Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za 2012/2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Godišnji plan i izvedbeni program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/12-01/3
URBROJ: 2162-04/1-12-03
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za 2011/2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2011/2012. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/12-01/3
URBROJ: 2162-04/1-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2011/2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2011/2012. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/05
URBROJ: 2162-04/1-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici, održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, donosi

O D L U K U
O DOPUNI DOLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11), iza riječi poslova briše se točka, stavlja zarez te se dodaje tekst koji glasi:
„osim u dijelu koje će izvoditi Vlastiti pogon.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/12-01/17
UR. BROJ: 2162-06/01-12-01
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2013. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.

– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2013. godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni od strane gradonačelnika.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju to treba izvršiti njegovo uređenje i izvršiti njegovu tehničku kontrolu.

– Za javno sklonište u vlasništvu Grada Pakraca ne predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje prihvaćamo i financiramo one koji doprinose njihovom materijalno-tehničkom opremanju i osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja pratimo njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjelujemo u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

– Tijekom 2013. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju u tom sustavu.

– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2013. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:810-01/12-01/3
UR. BROJ:2162-05/06-12-01
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2012. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, usvojilo je

A N A L I Z U
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grd Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U Provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 139/04 – pročišćeni tekst),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93 i dalje),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 129/00),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 38/08),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće pravne osobe i operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje:

1. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije,
2. Opća županijska bolnica Pakrac,
3. Dom zdravlja Požega,
4. Veterinarska stanica Pakrac,
5. „Komunalac“ d.o.o. Pakrac,
6. „Ceste“ d.o.o Pakrac,
7. Centar za socijalnu skrb Pakrac.

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje:

1. Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,
2. Vatrogasna zajednica Grada pakraca i Lipika
3. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega,
4. Planinarsko društvo „Psunj“,
5. Lovačko društvo „Fazan“,
6. Lovačko društvo „Košuta“,
7. Lovačko društvo „Psunj“,
8. Radio klub „Pakrac“,
9. DVD Pakrac.

Uz navedene snage od interesa za zaštitu i spašavanje, Grad Pakrac, sukladno svojim postojećim planovima zaštite i spašavanja, ustrojio je Postrojbu civilne zaštite opće
namjene, Stožer zaštite i spašavanja te Zapovjedništvo civilne zaštite.
Grad Pakrac je tijekom 2012. godine osigurao financijska sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja, 5.000,00 kuna za opremu i 6.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.

5. U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» 86/12) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

I

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, KLASA: 012-03/12-01/02, URBROJ: 2162/06-12-1

II

Izmjene i dopune Statuta iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/12-01/6
URBROJ: 2162-04/01-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03), članka 26. stavka 3. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 153/2009; 63/2011) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine donosi,

Izmjenu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

U članaku 2. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini mijenja se:

– „POZ 529 520.000,00kn”,
sa
– „POZ 529 220.000,00kn”.

Članak 2.

Ostali članci Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/22
URBROJ: 2162-06/01-12-02
Pakrac, 05. lipanj 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine donijelo je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE
KNJIŽNICE PAKRAC NA ODREĐENO VRIJEME – ZAMJENA ZA PORODILJNI DOPUST

I.

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust imenuje se Iva Milinčević iz Pakraca, sa danom 12. prosincem 2012. g.

II.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje do povratka ravnateljice Monike Lucić Fider sa porodiljnog dopusta.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/12-01/04
URBROJ: 2162-04/01-12-03
Pakrac, 12. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» br. 23/07), članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) i članka 3. i 4. Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/07 i 3/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

O D L U KU
O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

– Klaić Mirta iz Pakraca, predstavnica Udruge mladih „Mali most“,
– Dora Kufner iz Pakraca, predstavnica KPD „Sloga“ Pakrac,
– Krunoslav Otopal iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“,
– Dino Prohaska iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“,
– Sonja Sić iz Pakraca, predstavnica Odreda izviđača „Pakra“ Pakrac,
– Katarina Stokić iz Pakraca, predstavnica neformalne skupine mladih – učenica,
– Sven Zerdin iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“.

II

Mandat izabranim članovima traje dvije godine i mogu biti ponovo birani na istu dužnost.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/12-01/1
URBROJ: 2162-01/01-12-04
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine donosi

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2011. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2012. godinu, plan za 2013. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina.
Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u razdoblju 2013-2015. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 70.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 70.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti,
gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata.
Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Ured za državnu reviziju temeljem čl. 3. Zakona o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina, a čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Pakrac.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2013. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-06/12-01/9
URBROJ: 2162-05/01-12-01
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja ,
javna rasvjeta,
ostali poslovi

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

582.440,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

50.000,00 kn POZ 509

– uklanjanje ruševina

100.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površinapo planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

45.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

230.200,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

105.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

55.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.167.640,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

50.000,00 kn POZ 493

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 495

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

173.380,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

POZ 496

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

11.000,00 kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

30.000,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

80.000,00 kn dio POZ 496

sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

109.000,00 kn dio POZ 496

– izdaci za zimsku službu u 2013. godini

nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 494

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

150.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 894.380,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 513

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

15.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 21.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava .

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00 kn POZ 500

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

100.000,00 kn POZ 501

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 700.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

70.000,00 kn POZ 510

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/12-01/22
URBROJ: 2162-06/01-12-01
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluko o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2012. GODINI

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini i Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini mijenja se i glasi:

„U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

582.440,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

40.000,00 kn POZ 484

– uklanjanje ruševina

90.000,00 kn POZ 483

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

55.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

330.170,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

115.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

65.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.277.610,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 467

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 468

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

60.000,00 kn POZ 469

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 471

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

248.780,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa POZ 472

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka i ugradnja prometnih znakova).

10.108,00 kn dio POZ 472

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

30.000,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

78.679,03 kn dio POZ 472

sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

151.212,97 kn dio POZ 472

– Izdaci za zimsku službu u 2012. godini nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 470

rad strojeva

150.000,00 kn POZ 474

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 973.780,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima)

10.000,00 kn POZ 473

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00 kn POZ 476

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

110.000,00 kn POZ 477

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 710.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

95.000,00 kn POZ 485

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 95.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/12-01/19
URBROJ: 2162-06/01-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca

Na temelju članka 3,14. i 15 Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine «155/2002), i na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj: 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, na sjednici održanoj 15. 09. 2012. godine, donijelo je

 

S T A T U T

VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje  Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pakraca (u daljem tekstu Vijeće) zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima te načinu odlučivanja.

Statut sadržava i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i općim aktima Vijeća.

Članak 2.

Puni naziv vijeće je: Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pakraca napisano na latiničnom pismu, te Вијеће Српске националне мањине Града Пакраца napisani na ćiriličnom pismu).

Skraćeni naziv Vijeća Srpske nacionalne manjine je: VSNM, koje se piše na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Oznaka nacionalne manjine je srpska nacionalna trobojka pravokutnog oblika sa slijedećim rasporedom boja (odozgo prema dolje): crvena, plava, bijela.

Sjedište Vijeća je u Pakracu, Trg Bana Jelačića 18.

Vijeće djeluje na području grada Pakraca.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini je pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 5.

Rad vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem  pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Vijeće po potrebi izdaje  i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene i plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u sladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Vijeća ostvaruje se:

– predlaganjem tijelima  jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine na njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

– isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

– obavještavanjem o svakom pitanju o kome  će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;

– davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

– organiziranjem savjetovanja,

– te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada vijeća.

Članak 7.

Prava  i obveze članova vijeća su;

– da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

– da budu obaviješteni o radu Vijeća  i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

– da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;

– da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

 1. Predsjednik Vijeća,
 2. Zamjenik Predsjednika Vijeća,
 3. Odbor za financijska pitanja,
 4. Odbor za ljudska prava i ustavno pravni položaj Srba u Hrvatskoj,
 5. Odbor za kulturu, vjeru i historiju,
 6. Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu,
 7. Odbor za povratak, obnovu i ekonomsko-socijalni položaj Srba u Hrvatskoj,
 8. Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju,
 9. Odbor za suradnju sa Srbima u drugim zemljama i drugim Vijećima nacionalnih manjina.

Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova vijeća.

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik vijeća pisanim poziv članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala  neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice. Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluku o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova vijeća, prema članku 24. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjima. Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Statut, program rada, financijski plan  i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova (prema odredbi članka 27 st. 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).

Članak 13.

Vijeće donosi:

– Statut i njegove izmjene i dopune;

– Program rada;

– Donosi financijski plan i usvaja završni račun;

– Odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiraju koordinacije;

– Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo zahtijevati od jedinice, da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakoniti rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

– zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

– saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red;

– provodi odluke Vijeća;

– brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata;

– usklađuje suradnju sa vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća;

– usklađuje rad stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijom tijelu vijeća srpske nacionalne manjine;

– potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće;

– potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća;

– odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja vijećnika u funkciji predstavljanja Vijeća u zemlji i inozemstvu;

– podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća;

– brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika;

– brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnima;

– brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća;

– brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća;

– predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.

Predsjednik Vijeća može se razriješiti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova vijeća.

Kada Vijeće razriješi predsjednika vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Članak 15.

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članak 16.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestiti će savjet za nacionalne manjine.

Članak 17.

Članovi vijeća iz sredstava vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno  ili neko drugo razdoblje, ako to odobri  i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Članak 18.

Imovinu čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

– dotacija,

– poklona,

– nasljedstva,

– dotacija iz državnog proračuna,

– dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području koje Vijeće djeluje

– sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća

– ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene programu rada Vijeća nacionalne manjine.

Članak 19.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom  poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen  financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 20.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom vijeća.

Članak 21.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća nacionalne manjine Grada Pakraca objavljuju se u službenom glasilu Grada Pakraca.

Članak 22.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

U Pakracu, 15.09.2012. godine.

Predsjednik Vijeća: Labus Goran v.r.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 24. rujna 2012. godine, donosi

PRAVILNIK O DOPUNAMA

PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA

 

 

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11 i 3/12) dodaje se treći stavak koji glasi:

„Izuzetno od odredbi st. 2. ovog članka službeniku ili namješteniku se zbog osobito opravdanog razloga može odobriti i drugačije dnevno radno vrijeme, ali koje ne može početi niti završiti 90 minuta od redovnog početka, odnosno kraja radnog vremena. Rješenje o odobrenju posebnog radnog vremena donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju pisanog zahtjeva službenika ili namještenika.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“  te na oglasnoj ploči Grada Pakraca, a primjenjuje se od 1. listopada 2012. godine.

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-01/12-01/2

URBROJ: 2162-04/01-12-02

U Pakracu, 24. rujna 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine “ br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/11 i 1/12) u točki 1. „Potrebno stručno znanje :“alineja 1. iza riječi „pravne“ dodaje se tekst: „ekonomske ili druge odgovarajuće društvene“.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja, biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

 

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-05/11-01/03

URBROJ: 2162-04/01-12-03

U Pakracu, 20. lipnja 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 27. kolovoza 2012. godine, donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA

I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11) članak 1. mijenja se i glasi:

„U Gradskoj upravi Grada Pakraca radno vrijeme traje 40 sati tjedno i to od ponedjeljka do petka po osam (8) sati dnevno.

Dnevno radno vrijeme u tijelima Gradske uprave je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Rad sa strankama u Gradskoj upravi Grada Pakraca raspoređuje se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati.“

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Iznimno od odredbe članka 3. rad sa strankama za komunalnog redara određuje se utorkom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati, a četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati.“

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“  te na oglasnoj ploči Grada Pakraca, a primjenjuje se od 1. rujna 2012. godine.

G R A D O N A Č E L N I K

 

KLASA: 023-01/12-01/2

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 27. kolovoza 2012. g.

Gradonačelnik: Davor Huška v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/12-01/9

URBROJ: 2162-02/1-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu.
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. g. iz točke l. sastavni je dio ovog zaključka i neće biti posebno objavljivan.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 400-04/12-01/7

URBROJ: 2162-05/01-11-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 22.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012, donijelo je

ODLUKU

O SOCIJALNOJ SKRBI

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Grad Pakrac te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca sukladno proračunskim mogućnostima za tekuću godinu, a raspoređuju se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za svaku godinu.

II. KORISNICI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima i osobama koje imaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da imaju prebivalište i borave na području Grada Pakraca najmanje godinu dana, izuzev žena žrtava obiteljskog nasilja, a iznimno na preporuku i u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb i kraće.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 4.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 2 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Prava socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka korisnik gubi ako ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava jedan od uvjeta: socijalni uvjet i/ili uvjet prihoda.

Socijalni uvjet

Članak 6.

Socijalni uvjet korisnik socijalne skrbi ispunjava ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava:

 • pravo na pomoć za uzdržavanje,
 • pravo na pomoć i njegu u kući,
 • žene žrtve obiteljskog nasilja sa ili bez djece.

Uvjet prihoda

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi određena ovom Odlukom može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju  sredstava za uzdržavanje (mjesečne prihode), a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način i to u visini, za:

 1. samca; 800,00 kuna
 2. obitelj;
 • dvočlana 1.200,00 kuna,
 • tročlana 1.500,00 kuna,

svakog slijedećeg člana kućanstva dodatnih 300,00 kuna.

Članak 8.

Prihodima u smislu članka 8. smatra se iznos prosječnog  prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Članak 9.

Prednost u dodjeli pomoći, uz pretpostavku zadovoljenja istih uvjeta, ovom Odlukom daje se:

 1. obiteljima s troje i više djece,
 2. osobama s invaliditetom,
 3. osobama starijim od 65 godina,
 4. samohranim roditeljima.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

 1. NOVČANE POMOĆI:

– pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

– pomoć za nabavu školskih udžbenika,

– pravo na stipendiranje studenata prve godine studija,

– jednokratne pomoći –  za socijalne intervencije.

 1. POMOĆI U NARAVI:

– pravo na obiteljski paket;

– pravo na dječje ljetovanje;

– pravo na prehranu u pučkoj kuhinji;

– pravo na prehranu u školskoj kuhinji,

– pravo na sufinanciranje učeničke pokazne vozne karte,

– pravo na podmirenje pogrebnih troškova.

Članak 11.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava socijalne skrbi iz ove Odluke, ako njihovo ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Korisnik u tekućoj godini može ostvariti prava iz socijalne skrbi do maksimalnih iznosa u visini:

 1. samac do 1.000,00 kuna,
 2. dvočlana obitelj do 1.500,00 kuna
 3. tročlana obitelj do 1.700,00 kuna

za svakog daljnjeg punoljetnog člana iznos se povećava za 200,00, a za maloljetno dijete za 500,00 kuna.

Iznimno, odlukom gradonačelnika, može se obitelji u tijeku kalendarske godine dodijeliti veći iznos potpora, odnosno pomoći, u posebno složenim socijalnim, odnosno životnim uvjetima.

 1. NOVČANE POMOĆI 

 1.1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 12.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, komunalne i slivne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata za grijanje, vode i odvodnje te odvoza smeća.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim čl. 50. Zakona o socijalnoj skrbi .

Samci ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Članak 13.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja u dijelu najamnine, odobrava se tako da Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, nastavno: ured, djelomično ili u cijelosti, uplati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma, sukladno ugovoru o najmu koji najmodavac dostavlja nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 14.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva uredu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, uredu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (dokaz o stambenom statusu, dokaz o ukupnom prihodu članova kućanstva, potvrde o vlasništvu, odnosno po potrebi i druge dokaze).

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnik može ostvariti tri puta godišnje pri čemu vremenski razmak od primitka prethodnog  rješenja kojim je ostvario pravo na pomoć, do novog zahtjeva,  mora biti veći od tri mjeseca.

Članak 15.

Korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva, jednom  godišnje se osigurava novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva po Odluci Požeško slavonske županije.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva uredu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.

Podnositelj zahtjeva je dužan, uz zahtjev, uredu dostaviti izjavu da se grije na drva.

Novčani iznos pomoći za podmirenje troškova ogrijeva ne podliježe godišnjem obračunu na temelju odredbi članka 11. ove Odluke.

Članak 16.

Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade i odvoza smeća utvrđuje se u punom iznosu.

Pravo za podmirenje troškova električne energije odobrava se korisniku mjesečno kako slijedi:

 • samac do 50,00 kn,
 • dvočlanoj obitelji do 60,00 kn,
 • tročlanoj obitelji do 70,00 kn,

odnosno za svakog daljnjeg člana po 10,00 kn više.

Pravo na podmirenje troškova plina/vode/odvodnje/ utvrđuje se korisniku mjesečno kako slijedi:

 • samac do 40,00 kn,
 • dvočlana obitelj do 60,00 kn,
 • tročlana obitelj do 90,00 kn,

odnosno za svakog daljnjeg člana po 20,00 kn više.

1.2. POMOĆ ZA NABAVU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Članak 17.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju jednom godišnje učenici osnovne škole iz obitelji koja je, sukladno Odluci, korisnik prava na pomoć za stanovanje.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruju i učenici iz stavka 1. ovog članka, članovi obitelji korisnika prava na opskrbninu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika može se ostvariti samo po jednoj pravnoj osnovi iz stavka 1. ovog članka i ne može se ostvariti ako je ona već ostvarena preko ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, ministarstva nadležnog za branitelje ili neke druge ustanove, organizacije.

Članak 18.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uredu koji će, sukladno svojoj evidenciji i sukladno evidenciji ureda nadležnog za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, utvrditi pravo na pomoć.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti potvrdu škole o upisu učenika u odgovarajući razred tekuće školske godine, odnosno po potrebi i druge dokaze.

Članak 19.

Pomoć za nabavu školskih udžbenika isplaćuje se u novčanom  iznosu dobavljaču, odnosno pružateljima usluga.

Visina pomoći iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se sukladno podacima o cijenama udžbenika.

1.3. PRAVO NA STIPENDIRANJE STUDENATA PRVE GODINE STUDIJA

Članak 20.

Na temelju zahtjeva po javnom pozivu Grada Pakraca za stipendiranje,  student koji ispunjava jedan od uvjeta iz ove Odluke može ostvariti pravo da za vrijeme studiranja prve godine redovnog studija koristiti stipendiju tijekom 10 mjeseci akademske godine.

Postupak za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka propisan je Odlukom o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  broj 07/07, 05/08 i 05/09).

Novčani iznos pomoći za podmirenje troškova stipendiranja ne podliježe godišnjem obračunu na temelju odredbi članka 12. ove Odluke.

1.4. JEDNOKRATNE POMOĆI

1.4.1. Pomoć za socijalne intervencije

Članak 21.

Jednokratna pomoć za socijalne intervencije odobrava se temeljem zamolbe samca ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti  nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe kao što je školovanje djeteta, bolest, smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke neophodne odjeće i obuće i slično.

Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu  u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena odobrenom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena jednom godišnje i to u najvišem iznosu od 3.000,00 kuna.

Za troškove invalidskih pomagala iznimno se može odobriti i veći iznos, odnosno razlika iznosa koji ne pokriva zdravstveno osiguranje i to na način da se pomoć isplaćuje na račun dobavljača, pružatelja usluge.

Žene žrtve obiteljskog nasilja sa ili bez djece prioritetno ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć.

Gradonačelnik posebnom odlukom može odobriti veće iznose jednokratnih pomoći na do najviše 7.000,00 kn godišnje.

O dodijeljenim jednokratnim pomoćima za socijalne intervencije, kako ureda tako i gradonačelnika, vodi se evidencija, a podaci se dostavljaju Centru za socijalnu skrb (popis korisnika i iznosi odobrenih pomoći te svrha) dva puta godišnje.

2. POMOĆI U NARAVI

2.1. PRAVO NA OBITELJSKI PAKET

Članak 22.

Pravo na obiteljski paket, koji sadrži osnove namirnice, sredstva za čišćenje i sredstva za održavanje osobne higijene, korisnik ostvaruje podnošenjem zahtjeva uredu koji rješenjem utvrđuje količinu i dinamiku dodjele sukladno broju članova kućanstva kod ugovorenog dobavljača.

2.2. PRAVO NA DJEČJE LJETOVANJE

Članak 23.

Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca školskog uzrasta do završetka osnovne škole.

Na ljetovanje se upućuju prvenstveno  djeca iz obitelji slabijega imovinskog stanja, djeca branitelja iz Domovinskog rata,  djeca s teškoćama u razvoju, djeca s invaliditetom, djeca sa zdravstvenim tegobama pri čemu učenici uzornog ponašanja i s boljim ocjenama imaju prednost.

Na ostvarivanje prava na besplatno ljetovanje utječe:

– socijalno-imovinski status obitelji;

– zdravstveni status djeteta;

– broj djece u obitelji;

– uspjeh i ponašanje u školi.

Prednost pri utvrđivanju prava na besplatno ljetovanje imaju djeca čija je obitelj korisnik prava iz socijalne skrbi Grada Pakraca.

Članak 24.

Pravo na besplatno ljetovanje djece utvrđuje tročlano povjerenstvo koje čine predstavnici Osnovne škole braće Radića Pakrac, Gradsko društvo Crvenog križa i Grada Pakraca, na preporuku škole i uz pisani pristanak roditelja.

2.3. PRAVO NA PREHRANU U PUČKOJ KUHINJI

Članak 25.

Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom  pripremom i podjelom jednog dnevnog obroka, ručka u Gradskom društvu HCK Pakrac.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnici mogu ostvariti po osobnom zahtjevu, ili po službenoj dužnosti, a po obavijesti (zahtjevom)  ustanove ili mjesnog odbora na rok od godine dana, ukoliko su socijalni uvjeti nepromijenjeni.

Članak 26.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji korisnici gube ukoliko nisu koristili najmanje jednu trećinu prava na prehranu u pučkoj kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može se ponovno ostvariti nakon proteka roka od mjesec dana od prestanka korištenja prava.

Korisnici prava na prehranu u pučkoj kuhinji ne mogu istodobno biti korisnici prava na pomoć u obiteljskim paketima.

2.4 PRAVO NA PREHRANU U ŠKOLSKOJ KUHINJI

Članak 27.

Pravo na prehranu u školskoj kuhinji u OŠ braće Radića Pakrac ostvaruje učenik za tekuću školsku godinu ako je:

– član obitelji koja ispunjava socijalni ili uvjet prihoda,

– dijete majke žrtve obiteljskog nasilja

– dijete smješteno u udomiteljsku obitelj.

Pravo na prehranu u školskoj kuhinji pokreće se zahtjevom ravnatelja/ice Škole na preporuku učitelja, odnosno razrednika tijekom prvog mjeseca školske godine.

Rješenjem o ostvarenom pravu ured utvrđuje korisnike za razdoblje školske godine, a usluga se plaća po ispostavljenom računu od strane OŠ braće Radića Pakrac.

Pravo na prehranu u školskoj kuhinji pokreće se i zahtjevom roditelja, staratelja ili udomitelja tijekom tekuće godine ukoliko ostvare jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Ako tijekom školske godine dođe do izmjena korisnika, škola je dužna o tome izvijestiti Grad.

2.5. PRAVO NA SUFINANCIRANJE UČENIČKE POKAZNE VOZNE KARTE

Članak 28.

Pravo na sufinanciranje učeničke pokazne vozne karte, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Pakraca koji svakodnevno pohađaju nastavu u drugom mjestu, odnosno putuju vlakom ili autobusom, a čiji su ukupni mjesečni prihodi članova kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.

Korisnike prava,  na njihov zahtjev, utvrđuje ured, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava (potvrde porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju, dokaza o visini mirovine iz inozemnog osiguranja, dokaza o ostvarenom pravu na pomoć za uzdržavanje, dokaza o postojanju invaliditeta, dokaza o urednoj prijavi kod nadležne službe za zapošljavanje, identifikacijske isprave, potvrde o redovitom školovanju, odnosno po potrebi i drugih dokaza).

Gradonačelnik odlukom određuje iznose, postotke sufinanciranja,  pokazne vozne karte  svake godine u rujnu za slijedeću proračunsku godinu.

2.6. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište na području Grada, a koju nema tko sahraniti, nema zakonskog ili ugovorenog obveznika uzdržavanja ili nasljednike za pokretnine/ nekretnine vrijednosti veće od 50.000,00 kuna ili je osoba nepoznata.

Pomoć iz stavka 1. ovog  članka podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća do maksimalnog iznosa od 4.000,00 kuna.

IV. POSTUPAK I NADZOR

Članak 30.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, ako Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti nadležnom uredu dokaze i isprave propisane ovom Odlukom.

Ured će na oglasnoj ploči i web stranici gradske uprave istaknuti popis ili pregled odgovarajućih dokaza, odnosno isprava, potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Odlučujuće činjenice ili okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinačnih prava socijalne skrbi mogu se ispitati očevidom kod podnositelja zahtjeva odnosno korisnika ili na drugi način.

Članak 31.

Korisnik je dužan nadležnom uredu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U slučaju da su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinoga prava iz ove Odluke, donijet će se novo rješenje, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja gradonačelnik.

Ured je obvezan, najmanje jednom godišnje, preispitati postojanje uvjeta za korištenje pomoći iz ove Odluke za sve korisnike.

Ured odlučuje, i po službenoj dužnosti, o prestanku prava na pomoći iz ove odluke, ako utvrdi da su prestali uvjeti za njihovo ostvarivanje.

Članak 33.

Ured je dužan na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju korisnika o ostvarivanju prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, te dostavljati izvješća nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno po potrebi ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

V. NAKNADA ŠTETE I KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Korisnik koji je ostvario neko pravo socijalne skrbi propisano ovom odlukom dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

– na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili morao znati da su neistiniti odnosno netočni, ili na drugi protupravan način, ostvario pravo koje mu ne pripada;

– ostvario pravo zbog toga što on, odnosno njegov skrbnik, nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili morao znati.

Članak 35.

Korisnik prava socijalne skrbi iz ove odluke koji je dao neistinite podatke na temelju kojih je ostvario pravo po ovoj Odluci dužan je vratiti neosnovano primljene pomoći socijalne skrbi koje je stekao na temelju ove Odluke te gubi pravo na pomoć po svim osnovama iz ove odluke na rok od jedne godine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Korisniku socijalne skrbi na temelju odredbi ove Odluke osigurava se tajnost i zaštita svih osobnih podataka, uključujući i onih koji se odnose na provođenje postupka po ovoj Odluci i ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

Iznimno, pravo na tajnost podataka ne odnosi se na slučajeve propisane zakonom ili propisom utemeljenom na zakonu.

Članak 37.

U slučaju nedostatka sredstava u Proračuna Grada Pakraca za ispunjenje svih predviđenih prava na pomoć na temelju ove Odluke, uvažavajući prioritete korisnika iz članka 9. ove Odluke, određuju se prioriteti podmirenja troškova za pomoć, kako slijedi:

 1. troškovi stanovanja,
 2. stipendiranje studenata prve godine studija,
 3. prehrana u školskoj kuhinji,
 4. prehrana u pučkoj kuhinji,
 5. sufinanciranje učeničke pokazne vozne karte,

dok se druga prava ograničavaju ili ne ostvaruju.

O provedbi mjere iz stavka 1. ovog članka odluku donosi gradonačelnik te se ista objavljuje na gradskoj web stranici, a zahtjevi koji su u tijeku rješavaju se sukladno ovom članku.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07 i 05/09) .

Članak 39.

U roku od 10 dana nakon stupanja na snagu ove Odluke, ured će objaviti listu potrebnih dokaza za ostvarivanje pojedinog prava na pomoć, te obrasce zahtjeva za korisnike.

Ured vrši objavu putem oglasne ploče i na gradskoj web stranici.

Članak 40.

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Pakraca, a stupa na snagu osmog dana nakon objave.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 550-01/12-01/16

URBROJ: 2162-04/05-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU

O IZJMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U HOTELU „PAKRAC“ PAKRAC

 

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/08 i 2A/12) u članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke određuje se kako slijedi:

 • za prvu godinu zakupa nema zakupnine,
 • za drugu godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
 • za treću godinu zakupa 3.000,00 kn mjesečno,
 • od četvrte godine do isteka zakupa 5.000,00 kn mjesečno.“

Članak 2.

                U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u hotelu „Pakrac“ mogu se prebijati do punog iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.“

Članak 3.

                U članku 18. briše se točka 2.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 372-01/12-01/07

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) članak 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Nadležno upravno tijelo iz st. 3. ovoga članka je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.“

Članak 2.

U članku 5. st. 1. mijenja se i glasi:

„Grad Pakrac će na temelju pozivnog natječaja odabrati dva sudska vještaka s popisa stalnih sudskih vještaka; skupina: graditeljstvo, arhitektura i geodezija, specijalnost: graditeljstvo i procjene nekretnina. Odabrani sudski vještaci će utvrđivati tržišnu, odnosno početnu cijenu nekretnina, a izabrati će se na rok od četiri godine.“

Članak 3.

Dodaje se glava IIa. ZAMJENA NEKRETNINA te članak 11a. koji glasi:

„Članak 11a.

Nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, kad nadležno tijelo koje raspolaže nekretninama ocijeni da je takav način raspolaganja u interesu Grada Pakraca.

Odluku o zamjeni nekretnina donosi nadležno tijelo ovisno o vrijednosti nekretnine; dok ugovor o zamjeni nekretnina u ime Grada Pakraca zaključuje gradonačelnik Grada Pakraca samostalno, odnosno temeljem ovlaštenja Gradskog vijeća Grada Pakraca, ovisno o vrijednosti nekretnine.

Prije donošenja odluke nadležnog tijela o zamjeni odabrani ovlašteni sudski vještak obavit će procjenu nekretnina koje se zamjenjuju na odgovarajući način, kao kod prodaje nekretnina.“

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/10) ostaju na snazi i dalje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/12-01/10

URBROJ: 2162-04/06-12-1

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine, donosi

ODLUKU

O JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje obavezni sadržaj javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 2.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca objavljuje se na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Gradsko vijeće Grada Pakraca će uputiti javni poziv iz stavka 1. ovog članka u roku od 20 dana nakon donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Javnim pozivom za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca pozivaju se:

 • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
 • učenička vijeća srednjih škola,
 • studenti i
 • drugi registrirani oblici organiziranja mladih koji djeluju na području Grada Pakraca,

da predlože svoje kandidate za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 4.

Predloženi kandidati za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pakraca u dobi od petnaest do dvadeset i devet godina života koje su prihvatile kandidaturu potpisivanjem izjave.

Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Gradsko vijeće Grada Pakraca izabrat će sedam članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca iz reda:

 • školska populacija – 2 člana,
 • studentska populacija – 2 člana i
 • druge skupine – 3 člana.

Članak 5.

Pisani prijedlozi za imenovanje ili izbor kandidata moraju sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga, potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature kandidata.

Prijedlog mora biti ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe predlagatelja, izuzev prijedloga od strane studenata koji prijedloge dostavljaju pojedinačno i samostalno.

Članak 6.

Prijedlogu se prilažu: (preslika) rodni list kandidata, potvrda o prebivalištu, izvadak iz Registra udruga (za udruge) i Upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu (za ustanove), potvrda o upisu na fakultet (za studente).

Članak 7.

Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca u roku od 30 dana nakon objave na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Članak 8.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom: „Prijedlog kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca“.

Članak 9.

Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Pakraca će, u roku od 10 dana nakon isteka roka za predaju prijedloga, utvrditi liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Na temelju lista kandidata Gradsko vijeće Grada Pakraca će tajnim glasovanjem, u daljnjem roku od 20 dana, izabrati članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Rezultati izbora za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca bit će objavljeni na web stranici Grada Pakraca i u lokalnom tisku.

Članak 10.

O mogućim povredama odredbi u postupku kandidiranja, rješava komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca na temelju žalbe ovlaštenog predlagatelja.

Žalbu o postupku kandidiranja mogu podnijeti ovlašteni predlagatelji pisanim putem u roku od 48 sati nakon nastanka povrede, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac.

Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca dužna je riješiti o žalbi u roku od daljnjih 48 sati od dana podnošenja žalbe.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/12-01/01

URBROJ: 2162-04/05-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o istupanju Grada Pakraca iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09) i članka 11. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU

O ISTUPANJU GRADA PAKRACA IZ ČLANSTVA U UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac istupa iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Sve obveze proizišle iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, Grad Pakrac će podmiriti do 31. listopada 2012. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/12-01/6

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 4. rujna 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka je njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 612-04/12-01/3

URBROJ: 2162-01/01-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Muzeja grada Pakraca za 2011. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Muzeja Grada Pakraca za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka je njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 612-05/12-01/01

URBROJ: 2162-01/1-12-02

U Pakracu, 4. rujna 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g., donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Statut Gradske knjižnice Pakrac

1. Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Pakrac.
2. Prijedlog Statuta iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“NN“, broj 76/07,  38/09, 55/10 i 90/11) članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09)  Gradonačelnik Grada Pakraca dana 16. travnja  2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

 

I.

Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca) i prihvaća Izvješće o javnoj raspravi te pribavljena mišljenja sukladno člancima 94.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji .

II.

Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca uputit će se, po pribavljenoj suglasnosti Župana, Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-01/10-01/02

URBROJ: 2162-06/01-12-100

Pakrac, 12.04.2012. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

 

 Članak 1.

            U članku 8. i 20. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/08) brojka =10.000,00 zamjenjuje se brojkom =5.000,00.

Članak 2.

            U člancima 26., 27. i 28. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana računajući od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 372-01/12-01/07

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“ br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Članak 1.

            Na javnim površinama Grada Pakraca maloljetnim osobama zabranjeno je konzumiranje, nošenje i posjedovanje alkoholni pića.

Članak 2.

            Maloljetniku koji postupi suprotno odredbi članka 1. ove Odluke, izdati će se usmeno ili pisano upozorenje sukladno članku 245. stavku 6. Prekršajnog zakona.

            O izdavanju pisanog upozorenja obavijestiti će se roditelji maloljetnika ili skrbnik, te nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 3.

            Ukoliko stariji maloljetnik (od 16 do 18 godina) koji ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom, u roku od jedne godine od dana počinjenja radnje iz članka 2. stavak 1. počini istu radnju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna.

            Ukoliko mlađi maloljetnik (od 14 do 16 godina) u roku od jedne godine od dana počinjenja radnje iz članka 2. stavak 1. počini istu radnju pokrenut će se prekršajni postupak i prema maloljetnom počinitelju će se primijeniti odgovarajuća odgojna mjera.

Članak 4.

            Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se policijski službenici, koji prema počiniteljima mogu poduzimati sve mjere i radnje propisane posebnim zakonom o policijskim poslovima i ovlastima i Prekršajnim zakonom.

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 210-01/12-01/02

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

 

I

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, koje je Školski odbor donio dana 9. svibnja 2012. godine.

II

Izmjene i dopune Statuta  iz točke l. nalaze se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/02

URBROJ: 2162-04/01-12-03

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.67/08, 48/10) , Odluke USRH („Narodne novine“, br.74/11) i članka 36. Statuta Grada  Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br 4/09), Gradsko Vijeće Grada Pakraca , na 17. sjednici održanoj  dana  05. lipnja 2012.godine , donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 9/11) i Odluci o  Dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 1/12) u članku 1.  stavak  2. i 3. briše se i dodaje se novi stavak koji glasi:

„Djelatnost organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca obavljati će Vlastiti pogon Grada Pakraca (nastavno:Vlastiti pogon) u ime i za račun Grada Pakraca.“

Članak 2.

Članak 4. briše se i zamjenjuje novima člancima  koji glase:

Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom .

Izvanulična javna parkirališta mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom horizontalnom signalizacijom.

Članak 3.

Člank 5. briše se i zamjenjuje novim člancima  koji glase:

Javna parkirališta na kojima se vršiti naplata parkiranja na području grada Pakraca svrstavaju se u dvije parkirališne zone:

 • parkirališta 1. zone – ulica Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana Jelačića od kućnog broj 1 do kućnog broja 18, Braće Radića, Bolnička od Trga dr. Franje Tuđmana do kućnog broja 16 te Trg 76. bataljuna;
 • parkirališta 2. zone – Ulica  svibnja, Kralja Tomislava, Obala kralja Petra  Krešimira IV, Trg dr.  Ivana Šretera.

Obavezu naplate parkiranja i zone naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca mogu se uvesti ili ukinuti i mimo navedenih u prethodnoj stavci posebnom odlukom Gradonačelnika.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. tekst iza riječi „je“ briše se i zamjenjuje novim koji glasi:

„neograničeno.“

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi „istaknuti“ dodaje se :

u roku od  petnaest (15) minuta od parkiranja vozila“

Članak 6.

U članku 16. stavak 2. briše se i dodaju se novi članci koji glase:

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade  najduže dva sata tijekom jednog dana .

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 1 sat tijekom jednog dana.

Članak 7.

Članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

Na vozila policije bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, hitne pomoći te vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća, prilikom korištenja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima s naplatom i na rezerviranim parkirališnim mjestima ne primjenjuju se odredbe ove odluke.

Članak 8.

U članku 20.  rečenica iza riječi „stakla“ briše se dodaje se novi stavak koji glasi:

Godišnja, odnosno mjesečna  karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećoj godini, odnosno mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. iza riječi „ izdati za“ dodaje se „1. i “

U stavku 2. tekst iza riječi „izdanom za“ mijenja se novim koji glasi:

1. ili 2. zonu naplate parkiranja može biti vremenski neograničeno parkiran u zoni za koju mu je izdana mjesečna ili godišnja karta.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar parkirališne zone u kojoj se naplaćuje parkiranje mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta (povlaštena parkirališna karta).

Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članak može koristiti i vlasnik nekretnine (stana ili kuće) na području na kojemu se naplaćuje parkiranje, ako ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Pakraca.

Povlaštena parkirališna karta izdaje se i vrijedi za zonu u kojoj osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima prebivalište ili boravište, vlasništvo nekretnine odnosno sjedište ili koristi poslovni prostor na tom području.

Izgled i sadržaj i cijene povlaštene parkirališne karte određuje Gradonačelnik Grada Pakraca na prijedlog gradskoga  tijela nadležnog za promet.

Povlaštena parkirališna karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećem mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo, odnosno do isteka posljednjeg dana u sljedećem mjesecu.

Članak 11.

Iza članka 23. dodaje se novi članci koji glase:

– Članak 24.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

– ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i

– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili kuće ako:

– je nekretnina na području na kojemu se naplaćuje parkiranje što, dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine,

– ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Pakraca, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova ,

– ima u vlasništvu ili leasingu vozilo, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja nema sjedište i ne koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika (stanara) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasingu 24 sata dnevno što dokazuje:

– važećom prometnom dozvolom;

– preslikom radne knjižice;

– potvrdom o korištenju službenog vozila ,

– osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili boravištu zaposlenika.

Povlaštena parkirališna karta izdana prema stavku 4. ovoga članka plaća se po cijeni koju za povlaštenu parkirališnu kartu plaća osoba iz stavka 1. ovoga članka.

– Članak 25.

U osobito opravdanim slučajevima povlaštena parkirališna karta može se izdati na zahtjev humanitarne udruge, zdravstvene ustanove, fizičke osobe koje ima teško bolesnog člana obitelji i tijela javne vlasti.

O opravdanosti zahtjeva odlučuje gradonačelnik Grada  Pakraca.

Pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovog članka može istodobno biti izdano najviše 5 povlaštenih parkirališnih karata.

– Članak 26.

Za povlaštenu parkirališnu kartu uplaćuje se naknada na račun Grada Pakraca i preuzima se na blagajni Grada Pakraca.

Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena parkirališna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

Članak  12.

Članak 24. postaje članak 27.

Članak 13.

Članak 25. postaje članak 28. mijenja se iza riječi „Odluke“ i glasi:

obavljaju stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela grada Pakraca, svaka iz svoje nadležnosti.

Članak 14.

Članak 26. postaje članak 29. i dodaje mu se novi stavak koji glasi:

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Pakrac („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 5/09) u dijelovima suprotnim s ovom Odlukom.

Članak 15.

Članak 27. postaje članak 30.

Članak 16.

Ostale odredbe u u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 9/11) i Odluci o  Dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 1/12) ostaju neizmjenjene.

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/12-01/31

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac,  05.06.2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/12-01/01

URBROJ: 2162-04/01-12-05

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu

            Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće Gradonačelnika Grada Pakraca o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-06/12-01/02

URBROJ: 2162-05/1-12-02

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka

Temeljem čl. 13. st. 4.  Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine  92/10 ), čl. 12. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine  broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11  ), čl. 25. st. 2. Pravilnika  o zaštiti  šuma od požara ( Narodne novine broj 26/03 ) i  čl. 36. Statuta Grada Pakraca  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU SPALJIVANJA SUHE TRAVE, KOROVA , RASLINJA I BILJNIH OTPADAKA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, trasama elektroenergetskih vodova i trasama cestovnih i željezničkih prometnica,te na javnim površinama i okućnicama u naseljima kod spaljivanja suhe trave , korova , raslinja i biljnih otpadaka nakon žetve ili berbe žitarica i uljarica , u slučajevima kada bi propuštanje tih  mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama , nasadima , vinogradima , voćnjacima , mladim šumama , drenažnim izljevima , nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima , ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa  stvaranjem dimne zavjese.

Članak 2.

      Prava , obveze i odgovornosti utvrđene ovom odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, vlasnike odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta , pravne i fizičke osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom prostoru i poljoprivrednim površinama.

Članak 3.

    Spaljivanje suhe trave , korova , raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontroliranih izgaranjem , dok se vatra u potpunosti  ne ugasi , a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života  ljudi i imovine vatrom i štetnim emisijama dima .

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

Poljoprivredni i drugi otpaci mogu se spaljivati u periodu od 01.rujna do 1. svibnja u vremenu od 7,00 do 16,00 sati pod slijedećim uvjetima:

 1. da se prije spaljivanja površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na način da se izoru tri brazde kako bi se onemogućilo širenje požara ili navedeno izvršiti na neki drugi adekvatan način
 2. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih radova dužan je osigurati stalnu nazočnost punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara i priručnog alata za gašenje.
 3. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica- državna cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva),
 4. spaljivanje se ne smije obavljati u trasama elektroenergetskih vodova,
 5. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve
 6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnoj situaciji a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara,

Članak 5.

Svako spaljivanje poljoprivrednog otpada obavezno se prijavljuje nadležnom DVD-u koji izdaje odgovarajuću potvrdu o prijavi spaljivanja kao dozvolu za spaljivanje.

Članak 6.

Pravne osobe koje održavaju i čiste vegetaciju kanala , trasa elektroenergetskih vodova i trasa cestovnih i željezničkih prometnica loženjem vatre i spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja, te pravne osobe vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje uništavaju biljne otpatke nakon žetve ili berbe mogu ložiti vatru  i spaljivati biljne otpatke na mjestima i sigurnim udaljenostima i uz uvijete navedene u članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre, izgaranje gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava usjeve , nasade, vinograde, voćnjake te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak. 7.

Fizičke osobe vlasnici i neposredni korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu obavljati uništavanje biljnih otpadaka spaljivanjem nakon žetve ili berbe, te spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja i loženje otvorene vatre na javnim površinama i okućnicama na sigurnim udaljenostima i uvažavajući  uvijete navedene u članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre , izgaranje gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava susjedne ratarske kulture, nasade , vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak 8.

Potvrda ( dozvola) za spaljivanja na otvorenom mora sadržavati:

– podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje spaljivanja i uništavanja biljnog otpada prema ovoj Odluci,

– podatke o mjestu i vremenu spaljivanja,

– naziv i veličinu površine spaljivanja,

– broj osoba koje će obavljati spaljivanje,

– preventivne mjere zaštite od požara koje će se poduzimati za loženje vatre, spaljivanje i kontrolu spaljivanja,

– popis sredstava i opreme za gašenje požara na otvorenom prostoru  (metlanice, motorne pile  lopate, naprtnjače, kante za vodu i sl.),

– osobne podatke izvršitelja spaljivanja i kontrole izgaranja vatre,

– kratke upute kojih se osoba koja  obavlja spaljivanje mora pridržavati da ne dođe do nekontroliranog širenja požara.

Članak 9.

   Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivane dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela , polijevanjem vodom i primjenom sredstava za gašenje požara, dok se vatra ne ugasi u potpunosti a potom napustiti mjesto paljenja.

   III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke obavlja inspekcija za zaštitu od požara Policijske uprave  Požeško-slavonske županije.

U nadzoru  sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe ili djelatnici vatrogasnih postrojbi te komunalni redar a smislu dojave o nastalom požaru, šteti ili povredi odredbi ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu  osoba koje su povredu propisanih mjera izvršile.

 IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

      Globom u iznosu 5.000,00  do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba

– ako obavlja loženje vatre i spaljivanje za vrijeme sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane  repice prije završetka žetve, skupljanje prostirke i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve i 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica-drćžavnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva)

– te u trasama elektroenergetskih vodova

– ako obavlja loženje vatre i spaljivanje noću i po vjetrovitom vremenu (članak 4.),

– ako ne prijavi spaljivanje nadležnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ( članak 5.),

– ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (članak 7.),

– ako su osobe koje su vršile spaljivanje  napustile mjesto paljenja   prije nego što je vatra ugašena u potpunosti (članak 9.),

– za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom u iznosu od 500.00 do 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak  12.

     Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj  fizička osoba ako obavlja spaljivanje i loženje vatre:

– na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica- državna cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva),

– u trasama elektroenergetskih vodova,

– na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve  (članak 4.),

– ako ne prijavi spaljivanje nadležnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu (članak 5.),

– ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (članak 7.),

– ako napusti mjesto loženja vatre i spaljivanja  biljnih otpadaka prije nego što je vatra potpuno ugašena ( članak 9.)

 V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  13.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u  Službenom glasniku  Grada Pakraca.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/08

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik:  Zoran Krejči, v.r.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

Na temelju odredbi članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara  („Narodne novine“ br. 116/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

 

Članak 1.

            U Pravilniku o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/05) u članku 6., alineji 11. riječi „Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata“ („Narodne novine“ br. 35/94), zamjenjuju se riječima „Pravilnikom o vatrogasnim aparatima“ („Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 2.

            Članak 35. mijenja se i glasi:

            „Održavanje vatrogasnih aparata u ispravnom i funkcionalnom stanju obavlja se kroz redovni i periodični servis“.

Članak 3.

            Članak 36. mijenja se i glasi:

            „Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik, odnosno korisnik prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

            Redovnim pregledom utvrđuje se:

 • označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,
 • opće stanje vatrogasnog aparata,
 • stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
 • i druge radnje propisane u uputi proizvođača“.

Članak 4.

            Članak 39. mijenja se i glasi:

            „Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata“.

Članak 5.

            U članku 40. riječi „Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata („Narodne novine“ br. 35/94) zamjenjuju se riječima „Pravilnikom o vatrogasnim aparatima“ (Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 6.

            Članak 43. mijenja se i glasi:

            „Kontrolno ispitivanje obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima“ („Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 7.

            U članku 52. broj „93“ zamjenjuje se brojem „112“.

Članak 8.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/07

URBROJ: 2162-05/06-12-01

Pakrac, 05. lipnja 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2011. i Plan rada Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2011. godinu, te Plan rada za 2012. godinu u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće i Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/04

URBROJ: 2162-04/1-12-02

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/12-01/05

URBROJ: 2162-04/1-12-08

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.