Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za 2012/2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu. 2....

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za 2011/2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2011/2012....

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2011/2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2011/2012. u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Odluka o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici, održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, donosi O D L U K U O DOPUNI DOLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA...

Pročitaj više

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU...

Pročitaj više

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2012. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, usvojilo je A N A L I Z U O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA 1. Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih...

Pročitaj više

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» 86/12) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K O...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03), članka 26. stavka 3. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 153/2009; 63/2011) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine donosi, Izmjenu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini Članak 1. U članaku 2. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini mijenja se: -...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine donijelo je R J E Š E N J E O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC NA ODREĐENO VRIJEME – ZAMJENA...

Pročitaj više

Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» br. 23/07), članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) i članka 3. i 4. Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/07 i 3/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi O D L U KU O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA I U Gradski savjet mladih Grada...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine donosi O D L U K U O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava...

Pročitaj više

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA...

Pročitaj više

Odluko o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi ODLUKU O IZMJENAMA...

Pročitaj više

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca

Na temelju članka 3,14. i 15 Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine «155/2002), i na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj: 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca, na sjednici održanoj 15. 09. 2012. godine, donijelo je   S T A T U T VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PAKRACA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje...

Pročitaj više

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 24. rujna 2012. godine, donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA     Članak 1. U članku 2. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine “ br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA   Članak 1. U sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj...

Pročitaj više

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 27. kolovoza 2012. godine, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM DANIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PAKRACA   Članak 1. U članku 1. Pravilnika o radnom vremenu i uredovnim danima...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu. Izvješće...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine u dostavljenom tekstu. Polugodišnji...

Pročitaj više

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 22.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici, održanoj 4. rujna 2012, donijelo je ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI  I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Grad Pakrac te uvjeti i način...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine donosi ODLUKU O IZJMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U HOTELU „PAKRAC“ PAKRAC   Članak 1. U...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA Članak 1. U Odluci o raspolaganju nekretninama...

Pročitaj više

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 4. rujna 2012. godine, donosi ODLUKU O JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA...

Pročitaj više

Odluka o istupanju Grada Pakraca iz članstva u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 04/09) i članka 11. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. godine donosi ODLUKU O ISTUPANJU GRADA PAKRACA IZ ČLANSTVA U UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ   Članak...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka je njegov...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Muzeja grada Pakraca za 2011. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj 4. rujna 2012. g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Muzeja Grada Pakraca za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka...

Pročitaj više

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 26. svibnja 2011.g., donijelo ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac 1. Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Pakrac. 2....

Pročitaj više

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN“, broj 76/07,  38/09, 55/10 i 90/11) članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09)  Gradonačelnik Grada Pakraca dana 16. travnja  2012. godine, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca   I. Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca) i prihvaća Izvješće...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donosi O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac    Članak...

Pročitaj više

Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“ br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeću O D L U K U o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca Članak...

Pročitaj više

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeći Z  A  K  LJ  U  Č  A  K o davanju prethodne suglasnosti...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.67/08, 48/10) , Odluke USRH („Narodne novine“, br.74/11) i članka 36. Statuta Grada  Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br 4/09), Gradsko Vijeće Grada Pakraca , na 17. sjednici održanoj  dana  05. lipnja 2012.godine , donosi IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci o organizaciji...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu. Izvješće...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu

            Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće Gradonačelnika Grada Pakraca o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka

Temeljem čl. 13. st. 4.  Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine  92/10 ), čl. 12. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine  broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11  ), čl. 25. st. 2. Pravilnika  o zaštiti  šuma od požara ( Narodne novine broj 26/03 ) i  čl. 36. Statuta Grada Pakraca  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine, d o n o s i   ODLUKU...

Pročitaj više

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

Na temelju odredbi članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara  („Narodne novine“ br. 116/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2011. i Plan rada Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2011. godinu, te Plan rada za 2012. godinu u dostavljenom tekstu. ...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K   Usvaja se Izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom...

Pročitaj više