Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel "Pakrac" Članak 1. Trgovačkom društvu "Poduzetnički centar Pakrac" d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), Pakrac,...

Pročitaj više

Odluka o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi O D L U K U o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb Članak 1. Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn za premošćivanje jaza između dospijeća...

Pročitaj više

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i  članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 06. studenog 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se godišnje izvješće o radu za školsku godinu 2013./2014. Osnovne glazbene škole Pakrac 2....

Pročitaj više

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 20014./2015. 2....

Pročitaj više