Zaključak, informacija o pronalasku strateškog partnera

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 6. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Prima se na znanje informacija o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom 100% poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. Pakrac u kapitalu društva Pakrac plin d.o.o. Pakrac.
  2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.