>

Blogs

Zaključak o prihvaćanju Plana rada za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne uprave […]

Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( „Narodne novine“ br. 85/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je ODLUKU O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom […]

Zaključak o prihvaćanju Plana rada Muzeja grada Pakraca za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Zaključak o prihvaćanju Plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A […]

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbi članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) , članaka 19., 20. i 21. Statuta Gradske knjižnice Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 15. […]