Izvješće o provedenim izborima za mjesnu samoupravu na području Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 26. Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, a u svezi s člankom 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za mjesnu samoupravu Grada Pakraca, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđuje i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU...

Pročitaj više

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 98. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 05/12) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2010. godine donijelo je slijedeći Z ...

Pročitaj više

Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donosi IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A održavanja...

Pročitaj više

Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca

Na temelju članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 7/11), gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, dana 23. prosinca 2011. godine, donosi P R A V I L N I K o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Pakraca (Jedinstveni upravni odjel), te raspored...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2012. g. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2012. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Temeljem članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca Članak 1.            ...

Pročitaj više

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 3. stavka 15. Zakona o Komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.26/03, 82/04 , 110/04 , 178/04, 38/09, 79/09 , 153/05, 49/11, 84/11 i 90/11),te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/2009), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011.  godine ,  donosi ODLUKU o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca I OPĆE ODREDBE Članak 1.            ...

Pročitaj više

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, pročišćeni tekst) i dalje), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 15. sjednici, održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi O D L U K U o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca Članak 1.             U odluci o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 10. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijelo je   ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Pakraca   Članak...

Pročitaj više

Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2012. godini

Na temelju članka 14. stavka 1.  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine„ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca„ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na  svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011.  godine donosi: O  D  L  U  K  U o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2012. godini Članak 1.             Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje...

Pročitaj više

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2011. godini te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj dana  20. prosinca 2011. godine, usvojilo je A N A L I Z U o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g. Članak 1. U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2011. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/10), u članku 14. stavci 1. i 2. se mijenjaju...

Pročitaj više

Konačni rezultati za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 26. Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, a u svezi s člankom 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za mjesnu samoupravu Grada Pakraca, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđuje i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORANA PODRUČJU GRADA...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Gradonačelnik Grada Pakraca na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11-nastavno ZSN) postupajući po službenoj dužnosti, donosi RJEŠENJE o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca I Krunoslav Kelemen, diplomirani pravnik, sa 21 godinom radnog staža, od čega 19 u struci, položenim državnim stručnim ispitom, na temelju javnog natječaja imenuje...

Pročitaj više

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Temeljem članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11 I 90/11) i članka 36 Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09), Gradonačelnik Grada Pakraca donio je 05. prosinca 2011. godine Z A K L J U Č A K o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pakraca I. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUG Pakraca)...

Pročitaj više

Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, kojeg zastupa mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., gradonačelnik i SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednik Sindikata Boris Pleša, dipl.politolog sklopili su dana 2. studenog 2011. godine KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca I TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u upravnim...

Pročitaj više

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br. 86/08 i 61/11) i članka 51. stavak 3. alineja 9. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Pakraca donosi PRAVILNIK o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo,...

Pročitaj više

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 o rokovima za pojedine radnje u svezi izbora vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 o rokovima za pojedine radnje u svezi izbora vijeća mjesnih odbora 1. Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih...

Pročitaj više

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu A/ Utvrđuje se da mjesni odbori na području Grada Pakraca, prema podacima iz prethodnih lokalnih izbora, imaju...

Pročitaj više

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 1. Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca odgovarajuće će se primjenjivati obvezne upute...

Pročitaj više

Obvezatne upute broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće OBVEZATNE UPUTE BROJ 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca 1. Kandidiranje i provedba izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca provodit će se uz korištenje odgovarajućih...

Pročitaj više

Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakrac» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 31. listopada 2011. godine donosi P R A V I L A za izbor članova vijeća mjesnih odbora I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se pravilima utvrđuje postupak kandidiranja, provođenje izbora i glasovanje i utvrđivanje rezultata...

Pročitaj više

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 83. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br.1/06-pročišćeni tekst) i članka 3. stavak 1. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11), Gradonačelnik Grada Pakraca dana 31. listopada 2011. godine donosi O D L U K U o...

Pročitaj više

Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Bjelovaru

Sukladno odredbi članka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11 i 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći P...

Pročitaj više

Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru

Sukladno odredbi članka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11 i 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći P...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 5. stavak 1. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima («Službeni glasnik Grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi R J E Š E NJ E o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva I. U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca, za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popise birača

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 34. Zakona o popisima birača (“Narodne novine” br. 19/07), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2011. godine donijelo je slijedeće R J E Š E NJ E o imenovanju Povjerenstva za popise birača I U Povjerenstvo za popise birača za područje Grada Pakraca imenuju se: - Miroslav Kolar, za predsjednika, - Mirko Bičanić, za člana, -...

Pročitaj više

Zaključak o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Daje se suglasnost na tekst Odluke i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pakraca koju je Stručno vijeće Doma zdravlja Požeško-slavonske...

Pročitaj više

Odluka o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva i suradnje između Općine Dobretići – Republika Bosna i Hercegovina i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeću O D L U K U o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva i suradnje između Općine Dobretići - Republika Bosna i Hercegovina i Grada Pakraca Republika Hrvatska I Donosi...

Pročitaj više

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakrac na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donijelo je R J E Š E NJ E o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac I Za ravnateljicu Gradske knjižnice...

Pročitaj više

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada  2011. godine donosi   O D L U K U o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika   Članak 1.             Ovom Odlukom određuju...

Pročitaj više