Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Cjenik usluga
„Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

1. Daje se suglasnost na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac, sukladno prijedlogu uprave tvrtke od 26. kolovoza 2009. godine, na način da se odobrava povećanje cijena za 2010. godinu u visini od 10%.

2. Cjenik iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 330-01/10-01/01
URBROJ: 2162-02/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 4. veljače 2010. godine

Plan prijma u službu za 2010. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), a slijedom prijedloga čelnika upravnih tijela, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) dana 1. ožujka 2010. godine, gradonačelnik Grada Pakraca donio je

PLAN
prijma u službu za 2010. godinu

I.
Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2010. godinu.

II.
Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

U 2010. godini planiraju se popuniti tri službenička mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, i to:
– stručni suradnik za gospodarstvo, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj,
– stručni suradnik za upravljanje nekretninama, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj,
– poljoprivredni redar, radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj.

III.
Ovaj Plan objavljuje se u »Službenom glasniku Grada Pakraca« i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 100-01/10-01/03
URBROJ: 2162-04/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 1. ožujka 2010. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

Članak 1.
U Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/99) članak 3. mijenja se i glasi: „Sjedište društva je u Pakracu, Zona male privrede 5.“

Članak 2.
U glavi VII Upravljanje i odlučivanje u društvu iza članka 12. dodaje se novi članak broj 13. koji glasi:
„Članak 13. Dobit koju društvo ostvari svojim poslovanjem se ne isplaćuje, već se može upotrijebiti samo za daljnji razvoj registriranih djelatnosti Društva.“

Članak 3.
Članci 13. i 14. postaju članci 14. i 15.

Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca, pred javnim bilježnikom sačiniti izmjenu i dopunu Izjave o osnivanju društva sukladno odredbama članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:300-01/10-01/2
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljače 2010.

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

I

Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

– Marijanu Pinhaku iz Zagreba,
– Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom centu Domovinskog rata iz Zagreba.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-10

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010.g.

Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao
dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Pakraca je suglasno te daje punu podršku osnivanju Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (nastavno: Veleučilište).

Članak 2.
U svrhu provedbe članka 1. ove Odluke Grad Pakrac preuzima obvezu, u dogovoru sa Srednjom školom Pakrac, osigurati prostorne uvjete za Veleučilišta u Pakracu i to u zgradi Srednje škole u Pakracu, u Aleji kestenova bb, te praktikuma zdravstvene struke u zgradi u Pakracu, Bolnička 59.

Članak 3.
U Proračunu Grada Pakraca za 2010. godinu planirati će se neophodna sredstva potrebna za početak rada Veleučilišta.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-04/10-01/01
URBROJ: 2162-03/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Gradskog stožera
zaštite i spašavanja Grada Pakraca

I
Razrješuje se Cvjetko Obradović dužnosti člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca.

II
Za članove Gradskog stožera zaštite i spašavanja imenuju se:
– Mirko Košturjak, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega,
– Damir Romić, za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju terena.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-06/01-10-02
Pakrac, 23. veljače 2010.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama

Na temelju odredbi članka 35., a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici, održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o plaćama

Članak 1.
U Odluci o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/02 i dalje) u članku 4. stavku 1. ispod naslova Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, iza točke 13. dodaju se točke 13. a) i 13. b) koje glase:
koeficijent
„13. a) Stručni suradnik za upravljanje nekretninama 1,55
13. b) Poljoprivredni redar 1,00“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/10-01/08
URBROJ: 2162-06/01-10-01
Pakrac, 23. veljače 2010.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA
GRADA PAKRACA

Članak 1.
U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07) članak 14. mijenja se i glasi:
„Članak 14.
Stipendija se dodjeljuje početkom akademske godine i odnosi se na razdoblje od godinu dana, izuzev za mjesec srpanj i kolovoz.
Stipendija se isplaćuje korisnicima mjesečno, najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/10-01/01
URBROJ: 2162-06/07-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljače 2010.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora “Društveni dom -Toranj” u Tornju

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine” br. 91/96, 12/97, 174/04 i 38/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup
poslovnog prostora “Društveni dom -Toranj” u Tornju

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora “Društveni dom-Toranj“, izgrađenog na k.č.br. 417/1, k.o. Toranj, u Tornju, Toranj 80, površine 379 m2.

Članak 2.
Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od 3 prostorije i hodnika, površina kako slijedi:

1. Prostorija br.1= 6 m2
2. Prostorija br.2= 9 m2
3. Prostorija br.3= 360 m2
4. Hodnik= 4 m2

Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke može se obavljati djelatnost skladištenja građevinskog materijala.
Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje građevinske djelatnosti.

Članak 7.
Zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se na neodređeno vremensko razdoblje.

Članak 8.
Početna zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.
Prostor koji se daje u zakup nije u uporabnom niti funkcionalnom stanju, te ga je potrebno prethodno odgovarajuće preurediti za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 10.
Troškove preuređenja poslovnog prostora u smislu odredbi članka 9. ove Odluke snosi zakupnik.

Članak 11.
Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu (NN, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09), na trošak zakupnika.

Članak 12.
Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u smislu odredbi članka 10. ove Odluke mogu se prebijati do iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.

Članak 13.
Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona s pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti prvo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 14.
U slučaju da zakupodavac prodaje predmet zakupa za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo prvenstva kupnje predmetnog prostora ukoliko udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude.
U tom slučaju tržišna vrijednost predmetnog objekta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog vještaka izvršene prije uređenja objekta.

Članak 15.
Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), sve troškove tekućeg održavanja (čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.

Članak 16.
Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 17.
Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:
1. predmet zakupa,
2. namjenu poslovnog prostora,
3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
4. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
5. rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
6. vrijeme u kojemu se može razgledati poslovni prostor,
7. odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 18.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 19.
Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
1. naziv / ime ponuditelja,
2. OIB,
3. kratki opis dosadašnjeg poslovanja, te poslovni plan,
4. namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
5. iznos zakupnine, ne niži od početne cijene.
Dokazi o sposobnosti ponuditelja: (Prilozi uz ponudu)
Trgovačko društvo:
1. presliku rješenja o upisu u sudski registar,
2. BON 1, ne stariji od 30 dana,
3. presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje.

Obrtnik:
1. presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
2. presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
3. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka .13. ove Odluke,
4. potvrda porezne uprave o podmirivanju obvezama poreza i doprinosa (ne stariji od 30 dana),
5. BON 2, ne stariji od 30 dana,
6. broj i kvalifikaciona struktura radnika koji će obavljati navedene djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,

Članak 20.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 21.
O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 22.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana početka obavljanja djelatnosti iz članka 3. ove odluke.

Članak 23.
Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 24.
Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci nadležno upravno tijelo je Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika gradske uprave imenovanih po pročelniku upravnog tijela nadležnog za provođenje natječajnog postupka.

Članak 25.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 24. ove Odluke.

Članak 26.
Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/10-01/03
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.
Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda i to kako slijedi:

1. Građevinsko zemljište:
 k. č. br. 50/1, livada čimen, površine 1242 čhv (4.467 m2),
 k. č. br. 54/32, livada čimen, površine 773 čhv (2.780 m2),
 k. č. br. 54/33, livada čimen, površine 754 čhv (2.712 m2),
Ukupno: 9.959 m2

sve u k. o. Pakrac, z. k . ul. 648, posjedovni list br. 2352, na adresi Bolnička ulica (nasuprot bolnice).
Početna cijena: 398.360,00 kuna.

2. Stan br. 1, površine 58.83 m2, koji se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi, u ulici Bolnička 1 u Pakracu, izgrađena na zemljištu k.č.br. 484, kuća, dvorište i gospodarska zgrada površine 177 čhv, upisana u z. k. ul. br. 39, posjedovni list br. 3442, k.o. Pakrac. Stan se nalazi prizemno, ulaz iz pasaža desno, sastoji se od: predprostora, ulaza, kupaonice, ostave, kuhinje, blagovaonice i jedne sobe.
Početna cijena: 280. 679,93 kuna.

3. Građevinsko zemljište sa zgradom u k.o. Batinjani, upisano u z.k.ul. 632, oznake k. č. br. 208, površine 1338 m2, u naravi dvorište Doma kulture u Batinjanima.
Početna cijena: 156.510,00 kuna.

UVJETI PRODAJE NEKRETNINA IZ ČLANKA 1. OVE ODLUKE

Članak 2.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u „Pakračkom listu”.

Članak 3.
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 4.
Za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 5.
Ponuda mora sadržavati:
 ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
 iznos ponuđene cijene, koja ne može biti manja od početne cijene iz članka 1. ove Odluke

Članak 6.
Prilozi uz ponudu:
 fizičke osobe – preslika domovnice,
 obrtnici – preslika obrtnice,
 trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 potvrda o uplati jamčevine.

Članak 7.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Članak 8.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor, te u daljnjem roku od 90 dana isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Članak 9.
Ukoliko jedini ponuditelj odustane od svoje ponude ili u slučaju više identičnih ponuda, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Članak 10.
Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom:”Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvaraj”, uz dokumentaciju dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pakrac – Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Članak 11.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

Članak 13.
Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.
Javni natječaj za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Pakračkom listu” i web stranicama Grada Pakraca.

Članak 15.
Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 16.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Pakraca.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti kupoprodajni ugovor s izabranim ponuditeljem.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/10-01/02
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 35. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), te čl. 36. i čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci tijela Grada Pakraca nadležnih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima, izuzev postupka davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, davanja u najam stanova u vlasništvu Grada i davanje na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Grada, koji su postupci uređeni posebnim Odlukama.
Ova Odluka ne primjenjuje se na raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s posebnim zakonima.

Članak 2.
Tijela Grada Pakraca nadležna za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca su Gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke smatra se prodaja, zamjena, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, uspostava prava građenja, te zakup ili najam nekretnine.
Nekretnine u vlasništvu Grada nadležna tijela mogu otuđiti ili njima raspolagati na drugi način samo na osnovi javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom drukčije utvrđeno.
Odredbe stavka 3. ovog članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Zemljište u vlasništvu Grad Pakraca nadležna tijela mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:
– osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i
– osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.

Članak 3.
Gradonačelnik Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, a najviše do 1.000 000 (milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 000 (milijun) kuna donosi Gradsko vijeće.
Radnje u postupcima u svezi raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada iz ove Odluke provodi nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.
Nadležno upravno tijelo iz st. 3. ovoga članka je Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

II. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 4.
Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina donosi nadležno tijelo iz članka 3. stavak 1. i 2. ove Odluke.
Odluka obavezno sadrži:
– oznaku i površinu nekretnine,
– početnu cijenu,
– iznos i način plaćanja jamčevine,
– rok zaključenja ugovora,
– rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
– pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
– obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja.
Nadležno tijelo prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene u obrocima na način određen stavkom 2. i 3. članka 10. ove Odluke.
Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.
U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju i u drugim postupcima raspolaganja nekretninama.

Članak 5.
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržna cijena na osnovu procjene Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Grada Pakraca.
U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz prethodnog stavka nije bilo zainteresiranih ponuditelja, tijelo koje je pokrenulo postupak prodaje može u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu, odnosno odrediti da natječaj bude otvoren do konačne prodaje nekretnine po utvrđenim uvjetima

Članak 6.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, tisku i na web stranicama Grada.
Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo iz članka 3. ove Odluke.

Članak 7.
Natječaj obavezno sadrži:
– oznaku i površinu nekretnine, te eventualne terete na istoj,
– početnu cijenu,
– naznaku vrste ponuditelja koji mogu sudjelovati u natječaju i eventualno prvenstvo kupnje,
– dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,
– rok za podnošenje pisanih ponuda,
– adresu na koju se pisane ponude podnose,
– mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda,
– mogućnost i vrijeme uvida nekretnine,
– iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene,
– rok zaključenja ugovora,
– rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
– naznaku da će se tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata),
– obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,
– pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati,
– pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
– obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja.

Članak 8.
Natječaj se provodi na temelju pismenih ponuda dostavljenih poštom ili osobno, u zatvorenoj koverti s oznakom „ne otvaraj“ nadležnom upravnom tijelu.
Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 9.
Prilikom podnošenja ponude, može se odrediti plaćanje jamčevine.
Jamčevina iznosi 10% (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 10.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na žiro računa Grada najduže u roku 90 dana od dana zaključenja ugovora.
Nadležno tijelo može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu u jednakim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju poslovna banka Grada obračunava na oročena sredstva na vrijeme obročne otplate, najdulje na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.
Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene po st. 1. i 3. ovog članka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1. ili 3. ovog članka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 11.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika gradske uprave imenovanih po pročelniku upravnog tijela nadležnog za provođenje natječajnog postupka.
O postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo vodi zapisnik.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka.

III. ZAKUP ILI NAJAM ZEMLJIŠTA

Članak 12.
Zemljište u vlasništvu Grada može se dati u zakup ili najam (u daljnjem tekstu: zakup) fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.
Iznimno od st. 2. ovog članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik/najmoprimac (u daljnjem tekstu: zakupac) je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl.).
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev je potrebno dostaviti skicu izmjere (iskolčenje) po ovlaštenom geodeti.

Članak 13.
Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno ili neodređeno vrijeme, u obliku ovršne isprave.
Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije drukčije određeno.
Ugovorom iz st. 1. ovog članka utvrdit će se pravo Grada da jednostrano raskine ugovor kada zakupac ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom prije isteka vremena trajanja zakupa.
Danom isteka ili raskida ugovora sukladno stavku 1. i 3. ovog članka, zakupac je dužan predati Gradu u posjed zemljište slobodno od stvari, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

Članak 14.
Zakupnina se plaća mjesečno do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

IV. SLUŽNOST

Članak 15.
Na nekretninama u vlasništvu Grada ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima mogu se ustanoviti, ukidati ili prelagati stvarne služnosti u svrhu postavljanja i održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže, uređaja za prijenos i razvod električne energije, telegrafsko-telefonske mreže, formiranja kolnih pristupa i druge komunalne infrastrukture.

Članak 16.
Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada koja ne može biti niža od razlike tržne cijene neopterećene i opterećene nekretnine, osim za služnosti radi izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

V. HIPOTEKE

Članak 17.
Hipoteke na nekretninama Grada mogu se ustanovljavati za zaduživanje Grada ili ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada kojima se financira izgradnja ili rekonstrukcija objekata i nabava opreme iz njihove djelatnosti.
Odluku o uspostavljanju hipoteke donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke, ovisno o visini hipoteke.
VI. PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I NADOGRADNJE

Članak 18.
Pravo građenja na zemljištu može se ustanoviti trajno ili na određeno vrijeme. Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno pravo građenja izgrađeni objekt postaje vlasništvo Grada Pakraca.
Za ustupljeno pravo građenja plaća se naknada, sukladno posebnom propisu.

Članak 19.
Grad kao vlasnik ili suvlasnik posebnog dijela građevine može dozvoliti dogradnju ili nadogradnju građevine kojom se formira nova uporabna cjelina ili povećava posebni dio građevine u vlasništvu drugih osoba, te mijenjaju vlasnički odnosi na posebnim dijelovima građevine, nakon što isto pravo daju svi ostali suvlasnici građevine.
Za dano pravo iz stavka 1. ovog članka, investitor plaća Gradu naknadu proporcionalnu veličini suvlasničkog udjela Grada u cijeloj građevini.
U slučaju da investitor u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora ne ishodi pravomoćna odobrenja za dogradnju ili nadogradnju, ugovor se smatra raskinutim, a Grad će izvršiti povrat uplaćene naknade u roku od narednih 60 (šezdeset) dana. Prije isteka roka iz ovog stavka, investitor koji je ishodio nepravomoćno odobrenje za dogradnju ili nadogradnju može podnijeti zahtjev za zaključenje aneksa ugovora kojim se produžuje rok.
U pogledu visine naknade koju će biti dužan platiti investitor moguće je ugovoriti sa vlasnicima ostalih posebnih dijelova građevine da se cjelokupna ili dio naknade svih suvlasnika koristi za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, a koji troškovi se ne mogu pokriti iz sredstava pričuve.

VII. ODREĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU GRAĐEVINE

Članak 20.
U postupcima utvrđivanja zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevina u kojima su prodani stanovi temeljem odredaba Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, pismeno očitovanje dati će Gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog tijela za prostorno planiranje.
Zemljište koje služi redovnoj upotrebi građevine, čini manipulativni prostor oko građevine (u načelu 3 m oko zidova građevine, vodeći računa o konfiguraciji terena i postojećih zidova, te da preostali dio parcele ima osiguran pristup na javno prometnu površinu), koridor pristupa na javno prometnu površinu i zemljište na kojem su izgrađeni pomoćni objekti. Zemljište koje služi redovnoj upotrebi građevine ne mogu činiti površine katastarskih čestica koje su u naravi javne površine (cesta, nogostup, stubište i sl.).
Očitovanje iz stavka 1. ovog članka ne smatra se raspolaganjem nekretnina u smislu ove Odluke.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/96)

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/10-01/01
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine

Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („ Narodne novine „ 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca„ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi:

O D L U K U
o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića
na području Grada Pakraca u 2010. godini

Članak 1.
Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za područje Grada Pakraca u 2010. godini.

Članak 2.
Plan mreže rezultat je postojećeg stanja i potreba za obuhvatom djece u predškolskim ustanovama na području Grada Pakraca u 2010. godini.

Članak 3.
Plan mreže dječjih vrtića sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka i Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca ne sprječava osnivanje dječjih vrtića od strane drugih zakonom ovlaštenih osnivača.

Članak 5.
Plan mreže dječjih vrtića dostavlja se Požeško – slavonskoj županiji radi utvrđivanja i usklađivanja Plana mreže predškolskih ustanova za područje Požeško – slavonske županije.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. ožujka 2010. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/10-01/01
URBROJ: 2162-06/07-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
PAKRAC, 23. veljače 2010.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i
načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/07 – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:
„Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće zatvoriti fizičkim preprekama.“

Članak 2.
U članku 3. Odluke riječi „Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 3.
U članku 8. stavku 1. Odluke riječi „je ograničeno i iznosi“ zamjenjuju se riječima „preporučeno traje“.
U članku 8. stavku 2. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 4.
U članku 9. stavku 1. Odluke prije riječi „parkirna karta“ dodaju se riječi „dnevna ili satna“.
U članku 9. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Pakirna karta izdaje se kao dnevna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće vrijeme korištenja parkirališta izdaje se satna karta.“
Stavci 2. i 3. članka 9. Odluke postaju 3. i 4. stavak.
U članku 9. stavku 3. Odluke riječi „te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec“ se zamjenjuju riječju “nadnevak“.

Članak 5.
U članku 10. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.
Druga rečenica u članku 10. Odluke se briše.

Članak 6.
Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:
„Ako korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz čl. 9. ove Odluke, smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je ovlaštena osoba koncesionara stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.
Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz stavka 1. ovog članka dužan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove koncesionara te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ukoliko korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 3. ovog članka u danim rokovima, koncesionar će pokrenuti postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelima, a u svoje ime i iz svoj račun.“

Članak 7.
U članku 14. stavak 1. Odluke se briše.
U članku 14. stavku 2. Odluke brišu se riječi „odbijanja plaćanja parkirne karte i u slučaju“, a riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 8.
Članak 15. Odluke se briše.

Članak 9.
U članku 16. Odluke brišu se riječi „koji podliježe plaćanju globe i protiv kojeg će se pokretati postupak prisilne naplate“.

Članak 10.
U članku 17. Odluke prije riječi „vremena“ dodaje se riječ „preporučenog“.

Članak 11.
U članku 18. Odluke prije riječi „vremena“ dodaje se riječ „preporučenog“.

Članak 12.
Članak 19. Odluke se briše.

Članak 13.
U članku 20. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 14.
U članku 24. stavku 1. Odluke riječi „Gradskog poglavarstva Pakrac“ se zamjenjuju riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“, a riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 15.
U članku 25. stavku 3. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 16.
U članku 28. Odluke riječi „Gradsko vijeće Pakrac“ se zamjenjuju riječima „gradonačelnik Grada Pakraca“, a briše se broj „19“.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/10-01/01
URBROJ: 2162-05/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. g.

Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09. i 79/09.), članka 15. Zakona o otpadu (NN, broj: 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36 , Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca », broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine d o n o s i:

O D L U K U
o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području Grada Pakraca.

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se odnose na sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
-Otpad je svaka tvar ili predmet određen u kategorijama otpada, propisan u provedbenim propisima o otpadu, koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.
-Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.
-Glomazni otpad je otpad iz kućanstava, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, velikih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.
-Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, tj. ponovno upotrijebiti, a čine ga papir i karton,staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali. Pod korisnim otpadom u okviru ove Odluke smatra se otpad vrijednih svojstava odvojeno skupljen iz komunalnog otpada.
-Ambalažni otpad je svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostaje nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.
-Građevinski otpad je otpad koji nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.
-Zeleni otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrta i drugi otpad koji je biljnog porijekla i podesan za kompostiranje.
-Neopasni otpad je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.
-Opasni otpad je svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni otpad propisom iz članka 2. Zakona otpadu. Opasni otpad po svojim fizičkim i kemijskim svojstvima može naškoditi ljudskom zdravlju i okolini.
-Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama, a određen je propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.
-Sakupljanje otpada je prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza.
-Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada – skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
-Oporaba otpada je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.
-Recikliranje je ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada energetske svrhe što se uređuje propisom.
-Zbrinjavanje otpada je svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan zakonskim propisom.
-Građevina za zbrinjavanje otpada je centar za gospodarenje otpadom, odlagalište opasnog, neopasnog i inertnog otpada, te građevina namijenjena spaljivanju otpada – spalionica otpada.
-Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.
-Odlagalište otpada je građevina s namjenom odlaganja otpada na tlo ili u tlo.
-Isporučitelj usluge je pravna osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
-Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja koristi uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
-Spremnik za otpad je tipizirana posuda za otpad ili kontejner za otpad koji je propisan od strane isporučitelja usluge prema važećim EU standardima, a u koji korisnik usluge odlaže otpad sa svrhom njegovog organiziranog sakupljanja,odvoza i zbrinjavanja.
-Doplatna PE vreća je polietilenska vreća za odlaganje komunalnog otpada koji ne stane u spremnik za otpad, propisana od strane isporučitelja usluge, a kroz čiju se nabavnu cijenu plaća usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
-PE vreća za korisni otpad je polietilenska vreća u boji za odlaganje korisnog otpada, propisana od strane isporučitelja usluge, za koju korisnik usluge plaća samo nabavnu vrijednost, dok je usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja uračunata u cijeni odvoza komunalnog otpada.

III. ISPORUČITELJ USLUGE

Članak 3.

U Gradu Pakracu poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja „Komunalac“ d.o.o. Pakrac , Ulica Križnog puta 18. (u nastavku: isporučitelj usluge).

III. KORISNICI USLUGE

Članak 4.

Svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Pakraca obvezni su koristiti uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja u evidencije isporučitelja usluge.
U evidencije isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti upisan vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog, odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.
Ako se promijeni korisnik usluge ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge dužan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge, uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret vlasnika nekretnine koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge. Primjena obveze plaćanja prema prijavljenoj promjeni nastupit će prvog dana u narednom mjesecu.
Korisniku usluge iz stavka 1. Ovog članka obračunat će se trošak za pruženu uslugu prema broju članova kućanstva koji imaju prebivalište ili borave u nekretnini.
Za nekretnine u kojima nema osoba sa prijavljenim prebivalištem i nitko ne boravi stalno kao korisnik smatra se da se koriste povremeno i vlasnici su obveznici plaćanja troška pružanja usluge kao za jednog člana kućanstva kroz cijelu godinu.
Vlasnicima koji privremeno neće koristiti nekretninu (ne manje od tri mjeseca u kontinuitetu) može se staviti pružanje usluge u mirovanje, ali se u tom periodu primjenjuje odredba prethodnog stavka.
Visine naknada za pružanje usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada bi će određena po cjeniku isporučitelja usluge sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

IV. SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.

Korisnici usluge skupljeni komunalni otpad odlažu u spremnike za otpad ili doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge.
Spremnici za otpad moraju odgovarati važećim EU standardima i moraju biti propisani od strane isporučitelja usluge.
Ukoliko količina otpada u spremniku za otpad premašuje volumen spremnika, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (u nastavku: PE vreću) kroz čiju nabavnu cijenu plaća sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o tom istom će obavijestiti komunalnog redara.
U PE vreću iz stavka 3. ovog članka komunalni otpad mogu odlagati građani koji povremeno koriste svoju nekretninu i imaju prijavljeno drugo mjesto prebivališta. – uskladiti sa čl.4.
Vrstu i broj spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, PE vreća, opterećivati posude,kontejnere i PE vreće za otpad, odlagati u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad,otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, zeleni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad i sl.
Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih.
Zabranjeno je odlagati otpad u tuđi spremnik za otpad.
Glomazni otpad, do trenutka odvoza, skuplja se na mjestu nastajanja (u domaćinstvima i gospodarskim subjektima). Sakupljanje glomaznog otpada zabranjeno je na javnim prometnim i zelenim površinama, osim u vrijeme kad se organizirano odvozi od strane isporučitelja usluge.

V. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG I ZELENOG OTPADA

Članak 6.

Komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir i karton, staklo, plastika, metal, ostali iskoristivi materijali – nadalje: korisni otpad), kao i otpad iz vrtova, parkova i groblja (otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće i drugi otpad koji je biljnog porijekla – u daljnjem tekstu: zeleni otpad), potrebno je odvojeno sakupljati sa svrhom recikliranja tj. oporabe, odnosno, u slučaju zelenog otpada, kompostiranja.
Korisnici usluge obvezni su na mjestu nastanka odvojeno sakupljati korisni i zeleni otpad te ga odlagati u odgovarajući spremnik ili PE vreću prema posebnim uputama isporučitelja usluge. Korisnici usluga koji imaju mogućnost izvedbe kompostišta u okviru okućnica, zeleni otpad trebaju odlagati u kompostište. Za korisni i zeleni otpad na grobljima,uprava groblja dužna je osigurati odgovarajuće spremnike.
Korisnicima usluge zabranjuje se odlaganje korisnog i zelenog otpada u spremnike za komunalni otpad.
Korisni i zeleni otpad odvozit će se prema posebnom planu.
Komunalni redar po službenoj dužnosti ili po prijavi isporučitelja usluge dužan je pokrenuti prekršajni postupak protiv korisnika usluge koji postupa protivno stavku 3. ovog članka.

VI. PROSTOR ZA SMJEŠTAJ OTPADA

Članak 7.

Prostor za smještaj spremnika za otpad, kao i sam spremnik, dužni su održavati i čistiti vlasnici i korisnici građevina,odnosno korisnici stanova.
Uvjete lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja određuje isporučitelj usluge u postupku ishođenja građevinske dozvole ili na zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade za postojeće građevine. U slučaju spora isto određuje nadležni Upravni odjel Grada Pakraca.
Postojeće lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja i gospodarskih subjekata potrebno je urediti najkasnije u roku 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. Za organizaciju poslova uređenja postojećih lokacija kod kolektivnog stanovanja zadužen je ovlašteni predstavnik zgrade, a kod gospodarskih subjekata, ovlašteni predstavnik gospodarskog subjekta. Troškove uređenja postojećih lokacija za smještaj spremnika za otpad dužni su namiriti korisnici usluga koji otpad odlažu u spremnike na lokaciji koja se uređuje.

VII. ODVOZ OTPADA

Članak 8.

Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad izvesti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza ukloniti sa javne površine kako bi se spriječilo oštećenje i krađa.
Korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet.
Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni, a vreće zavezane.

Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike za otpad, tako da se on ne rasipa i ne prlja prostor oko spremnika.
Otpad rasut prilikom odlaganja korisnik usluge dužan je sam očistiti.
Glomazni otpad iz svojih prostorija korisnici usluga trebaju iznijeti na javnu površinu ispred svog objekta na dan organiziranog odvoza, a da pri tome ne ometaju promet.

Članak 9.

Isporučitelj usluge dužan je odvoziti komunalni otpad svakih 7 dana prema planu odvoza o kojem se unaprijed moraju obavijestiti korisnici usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Odvoz komunalnog otpada u kraćim terminima posebno se ugovara s isporučiteljem usluge.
Isporučitelj usluge nema pravo ni obvezu zalaziti na privatni posjed korisnika usluge te iznositi spremnike za otpad na javnu površinu.
Ako odvoz otpada prema rasporedu padne u dane blagdana, isporučitelj usluge dužan je organizirati odvoz otpada prvi naredni radni dan od dana predviđenog rasporedom.
Ukoliko u pojedine dijelove grada ili naselja nije moguć pristup u slučaju vremenskih ili drugih nepogoda ili je privremeno onemogućen pristup vozilu za odvoz otpada, otpad se mora privremeno donositi i odlagati u sabirne spremnike koji se postavljaju na mjesta koja odredi isporučitelj usluge uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela. Privremeno odlaganje u sabirne spremnike traje sve do prestanka izvanrednih prilika o čemu se korisnici usluga moraju unaprijed obavijestiti.
Ukoliko je u pojedinim dijelovima grada ili naselja trajno onemogućen pristup vozilu za odvoz otpada, isporučitelj usluge odredit će lokaciju uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela za postavljanje sabirnog spremnika u koji korisnici usluge imaju obvezu donositi i odlagati otpad.
Isporučitelj usluge vrši odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje prema planu odvoza glomaznog otpada. O danu i vremenu odvoza glomaznog otpada korisnici usluga moraju biti unaprijed obaviješteni.

Članak 10.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je ukloniti isporučitelj usluge.
Radnici koji iznose i skupljaju komunalni otpad dužni su rukovati spremnicima za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne rasipa, da se ne diže prašina i da se spremnici za otpad i dijelovi građevina ne oštećuju.
Nakon što isprazne sadržaj spremnika za otpad radnici moraju zatvoriti poklopac spremnika, a spremnik vratiti na mjesto s kojeg su ga uzeli.

Članak 11.

Odvoz otpada vrši se specijaliziranim vozilima do građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.
Kontejneri u kojima se odvozi otpad do građevine za zbrinjavanje moraju biti zatvoreni ili prekriveni mrežom radi sprječavanja rasipanja otpada.

VIII. ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 12.

Otpad je dopušteno zbrinjavati samo na za tu namjenu izgrađenoj građevini.
Zabranjeno je svako odlaganje otpada izvan građevine propisane u stavci 1. ovog članka.
Lokacija građevina namijenjenih zbrinjavanju otpada određuje se u dokumentima prostornog uređenja.

IX. NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 13.

Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Grada Pakraca o svom trošku osigurati kako slijedi:

– za domaćinstva u individualnom stanovanju u obiteljskim kućama jednu (1) tipiziranu PE posudu na kotačima zapremine 120 litara, označenu logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“
– za domaćinstva u kolektivnom stanovanju u višestambenim potreban broj tipiziranih kontejnera zapremine 1100 l označenih logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“.
– za domaćinstva u kolektivnom stanovanju u manjim višestambenim zgradama jednu (1) tipiziranu PE posudu na kotačima zapremine 120 litara po domaćinstvu s logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“.
– za gospodarske subjekte tipizirane PE posude na kotačima (120 l), tipizirane kontejnere zapremine 1100 l i tipizirane kontejnere zapremine 5m3 i 7 m3 označene logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“. Postojeći ispravni kontejneri nastavit će se koristiti, a za gospodarske subjekte za koje nisu nabavljeni kontejneri ili postojeći kontejneri svojom zapreminom ne udovoljavaju potrebama tvrtke ili su dotrajali, nabavit će se novi.
– gospodarskim subjektima isporučitelj usluge može uz pismenu suglasnost dozvoliti korištenje i drugih vrsta spremnika. U tom slučaju korisnik usluge samostalno nabavlja spremnik.
U stavku 1, točkama 1, 2, 3. i 4. isporučitelj usluge je vlasnik spremnika za otpad, a korisnicima ih ustupa na korištenje temeljem zapisnika o ustupanju na korištenje. U stavku 1, točki 5. korisnik usluge ja vlasnik spremnika za otpad. Korisnik usluge dužan je nabavljeni spremnik za otpad u roku 15 dana od dana nabave prijaviti isporučitelju usluge, što će se utvrditi zapisnikom o korištenju vlastitog spremnika za otpad.

Članak 14.

Korisnici usluge koji koriste tipizirane posude 120 l i tipizirane kontejnere zapremine 1100 l, 5 m3 i 7 m3 za komunalni otpad dužni su čuvati primljeni spremnik za otpad pažnjom dobrog gospodara, isti održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te brinuti o njegovoj čistoći i ispravnosti.
U slučaju krađe, korisnik je dužan isporučitelju usluge namiriti troškove nabave novog spremnika za otpad.
U slučaju težeg oštećenja ili uništenja spremnika za otpad nastalog krivnjom korisnika, isti je dužan namiriti troškove popravka ili nabave novog spremnika.
Korisnik odgovara isporučitelju usluge za štetu nastalu uslijed rukovanja spremnikom i otpadom koji se nalazio u spremniku, kao i za štetu uzrokovanu djelovanjem tvari koje se ne smiju odlagati u spremnik za otpad.
Korisnik usluge dužan je odmah prijaviti isporučitelju usluge promjenu adrese stanovanja/zaduženja, prestanak korisničkog odnosa, te isporučitelju usluge vratiti spremnik za otpad.
Za spremnik koji nije vratio korisnik usluge plaća isporučitelju usluge naknadu u visini cijene novog spremnika za otpad.

Članak 15.

Cijenu usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada iz kućanstva određuje isporučitelj usluge u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o otpadu.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstva individualnog stanovanja u obiteljskim kućama te domaćinstva kolektivnog stanovanja u višestambenim zgradama, određuje se prema broju članova kućanstva odnosno broju osoba koje borave u nekretnini .
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte određuje se prema volumenu spremnika koji koristi gospodarski subjekt (spremniku za otpad volumena 120 l ili kontejneru volumena 1100 l, 5m3 i 7m3). Za gospodarske subjekte koji koriste vlastite spremnike za otpad cijena usluge određuje se prema zapremini spremnika za otpad utvrđenoj zapisnikom.

Članak 16.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada plaća se isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine kad je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sadrži trošak rada specijaliziranih vozila I rada radnika na sakupljanju i odvozu otpada, trošak odlaganja otpada i reciklažnog dvorišta te rada radnika na poslovima odlagališta, financiranje obnove strojnog i voznog parka, trošak nabave spremnika za otpad, trošak proširenja odlagališta I razvoja centra za gospodarenje otpadom, troškove obrade i distribucije uplatnica, troškove edukacije i održavanja programa za obradu podataka i sl.

Cijena usluge obuhvaća i uslugu sakupljanja glomaznog otpada dva puta godišnje, kao i uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja odvojeno skupljenog korisnog otpada.

Članak 17.

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge prema roku plaćanja iskazanom na računu, odnosno obrascu platnog prometa.
Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, načinu obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 15. ove Odluke i iznos računa.
Za plaćanje izvan ugovorenog roka isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana nastanka obveze do dana plaćanja.
Trošak opomene obveza je korisnika usluge – dužnika i uključuje se u iznos dugovanja, a obračunava se u iznosu utvrđenom odlukom isporučitelja.
Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku 8 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

X. NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke provodi komunalni redar.
Osim komunalnog redara nadzor obavljaju i Inspekcija zaštite okoliša, Sanitarna, Veterinarska, Poljoprivredna,Vodoprivredna, Gospodarska i Turistička inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom i drugim propisima, te odredbama ove Odluke.

Članak 19.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom nadležni Upravni odjel Grada Pakraca izdaje obavezni prekršajni nalog u skladu sa Prekršajnim zakonom.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: se ne pridržava odredbi i zabrana iz članka 4., 5., 6., 7., 8., 14. i 16. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.ovog članka.
Članak 21.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ako se ne pridržava odredbi članaka 9.,10,,11. i 12. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati odvojeno sakupljanje korisnog i zelenog otpada prema odredbi članka 6. stavka 2. u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati spremnike za otpad prema odredbama iz članka 13. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Do ispunjenja obveze iz stavka 2. ovog članka, korisnici usluge kojima nisu dodijeljeni spremnici za otpad od strane isporučitelja usluge, mogu koristiti postojeće spremnike za otpad.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 362-02/10-01/03
URBROJ: 2162-07/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljača 2010. godine

Odluka o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

I. OPĆE ODREDBE.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca putem koncesije, te određuju uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice, a po potrebi i od mrtvačnice od grobnog mjesta na groblju.

Članak 2.
Koncesijom se stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca.
Dodjeljuju se dvije koncesija na rok od pet (5) godina.

Članak 3.
Korisnici usluge prijevoza pokojnika obvezni su koristiti usluge koncesionara Grada Pakraca, kada obavljanje usluge započinje i/ili završava na području Grada Pakraca.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE KONCESIJE.

Članak 4.
Uvjeti za dobivanje koncesije su:
 da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,
 da ima u vlasništvu specijalno vozilo namijenjeno samo prijevozu pokojnika (u nastavku teksta: furgon) ili pravo najma takovo vozila (leasing),
 da je pravna ili fizička osoba likvidna (BON-1, BON-2, uredno podmirene porezne obveze i obveze za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i
 da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nije kažnjavanja za kazneno djelo, koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU.

Članak 5.
Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Pakracu.
Iznos minimalne naknade za koncesiju je 10.000,00 kn .

Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove Odluke plaća se najkasnije do 30.06. za tekuću godinu koncesije.

Članak 7.
Koncesionar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju, ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je plaćena.

IV. JAVNO PRIKUPLJENJE PONUDA

Članak 8.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Gradonačelnik Grada Pakraca u „Narodnim novinama“.
Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.
Obavijest sadrži:
– broj koncesija;
– uvjete za dobivanje koncesije;
– vrijeme za koje se daje koncesija;
– iznos godišnje naknade za koncesiju, vrijeme i način plaćanja;
– obvezu podnošenja cjenika prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i vrijeme važenja cjenika;
– obvezu podnošenja isprava kojima ponuđač dokazuje da ispunjava uvjete za dobivanje koncesije (izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, isprave kojima dokazuje da ima u vlasništvu ili najmu – leasingu furgon, BON1, BON2, dokaz o urednom izvršenju dospjelih poreznih obaveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, potvrda o nekažnjavanju za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika);
– obvezu podnošenja dokaza o sposobnosti za ostvarivanje koncesije, tehničkoj i financijskoj sposobnosti i poslovnom ugledu (broj zaposlenih, prebivalište za fizičke osobe, odnosno sjedište pravne osobe, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata, broj furgona, dokaz da furgon ima katalizator ispušnih plinova, potvrdu sanitarne inspekcije da furgon ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete, potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila);
– naznaku o tome da se nepotpune ponude neće uzimati u obzir;
– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
– elementi za odabir ponude;
– rok za podnošenje ponuda;
– kome se ponuda podnosi;
– te druge obavijesti.

Članak 9.
Pisana ponuda za dodjelu koncesije mora sadržavati:
– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu;
– izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra;
– dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu furgon, odnosno dokaz o pravu najma (leasing) furgona;
– dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1, BON2, uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje);
– potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika;
– dokaz o broju zaposlenih;
– dokaz o prebivalištu za fizičke osobe, odnosno o sjedištu pravne osobe;
– izjava o mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata,
– podatak o broju furgona i o tome da furgon ima katalizator ispušnih plinova;
– potvrdu sanitarne inspekcije da furgon ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete;
– potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila;
– cjenik usluga prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i rok važenja cjenika.
Isprave i dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici s tim da ne smiju biti stariji od 30 dana.
Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje za davanje koncesije.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za koncesiju – prijevoz pokojnika – ne otvaraj”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici gradskog upravnog tijela.

Članak 10.
Za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja Gradonačelnik osniva povjerenstvo.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te zamjenike.
Zadaća povjerenstva je da javno otvara ponude o čemu vodi zapisnik. Nakon otvaranja ponuda povjerenstvo razmatra ponude i o tome podnosi izvješće Gradonačelniku.
Povjerenstvo će sačiniti prijedlog Odluke o izboru koncesionara te ga dostaviti Gradonačelniku Grada Pakraca.

Članak 11.
U postupku javnog otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

V. DAVANJE KONCESIJE

Članak 12.
Gradsko vijeće Grada Pakraca odlučuje o izboru ponuditelja kojem daje koncesiju na prijedlog Gradonačelnika.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži sve elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Gradsko vijeće Grada Pakraca može donijeti odluku da se ne odabere niti jedna ponuda pristigla na javni natječaj, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u vezi sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.
Fizičkoj, odnosno pravnoj osobi može se dati samo jedna koncesija.
Koncesija se daje osobi koja ispunjava uvjete za dobivanje koncesije.
Koncesija se daje osobito na temelju sljedećih kriterija:
– poslovnog ugleda podnositelja ponude;
– sposobnosti za ostvarivanje koncesije (broj zaposlenih, prebivalište fizičke osobe, odnosno sjedište pravne osobe, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata)
– tehničkoj i financijskoj povoljnosti ponude (broj furgona, cjenik usluga, način naplate za pruženu uslugu i vrijeme važenja cjenika);
– povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša (katalizator ispušnih plinova ugrađen u furgonu).

Članak 13.

Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s izabranim ponuditeljem na temelju akta Gradskog vijeća Grada Pakraca o davanju koncesije.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama. Cjenik usluga priložen ponudi za dodjelu koncesije sastavni je dio ugovora o koncesiji.
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji.
Ako koncesionar ne uplati naknadu za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije, odnosno ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj dolazak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Članak 14.
U slučaju iz članka 13. stavka 4. ove odluke Gradsko vijeće Grada Pakraca može dati koncesiju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javnog prikupljanja ponuda ili natječaja.

Članak 15.
Koncesija prestaje na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 16.
Gradonačelnik može otkazati ugovor o koncesiji ako:
– koncesionar ne ispunjava obaveze preuzete ugovorom;
– koncesionar ili njegov radnik ne obavlja prijevoz pokojnika na način propisan ovom odlukom;
– koncesionar ne uplati godišnju naknadu za koncesiju određenu ugovorom o koncesiji;
– koncesionar ili njegov radnik naplati za uslugu cijenu veću od utvrđene cijene;
– koncesionar ili njegov radnik ne izda uredan račun za obavljenu uslugu.
Koncesionar može otkazati ugovor o koncesiji ne navodeći razloge za otkaz.
Otkazni rok je 30 dana, a počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

VI. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

Članak 17.
Koncesionar obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge.
Koncesionari su dužni na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.
Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Koncesionar, odnosno njegov radnik, dužan je prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima i na poziv, u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno opremiti umrlu osobu.

Članak 18.
Koncesionar je dužan, odmah nakon sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti adresu svog sjedišta i broj telefona policiji, ovlaštenom mrtvozorniku i gradskom uredu nadležnom za komunalne djelatnosti.

Članak 19.
Ako koncesionar ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i ugovorom o koncesiji odgovara Gradu Pakracu za svu štetu koja bi mu time bila nanesena.

VII. CIJENA ZA PRUŽENU USLUGU

Članak 20.
Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje koncesionar cjenikom usluga.
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Gradonačelnik je dužan očitovati se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u suprotnom smatra se da je suglasnost dana.
Zahtjev za pribavljanjem prethodne suglasnosti obavezno sadrži:
– način obračuna i plaćanja usluge prijevoza pokojnika;
– strukturu postojeće cijene usluge prijevoza pokojnika;
– predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu;
– postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;
– razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;
– dan primjene nove cijene.
Ako Gradonačelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene pogrebnih usluga koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

VIII. VOZILA

Članak 21.
Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo furgonom.
Furgon mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 22.
Furgon mora biti uredno obojan te prije upućivanja u promet očišćen, dezinficiran i prozračen, a tijekom obavljanja usluge u dijelu furgona u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

IX. NADZOR

Članak 23.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i poduzima mjere u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Ovlaštena službena osoba gradskog upravnog tijela nadležna za komunalne poslove može poduzeti slijedeće mjere:
– naplatiti globu;
– izdati prekršajni nalog i izreći globu

X. GLOBE

Članak 24.
Globom u iznosu od 800,00 do 1.000,00 kn kazniti će za prekršaj pravna osoba ako :
1. ne koristi usluge koncesionara Grada Pakraca, a obavljanje usluge započinje i završava na području Grada Pakraca (članak 3. Odluke);
2. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge (članak 17. stavak 1.Odluke);
3. ne obavlja prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom i na poziv, u najkraćem vremenu, ne dođe na mjesto s kojeg treba prevesti pokojnika (članak 17. stavak 4. Odluke);
4. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije furgon(članak 21. stavak 1. Odluke);
Globom u iznosu od 100,00 – 200,00 kn kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Globom u iznosu od 100,00 – 200,00 kn kazniti će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Ovlaštena osoba može od počinitelja prekršaja iz stavka 1. ovog članka naplatiti globu u iznosu od 100,00 kn, odmah na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne plati globu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da globu plati u roku od osam dana od dana počinjenja kad je počinio prekršaj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE.

Članak 25.
Do davanja koncesije na način propisan ovom odlukom pravo obavljanja pogrebnih poslova imaju pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu ove odluke registrirane za obavljanje pogrebnih poslova .

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 362-02/10-01/01
URBROJ: 2162-07/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljača 2010. godine

Odluka o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Gradsko povjerenstvo za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
– otvaranje ponuda pristiglih na javne natječaje za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
– utvrđivanje najpovoljnijih ponuda na temelju pristigle dokumentacije,
– utvrđivanje nacrta teksta odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.

Članak 3.
U Povjerenstvo imenuju se:
1. Igor Matek, mag.ing.agr., za predsjednika,
2. Ivica Špančić, ing., za člana,
3. Marko Marošević, za člana,
4. Drago Marter, za člana,
5. Stjepan Nezić, za člana.

Članka 4.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje četiri godine.
Predsjednik i članovi povjerenstva za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Ukoliko se član Povjerenstva prijavi na javni natječaj za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, automatski se zamrzava njegova dužnost kao člana
Povjerenstva i to do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 1/04), te Odluka o razrješenju i imenovanju člana Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 7/04).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2010. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2010. g.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja proračuna Grada Pakraca za 2010. godinu; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje gradskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.
Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu te od plana razvojnih programa.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, izdacima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.
Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.
Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.
Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 50.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 50.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Pakrac.

Članak 6.
Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 110/07 i 125/08). Ovlašćuje se gradonačelnik da sukladno čl. 13. navedenog zakona donosi potrebne odluke o početku postupka javne nabave.

Članak 7.
Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.
Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik.

Članak 9.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.
Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.
Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su Upravnom odjelu za financije dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne podnese zahtjev, odnosno prijedlog plana u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, plan za tog korisnika utvrđuje gradonačelnik.

Članak 12.
Gradonačelnik prenosi neutrošena prava po pojedinim stavkama rashoda u mjesečnom planu za izvršavanje proračuna na iste stavke u planu za izvršavanje proračuna za slijedeće razdoblje.

Članak 13.
Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 14.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti izmjene i dopune proračuna.

Članak 15.
Ako pojedini korisnik ne može nepredviđene rashode podmiriti iz vlastitih ušteda, gradonačelnik može odlučiti da se ti rashodi podmire putem preraspodjele između pojedinih proračunskih stavaka. Preraspodjela sredstava na ovaj način ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
O podmirenju rashoda iz stavka 1. ovog članka, gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće Pakrac.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove.

Članak 16.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Pakraca.

Članak 17.
Korisnici mogu isplaćivati sredstva za sva materijalna prava zaposlenika do visine koje utvrđuju važeći Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna i Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Članak 18.
Plaće službenika i namještenika zaposlenih kod korisnika isplaćivati će se u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2005),

Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08) i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi («Narodne novine» br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 i 92/05); osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 19.
Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.
3. Proračunska zaliha

Članak 20.
Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 45. Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 21.
Upravni odjel za financije Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Ured za državnu reviziju temeljem čl. 3. Zakona o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 22.
Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna.

Članak 23.
Za besplatno stjecanje nekretnina, čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Pakrac.

Članak 24.
Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik.
Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2010. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-06/10-01/1
URBROJ: 2162-05/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 23. veljače 2010. g.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja
Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

I

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:

 Općini Cimolais, Republika Italija, za područje donatorstva,
 Mati Čurku iz Bjelovara, za područje kulture,
 g. Ivici Špančiću iz Pakraca, za područje drugih društvenih djelatnosti.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. i 4. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca Zlatna plaketa «Grb Grada Pakraca», kao javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se:

– prof. Gojku Bosancu, za životno djelo za područje drugih društvenih djelatnosti.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-11

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010.g.