Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“NN“, broj 76/07,  38/09, 55/10 i 90/11) članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09)  Gradonačelnik Grada Pakraca dana 16. travnja  2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

 

I.

Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca) i prihvaća Izvješće o javnoj raspravi te pribavljena mišljenja sukladno člancima 94.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji .

II.

Konačni prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca uputit će se, po pribavljenoj suglasnosti Župana, Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-01/10-01/02

URBROJ: 2162-06/01-12-100

Pakrac, 12.04.2012. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost „Poduzetničkog centra Pakrac“ d.o.o. Pakrac, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaj za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac

 

 Članak 1.

            U članku 8. i 20. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Hotelu „Pakrac“ Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/08) brojka =10.000,00 zamjenjuje se brojkom =5.000,00.

Članak 2.

            U člancima 26., 27. i 28. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana računajući od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 372-01/12-01/07

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Na temelju članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“ br. 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94), članka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Pakraca

Članak 1.

            Na javnim površinama Grada Pakraca maloljetnim osobama zabranjeno je konzumiranje, nošenje i posjedovanje alkoholni pića.

Članak 2.

            Maloljetniku koji postupi suprotno odredbi članka 1. ove Odluke, izdati će se usmeno ili pisano upozorenje sukladno članku 245. stavku 6. Prekršajnog zakona.

            O izdavanju pisanog upozorenja obavijestiti će se roditelji maloljetnika ili skrbnik, te nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 3.

            Ukoliko stariji maloljetnik (od 16 do 18 godina) koji ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom, u roku od jedne godine od dana počinjenja radnje iz članka 2. stavak 1. počini istu radnju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna.

            Ukoliko mlađi maloljetnik (od 14 do 16 godina) u roku od jedne godine od dana počinjenja radnje iz članka 2. stavak 1. počini istu radnju pokrenut će se prekršajni postupak i prema maloljetnom počinitelju će se primijeniti odgovarajuća odgojna mjera.

Članak 4.

            Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se policijski službenici, koji prema počiniteljima mogu poduzimati sve mjere i radnje propisane posebnim zakonom o policijskim poslovima i ovlastima i Prekršajnim zakonom.

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 210-01/12-01/02

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» br. 130/11) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine donijelo je slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

 

I

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, koje je Školski odbor donio dana 9. svibnja 2012. godine.

II

Izmjene i dopune Statuta  iz točke l. nalaze se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/02

URBROJ: 2162-04/01-12-03

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.67/08, 48/10) , Odluke USRH („Narodne novine“, br.74/11) i članka 36. Statuta Grada  Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br 4/09), Gradsko Vijeće Grada Pakraca , na 17. sjednici održanoj  dana  05. lipnja 2012.godine , donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 9/11) i Odluci o  Dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 1/12) u članku 1.  stavak  2. i 3. briše se i dodaje se novi stavak koji glasi:

„Djelatnost organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca obavljati će Vlastiti pogon Grada Pakraca (nastavno:Vlastiti pogon) u ime i za račun Grada Pakraca.“

Članak 2.

Članak 4. briše se i zamjenjuje novima člancima  koji glase:

Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom .

Izvanulična javna parkirališta mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom horizontalnom signalizacijom.

Članak 3.

Člank 5. briše se i zamjenjuje novim člancima  koji glase:

Javna parkirališta na kojima se vršiti naplata parkiranja na području grada Pakraca svrstavaju se u dvije parkirališne zone:

 • parkirališta 1. zone – ulica Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana Jelačića od kućnog broj 1 do kućnog broja 18, Braće Radića, Bolnička od Trga dr. Franje Tuđmana do kućnog broja 16 te Trg 76. bataljuna;
 • parkirališta 2. zone – Ulica  svibnja, Kralja Tomislava, Obala kralja Petra  Krešimira IV, Trg dr.  Ivana Šretera.

Obavezu naplate parkiranja i zone naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca mogu se uvesti ili ukinuti i mimo navedenih u prethodnoj stavci posebnom odlukom Gradonačelnika.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. tekst iza riječi „je“ briše se i zamjenjuje novim koji glasi:

„neograničeno.“

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi „istaknuti“ dodaje se :

u roku od  petnaest (15) minuta od parkiranja vozila“

Članak 6.

U članku 16. stavak 2. briše se i dodaju se novi članci koji glase:

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade  najduže dva sata tijekom jednog dana .

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 1 sat tijekom jednog dana.

Članak 7.

Članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

Na vozila policije bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, hitne pomoći te vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća, prilikom korištenja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima s naplatom i na rezerviranim parkirališnim mjestima ne primjenjuju se odredbe ove odluke.

Članak 8.

U članku 20.  rečenica iza riječi „stakla“ briše se dodaje se novi stavak koji glasi:

Godišnja, odnosno mjesečna  karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećoj godini, odnosno mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. iza riječi „ izdati za“ dodaje se „1. i “

U stavku 2. tekst iza riječi „izdanom za“ mijenja se novim koji glasi:

1. ili 2. zonu naplate parkiranja može biti vremenski neograničeno parkiran u zoni za koju mu je izdana mjesečna ili godišnja karta.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar parkirališne zone u kojoj se naplaćuje parkiranje mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta (povlaštena parkirališna karta).

Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članak može koristiti i vlasnik nekretnine (stana ili kuće) na području na kojemu se naplaćuje parkiranje, ako ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Pakraca.

Povlaštena parkirališna karta izdaje se i vrijedi za zonu u kojoj osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima prebivalište ili boravište, vlasništvo nekretnine odnosno sjedište ili koristi poslovni prostor na tom području.

Izgled i sadržaj i cijene povlaštene parkirališne karte određuje Gradonačelnik Grada Pakraca na prijedlog gradskoga  tijela nadležnog za promet.

Povlaštena parkirališna karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećem mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo, odnosno do isteka posljednjeg dana u sljedećem mjesecu.

Članak 11.

Iza članka 23. dodaje se novi članci koji glase:

– Članak 24.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

– ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i

– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili kuće ako:

– je nekretnina na području na kojemu se naplaćuje parkiranje što, dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine,

– ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području grada Pakraca, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova ,

– ima u vlasništvu ili leasingu vozilo, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja nema sjedište i ne koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika (stanara) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasingu 24 sata dnevno što dokazuje:

– važećom prometnom dozvolom;

– preslikom radne knjižice;

– potvrdom o korištenju službenog vozila ,

– osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili boravištu zaposlenika.

Povlaštena parkirališna karta izdana prema stavku 4. ovoga članka plaća se po cijeni koju za povlaštenu parkirališnu kartu plaća osoba iz stavka 1. ovoga članka.

– Članak 25.

U osobito opravdanim slučajevima povlaštena parkirališna karta može se izdati na zahtjev humanitarne udruge, zdravstvene ustanove, fizičke osobe koje ima teško bolesnog člana obitelji i tijela javne vlasti.

O opravdanosti zahtjeva odlučuje gradonačelnik Grada  Pakraca.

Pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovog članka može istodobno biti izdano najviše 5 povlaštenih parkirališnih karata.

– Članak 26.

Za povlaštenu parkirališnu kartu uplaćuje se naknada na račun Grada Pakraca i preuzima se na blagajni Grada Pakraca.

Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena parkirališna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

Članak  12.

Članak 24. postaje članak 27.

Članak 13.

Članak 25. postaje članak 28. mijenja se iza riječi „Odluke“ i glasi:

obavljaju stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela grada Pakraca, svaka iz svoje nadležnosti.

Članak 14.

Članak 26. postaje članak 29. i dodaje mu se novi stavak koji glasi:

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Pakrac („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 5/09) u dijelovima suprotnim s ovom Odlukom.

Članak 15.

Članak 27. postaje članak 30.

Članak 16.

Ostale odredbe u u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 9/11) i Odluci o  Dopuni odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“,  br. 1/12) ostaju neizmjenjene.

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/12-01/31

URBROJ: 2162-06/01-12-01

Pakrac,  05.06.2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/12-01/01

URBROJ: 2162-04/01-12-05

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu

            Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće Gradonačelnika Grada Pakraca o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-06/12-01/02

URBROJ: 2162-05/1-12-02

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka

Temeljem čl. 13. st. 4.  Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine  92/10 ), čl. 12. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine  broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11  ), čl. 25. st. 2. Pravilnika  o zaštiti  šuma od požara ( Narodne novine broj 26/03 ) i  čl. 36. Statuta Grada Pakraca  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09 ), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2012. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU SPALJIVANJA SUHE TRAVE, KOROVA , RASLINJA I BILJNIH OTPADAKA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, trasama elektroenergetskih vodova i trasama cestovnih i željezničkih prometnica,te na javnim površinama i okućnicama u naseljima kod spaljivanja suhe trave , korova , raslinja i biljnih otpadaka nakon žetve ili berbe žitarica i uljarica , u slučajevima kada bi propuštanje tih  mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama , nasadima , vinogradima , voćnjacima , mladim šumama , drenažnim izljevima , nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima , ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa  stvaranjem dimne zavjese.

Članak 2.

      Prava , obveze i odgovornosti utvrđene ovom odlukom odnose se na pravne i fizičke osobe, vlasnike odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta , pravne i fizičke osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom prostoru i poljoprivrednim površinama.

Članak 3.

    Spaljivanje suhe trave , korova , raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontroliranih izgaranjem , dok se vatra u potpunosti  ne ugasi , a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života  ljudi i imovine vatrom i štetnim emisijama dima .

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

Poljoprivredni i drugi otpaci mogu se spaljivati u periodu od 01.rujna do 1. svibnja u vremenu od 7,00 do 16,00 sati pod slijedećim uvjetima:

 1. da se prije spaljivanja površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na način da se izoru tri brazde kako bi se onemogućilo širenje požara ili navedeno izvršiti na neki drugi adekvatan način
 2. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih radova dužan je osigurati stalnu nazočnost punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara i priručnog alata za gašenje.
 3. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica- državna cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva),
 4. spaljivanje se ne smije obavljati u trasama elektroenergetskih vodova,
 5. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve
 6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnoj situaciji a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara,

Članak 5.

Svako spaljivanje poljoprivrednog otpada obavezno se prijavljuje nadležnom DVD-u koji izdaje odgovarajuću potvrdu o prijavi spaljivanja kao dozvolu za spaljivanje.

Članak 6.

Pravne osobe koje održavaju i čiste vegetaciju kanala , trasa elektroenergetskih vodova i trasa cestovnih i željezničkih prometnica loženjem vatre i spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja, te pravne osobe vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje uništavaju biljne otpatke nakon žetve ili berbe mogu ložiti vatru  i spaljivati biljne otpatke na mjestima i sigurnim udaljenostima i uz uvijete navedene u članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre, izgaranje gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava usjeve , nasade, vinograde, voćnjake te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak. 7.

Fizičke osobe vlasnici i neposredni korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu obavljati uništavanje biljnih otpadaka spaljivanjem nakon žetve ili berbe, te spaljivanjem suhe trave, korova, raslinja i granja i loženje otvorene vatre na javnim površinama i okućnicama na sigurnim udaljenostima i uvažavajući  uvijete navedene u članku 4. ove Odluke i ako loženje vatre , izgaranje gorivih tvari i širenje dima ne ugrožava susjedne ratarske kulture, nasade , vinograde, voćnjake, te odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak 8.

Potvrda ( dozvola) za spaljivanja na otvorenom mora sadržavati:

– podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje spaljivanja i uništavanja biljnog otpada prema ovoj Odluci,

– podatke o mjestu i vremenu spaljivanja,

– naziv i veličinu površine spaljivanja,

– broj osoba koje će obavljati spaljivanje,

– preventivne mjere zaštite od požara koje će se poduzimati za loženje vatre, spaljivanje i kontrolu spaljivanja,

– popis sredstava i opreme za gašenje požara na otvorenom prostoru  (metlanice, motorne pile  lopate, naprtnjače, kante za vodu i sl.),

– osobne podatke izvršitelja spaljivanja i kontrole izgaranja vatre,

– kratke upute kojih se osoba koja  obavlja spaljivanje mora pridržavati da ne dođe do nekontroliranog širenja požara.

Članak 9.

   Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivane dužne su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatke vatre prebacivanjem pepela , polijevanjem vodom i primjenom sredstava za gašenje požara, dok se vatra ne ugasi u potpunosti a potom napustiti mjesto paljenja.

   III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke obavlja inspekcija za zaštitu od požara Policijske uprave  Požeško-slavonske županije.

U nadzoru  sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe ili djelatnici vatrogasnih postrojbi te komunalni redar a smislu dojave o nastalom požaru, šteti ili povredi odredbi ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu  osoba koje su povredu propisanih mjera izvršile.

 IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

      Globom u iznosu 5.000,00  do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba

– ako obavlja loženje vatre i spaljivanje za vrijeme sazrijevanja i žetve strnih žitarica i uljane  repice prije završetka žetve, skupljanje prostirke i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve i 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica-drćžavnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva)

– te u trasama elektroenergetskih vodova

– ako obavlja loženje vatre i spaljivanje noću i po vjetrovitom vremenu (članak 4.),

– ako ne prijavi spaljivanje nadležnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ( članak 5.),

– ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (članak 7.),

– ako su osobe koje su vršile spaljivanje  napustile mjesto paljenja   prije nego što je vatra ugašena u potpunosti (članak 9.),

– za prekršaj iz stavka 1. ovog članka globom u iznosu od 500.00 do 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak  12.

     Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj  fizička osoba ako obavlja spaljivanje i loženje vatre:

– na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica- državna cesta, županijske i lokalne ceste te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta ( osim zemljanih puteva),

– u trasama elektroenergetskih vodova,

– na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve  (članak 4.),

– ako ne prijavi spaljivanje nadležnom dobrovoljnom vatrogasnom društvu (članak 5.),

– ako spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i nanese štetu susjednim ratarskim   kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, mladoj šumi, nadzemnim elektroenergetskim,    telekomunikacijskim, plinskim instalacijama i uređajima te ogradama i zgradama od zapaljiva   materijala ili ugrozi odvijanje  cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese (članak 7.),

– ako napusti mjesto loženja vatre i spaljivanja  biljnih otpadaka prije nego što je vatra potpuno ugašena ( članak 9.)

 V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  13.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u  Službenom glasniku  Grada Pakraca.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/08

URBROJ: 2162-04/01-12-01

U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik:  Zoran Krejči, v.r.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

Na temelju odredbi članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara  („Narodne novine“ br. 116/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara

 

Članak 1.

            U Pravilniku o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/05) u članku 6., alineji 11. riječi „Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata“ („Narodne novine“ br. 35/94), zamjenjuju se riječima „Pravilnikom o vatrogasnim aparatima“ („Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 2.

            Članak 35. mijenja se i glasi:

            „Održavanje vatrogasnih aparata u ispravnom i funkcionalnom stanju obavlja se kroz redovni i periodični servis“.

Članak 3.

            Članak 36. mijenja se i glasi:

            „Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik, odnosno korisnik prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

            Redovnim pregledom utvrđuje se:

 • označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,
 • opće stanje vatrogasnog aparata,
 • stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
 • i druge radnje propisane u uputi proizvođača“.

Članak 4.

            Članak 39. mijenja se i glasi:

            „Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata“.

Članak 5.

            U članku 40. riječi „Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata („Narodne novine“ br. 35/94) zamjenjuju se riječima „Pravilnikom o vatrogasnim aparatima“ (Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 6.

            Članak 43. mijenja se i glasi:

            „Kontrolno ispitivanje obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima“ („Narodne novine“ br. 101/11).

Članak 7.

            U članku 52. broj „93“ zamjenjuje se brojem „112“.

Članak 8.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/07

URBROJ: 2162-05/06-12-01

Pakrac, 05. lipnja 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2011. i Plan rada Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2011. godinu, te Plan rada za 2012. godinu u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće i Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 214-01/12-01/04

URBROJ: 2162-04/1-12-02

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/12-01/05

URBROJ: 2162-04/1-12-08

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu „Pakračkog lista“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/12-01/05

URBROJ: 2162-04/1-12-06

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči,  v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K 

 1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Tržnica Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/12-01/05

URBROJ: 2162-04/1-12-07

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik:  Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2011. godinu

            Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 5. lipnja 2012.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K 

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Poduzetnički centar Pakrac“ d.o.o. Pakrac za 2011. godinu, u dostavljenom tekstu.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/12-01/05

URBROJ: 2162-04/1-12-09

U Pakracu, 5. lipnja 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Grada Pakraca za 2011. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Sluţbeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, odrţanoj 5. lipnja 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Ĉ A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2011. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Sluţbenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/12-01/01
URBROJ: 2162-04/01-12-05
U Pakracu, 5. lipnja 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.