>

Blogs

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te plana rada za 2015. g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 10. sjednici, održanoj 11. ožujka 2015.g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće […]

Odluka o imenovanju Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), članka 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, donosim O D L U […]

Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, kojeg zastupa mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., gradonačelnik i SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednik Sindikata Boris Pleša, dipl.politolog sklopili su dana 22. prosinca 2015. godine KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca I TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti […]

Zaključak o prihvaćanju Plana rada za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne uprave […]

Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( „Narodne novine“ br. 85/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je ODLUKU O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom […]

Zaključak o prihvaćanju Plana rada Muzeja grada Pakraca za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Zaključak o prihvaćanju Plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbi članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) , članaka 19., 20. i 21. Statuta Gradske knjižnice Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 15. […]

Obvezatne upute broj GP-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBOR Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom […]

Obvezatne upute broj GP-V o načinu uređenja biračkog mjesta

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – V o načinu uređenja biračkog mjesta 1. Kako bi […]

Obvezatne upute broj GP-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu […]

Obvezatne upute broj GP-III o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – III o odustanku kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora […]

Obvezatne upute broj GP-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u […]

Obvezatne upute broj GP-I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih […]

Pravilnik o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10. 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ 76/93, 11/94 i 38/09), gradonačelnik Grada Pakraca donosi P R A V I L N I K o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca Članak 1. […]

Pravilnik o sufinanciranju udruga Grada Pakraca

PRAVILNIK o sufinanciranju udruga Grada Pakraca SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD III. MJERILA ZA FINANCIRANJE IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE GRADA VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN […]

Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnik Grada Pakraca donosi PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora projekata i akcija u kulturi te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi […]

Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15), članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15) te članka 1. Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca (KLASA: 007-01/15-01/64, URBROJ: 2162-04/05-15-1) gradonačelnik Grada Pakraca donosi O D L U K U o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora – dijela krovišta zgrade gradske uprave Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 5. listopada 2015. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora – […]

Odluka o ukidanju Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i mišljenja Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/15-01/244, Urbroj: 515-02-02-02/1-15-2, od 23. rujna 2015. g. Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. […]

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” […]

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. […]

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje društvenim domom u Velikom Banovcu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 51. Statuta Grada Pakraca […]

Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja

Gradonačelnik Grada Pakraca na temelju odredbe članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca,“ br. 4/09 i 1/13) i članka 3. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2A/12), donosi ODLUKU o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja Članak 1. U parkiralištima 1. zone prema […]

Odlukao pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Temeljem čl. 15. I čl. 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 15. I čl. 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj dvanaestoj (12.) sjednici, održanoj dana 9. rujna 2015.g. donosi O D L U K U […]

Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 47/14, 36/15), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca […]

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 28/10), Upute za postupanje Ministarstva Uprave, Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu od 10. lipnja 2015. g., KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/1-15-1 i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 12. sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku […]

Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 29. st. 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi O D L U K U o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih […]

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi O D L […]

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. […]

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donosi STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA Članak 1. […]