Zaključak o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada

Na temelju čl. 77. st. 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 84/21), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, 84/19, 14/20), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I. Davatelju javne usluge, KOMUNALCU d.o.o., Ulica križnog puta 18, Pakrac, OIB: 01617722870, daje se suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada.

 

II. Cjenik iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u njegovu privitku i čini njegov sastavni dio.

 

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,bacc.admin.publ.

 

KLASA: 363-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-20-01/03-22-3
U Pakracu, 14. veljače 2022.g