Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine” 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca dana 1. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Članak 1.

Grad Pakrac prenosi komunalnu vodnu građevinu – kanalizacija u Bolničkoj ulici; u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Pakracu, Ulica križnog puta 18 ( MBS: 030145059) bez naknade.

Članak 2.

Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Odluke koje Grad Pakrac prenosi u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, a koja je evidentirane u poslovnim knjigama Grada Pakraca je kanalizacija u Bolničkoj ulici (troškovi projektne dokumentacije).

Članak 3.

Komunalna vodna građevina iz članka 2. ove Odluke evidentirana je u poslovnim knjigama Grada Pakraca u ukupnoj knjigovodstvenoj neotpisanoj vrijednosti od 12.500,00 kuna.
Komunalna vodna građevina iz članka 2. ove Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga Grada Pakraca i prenijeti u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je evidentirati komunalnu vodnu građevinu iz članka 2. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je komunalnu vodnu građevinu predanu u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima
služe.
Komunalna vodna građevina ne može se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe.
Komunalna vodna građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ne ulazi u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije javnog isporučitelja vodne usluge izlučuju u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 1. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška dipl. oec., v.r.

KLASA: 943-01/14-01/20
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2013. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2014. godinu, plan za 2015. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2015-2017. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 200.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 200.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom
dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.
Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode
nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 70.000,00 kn.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem čl. 3. Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa  propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; ovisno o procijenjenoj vrijednosti nekretnine, a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2015. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 16. prosinca 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/14-01/7
URBROJ: 2162-05/01-14-01

Zaključak o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika.
Plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/13-01/14
URBROJ: 2162-06/1-14-20

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014., donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi za koje sredstva u svom proračunu osigurava Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek).
Poslove iz stavka 1. ovog članka Grad može povjeriti putem ugovora nadležnom Centru za socijalnu skrb.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret proračuna Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski spol.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Korisnik) određen je člancima 21. i 24. Zakona.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima s prebivalištem i stalnim boravkom na području Grada te strancima i osobama bez
državljanstva s prijavljenim stalnim boravkom na području Grada.

Članak 7.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci ne može ostvariti:

– samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine,

– samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

– samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom o socijalnoj skrbi za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,

– samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva Korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti,

– osoba koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,

– radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,

– može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i to:

– pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve,
– pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije,
– pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga,
– pravo na podmirenje troškova komunalne naknade,

2. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,

3. pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne intervencije,

5. pravo na ogrjev.

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade najviše do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Članak 11.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji je, temeljem ugovora o stanovanju ovjerenog kod javnog bilježnika, u najmu stana – najmoprimac te kojega plaća po slobodno ugovorenoj najamnini, a isti je u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 12.

Najmoprimac iz članka 11. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam,
b) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,
c) je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji.

Članak 13.

Pomoć za podmirenje troškova najamnine isplaćuje se izravno najmodavcu.

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se u ime Korisnika dio troška uplaćuje distributeru usluge, odnosno pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije po ispostavljenom računu koji glasi na ime Korisnika ili vlasnika nekretnine s kojim Korisnik ima sklopljen ugovor o stanovanju ovjeren kod javnog bilježnika.

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća dio troškova za usluge:

a) vode i odvodnje otpadnih voda,
b) odvoz komunalnog otpada,
c) isporuku plina.

Članak 16.

Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga ostvaruje se na način da se u ime Korisnika dio troška uplaćuje distributeru usluga po ispostavljenom računu koji glasi na ime Korisnika ili vlasnika nekretnine s kojim Korisnik ima sklopljen ugovor o stanovanju ovjeren kod javnog bilježnika.

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade ostvaruju Korisnici zajamčene minimalne naknade na temelju podataka centra za socijalnu skrb dostavljenih do 20. prosinca za slijedeću kalendarsku godinu.
U slučaju da Korisnik ostvari naknadno pravo na zajamčenu minimalnu pomoć, tijekom godine, priznaje mu se pravo od prvoga dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

Prava na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj ili školskoj kuhinji te na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju Korisnici koji ispunjavaju socijalne uvjete sukladno Zakonu i
ukoliko su socijalno potrebite osobe s prebivalištem na području Grada,a sukladno proračunskim mogućnostima, pod uvjetom da im mjesečni prihodi ne prelaze:

– samac; 800,00 kuna

obitelj;

– dvočlana 1.200,00 kuna,
– tročlana 1.500,00 kuna,
– za svakog slijedećeg člana kućanstva dodatnih 300,00 kuna.

Prihodima u smislu stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Članak 19.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako ispunjava uvjete iz članka 18. ove Odluke te ako je potpuno nesposoban za rad.
U obitelji se može odobriti korištenje usluge prehrane u Pučkoj kuhinji, u pravilu, za najviše dva člana obitelji, koji trošak se podmiruje distributeru usluge na temelju ispostavljenih računa.
Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može se uskratiti Korisniku ako to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji

Pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji organiziranoj u osnovnim školama, može ostvariti dijete, učenik osnovne škole, u čije ime zahtjev podnosi roditelj/staratelj koji je Korisnik prava iz socijalne skrbi temeljem uvjeta iz članka 18. ove Odluke uz supotpis razrednika.
Punu mjesečnu cijenu troškova školske kuhinje organizirane u osnovnim školama na ime Korisnika, učenika, snosi Grad.

Članak 21.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne intervencije

Jednokratna novčana pomoć za socijalne intervencije odobrava se izuzetno, temeljem zamolbe Korisnika radi iznimnih i neočekivanih nesretnih okolnosti koje ugrožavaju
normalnu egzistenciju njega ili obitelji, kao što su nesreće, teška oboljenja, smrt i slično.
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana
pomoć može biti zamijenjena odobrenom vrijednošću u stvarima ili uslugama prema trećim osobama (dobavljači, distributeri usluga).
Jednokratna novčana pomoć po jednom Korisniku može biti dodijeljena u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.
Gradonačelnik u posebnim slučajevima i posebnom odlukom može odobriti iznos jednokratne pomoći do najviše 5.000,00 kn godišnje po jednom Korisniku.

Članak 22.

Prednost u dodjeli pomoći, uz pretpostavku zadovoljenja uvjeta iz ove Odluke, daje se:

– obiteljima s troje i više djece,
– osobama s invaliditetom, ženama žrtvama obiteljskog nasilja,
– osobama starijim od 65 godina,
– samohranim roditeljima.

Članak 23.

Pravo na ogrjev

Pravo na ogrjev ostvaruju Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na način da Odsjek u njihovo ime jednom godišnje, a najkasnije do 31. kolovoza za slijedeću godinu, podnosi zahtjev jedinici područne (regionalne) samouprave koja će odlukom odrediti osiguravanje 3 m3 drva za ogrjev ili odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška koji se isplaćuje Korisniku.

POSTUPAK I NADZOR

Članak 24.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, roditelja, odnosno skrbnika ili udomitelja.
Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 25.

Zahtjev se podnosi Odsjeku.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odsjeku odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Članak 26.

Odsjek može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva – Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 27.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odsjek.
O žalbi protiv rješenja Odsjeka odlučuje nadležno tijelo u Požeško-slavonskoj županiji.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 28.

Korisnik je dužan Odsjeku prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Članak 29.

Odsjek će na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 30.

Odsjek ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 31.

Grad ima pravo pozvati radno sposobne ili djelomično radno sposobne Korisnike zajamčene minimalne naknade ili članove kućanstva koji su primatelji pomoći na temelju
ove Odluke i na temelju podataka iz svojih evidencija, na organizirani rad za opće dobro.
U organiziranim radovima za opće dobro Korisnici iz stavka 1. ovog članka mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno bez naknade.
Podatke o korisnicima iz stavka 1. ovog članka, Grad će jednom mjesečno dostavljati centru za socijalnu skrb.

Članak 32.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

– na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario
pravo koje mu ne pripada,
– ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Nadoknada štete kao i eventualna nagodba provode se na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 33.

Odsjek vodi evidencije i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom i ovom Odlukom te dostavlja redovna izvješća nadležnom uredu državne uprave, Požeško -slavonskoj županiji i drugim nadležnim tijelima.

Članak 34.

Ostala socijalna prava koja Grad može osigurati iznad obveznih socijalnih prava definiranih Zakonom, a nisu obuhvaćena ovom Odlukom, kao što su: stipendije socijalno
potrebitim studentima, naknada majkama novorođenčadi, javna partnerstva s udrugama, sufinanciranje projekata udruga iz socijalne skrbi i druge, uredit će se posebnim odlukama.

Članak 35.

Na temelju odredbi iz ove Odluke gradonačelnik će donijeti Pravilnik o provedbi socijalnih usluga Grada sa smjernicama za njihovo provođenje u roku od 15 dana nakon
stupanja na snagu Oduke.

Članak 36.

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku grada Pakraca“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 550-01/014-01/11
URBROJ: 2162-04/05-14-01

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2015. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2015. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva,postrojbe i druge snage civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planira provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.

– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2015. godinu ne
predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe.
Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni od strane gradonačelnika.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju, to treba izvršiti njegovo uređenje i tehničku kontrolu.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi, lovačke udruge i dr.)

– Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja
za zaštitu i spašavanje Grad Pakrac podržava i financira one  koji doprinose njihovom materijalno-tehničkom opremanju,
osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i
unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (medicinska pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

– Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost iz područja zaštite i spašavanja Grad Pakrac prati njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjeluje u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

– Tijekom 2015. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju u tom sustavu.

– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2015. godinu u iznosu od 153.000,00 kuna i to za:

– Uređenje skloništa javne namjene 100.000,00 kn

– Izrada i revizija Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja 25.000,00 kn

– Hrvatska gorska služba spašavanja – 6.000,00 kn

– Izrada i revizija operativnih planova – 12.000,00 kn

– Nabava opreme – 10.000,00 kn

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA:810-01/12-01/3
UR.BROJ:2162-05/06-14-2

Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2014. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, usvojilo je

ANALIZU
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU

Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grd Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim, definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U Provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 34/11, 130/12),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 30/14 i 67/14),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06 i 110/11).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 02. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje:

– Operativne snage

Stožer zaštite i spašavanja Grada Pakraca
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pakraca
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
Povjerenici civilne zaštite
DVD Pakrac
DVD Badljevina
DVD Omanovac
DVD Donja Obrijež
DVD Veliki Banovac
DVD Prekopakra
KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
VODE LIPIK d.o.o.
PAKRAC PLIN d.o.o.
HGSS, Stanica Požega
Vatrogasna zajednica grada Pakraca i Lipika

– Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje

Ljekarne Prohaska, Pakrac
PILANA JOZIPOVIĆ d.o.o., Prekopakra
FRIVANTO d.o.o., Prekopakra
T.O. METALCO, Pakrac,
T.O. KRNDIJA, Pakrac
TERMO-METAL d.o.o., Pakrac
SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, Pakrac
Mini Pekare Kajzogaj, Pakrac
Mesnica Lapaš, Pakrac
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo, Pakrac
Veterinarska stanica Pakrac

– Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje

1. Odred izviđača Pakrac, Pakrac
2. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara Pakrac, Pakrac
3. Planinarsko društvo „Psunj“ Pakrac
4. Radio klub „Pakrac“, Pakrac
5. Lovačko društvo „Fazan“ Pakrac
6. Lovačko društvo „Košuta“, Branešci, Pakrac
7. Lovačko društvo „Psunj“, Pakrac

Grad Pakrac je tijekom 2014. godine osigurao financijska sredstva za potrebe zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja i 12.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.
U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-14-01

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Savjet)  radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Pakraca.

Odluka o osnivanju Savjeta osobito sadrži odredbe o:

 1. broju članova Savjeta, načinu izbora te rokovima provedbe izbora članova i zamjenika članova Savjeta,
 2. radnom tijelu Gradskoga vijeća koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura,
 3. načinu utjecaja Savjeta na rad Gradskoga vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
 4. načinu financiranja rada i programa Savjeta, osiguravanju prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta te pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu i
 5. druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak  2.

Savjet je savjetodavno tijelo Grada Pakraca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Pakraca, koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako za muški i ženski spol.

Članak 5.

Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Pakraca niti članovi drugih Savjeta mladih.

Članak 6.

Savjet ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika  predsjednika.

Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće Gradsko vijeće javnim pozivom za isticanje kandidatura koji se objavljuje na web stranici Grada Pakraca i u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta.

Članak 7.

Javni poziv obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. opis postupka izbora
 2. uvjete za isticanje kandidatura
 3. kome se prijedlog dostavlja
 4. rokove za prijavu prijedloga kandidatura, rokove za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te rokove za objavu Popisa važećih kandidatura i donošenja odluke o izboru članova i zamjenika Savjeta
 5. druge podatke važne za postupak predlaganja kandidatura i izbora.

Članak  8.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Grada Pakrac, predložiti:

 1. udruge koje rade s mladima i za mlade
 2. učenička vijeća srednjih škola
 3. studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta
 4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
 5. neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Članak 9.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća putem Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca i to u roku najmanje 20 dana od dana objave javnog poziva.

Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

 1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
 2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik, dr.)
 3. izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
 4. obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Pakraca.

Članak 10.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.

Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Gradskome vijeću i objavljuju na web stranici Grada Pakraca.

Popis važećih kandidatura izrađuje se prema abecednom redu kandidata i sadrži redni broj, ime i prezime kandidata, naznaku o predlagatelju, ime i prezime njegovog zamjenika.

Članak  11.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Članak 12.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 5 kandidata na listiću, koliko Savjet ima članova.

Vijećnik ne može glasovati za veći broj kandidata od broja koji se bira.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji su po rang listi dobivenih glasova poredani od rednog broja 1 do 5.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

Članak 13.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici Grada Pakraca.

Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

III.  KONSTITUIRANJE SAVJETA I MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 14.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskoga vijeća. Do izbora predsjednika sjednicom predsjedava najstariji član Savjeta.

Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta.

Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavit će se na web stranici Grada Pakraca.

Članak 15.

Dnevni red  konstituirajuće  sjednice Savjeta  je:

 1. Prisega članova Savjeta
 2. Izbor predsjednika Savjeta
 3. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta.

Dnevni red može se dopuniti na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 3 člana Savjeta.

Članak 16.

Kandidata za  predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta predlažu najmanje 2 člana Savjeta.

Član može sudjelovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika  Savjeta glasuje se u pravilu tajno.

Na prijedlog najmanje 2 članova Savjet može odlučiti da se glasuje javno.

Članak 17.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova.

Predsjednik Savjeta saziva i vodi sjednice Savjeta, predstavlja Savjet te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovom odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta.

Predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje  zamjenik predsjednika.

Članak 18.

Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta.

Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta.

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod 3 člana, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata.

Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe koje se odnose na izbor članova Savjeta.

 Mandat članova izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovnom postupku.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

IV. NAČIN  UTJECAJA  SAVJETA NA RAD GRADSKOGA VIJEĆA U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKA I DRUGIH AKATA OD NEPOSREDNOG INTERESA ZA MLADE I U VEZI S MLADIMA

Članak 19.

Savjet donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.

Članak 20.

Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova. Program se podnosi na odobravanje Gradskome vijeću zajedno s financijskim planom najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet podnosi Godišnje izvješće o svom radu Gradskome vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku. Izvješće se objavljuje na web stranici Grada.

Članak 21.

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
 3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja
 4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje  položaja mladih
 6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
 8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
 9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 22.

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i vijećnicima Gradskog vijeća te na drugi prikladan način informira Savjet o svim svojim aktivnostima.

Članak 23.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na koji po potrebi poziva i druge vijećnike i druge predstavnike tijela Grada.

Na zajedničkom sastanku raspravlja se o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada sa Savjetom.

Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti i Savjet.

Na zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka mogu biti pozvani stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 24.

Na prijedlog Savjeta, Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta zatraži Gradsko vijeće.

Članak 25.

Na sjednici Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela, Savjet predstavlja predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Savjeta kojeg Savjet imenuje.

Kada Savjet podnosi Gradskome vijeću prijedlog akata odnosno drugi prijedlog, aktom o predlaganju određuje i svog predstavnika koji će davati potrebna objašnjenja o prijedlogu.

Članak 26.

Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 27.

            Savjet može surađivati međusobno sa savjetima općina, gradova i županija i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

V. FINANCIRANJE RADA I PROGRAMA SAVJETA, OSIGURAVANJE PROSTORNIH I DRUGIH UVJETA ZA RAD SAVJETA I PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ZA SUDJELOVANJE U RADU

Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provedbu programa rada Savjeta i za troškove vezane za rad članova Savjeta planiraju se temeljem financijskog plana u proračunu Grada.

Za potrebe rada, Savjet će u pravilu koristiti prostore Gradske uprave i Gradske vijećnice.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta kao i druge putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu u skladu s ovom odlukom.

Članak 29.

Stručni i administrativni poslovi za potrebe Savjeta obavljaju se u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Novi saziv Savjeta dužan je uskladiti Poslovnik o svom radu sa Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i ovom odlukom u roku od 30 dana od dana konstituiranja Savjeta.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07).

Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA:­­­ 022-016/14-01/1

URBROJ: 2162-04/05-14-01

Pakrac, 16. prosinca 2014.

                                                                                    Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Pakraca: Zoran Krejči, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine

Na temelju odredbe članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac

Članak 1.

Grad Pakrac prihvaća darovanje nekretnine oznake k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac, Ulica Gojka Šuška 7, Pakrac, vlasništvo Doma zdravlja Požeško – slavonske županije.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke iznosi 413.835,25 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grad Pakraca da u ime Grada Pakraca kao obdarenika potpiše ugovor o darovanju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 940-01/14-01/09
URBROJ: 2162-04/01-14-1

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. g. te plana rada za 2014. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. g. te plan rada za 2014. g. Muzeja Grada Pakraca.
Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-05/14-01/01
URBROJ: 2162-04/1-14-1

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. g. te plana rada za 2014. g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. g. te plan rada za 2014. g. Gradske knjižnice Pakrac.
Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/14-01/01
URBROJ: 2162-04/1-14-1