Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donosi

 

ODLUKU
o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 

Članak 1.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

Tea Lokner,
– Željka Pejša Božić,
– Karlo Rek,
– Robert Ružička,
– Domagoj Ajman,
– Stipo Hodak,
– Jelena Hihlik.

 

Članak 2.

Mandat članova Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca traje četiri (4) godine.

 

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja (KLASA: 061-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/03-18-7).

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 061-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g.