Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

UDRUZI HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA PAKRACA I LIPIKA, Hrvatskih velikana 4, Pakrac, OIB: 79067303542, ustupa se na korištenje prostor koji se nalazi u potkrovlju nekretnine oznake k. č. br. 82/2, AMBULANTA I DVORIŠTE POTKUĆNICA, upisane u zk. ul. br. 259, k. o. Ploštine, površine 92,92 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti i aktivnosti Korisnika vezanih uz provedbu projekta „LAMPSI – Podrška lokalnoj zajednici“ i u svrhu obavljanja djelatnosti i aktivnosti Korisnika vezanih uz pružanje psihosocijalne podrške hrvatskim braniteljima.

Pravo korištenja obuhvaća i pravo korištenja podrumskih prostorija te dvorišta nekretnine iz stavka 1.ovog članka.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

naznaku ugovornih strana,
podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
vrijeme na koje se ugovor sklapa,
odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/21-01/5
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-5
Pakrac, 03. siječnja 2022. g.