Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 3/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD PAKRAC

 

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca, KLASA: 810-03/17-1/3, URBROJ: 2162-05/01-17-02, od 13. studenog 2017. godine; uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2017/2018. te o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2018/2019

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
 2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
 4. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 601-01/18-01/4

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/5

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
 2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka (LINK) i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/17-01/2

URBROJ: 2162-01/01-18-9

Pakrac, 16. listopada 2018.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije
 4. Vlado Eck
 5. Željka Pejša Božić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

   U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije.

 

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije
 4. Vlado Eck
 5. Željka Pejša Božić.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2018. do 30. 6. 2018.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/18-01/6

URBROJ: 2162-02/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 29. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) (u daljnjem tekstu. Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

 • Ovom odlukom započinje se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Program). Izrada Programa započela je donošenjem Odluke o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca“ od 09. travnja 2018. godine.
 • Postupak ocjene provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Grada Pakraca u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

 • Ciljevi koji se trebaju ostvariti Programom i programska polazišta su prije svega:
 • zakonske obveze temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18)
 • rješavanje zemljišta koje nema riješen pravni status raspolaganja, a nalazi se u mirnom posjedu
 • stavljanje u funkciju proizvodnje i obrađivanja ili neke druge namjene državnog poljoprivrednog zemljišta koje se do sada nije koristilo i predstavlja problem održavanja po pitanju neuređenosti tla, zakorovljenosti i ostalih problema, a koje izaziva zapušteno poljoprivredno zemljište davanjem u zakup, prodaju ili neki drugi oblik raspolaganja predviđen zakonom.

Članak 3.

 • Obuhvat Programa određen je administrativnim granicama područja grada Pakraca, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 • Program se planira u tekstualnom i grafičkom dijelu.

Članak 4.

 • Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno Zakonu, Uredbi i posebnim propisima iz područja iz kojeg se Program donosi, i to redoslijedom provedbe, kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 5.

 • Mišljenje da li je za program potrebno provesti postupak ocjene o prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13 i 15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

Članak 6.

 • U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će i tijela i osobe iz Priloga I. ove Odluke.

 

Članak 7.

 • Grad Pakrac će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Članak 8.

 • Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u ˝Službenom glasniku Grada Pakraca˝.

KLASA: 945-01/18-01/6

UR.BROJ: 2162-05/09-18-19

Pakrac, 28. rujna 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

PRILOG I.

POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene

 • Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik
 • Općina Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac
 • Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43451 Sirač
 • Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43500 Daruvar

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

Temeljem članka  51.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2017. GODINU

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 6/2014 g. – u daljem tekstu „Plan“.

Plan je zajednički  dokument  Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na  članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano   da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1.  Zakona.

Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave  donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2017.GODINI

1.        mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.o. Pakrac
sredstva Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2017. Ukupna vrijednost izvedenih radova 2017. g. – 10.886.808,82 kn
2.        mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o.
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PRovedba 2017.g  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017)
3.        mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, FZOEU, „Komunalac“ d.o.o.
Provedba 2017.g. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi pri završetku
4.        mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU
PROVEDBA 2017.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi pri završetku
5.        mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2017. G.
6.        mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoniPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2017.g. Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju PZ “ Pakrac I“
7.        mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac,  KD
sredstva
izvori sredstava „Komunalac“ d.o.o.
Provedba 2017. godine Nabavljena oprema:

Kontejner za tekstil – kom.2

8.        mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2017. g. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 5/2016);

Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2017);

9.        mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2016. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/2017) – dostavljen AZO;

 

10.     mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2017. g. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2016.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2017) – dostavljen JRS;

 

11.     mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva 7.500,00kn odnosno7.500,00kn Grad Pakrac
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika
Provedba 2017. g. Pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.do 2022. godine Grada Pakraca i Grada Lipika

Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka

 

12.     mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.g.
13.     mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.g
14.     mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2017.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba
15.     mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.G. Postupak u tijeku
16.     mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 1.350,00 kn
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.G. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

– naselje D. Obrijež, depresija prema Ploštinama;

 

KLASA: 351-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 23. veljače 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.