltiranje Ulice 105. brigade do spomen obilježja 625.000,00  
1.2.1.2.5. Izgradnja ulice Alojzije Janković-nastavak II faza 745.281,06  
nadzor 64.000,00  
I. privremena situacija radovi-2 faza 267.981,34  
II. privremena situacija radovi-2 faza 95.484,41  
Okončana situacija-2 faza 317.815,31  
1.2.1.2.6. Izgradnja ulice Alojzije Janković-nastavak III faza 625.000,00  
nadzor 28.218,94  
UKUPNO 2.300.000,00  
1.2.2. NOGOSTUPI: 20.000,00 719 111,431,56
1.2.2.1. Izgradnja pješačke staze u  dijelu ulice A. Cesarca-okončana situacija +nadzor 1.075,00    
1.2.2.2. Izgradnja pješačke staze u  dijelu ulice A. Cesarca-okončana situacija +nadzor 18.925,00    
UKUPNO 20.000,00    
     
1.2.3. MOSTOVI: 0,00 718
1.2.3.1. Izrada  projekta i izgradnja pješačkog mosta na Pakri 0,00  
UKUPNO 0,00    
               
1.3. KAPITALNA POMOĆ-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PSŽ 1.000,00 715 431,11
1.3.1. Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza 1.000,00  
UKUPNO 1.000,00    
               
1.4. OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU 1.000,00 714 431,11
1.4.1. Elaborat 1.000,00  
UKUPNO 1.000,00    
     
1.5. DODATNA ULAGANJA  
1.5.1. CESTE: 2.200.000,00 721 526,431,525,527
1.5.1.1. Sanacija nerazvrstane ceste  Ulica Vinka Rehaka NC 3067-radovi+nadzor 387.241,13    
1.5.1.2. Sanacija puta prema groblju Ploštine 50.000,00    
1.5.1.3. Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme ) 300.000,00    
Troškovi postupka provođenja javne nabave 1.875,00    
1.5.1.4. Izrada glavnog projekta Cesta zona male privrede 150.000,00    
1.5.1.5. Sanacija nerazvrstane ceste NC 3064 Ulice Sv. Roka do kapelice 625.000,00
Stručni nadzor Ulica Sv. Roka 19.687,50
Radovi 405.566,99
1.5.1.6. Sanacija Ulice Gojka Šuška JN 54/21 20.762,50
Stručni nadzor Ulica Gojka Šuška 15.000,00
Okončana situacija radovi 5.762,50
1.5.1.7. Sanacija  Prolaz baruna Trenka+nadzor JN 56/21 68.000,00
1.5.1.8. Sanacija Ulice braće Radića+nadzor JN 55/21 300.298,43
I privremena situacija 109.177,06
Izrada elaborata “Izvanredno održavanje ulice braće Radića,Bolničke i ulice Gojka Šuška” 26.875,00
Stručni nadzor Ulica braće Radića 5.062,50
1.5.1.9. Sanacija Ulice Vatroslava Lisinskog+nadzor 160.000,00
1.5.1.10. Sanacija dijela NC 290212 na području naselja  Ožegovci 98.697,94
1.5.1.11. Sanacija ulice Vlade Laučana 40.000,00
UKUPNO 2.200.000,00    
     
1.5.2. NOGOSTUPI: 650.000,00 720 431,11
1.5.2.1. Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kneza Branimir 225.083,51
Radovi I. privremena situacija 209.970,75
1.5.2.2. Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Stjepana Širca-nastavak 274.916,49
Radovi I. privremena situacija 147.605,06
Radovi Okončana situacija 114.061,43
Stručni nadzor I. i 2 dio 13.250,00
1.5.2.3. Dodatna ulaganja nakon aglomeracije 150.000,00
UKUPNO 650.000,00
 
1.5.3. MOSTOVI: 6.000,00 722 431,11
1.5.3.1. Sanacija mostova 6.000,00    
Sanacija pješačkog mosta na Pakri 5.989,92    
UKUPNO 6.000,00
   
1.6. UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA    
1.6.1. Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja 200.000,00 723 431,523
Radovi+nadzor 200.000,00    
UKUPNO 200.000,00    
     
1.6.2. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg 70.000,00 726 111,56
Uređenje javne površine ispred objekta “Cubismo” u sklopu trga 68.798,86    
Dodatna ulaganja 1.201,14    
UKUPNO 70.000,00  
   
1.7. GROBLJA
1.7.1. Izgradnja: 1.000,00 745 111
1.000,00
UKUPNO 1.000,00  
   
DODATNA ULAGANJA    
1.7.2. Ostala ulaganja na mjesnim grobljima 80.000,00 746 111,431
Troškovnik i izvedbena dokumentacija-rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine-plato i parking 11.250,00    
Izrada i montaža panel ograde na mjesnom groblju u Badljevini 17.120,00    
Sanacija dijela staze na RKT Pakrac 47.045,00    
UKUPNO 75.415,00    
   
1.7.3. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 747 111,431
1.000,00    
UKUPNO 1.000,00    
     
1.8. JAVNA RASVJETA
1.8.1. Izgradnja sustava JR 1.500,00 730 527,431
1.8.1.1. Solarni reflektori 4 komada 1.032,00    
Ostala ulaganja 468,00    
UKUPNO 1.500,00    
 
DODATNA ULAGANJA  
1.8.2. Dodatna ulaganja javna rasvjeta 1.000.000,00 731 111,431
1.8.2.1. Modernizacija JR uži centar grada 955.322,50
Glavni projekt JR u Bolničkoj ulici 10.500,00
Glavni projekt JR u ulici Gojka Šuška i Vlade Laučana 7.875,00
Glavni projekt JR u ulici braće Radića 8.312,50
Okončana situacija JR uži centar grada 45.356,62
Stručni nadzor JR uži centar grada 18.750,00
Okončana situacija modernizacija JR Ulica Gojka Šuška,braće Radića,Strossmayerova 210.046,53
1.8.2.2. Nadogradnja JR u dijelu ulice S.Širca Prekopakra prema naselju Novi Majur 26.045,00
1.8.2.3. Nadogradnja JR parkiralište iza gradske uprave 9.425,00
1.8.2.4. Radovi i materijal ugrađeni na javnom parkiralištu RKT Badljevina-javna rasvjeta 9.020,00
1.8.2.5. Izgradnja rasvjete na mostu na Pakri 187,50
UKUPNO 1.000.000,00  
 
1.9. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
1.9.1. Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada 285.000,00 708 525,11
1.9.2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište – kapitalne pomoći 1.000,00 707 525,11
1.9.3. Kupnja kontejnera za otpad na grobljima 7.000,00 712 525,11
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO:               293.000,00

 

IZVORI FINANCIRANJA:

11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi i naknade, šumski doprinosi
523 – Ministarstvo kulture
526 – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
525 – Fond za zaštitu okoliša
56 – Europski fondovi
31 – Vlastiti prihodi

Članak 2.

Ostali članci Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 11/2021. ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

KLASA: 361-01/22-01/81
URBROJ:2177-9-40/01-22-2
Pakrac, 08.11. 2022.g.

Predsjednik gradskog vijeća Grada Pakraca:
Miroslav Ivančić

Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022.  godine donijelo je:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/2021,)  – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. Godini

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

 1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama.

 Program obuhvaća:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,

1.3.  Uklanjanje ruševina.

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

3.3. Izdaci za zimsku službu.

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA
 2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
 3. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2022. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.822.250,00 kn . Izvori financiranja Programa su planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 2.500.000,00 kn, komunalni doprinos u iznosu od 250.000,00 kn, opći prihodi u iznosu od 2062.250,00 kn, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 10.000,00kn .

U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2022. godinu.

U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

    Plan 2022.g
Redni broj O P I S Proračunska pozicija Izvor financiranja Procjena troškova
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  
1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)  
1.1.1. Strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta ( bankine,cestovni pojas ) i javnih površina,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije-redovita čišćenja 701 11,432

80.000,00

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca 702 432 60.000,00
  Sanacija deponije građevinskog materijala      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.3. Uklanjanje ruševina 700 432 100.000,00
         
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama      
1.4.1. Planirani radovi:      
1.4.1.1. a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja                                                                            b) košnja trave na javnim površinama                                        c) sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada                                                                d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita) 680 11,432 1.815.000,00
  UKUPNO 1.:     2.055.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  2.055.000,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.
     
2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA  
2.1. Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica) 679 432 20.000,00
  Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci      
2.2. Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta 736 11,432 56.000,00
  Tekuće održavanje dječjih igrališta      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 2.:     76.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  76.000,00 kn, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA  
  U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  
3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca  
3.1.1. Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva 682 432 156.250,00
3.1.2. Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 685 432 125.000,00
3.1.3. Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 689 432 250.000,00
3.1.4. Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda 690 432,434 250.000,00
3.1.5. Čišćenje snijega i leda-redovita čišćenja 692 11,432 70.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa : 686 11,432 120.000,00
3.2.1. Nabava vertikalne prometne signalizacije dio 686    
3.2.2. Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije dio 686    
3.2.3. Trošak el. energije semafora dio 686    
3.2.4. Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta 687 11,432 250.000,00
3.2.5. Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina 688 11,432 250.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
         
3.3. Izdaci za zimsku službu      
3.3.1. Nabava soli i agregata za posipavanje 683 432 60.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.3.2. Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe 693 432 90.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 3.:     1.621.250,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1.621.250,00 kn,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
4. ODRŽAVANJE GROBLJA  
4.1. Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera) 691 432 20.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 4.:     20.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  20.000,00kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  
5.1. Potrošak el. energije za javnu rasvjete 694 432 800.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
5.2. Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete 695 11,432 250.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 5.:     1.050.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1050.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
6. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

706

  0,00
6.1. Čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 6.:     0,00

 

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. iznose 2.055.000,00 kn.

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 60.000,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2022. Godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 100.000,00 kn .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2022. Godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 1815.000,00 kn .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese,nabavka žardinjera i cvjetnjaka. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. iznose 76.000,00 kn.

 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.621.250,00 kn Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 851.250,00 kn.

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 620.000,00 kn.

3.3. Izdaci za zimsku službu

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn.

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,ograde,pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2022. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn što je na razini plana za 2022. godinu.

 1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2022. Godinu planira se iznos od 1050.000,00 kn .

 1. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca .

IZVORI FINANCIRANJA:

11- Opći prihodi i kompenzacijske mjere
432- Komunalna doprinosi i naknada
434- Vodni doprinos

 

 Članak 2.

 

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 11/2021) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

 

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-01/22-01/22
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
Pakrac, 08.studenog 2022.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Miroslav Ivančić

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici, održanoj 08. studenog 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Članak 13. Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 02/2018) mijenja se i glasi:

„Svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić u kojem se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prednost pri upisu u dječji vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako dječji vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz stvaka 2. ovoga članka primjenjivat će se prioriteti kod upisa propisani člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19 i 57/22), aktima Vrtića te u skladu s odredbama Odluke.

Prednost prilikom upisa imaju djeca kako slijedi:

– djeca roditelja invalida Domovinskog rata
– djeca iz obitelji s troje ili više djece
– djeca čija su oba roditelja zaposlena
– djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima
–  djeca samohranih roditelja
– djeca jednoroditeljskih obitelji
– djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
– djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
– djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pakraca
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

Upisi u dječji vrtić mogu se provoditi elektroničkim putem.

 

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke iz čl. 1. ove Odluke o izmjeni i dopuni ostaju na snazi i dalje.

 

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/10
URBROJ: 2177-9-30/01-22-02
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022. god. donijelo je sljedeće

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022.godini

 

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca  u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/21) (u daljnjem tekstu: Program), u članku 1. iznos pod rednim brojem 1. od 30.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 35.000,00 kn, iznos pod rednim brojem 2. od 407.000,00 kn zamjenjuju se iznosom 350.000,00 kn, a ukupni iznos od 437.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 385.000,00 kn te sada glasi:

Red. br.  VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS (kn)
 1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 35.000,00
2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 350.000,00
  UKUPNO 385.000,00

 

Članak 2.

U članku 2. brišu se pojedine aktivnosti/mjere i mijenjaju se planirani iznosi te sada glasi:

 

Red. br.  NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA PLANIRANI IZNOS (kn)
1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 300.000,00
2. Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama 40.000,00
3. Naknada štete na usjevima od divljači 20.000,00
4. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 25.000,00
  UKUPNO

385.000,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/21-01/14
URBROJ: 2177-9-30-2/05-22-4
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc.admin.publ., dana 22. rujna 2022. godine, donosi

 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala
za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini

 

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini članak 2. mijenja se i glasi:

„Kao mjera članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava Osnovnoj  školi braće Radića  Pakrac u iznosu do najviše 320.000,00 kn, odnosno po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kn 42.471,28 EUR, za nabavku radnih bilježnica učenicima, prema zahtjevu Osnovne škole braće Radića Pakrac.“

 

Članak 2.

U Odluci o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku radnih bilježnica Osnovna škola braće Radića Pakrac dužna je dostaviti najkasnije do 20 dana nakon početka nastavne godine sukladno podacima o broju učenika koje isto pravo ne mogu ostvariti po drugim osnovama (propisi; obitelji hrvatskih branitelja, obitelji u sustavu socijalne skrbi i sl.), a koji pohađaju Osnovnu školu braće Radića Pakrac.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku radnih bilježnica mora sadržavati brojčane podatke: broj učenika po razredima i ukupni financijski iskazan trošak radnih bilježnica po razredu i broj učenika koji ostvaruju pravo iz drugih izvora te biti  ovjeren i potpisan od strane ravnatelja.“

 

Članak 3.

Ostali članci Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini ostaju nepromijenjeni.

 

Članka 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 602-02/22-1/02
URBROJ: 2162-30-01/02-22-02
Pakrac, 23. rujna 2022. g.

Odluka o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), točke V. i X. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 104/22) te članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i kriteriji za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Pakraca koji se griju na drva u 2022. godini.

 

II.

Mjerilo financijskog standarda za trošak stanovanja za ogrjev iz točke I. ove Odluke u 2022. godini iznosi  1.050,00 kn, odnosno po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kn; 139,36 EUR, koji će Grad Pakrac isplaćivati korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima je rješenjem priznato pravo.

 

III.

Sredstva za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva, sukladno popisu Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2022. godinu i po zahtjevu Grada Pakraca za mjesečnu doznaku sredstava, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Aktivnost A8770077 – troškovi stanovanja) koja će Grad Pakrac potraživati u elektroničkom obliku.

 

IV.

Sredstva za trošak ogrjeva u pravilu će se isplaćivati na račun korisnika, a ukoliko isto nije moguće u gotovini iz sredstava blagajne uz predočenje rješenja o ostvarenju prava i osobne iskaznice.

 

V.

Kriterij za dodjelu sredstava za trošak ogrjeva u 2022. godini korisnici zajamčene minimalne naknade s popisa Centra za socijalnu skrb Pakrac zadovoljavaju potpisivanjem Izjave da se griju na drva uz predočenje osobne iskaznice i temeljem Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

VI.

Korisnike s ostvarenim pravom za troškove ogrjeva nadležni odjel Grada Pakraca, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo, unosit će u evidenciju ukupnih prava unutar sustava socijalne skrbi u elektronskom obliku.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 550-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-1
Pakrac, 03. listopada 2022. g.

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

 

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

 

Članak 1.

Trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (dalje u tekstu: LRA PCP), Pakrac, Zona male privrede 5, OIB: 24926977965, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom, zajedno s postojećom opremom i namještajem, hotel “Pakrac” – poslovni prostor označen kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, i zemljištem na k. č. br. 860, bašća kod hotela, zk. ul. br. 3315, k. o. Pakrac, sve na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac, a koji  su u suvlasništvu Grada Pakraca u ½ dijela i LRA PCP-a u ½ dijela.

 

Članak 2.

Imovinom iz čl. 1. ove Odluke LRA PCP je dužna upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te je koristiti sukladno njenoj namjeni.

Namjena objekta i zemljišta iz čl. 1. ove Odluke je obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti.

 

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva, odnosno neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

LRA PCP može u cijelosti ili pojedine dijelove objekta, odnosno zemljišta iz čl. 1. ove Odluke davati u zakup temeljem javnog natječaja za zakup posovnog prostora, a u cilju obavljanja kvalitetnije ugostiteljske, odnosno turističke usluge.

Za namjeru davanja u zakup ili na korištenje trećima, prenamjenu ili postorno-građevne preinake objekta, odnosno zemljišta  iz čl. 1.  ove Odluke potrebna je suglasnost Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Trošak početnog investicijskog ulaganja i uređenja imovine iz čl. 1. snosi Grad Pakrac.

Komunalne troškove koji se odnose na električnu energiju, plin, vodu i odvodnju te odvoz otpada snosi Grad Pakrac do 31. prosinca 2022. godine nakon čega plaćanje istih prelazi na teret LRA PCP.

U slučaju davanja u zakup objekta hotela, odnosno zemljišta iz čl. 1. trećim osobama prije isteka roka iz st. 2. čl. 4. ove Odluke svi komunalni troškovi prelaze na zakupnika danom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 5.

Grad Pakrac i LRA PCP će zaključiti poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 6.

Obvezni dijelovi Ugovora iz članka 5. ove Odluke su:

-ugovorne strane,
-podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
-djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
-međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja tekućeg i investicijskog održavanja zgrade,
-način raspolaganja prihodima ostvarenim upravljanjem objektom,
-vrijeme na koje se ugovor sklapa,
-odgovornost ugovornih strana,
-odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 406-09/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
Pakrac, 01. rujna 2022. g.

Odluka o davanju nekretnine na korištenje

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju nekretnine na korištenje

 

Članak 1.

KLUBU RATNIČKIH VJEŠTINA „BUJINKAN SEISHIN DOJO“ PAKRAC, Kalvarija 73, Pakrac, OIB: 78959321271, ustupa se na korištenje nekretnina koja se nalazi Pakracu, u zgradi na k. č. br. 210, KUĆA/KOTARSKI SU/DVORIŠTE I DVIJE ZGRADE U MJESTU, površine 330 čhv, upisana u zk. ul. br. 981,  k. o. Pakrac, na adresi Trg pape Ivana Pavla II br. 12, Pakrac, u svrhu smještaja stalnog izložbenog postava vojne i ratne povijesti („Muzej vojne i ratne povijesti Pakrac“).

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Klub ratničkih vještina „BUJINKAN SEISHIN DOJO“ Pakrac zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove Odluke osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana,
 • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
 • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
 • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
 • odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

KLASA: 372-01/22-01/17
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-2
Pakrac, 04. listopada 2022. g.

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

DAMIRU DI ZEPPU, Ploštine 13, Ploštine, OIB: 47902609280 ustupa se na korištenje garaža, na Trgu bana J. Jelačića 18A, koja se nalazi na k. č. br. 449/1, k. o. Pakrac, površine je 13,50 m2, u svrhu odlaganja drva za ogrijev.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Damir Di Zepp, Ploštine 13, Ploštine, OIB: 47902609280, zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana,
 • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
 • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
 • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
 • odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 372-01/22-01/15
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-2
Pakrac, 04. listopada 2022. g.