Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01. 2014.-30.06.2014. g.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/14-01/1

URBROJ: 2162-01/01-14-3

U Pakracu, 10. 09. 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10. rujna 2014. godine, donosi

ODLUKU

o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

 Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje obavezni sadržaj javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 2.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca objavljuje se na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Gradsko vijeće Grada Pakraca će uputiti javni poziv iz stavka 1. ovog članka u roku od 20 dana nakon donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Javnim pozivom za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca pozivaju se:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
  • učenička vijeća srednjih škola,
  • studenti i
  • drugi registrirani oblici organiziranja mladih koji djeluju na području Grada Pakraca, da predlože svoje kandidate za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 4.

Predloženi kandidati za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pakraca u dobi od petnaest do dvadeset i devet godina života koje su prihvatile kandidaturu potpisivanjem izjave.

Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Gradsko vijeće Grada Pakraca izabrat će sedam članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca iz reda:

  • školska populacija – 2 člana,
  • studentska populacija – 2 člana i
  • druge skupine mladih – 3 člana.

Članak 5.

Pisani prijedlozi za imenovanje ili izbor kandidata moraju sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga, potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature kandidata.

Prijedlog mora biti ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe predlagatelja, izuzev prijedloga od strane studenata koji prijedloge dostavljaju pojedinačno i samostalno.

Članak 6.

Prijedlogu se prilažu: (preslika) rodni list kandidata, potvrda o prebivalištu, izvadak iz Registra udruga (za udruge) i Upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu (za ustanove), potvrda o upisu na fakultet (za studente).

Članak 7.

Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca u roku od 30 dana nakon objave na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Članak 8.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom: „Prijedlog kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca“.

Članak 9.

Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Pakraca će, u roku od 10 dana nakon isteka roka za predaju prijedloga, utvrditi liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Na temelju lista kandidata Gradsko vijeće Grada Pakraca će tajnim glasovanjem, u daljnjem roku od 20 dana, izabrati članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Rezultati izbora za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca bit će objavljeni na web stranici Grada Pakraca i u lokalnom tisku.

Članak 10.

O mogućim povredama odredbi u postupku kandidiranja, rješava komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca na temelju žalbe ovlaštenog predlagatelja.

Žalbu o postupku kandidiranja mogu podnijeti ovlašteni predlagatelji pisanim putem u roku od 48 sati nakon nastanka povrede, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac.

 Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca dužna je riješiti o žalbi u roku od daljnjih 48 sati od dana podnošenja žalbe.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/14-01/1

URBROJ: 2162-04/05-14-02

U Pakracu, 10. rujna 2014.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipanja 2014. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini mijenja se i glasi:
„U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

364.248,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

30.000,00 kn POZ 507

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina

po planu rada Vlastitog pogona
– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

40.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

156.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

83.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 744.387,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta 55.000,00kn POZ 493

– Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00kn POZ 495

– Sanacija nerazvrstanih cesta – elementarna nepogoda

30.000,00kn POZ 495.1

– Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

168.000,34kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

(250.000,00kn) POZ 496

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

25.000,00kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006
VLASTITI POGON 24.400,00 kn

– izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

75.000,00 kn dio POZ 496

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 496

– Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

149.100,00kn dio POZ 496

– izdaci za zimsku službu u 2014. godini nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00kn POZ 494

– ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 827.400,34 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00kn POZ 512

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 16.000,00kn, a financirat će se iz
komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00kn POZ 499

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za
uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

80.000,00kn POZ 500

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 680.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00kn POZ 509

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.“

Članak 2.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 10. lipanj 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/14-01/15
URBROJ: 2162-06/01-14-01