Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim Z A K LJ U Č A K o davanju suglasnosti na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac 1. Daje se suglasnost na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac, sukladno prijedlogu uprave tvrtke od 26. kolovoza 2009....

Pročitaj više

Plan prijma u službu za 2010. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), a slijedom prijedloga čelnika upravnih tijela, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) dana 1. ožujka 2010. godine, gradonačelnik Grada Pakraca donio je PLAN prijma u službu za 2010....

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC Članak 1. U Odluci o osnivanju...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca” I Javno...

Pročitaj više

Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije...

Pročitaj više

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama

Na temelju odredbi članka 35., a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici, održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama Članak 1. U Odluci o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/02 i dalje) u članku...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA GRADA PAKRACA Članak 1. U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07) članak...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora “Društveni dom -Toranj” u Tornju

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine" br. 91/96, 12/97, 174/04 i 38/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora "Društveni...

Pročitaj više

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine...

Pročitaj više

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 35. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), te čl. 36. i čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače...

Pročitaj više

Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („ Narodne novine „ 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca„ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi: O D L U K U o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2010. godini Članak 1. Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za područje Grada Pakraca u 2010. godini. Članak...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci o organizaciji i načinu naplate...

Pročitaj više

Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09. i 79/09.), članka 15. Zakona o otpadu (NN, broj: 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36 , Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca », broj 4/09) Gradsko vijeće Grada...

Pročitaj više

Odluka o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o načinu obavljanja...

Pročitaj više

Odluka o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2010. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2010. g. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja proračuna Grada Pakraca za 2010. godinu; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna;...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca ("Službeni glasnik grada Pakraca"”br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada...

Pročitaj više