Odluka o visini mjesečne novčane pomoći za komunalne i druge režijske troškove u Programu TRI PLUS za 2024. godinu

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) te odredbi članka 6. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca, gradonačelnica Grada Pakraca dana 29. studenoga 2023. godine donosi

 

O D L U K U
o visini mjesečne novčane pomoći za komunalne i druge režijske troškove u Programu TRI PLUS za 2024. godinu

 

Članak 1.

U godini 2024. određuje se iznos od 30,00 EUR mjesečne  pomoći obiteljima koje ostvaruju prava iz programa TRI PLUS za komunalne i druge režijske troškove.

 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 551-06/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-01/02-23-02
U Pakracu, 29. studenoga 2023.g.

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10, 10/23) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca utvrđuje se u iznosu 557,00 eura bruto.

 

Članak 2.

Osnovica iz članka 1. ove Odluke se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec studeni 2023. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2023. godine.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 120-01/23-01/10
URBROJ: 2177-9-10/05-23-3
U Pakracu, 29. studenoga 2023.g.

Program demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 03/21) i članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 29. studenoga 2023. godine donosi

 

PROGRAM
demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak za provedbu pronatalitetnih mjera za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena u cilju pomoći obiteljima s troje i više djece i poticanja ostalih obitelji na povećanje broja djece, za poboljšanje njihova životnog standarda.

Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku pomoći obiteljima s troje i više djece na području Grada Pakraca  i to za:

 

1. troškove stanovanja;
1.1.      troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
1.2.      komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva,

2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za djecu iz obitelji s troje i više djece,

3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece.

 

II. KORISNICI

Članak 2.

Korisnici sredstava u smislu ovoga Programa su državljani Republike Hrvatske obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i borave te čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnik).

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

1. Troškovi stanovanja

Članak 3.

Pravo na podmirivanje troškova komunalne naknade te komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, može ostvariti Korisnik za troškove nastale u objektu stanovanja Korisnika, ukoliko isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama i ukoliko je vlasnik nekretnine u kojoj stanuje i na kojoj nastaje trošak, odnosno tuđu nekretninu legalno koristi za stanovanje.

Korisnik može ostvariti pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva uz predočenje dokaza o korištenju stambenog objekta (režijski troškovi na ime Korisnika) i vlasništvu, odnosno legalnom korištenju tuđe nekretnine.

 

1.1. Komunalna naknada

Članak 4.

Korisniku se priznaje pravo na podmirenje godišnjeg troška komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini njegove stambene jedinice.

 

1.2. komunalni i drugi režijski troškovi ili troškovi ogrijeva

Članak 5.

Korisniku se jednokratnom uplatom podmiruje dio komunalnih i drugih režijskih troškova na njegovo ime vezanih za nekretninu stanovanja.

 

Članak 6.

Iznos mjesečne pomoći za komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva za pojedinu kalendarsku godinu određuje gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom koju donosi u studenom za sljedeću kalendarsku godinu.

 

Članak 7.

Postupak za ostvarivanje prava za podmirivanje troškova komunalne naknade, kao i komunalnih i drugih troškova stanovanja, odnosno troškove ogrjeva, pokreće Korisnik  podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.

Prava Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog tijela Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava uvjete Korisnika iz članka 2. ovog Programa.

 

2. Trošak cijene redovnog programa dječjeg vrtića

Članak 8.

Korisnik ima pravo na pomoć u iznosu od 50% cijene redovnog programa Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac na ime djeteta koje pohađa redovni program Vrtića.

 

Članak 9.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za 50% troška cijene dječjeg vrtića pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.

Pravo Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odjela Grada Pakraca na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava uvjete Korisnika iz ovog Programa i u kojem dijete pohađa redovni program vrtića.

Dječjem vrtiću “Maslačak” Pakrac na ime Korisnika Grad Pakrac će podmirivati 50% cijene redovnog programa vrtića po primanju računa.

 

3. Trošak prijevoza studenata iz obitelji s troje i više djece 

Članak 10.

Pomoć za podmirivanje troška prijevoza studenta u dobi do najviše 25 godina starosti, a koji je član obitelji i zajedničkog kućanstva Korisnika te nije upisao apsolventsku studijsku godinu, odnosi se na pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji od mjesta boravka, odnosno studija u Republici Hrvatskoj, do mjesta prebivališta ili obrnuto, a do najviše 10 puta godišnje.

Ukoliko ne postoji izravna veza javnim prijevozom, uvažavat će se trošak javnog prijevoza s i ka relaciji mjesta koje se izravno povezuje s mjestom studija.

 

Članak 11.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za troškove prijevoza pokreće student iz članka 10. ovog Programa, podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza o ostvarenoj vožnji javnim prijevozom.

Pravo student ostvaruje povratom iznosa za voznu kartu u javnom prijevozu na osobni tekući račun.

 

IV. NADLEŽNOST

 

Članak 12.

Nadležno tijelo za ostvarivanja prava propisanih ovim Programom je Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

Svi javni pozivi iz ovog Programa objavljuju se na gradskoj mrežnoj stranici; www.pakrac.hr, a sve prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv Korisnici dostavljaju na pregled i ocjenu nadležnom tijelu.

 

Članak 14.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

 

Članak 15.

Korisnik kojem je priznato bilo koje pravo iz ovog Programa dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti nadležnom tijelu svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje prava u kojem slučaju će, ukoliko su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje njegova prava, se donijeti novo rješenje.

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s uputama iz stavka 1. ovog članka, odnosno ne prijavi promjene čije okolnosti utječu na ostvarivanje njegovih prava, nadležno tijelo će ukinuti rješenje o ostvarenju prava i pokrenuti postupak naplate, odnosno zatražiti povrat financijskih sredstava Grada Pakraca utrošenih na ime prava Korisnika.

 

Članak 16.

Grad Pakrac pridržava pravo provjere iznesenih podataka i okolnosti koje je iznio Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva kao i kontrolu provođenja mjera.

Grad Pakrac prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Grad Pakrac osobne podatke ne prikuplja u opsegu većem nego što je nužno da bi se postigla utvrđena svrha po ovom Programu.

 

Članak 17.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program od 24.10.2018. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/18).

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 551-06/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-01/02-23-01
U Pakracu, 29. studenoga 2023.g.

Odluka o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2024. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21)  ) te članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 01/08 i 05/09)  gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag.oec. dana 30. studenoga 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2024. godinu

 

Članak 1.

U godini 2024. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta kako slijedi:

– 300,00 EUR za prvo dijete,
– 400,00 EUR za drugo dijete,
– 500,00 EUR za treće dijete,
– 600,00 EUR za četvrto i svako sljedeće dijete.

Svako novorođenče primit će i poklon u naravi, a majka svakog trećeg i svakog redoslijedom sljedećeg novorođenog djeteta u istoj obitelji primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka i iznos od 70,00 EUR namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.

 

Članak 2.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

 

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. siječnja 2024. godine.“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 551-06/23-01/03
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23-01
U Pakracu, 30. studenoga 2023.g.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineja 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 (1) Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: upravna tijela).

(2) Upravna tijela jesu:

a) Upravni odjeli:

1. Upravni odjel za poslove Grada,
2. Upravni odjel za pravne poslove i financije,
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo,
4. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,

b) Služba:

5. Vlastiti pogon.

 

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca, Odlukom o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca i drugim propisima.

 

Članak 3.

 (1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

(2) U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

 

Članak 4.

Odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim upravnim odjelima:

–           u Upravnom odjelu za pravne poslove i financije ustrojavaju se Odsjek za pravne poslove i Odsjek za financije,

–           u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gospodarstvo ustrojavaju se Odsjek za društvene djelatnosti i Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove,

–           u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti ustrojavaju se Odsjek za graditeljstvo i Odsjek za komunalne djelatnosti.

 

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. ovog Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje sljedećih poslova:

–           Odsjek za pravne poslove obavlja poslove vezane uz unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Pakraca, mjesnu samoupravu, imovinsko-pravne poslove, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pakraca, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,

–           Odsjek za financije obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna, organizaciju i provedbu poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola, vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa, sastavljanje financijskih izvještaja, obračun i isplatu plaća i drugih naknada, vođenje financijskih i drugih evidencija imovine Grada, osiguranje imovine i djelatnika, naplatu prihoda Grada, zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada, poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika (u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik), druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,

–           Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove vezane uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove iz područja socijalne skrbi i zdravstva, poslove vezane za suradnju s civilnim sektorom, poslove iz područja zaštite i spašavanja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,

–           Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove obavlja poslove vezane uz razvoj gospodarske i turističke djelatnosti na razini Grada, pripremu, kandidiranje i provedbu projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove iz područja poljoprivrede, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,

–           Odsjek za graditeljstvo obavlja poslove vezane uz građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, obračun komunalnog doprinosa i drugih naknada iz svoje nadležnosti, izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje, poslove iz područja prostornog planiranja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost

–           Odsjek za komunalne djelatnosti obavlja poslove vezane uz razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada, zaštitu okoliša, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, uređenje prometa na području Grada, obračun komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti, provođenje komunalnog reda, tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

Članak 6.

 (1) Upravnim tijelom upravlja pročelnik, odnosno upravitelj vlastitog pogona.

(2) Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.

(3) Pročelnik, odnosno upravitelj vlastitog pogona, organizira i usklađuje rad upravnog tijela.

(4) Voditelj organizira i usklađuje rad unutarnje ustrojstvene jedinice.

(5) Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik, odnosno upravitelj vlastitog pogona odgovora gradonačelniku.

(6) Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovora pročelniku upravnog tijela.

(7) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona, do imenovanja pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona.

(8) U slučaju kraće odsutnosti pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika, odnosno upravitelja vlastitog pogona.

(9) U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

 (1) Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.

(2) Službenik i namještenik može biti primljen u službu i raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10, 125/14, 48/23 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.

(3) Posebni uvjet za prijam u službu i raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit.

(4) Osoba bez položenoga državnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.

(5) Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.

(6) U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe obavljanja privremenih poslova ili potrebe zamjene odsutnog službenika ili namještenika, obavljanje poslova se osigurava prijmom u službu na određeno vrijeme ili privremenim premještajem službenika ili namještenika u skladu sa zakonom. Kraće i povremeno obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje nije moguće osigurati privremenom popunom iz redova službenika i namještenika upravnih tijela Grada, može se osigurati putem studentskog servisa, ili putem ugovora o djelu, u skladu sa zakonom.

 

Članak 8.

 (1) Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Upravni odjel za pravne poslove i financije te Upravni odjel za poslove Grada.

(2) Gradonačelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijma u službu.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 9.

 (1) Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu, a nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

(2) Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

 

Članak 10.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela na prijedlog voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

 

Članak 11.

 (1) U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.

(2) Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

(3) Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice ili pročelnik.

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

Članak 12.

 (1) Tjedno radno vrijeme službenika i namještenika upravnih tijela Grada raspoređeno je u pet radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.

(2) Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.

(3) Iznimno od odredbe st. 2. ovoga članka službeniku ili namješteniku se zbog osobito opravdanog razloga može odobriti i drugačije dnevno radno vrijeme, ali koje ne može početi niti završiti 90 minuta od redovnog početka, odnosno kraja radnog vremena.

(4) Rješenje o odobrenju posebnog radnog vremena donosi pročelnik upravnog odjela, odnosno upravitelj vlastitog pogona, a na temelju pisanog zahtjeva službenika ili namještenika.

(5) Rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Pakraca raspoređuje se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati.

(6) Iznimno od odredbe st. 5. ovoga članka rad sa strankama za komunalnog redara određuje se utorkom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati, a četvrtkom od 10:00 do 13:00 sati.

(7) Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Grada Pakraca te na mrežnoj stranici Grada.

(8) Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana te se koristi u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

(9) Iznimno, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, upravitelj Vlastitog pogona može uz suglasnost gradonačelnika utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.

 

Članak 13.

Službenici i namještenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, Etičkom kodeksu gradske uprave Grada Pakraca, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 14.

 (1) Na zgradama u kojima djeluju gradska tijela ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ br. 34/02).

(2) Na vratima službenih prostorija ističu se natpisne pločice s nazivom tijela, imenom i prezimenom dužnosnika, odnosno s nazivom upravnog tijela, nazivom radnog mjesta, imenom i prezimenom te stručnom spremom službenika, odnosno namještenika, a sukladno nazivima radnih mjesta utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Članak 15.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe koji je smješten u predvorju sjedišta Grada, putem gradske mrežne stranice, odnosno na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

 

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

Članak 16.

Slučajevi lakih povreda službene dužnosti pored onih propisanih zakonom su:

– kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Pakraca,

– odavanje osobnih podataka zaštićenih zakonom, kao i povjerljivih i tajnih podataka do kojih je službenik ili namještenik došao u obavljanju svoje službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo,

– osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 9. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procjeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti,

– biti u vrijeme rada pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje.

Rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje, donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja ovog Pravilnika na snagu.

 

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/23).

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

1.   PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela

80
protokolarne aktivnosti, odnosi s javnošću i pravo na pristup informacijama 10
osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, prava ili politologije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

  

2.   VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU 

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja administrativne i protokolarne poslove te koordinira aktivnosti gradonačelnika vezane uz primanje stranaka i organiziranje sastanaka, izrađuje protokol prijema i boravka gostiju i uzvanika, poslovi odnosa s javnošću  i informiranja, sudjeluje u izradi programa prigodnih svečanosti u organizaciji Grada, brine o pravodobnom pozivanju uzvanika za prigodne manifestacije, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, izrada i provedba akata, programa i strategija iz samoupravnog djelokruga upravnoga tijela 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, prava, politologije ili novinarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

3.   STRUČNI SURADNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavljanje stručnih, administrativnih i ostalih poslova gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi prijepisa, vođenja zapisnika i uredskog poslovanja, priprema nacrte odluka i drugih akata iz svog djelokruga,  poslovi odnosa s javnošću  i informiranja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomije, prava, politologije ili javne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

4.   REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Gradskog vijeća, gradonačelnika te njihovih radnih tijela, poslovi prijema akata za upravna tijela Grada, pregledava i signira primljenu poštu i stavlja otisak prijemnog štambilja, zavodi akte u interne dostavne knjige, vodi urudžbeni zapisnik te registar običnog djelovodnika, vođenje zapisnika na sjednicama Vijeća, drugi poslovi iz područja uredskog poslovanja, sudjeluje u poslovima odnosa s javnošću i informiranja, upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom (stvaranje, čuvanje, obrada, pretvorba, zaštita, korištenje i izlučivanje dokumentarnog gradiva)

90

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

5.   REFERENT OPĆIH POSLOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
poslovi prijema i otpreme pošte, vođenje poštanskih knjiga i kontrola rada dostavljača, vodi brigu o čuvanju i uporabi pečata, daktilografski poslovi, vodi evidencije i administrativni poslovi  iz područja rada i radnih odnosa, poslovi arhiviranja odloženih predmeta, brine o rasporedu obveza gradonačelnika i ostalih dužnosnika, brine o prijemu stranaka i gostiju te obavlja poslove domaćice 80
sudjeluje u izradi programa prigodnih svečanosti u organizaciji Grada 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

6.   ADMINISTRATIVNI REFERENT

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja uredske poslove vezane uz prijem i otpremu akata, vođenje propisanih očevidnika iz uredskog poslovanja, po potrebi obavlja otpremu i dopremu pošte, pomaže u arhivi, pomaže pri umnožavanju, razvrstavanju i otpremi materijala, zaprima pismena i podneske stranaka, vrši prijem pošte, formira spise i dostavlja ih službenicima na rješavanje, obavlja poslove prijepisa, diktata i vodi zapisnike, vodi razne evidencije iz svog djelokruga 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, gimnazija, upravna ili ekonomska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

7.   PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

2.1. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE

8.   VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

  

9.   VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši savjetnik 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
praćenje zakona, drugih pravnih propisa i pravne prakse iz djelokruga rada upravnog tijela, analizira i predlaže mjere gradonačelniku i pročelniku, priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, pruža savjetodavnu pomoć u vezi rješavanja upravnih stvari, obveznih i stvarnopravnih odnosa, sudjeluje u izradi ugovora, obavlja savjetodavne i stručne poslove u vezi sa zaštitom interesa Grada na cjelokupnoj imovini, sredstvima i pravima koji s tog temelja proistječu, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje  nadležnosti 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava ili javne uprave, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

 

10. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
prati propise, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, obavlja potrebne radnje radi rješavanja imovinskopravnih poslova s nekretninama, vodi evidenciju nekretnina po namjeni u vlasništvu Grada, priprema nacrte ugovora te prati i analizira provođenje odredaba zaključenih ugovora iz svog djelokruga, vodi brigu o osiguranju gradske imovine, izrađuje nacrte općih akata u svezi upravljanja nekretninama, priprema natječaje za prodaju, najam ili zakup nekretnina 55
provodi javnu nabavu, obavlja administrativne i stručne poslove iz javne nabave za potrebe Grada 35
sudjeluje u izradi akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te komunalnog gospodarstva 5
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

2.2. ODSJEK ZA FINANCIJE

11.      VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, stručni poslovi iz domene financija, planiranje, izrada i praćenje izvršenja proračuna 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

  

12.      VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši savjetnik 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
izrađuje nacrte prijedloga općih i drugih akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, prati stanje u gospodarstvu, analizira i izrađuje planove razvoja, predlaže mjere i izrađuje potrebna izvješća, surađuje s tijelima uprave, gospodarstvenicima i drugim pravnim osobama, brine o zakonitosti pripreme, izradi i izvršavanju gradskog proračuna, izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna i proračunskih akata, sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata vezanih uz EU fondove i druge izvore financiranja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja

  

13.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SUSTAV RIZNICE, FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, uspostava, razvoj i upravljanje gradskom riznicom, uspostavlja sustav unutarnjih kontrola, zaprima obavijesti o nepravilnostima, poduzima radnje protiv nepravilnosti, koordinira svim aktivnostima vezano uz sustav unutarnjih kontrola i fiskalnu odgovornost, uspostavlja sustav upravljanja rizicima, kontrolira i nadzire djelovanje trgovačkih društava kojima je osnivač Grad 85
surađuje s upravnim tijelima, Ministarstvom financija i Uredom za državnu reviziju 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

14.      STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u pripremi nacrta akata iz domene financijskog poslovanja, planiranje, izrada i praćenje izvršenja proračuna, vodi knjigovodstvo proračuna, poslovi riznice, vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, izrađuje periodični i završni račun, kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, ispostavlja fakture, vrši kontrolu ostalih financijskih dokumenata, vrši likvidaciju cjelokupne materijalno-financijske dokumentacije, vrši mjesečno usklađivanje analitike sa sintetikom, vrši izradu analiza i financijskih planova, izrađuje sve potrebne financijske izvještaje mjerodavnim institucijama, vodi evidenciju osnovnih sredstava i imovine Grada 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomije, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

15.      REFERENT ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vodi knjigovodstvo proračuna, vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, izrađuje periodični i završni račun, kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, ispostavlja fakture, vrši kontrolu ostalih financijskih dokumenata, vrši likvidaciju cjelokupne materijalno-financijske dokumentacije, vrši mjesečno usklađivanje analitike sa sintetikom, izrađuje sve potrebne financijske izvještaje mjerodavnim institucijama, sudjeluje u pripremi nacrta akata iz domene financijskog poslovanja, vodi evidenciju osnovnih sredstava i imovine Grada 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

16.      REFERENT RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vrši obračun plaća i naknada te sastavlja potrebne liste i obrasce, vrši uplatu i isplatu preko blagajne, sastavlja dnevne blagajničke izvještaje, vodi analitičke kartice, izrađuje i sastavlja potrebne obrasce i evidencije iz svog djelokruga, surađuje s nadležnim Odsjekom pri obavljanju jednostavnijih stručnih poslova na području radnih odnosa, provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema dokumentaciju za prisilnu naplatu, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

  

17.      REFERENT ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
kontrolira račune i druge akte vezane za proračun, provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema i obrađuje podatke za prisilnu naplatu, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, stanju računa obveznika, naplati prihoda, bilance i prateće porezne evidencije, ispostavlja fakture, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

18.      PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

3.1. ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

19.      VODITELJ ODSJEKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, prati stanje te obavlja potrebne administrativne i stručne poslove iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja i civilne zaštite 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili humanističke struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

20. STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
prati propise i predlaže mjere za unapređenje potreba iz područja predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, sporta, zdravstva i tehničke kulture na području Grada, vodi evidencije, sastavlja izvješća te prati realizaciju proračunom planiranih prihoda i rashoda iz svog djelokruga, sudjeluje u koordinaciji i usmjeravanju rada mjesnih odbora, organizacija civilnog društva, ustanova predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja te ustanova u kulturi, vodi postupak vezan uz financiranje organizacija civilnog društva, sastavlja prijedlog javnih potreba, prati rad i realizaciju usvojenih programa udruga, obavlja poslove povezane s najmom stanova u vlasništvu Grada, sudjeluje u postupcima javne nabave 85
sudjeluje u organiziranju i provedbi gradskih manifestacija 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij prava ili ekonomije, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

3.2. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

21. VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima, vodi poslove vezane uz europske integracije i fondove, predlaže odluke i druge opće akte vezane uz unapređenje gospodarstva, EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje i organizira pripremu projekata koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU, vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za programe EU, vrši suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, prati razvoj projekta od početka do kraja, surađuje i koordinira aktivnosti s trg. društvima u vlasništvu Grada Pakraca 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
22.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi prijedloga odluka i drugih općih akata vezanih za unapređenje gospodarstva, EU i međunarodnu suradnju, prati natječaje i sudjeluje u pripremi projekata koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz fondova EU, stručni i administrativni poslovi vezani uz programe EU  i poslovi iz domene gospodarstva, vrši suradnju s međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, prati razvoj projekta od početka do kraja, obavlja poslove informiranja zainteresiranih subjekata vezano uz EU i nacionalne fondove 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

23.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
izrađuje nacrte odluka i drugih općih akata iz područja poljoprivrede, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, obavlja poslove vezane za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, surađuje sa poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima i drugim tijelima nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga, prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi i podnosi propisana izvješća, obavlja pripremne radnje za postupke zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, obavlja radnje u upravnom postupku iz djelokruga poljoprivrede, izrađuje prijedloge raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, prati naplatu zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i sastavlja opomene za plaćanje duga, predlaže mjere za prisilnu naplatu, obavlja savjetodavne i stručne poslove u vezi sa uzgojem drveća, cvijeća i ostalog bilja, te uređivanja i održavanja parkova i zelenih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

24.      VIŠI STRUČNI SURADNIK – POLJOPRIVREDNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
provodi nadzor, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama, o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama redovito izvještava nadležnu poljoprivrednu inspekciju, sudjeluje u izradi nacrta odluka i drugih općih akata iz područja poljoprivrede, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

4. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

25. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Glavni rukovoditelj 1.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovora za rad upravnog odjela, prati stanje iz djelokruga upravnog odjela te predlaže odgovarajuće mjere, prati propise i priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga, osigurava suradnju s ostalim upravnim odjelima, rješavanje i pomoć službenicima u najsloženijim predmetima iz djelokruga upravnog odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika i namještenika upravnog odjela 85
usklađuje rad u Odsjecima i provodi nadzor nad njihovim radom, osigurava suradnju s tijelima državne uprave i regionalne samouprave 15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost, najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu

4.1. ODSJEK ZA GRADITELJSTVO

26.      VODITELJ ODSJEKA ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture ili građevinarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

27.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti, provodi odluke i opće akte vezane uz navedena područja, poduzima mjere i radnje glede zaštite, sanacije i rekonstrukcija kulturno-spomeničke baštine, nadzire izgradnju kapitalnih objekata visokogradnje u vlasništvu Grada, predlaže i provodi programe kapitalne izgradnje, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije te predlaže  izmjene i dopune, predlaže mjere za urbanistički razvoj, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga, sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave, suradnja s izvođačima radova, kontrola izvođenja i preuzimanje završenih radova, surađuje na pripremi projekata za aplikacije za sredstva iz EU i nacionalnih natječaja 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture ili građevinarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

  

28.      STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
priprema nacrte odluka i drugih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje i energetske učinkovitosti, obavlja poslove vezane uz definiranje projektnih zadataka, izradu prijedloga troškovnika,  praćenje izrade projektne dokumentacije, kontrolu izrađene projektne dokumentacije, provođenje postupaka ishođenja akata iz područja građenja, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave, suradnja s izvođačima radova, kontrola izvođenja i preuzimanje završenih radova, sudjeluje u izradi nacrta programa građenja objekata komunalne infrastrukture te pripremi izvješća o izvršenju istih, prati propise iz područja prostornog uređenja i gradnje, te energetske učinkovitosti, priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju u svezi investicija kojima je Grad nositelj 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij arhitekture ili građevinarstva, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

29.      REFERENT ZA GRADITELJSTVO

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga, obavlja aktivnosti vezane za prikupljanje i ishodovanje  dokumentacije potrebne u pripremi i realizaciji projekata iz područja prostornog uređenja,  graditeljstva, komunalnih poslova, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, vodi potrebne administrativno-tehničke poslove vezane za Odsjek, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u području naplate komunalnog doprinosa, legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, vodi potrebne evidencije, obavlja poslove  u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

4.2. ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

30.      VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 1. 4.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Odsjeka, prati propise i sudjeluje u pripremi nacrta akata iz djelokruga Odsjeka, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, pomaže službenicima Odsjeka u radu na najsloženijim predmetima 80
suradnja s tijelima uprave, institucijama, građanima i organizacijama vezano uz djelokrug Odsjeka 10
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjem ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

31.      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
II. Viši stručni suradnik 6.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta odluka i općih akata iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te komunalnog gospodarstva, provodi odluke i opće akte vezane uz navedena područja, poduzima mjere i radnje glede izgradnje i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih objekata u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže  izmjene i dopune istih, vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz svoje nadležnosti, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga, ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

 

32. STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Stručni suradnik 8.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
sudjeluje u izradi nacrta i provođenju odluka i općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, a koji se  odnose na infrastrukturne građevine, nadzire provedbu programa  kapitalne izgradnje i održavanja infrastrukturnih građevina i surađuje sa sudionicima u gradnji kapitalnih građevina, predlaže i sudjeluje u izradi programa održavanja infrastrukturnih građevina te nadzire radove nad izvođenjem istih, prati provedbu prostorno-planske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na infrastrukturne građevine te predlaže  izmjene i dopune istih, vodi brigu o funkcionalno-tehničkom stanju infrastrukturnih građevina u vlasništvu Grada i poduzima mjere u svrhu očuvanja tehničke ispravnosti istih, obavlja periodične preglede nekretnina, vodi računa da su iste u funkcionalnom stanju, priprema informacije i druge stručne materijale te predlaže mjere za unapređenje stanja u području iz svog djelokruga 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, tehnologije prometa i transporta ili strojarstva, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

33.      REFERENT – KOMUNALNI REDAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda te ostalim predmetima iz nadležnosti komunalnog redarstva, nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

   

34. REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA KLASIFIKACIJSKI RANG
III. Referent 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja sve radnje u upravnom postupku do potpisivanja rješenja iz svog djelokruga, prikuplja, sređuje, evidentira i obavlja tehničku kontrolu i obradu podataka u području naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda, kao i ostalih gradskih pristojbi o čemu sastavlja periodična i godišnja izvješća 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

 

35.      DOMAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukuje centralnim grijanjem, održava i popravlja kućne instalacije, opremu i inventar, nadzire korištenje prostora za koji je zadužen, vodi brigu o održavanju službenih vozila 90
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema gimnazija, ekonomska, elektrotehnička ili građevinska struka
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno- tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

36.      SPREMAČ

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
održava čistoću u prostorijama Grada i drugim poslovnim prostorima Grada 95
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka 5
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno- tehničke poslove
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

5. VLASTITI POGON

37.      UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 3. 10.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Vlastitog pogona 70
utvrđuje plan i program rada te mjere za njihovu provedbu 10
podnosi izvješće o radu Vlastitog pogona 10
obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema građevinske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

 

38.      VOZAČ KAMIONA

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
upravlja teretnim vozilom za prijevoz različitog materijala i robe za potrebe poslova Vlastitog pogona 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, dozvola za upravljanje vozilima „C“ ili „C E“ kategorije
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

39.      RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

broj izvršitelja: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 11.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove utovara i istovara različitih materijala i tereta, iskopi, ravnanje tla, ostali srodni poslovi vezani uz uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i zemljišta 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

40.      VRTLAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 12.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za zanimanje vrtlar
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

41.      RADNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

broj izvršitelja: 6

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 12.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju objekata, javnih površina i nerazvrstanih cesta, obavlja poslove održavanja i rukovanja strojevima i opremom s kojima radi, obavlja pomoćno-tehničke poslove pri organizaciji gradskih manifestacija, obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

 

42.      POMOĆNI RADNIK

broj izvršitelja: 6

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju objekata, javnih površina i nerazvrstanih cesta, obavlja poslove održavanja opreme s kojom radi, obavlja pomoćno-tehničke poslove pri organizaciji gradskih manifestacija, obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 023-05/23-01/3
URBROJ: 2177-9-20/01-23-1
U Pakracu, 07. prosinca 2023.g.