Zaključak, Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2024. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 17. sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2024. godinu.
 2. Plan iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 612-04/23-01/5
URBROJ: 2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Zaključak, Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2024. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 17. sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2024. godinu.
 2. Plan iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 612-05/23-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Zaključak, Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2022. godinu.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 17. sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2022. godinu.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-05/23-01/5
URBROJ: 2177-9-10/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijede Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana,  21. prosinca 2023. donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

U Odluci o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opdoj uporabi KLASA:931-

01/23-01/7, URBROJ:2177-9-40/01-23-6, od 27. lipnja 2023. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“

broj 3/23), u članku 1. tablice, točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Redni broj

Naziv komunalne infrastrukture

Vrsta komunalne infrastrukture

Katastarska općina

Katastarska čestica broj

1.

Pravoslavno groblje Kričke

Groblja i krematoriji

823

Kričke

2.

Pravoslavno Donji Grahovljani groblje

Groblja i krematoriji

2144

Grahovljani

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava,  odjel  za  katastar  nekretnina  Pakrac,  upisat  de na  nekretnini  iz  članka  1.  Ove  Odluke  u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u opdoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačida 18, Pakrac, OIB:79689915301.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: : 931-01/23-01/07
URBROJ: 2177-9-40/01-23-14
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,110/18, 32/20) članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.   Statuta Grada Pakraca („službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana, 21. prosinca  2023. donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Članak 1.

            U Odluci o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi KLASA:940-01/23-01/2, URBROJ:2177-9-40/01-23-2, od 07. rujna 2023. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/23), u članku 1. tablice, Točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Redni brojNaziv komunalne infrastruktureVrsta komunalne infrastruktureKatastarska čestica brojKatastarska općina
1.Rimokatoličko groblje Pakrac (mrtvačnica, Spomen obilježje poginulim braniteljima Zapadne Slavonije)Groblja i krematoriji14116Pakrac
2.Rimokatoličko groblje Pakrac (Spomen obilježje poginulim braniteljima Zapadne Slavonije)Groblja i krematoriji999Prekopakra

Članak 2.

            Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno knjižni odjel i Državna geodetska uprava, odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. Ove Odluke u

zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB:79689915301.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 943-01/23-01/38
URBROJ: 2177-9-40/01-23-3
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/23) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

 

I.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenog glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 406-01/23-01/42
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-1
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22; dalje u tekstu: Zakon), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23) , Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17.  sjednici održanoj 21. prosinca 2023.,  donosi

 

P R A V I L N I K
za provedbu postupaka jednostavne nabave

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba, usluga i radova za potrebe Grada Pakraca, a čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 eura bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manja od 66.360,00 eura bez PDV-a za radove (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).

Članak 2.

Grad Pakrac je naručitelj u smislu članka 6. stavka 1. točke 2. Zakona.

Članak 3.

Prilikom provođenja postupaka iz ovog Pravilnika, naručitelj je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i primjenu drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnica.

Članak 5.

Članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja, ako su znanja i vještine koje te osobe posjeduju od utjecaja za pripremu i provedbu pojedinog postupka jednostavne nabave.

Članak 6.

Zadaće povjerenstva su pripremiti i provesti postupak jednostavne nabave te dati prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju za odabir ponude.

Članak 7.

Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 8.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnica.

Članak 9.

Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 10.000,00 eura bez PDV-a te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 13.270,00 eura bez PDV-a, naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

Članak 10.

Narudžbenica iz članka 9. ovog Pravilnika mora sadržavati podatke o naručitelju, podatke o isporučitelju/izvođaču, redni broj narudžbenice, naziv robe/usIuge/radova uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupne cijene, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice.

Članak 11.

Ugovor iz članka 9. ovog Pravilnika mora sadržavati podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, ostalim pravima i obvezama ugovornih strana, potpis i pečat ugovornih strana, mjesto i datum sklapanja ugovora te ostale bitne sastojke sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 12.

Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 10.000,00 eura bez PDV-a, a manje od 26.540,00 eura bez PDV-a te nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 13.270,00 eura bez PDV-a, a manje od 66.360,00 eura bez PDV-a, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Članak 13.

Naručitelj može istodobno sa slanjem Poziva na dostavu ponuda, predmetni poziv objaviti na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 14.

Ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda objavljenog na internetskoj stranici Grada Pakraca uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Članak 15.

Iznimno, u slučaju žurnosti, zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, ukoliko na tržištu u trenutku provedbe postupka jednostavne nabave nema tri gospodarska subjekta koji mogu isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove koji su predmet nabave te ukoliko na upućeni ili objavljeni poziv ne pristigne niti jedna ponuda, naručitelj može iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti zatražiti dostavu ponuda od manjeg broja gospodarskih subjekata nego je to propisano člankom 12. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) i mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude.

Članak 17.

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu, odnosno od dana objave Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Grada Pakraca.

lznimno, rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 5 dana, u slučaju žurnosti, pod uvjetom da je kraći rok po ocjeni povjerenstva objektivno dovoljan za dostavu ponuda.

Članak 18.

Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 19.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se Zapisnik u koji se unose osnovni podaci o postupku, nazivu gospodarskih subjekata kojima je poslan Poziv na dostavu ponuda, broj zaprimljenih ponuda, naziv ponuditelja, cijene ponuda, rangiranje ponuda, prijedlog za sklapanje ugovora, uz obrazloženje te ostali bitni podaci potrebni za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 20.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Članak 21.

Grad Pakrac zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja

Članak 22.

Grad Pakrac vodi registar koji sadržava ugovore sklopljene temeljem ovog Pravilnika te evidenciju izdanih narudžbenica.

Registar ugovora te evidencija izdanih narudžbenica objavljuje se na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 406-01/23-01/21
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-4
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o određivanju cijene usluge punjenja električnih vozila

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine donijelo je:

 

O D L U K U
o određivanju cijene usluge punjenja električnih vozila

 

Članak 1.

            Ovom odlukom određuju se pravila i cjenik usluge punjenja električnih vozila na punionici električnih vozila koja se nalazi na području Grada Pakraca na adresi: Trg dr. Ivana Šretera.

Članak 2.

            Punionica električnih vozila na trgu dr. Ivana Šretera  je AC tipa sa 2 priključka snage (2×11 kW) ukupno 22 kW.

            Aktivacija punjenja i naplata omogućena je najmanje putem Internet i mobilne aplikacije Monta.

Članak 3.

Cjenik usluge punjenja:

Trajna registracija (Cijena prenesene energije)

0,35 €/kwh

2,64 kn/kwh

Nakon određenog vremena punjenja, aktivirat će se dodatna tarifa*

240 min

240 min

Vremenski period aktiviranja dodatne tarife

0:00-24:00 sati

0:00-24:00 sati

Cijena dodatne tarife za svaku sljedeću minutu nakon aktivacije dodatne tarife

0,07 €/kwh

0,53 kn/kwh

*Nakon isteka maksimalno dozvoljenog vremena punjenja, uz prenesenu energiju naplaćuje se i dodatna tarifa po minuti vremena u kojoj je vozilo spojeno na punionicu.

Dodatna tarifa će se aktivirati i u situaciji ako vozilo još nije napunjeno do kraja, a proteklo je određeno vrijeme punjenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 406-09/23-01/1
URBROJ: 2177-9-40/01-23-03
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o sufinanciranju troškova kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) na području Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 69. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17 i 32/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi sljedeću

O D L U K U
o sufinanciranju troškova kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Grad Pakrac će sufinancirati troškove kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) u vlasništvu fizičkih osoba (građana) s prebivalištem na području Grada Pakraca na način:
–           20 eura+PDV  po jednom postupku kastracije-sterilizacije.

Članak 2.

            Vlasnik životinje dužan je snositi preostali iznos do punog iznosa troška za pruženu uslugu.

Članak 3.

            Kastracija-sterilizacija mačaka (ženki) će se obavljati u Veterinarskoj stanici Pakrac d.o.o. s kojom će Grad Pakrac sklopiti ugovor o sufinanciranju do iznosa od ukupno 1000,00 eura+PDV  za 2024. godinu.

Članak 4.

            Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. će izvršiti sufinanciranu uslugu kastracije-sterilizacije samo na onim životinjama čiji vlasnici predoče Odobrenje sufinanciranja kastracije-sterilizacije na obrascu kojeg izdaje komunalni redar Grada Pakraca.

            Komunalni redar Grada Pakraca je dužan voditi evidenciju broja kastriranih-steriliziranih mačaka te voditi brigu da iznos sufinanciranja ne premaši iznos iz članka 3. Odluke.

            Svi ostali vlasnici životinja koji ne posjeduju Odobrenje plaćaju punu cijenu usluge.

            Obrazac Odobrenja kojim se potvrđuje pravo na sufinanciranje usluge kastracije-sterilizacije mačaka (ženki) nalazi se u prilogu ove Odluke.

Članak 5.

            Sredstva za sufinanciranje troškova kastracije-sterilizacije mačaka (ženki)  osigurana su u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu te će se sufinanciranje troškova vršiti do iskorištenja planiranih sredstava.

Članak 6.

            Veterinarska stanica će ispostavljati mjesečne fakture Gradu Pakracu  za izvršene usluge do 10.-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su usluge izvršene.

Članak 7.

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se komunalni redar Grada Pakraca.

Članak 8.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/23-01/59
URBROJ: 2177-9-40/01-23-03
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Temeljem članka članak 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/23)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21.12.2023. godine, donosi

 

   

OPĆI DIO – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

   
                 

Konto


Opis

Plan

Novi plan

Index 4/3

1

2

3

4

5

 

UKUPNO PRIHODI

9.071.917

10.457.244

115

6

Prihodi od poreza

8.905.193

10.306.694

116

    61

Prihodi od poreza

1.315.000

1.815.000

138

        611

Porez i prirez na dohodak

1.140.000

1.640.000

144

            6111

Porez i prirez na dohodak od nesam.rada

1.200.000

1.700.000

142

            6112

 

100.000

100.000

100

            6115

 

40.000

40.000

100

            6117

POVRAT POREZA I PRIREZA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI

-200.000

-200.000

100

        613

Porez na imovinu

150.000

150.000

100

            6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

            6134

Povremeni porezi na imovinu

150.000

150.000

100

        614

Porez na robu i usluge

25.000

25.000

100

            6142

Porez na promet

25.000

25.000

100

    63

Pomoći

5.363.159

6.249.912

117

        633

Pomoći iz proračuna

2.143.175

2.710.940

126

            6331

Tekuće pomoći iz proračuna

1.440.215

1.500.676

104

            6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

702.960

1.210.264

172

        634

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

520.150

662.405

127

            6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

472.150

612.985

130

            6342

KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

48.000

49.420

103

        635

Tek.pomoći izrav.-decentralizirane funkcije-JVP

17.500

20.500

117

            6351

 

17.500

20.500

117

        636

TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORIS.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN

36.337

36.337

100

            6361

TEKUĆE POMOĆI PRORAČ.KORIS.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN

12.067

12.067

100

            6362

KAPITALNE POM.PRORAČ.KORIS.KOJI IM NIJE NADLEŽAN

24.270

24.270

100

        638

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

2.645.997

2.819.730

107

            6381

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

519.210

497.258

96

            6382

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

2.126.787

2.322.472

109

    64

Prihodi od imovine

229.642

228.135

99

        641

Prihodi od financijske imovine

2.600

2.600

100

            6413

Kamate na sredstva po viđenju

100

100

100

            6414

Prihodi od zateznih kamata

2.500

2.500

100

        642

Prihodi od nefinancijske imovine

227.042

225.535

99

            6421

Naknade za koncesije

6.000

6.000

100

            6422

Prihodi od zakupa i iznajmlj.imovine

95.542

94.035

98

            6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

72.500

72.500

100

            6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

53.000

53.000

100

    65

Prihodi od administrativnih pristojbi

884.659

900.914

102

        651

Administrativne pristojbe

4.900

4.900

100

            6512

Gradske pristojbe i naknade

400

400

100

            6513

Ostale upravne pristojbe

3.000

3.000

100

            6514

Ostale pristojbe i naknade

1.500

1.500

100

        652

Prihodi po posebnim propisima

516.759

516.764

100

            6522

Prihodi vodnog gospodarstva

850

855

101

            6524

Doprinosi za šume

300.000

300.000

100

            6526

Ostali nespomenuti prihodi

215.909

215.909

100

        653

Komunalni doprinos

363.000

379.250

104

            6531

Komunalni doprinos

15.000

15.000

100

            6532

Komunalna naknada

348.000

364.250

105

    66

Ostali prihodi

31.465

31.465

100

        661

Prihodi od pruženih usluga

30.965

30.965

100

            6615

Prihodi od pruženih usluga

30.965

30.965

100

        663

Tekuće donacije

500

500

100

            6631

Tekuće donacije

500

500

100

    67

PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA

1.078.168

1.078.168

100

        671

PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA

1.078.168

1.078.168

100

            6711

PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA

1.066.871

1.066.871

100

            6712

PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINANC.RASH.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE

11.297

11.297

100

    68

OSTALE KAZNE

3.100

3.100

100

        681

OSTALE KAZNE

100

100

100

            6819

OSTALE KAZNE

100

100

100

        683

Ostali prihodi

3.000

3.000

100

            6831

Ostali prihodi

3.000

3.000

100

7

Prihodi od prodaje neproiz.imovine

150.724

134.550

89

    71

Prihodi od prodaje neproiz.imovine

47.024

21.050

45

        711

Prihodi od prodaje materijalne imovine

47.024

21.050

45

            7111

Zemljište

47.024

21.050

45

    72

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

103.700

113.500

109

        721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

102.700

112.500

110

            7211

Stambeni objekti

2.700

2.700

100

            7212

Poslovni objekti

100.000

109.800

110

        724

KNJIGE

1.000

1.000

100

            7241

KNJIGE

1.000

1.000

100

8

Povrat zajmova poduzetnika dugor.

16.000

16.000

100

    84

Zajam za povrat poreza po godišnjoj prijavi

16.000

16.000

100

        847

Zajam za povrat poreza po godišnjoj prijavi

16.000

16.000

100

            8471

 

16.000

16.000

100

                 

 

   

OPĆI DIO – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

   
                 

Konto


Opis

Plan

Novi plan

Index 4/3

1

2

3

4

5

 

UKUPNO RASHODI

9.071.917

10.210.269

113

3

Rashodi za zaposlene

5.843.837

5.745.337

98

    31

Rashodi za zaposlene

1.663.137

1.729.519

104

        311

Plaće

1.331.165

1.392.001

105

            3111

Plaće za redovan rad

1.331.165

1.392.001

105

        312

Ostali rashodi za zaposlene

112.493

117.639

105

            3121

Ostali rashodi za zaposlene

112.493

117.639

105

        313

Doprinosi na plaće

219.479

219.879

100

            3132

Doprinosi za zdravstveno

219.479

219.879

100

    32

Materijalni rashodi

1.717.166

1.923.463

112

        321

Naknade troškova zaposlenima

80.157

71.654

89

            3211

Službena putovanja

12.074

4.447

37

            3212

Naknade za prijevoz

56.580

55.704

98

            3213

Stručno usavršavnje uposlenih

8.671

6.671

77

            3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

2.832

4.832

171

        322

Rashodi za materijal i energiju

432.120

450.886

104

            3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

50.008

65.974

132

            3222

Materijal i sirovine

94.404

92.254

98

            3223

Energija

243.894

255.294

105

            3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

33.869

27.419

81

            3225

Sitan inventar i auto gume

7.885

7.885

100

            3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

2.060

2.060

100

        323

Rashodi za usluge

1.027.202

1.178.623

115

            3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

58.292

65.792

113

            3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

483.547

578.386

120

            3233

Usluge promidžbe i informiranja

117.083

132.028

113

            3234

Komunalne usluge

97.023

85.966

89

            3235

Zakupnine  i najamnine

22.202

26.622

120

            3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

7.185

7.185

100

            3237

Intelektualne i osobne usluge.

170.661

200.765

118

            3238

Računalne usluge

13.627

15.627

115

            3239

Ostale usluge

57.582

66.252

115

        324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.100

1.800

164

            3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.100

1.800

164

        329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

176.587

220.500

125

            3291

Naknade za rad predstav.tijela

15.195

15.195

100

            3292

Premije osiguranja

14.322

15.389

107

            3293

Reprezentacija

37.275

39.039

105

            3294

Članarine

3.420

3.420

100

            3295

PRISTOJBE I NAKNADE

20.221

22.721

112

            3296

 

200

200

100

            3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

85.954

124.536

145

    34

Financijski rashodi

15.808

17.649

112

        342

Kamate na primljene zajmove

200

1.300

650

            3423

Kamate – izvan javnog sektora

200

1.300

650

        343

Bankarske usluge

15.608

16.349

105

            3431

Bankarske usluge

7.732

8.277

107

            3433

Zatezne kamate

25

21

84

            3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

7.851

8.051

103

    35

Subvencije

51.668

53.000

103

        351

Subvencije trg.druš.u javnom sektoru

31.760

50.000

157

            3512

Subvencije-trg.društva u jav.sektoru

31.760

50.000

157

        352

Subvencije trg.druš.izvan jav.sektora

19.908

3.000

15

            3522

Subvencije trg.druš.izvan j.sektora

19.908

3.000

15

    36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

1.235.084

1.127.078

91

        363

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

210.306

102.300

49

            3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

24.236

47.200

195

            3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

186.070

55.100

30

        366

KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORIS.ISTOG PRORAČUNA

11.000

11.000

100

            3662

KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORIS.ISTOG PRORAČUNA

11.000

11.000

100

        368

Tekuć. pomoći prij. EU – Masl. isp. želje – UP.02.2.2.08.0045 (p)

1.013.778

1.013.778

100

            3681

 

183.778

183.778

100

            3682

 

830.000

830.000

100

    37

Naknade građanima i kućanstvima

283.767

255.217

90

        372

Ostale naknade

283.767

255.217

90

            3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

241.217

227.717

94

            3722

Naknade građ. i kuć. u naravi

42.550

27.500

65

    38

Ostali rashodi

877.207

639.411

73

        381

Tekuće donacije

412.046

408.996

99

            3811

Tekuće donacije u novcu

399.046

395.996

99

            3813

 

13.000

13.000

100

        382

Kapitalne donacije

33.395

77.395

232

            3821

Kapitalne donacije neprofitnim organiz.

33.395

77.395

232

        383

NAKANDE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

7.155

30.170

422

            3831

NAKANDE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

4.500

27.515

611

            3834

 

2.655

2.655

100

        386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

424.611

122.850

29

            3861

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

348.250

6.700

2

            3863

 

76.361

116.150

152

4

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

3.212.080

4.448.932

139

    41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

127.816

171.144

134

        411

Materijalna imovina prirodna bogatstva

107.972

81.300

75

            4111

Zemljišta

80.972

60.500

75

            4113

Ostala prirodna materijalna imovina

27.000

20.800

77

        412

OSTALA PRAVA

19.844

89.844

453

            4124

OSTALA PRAVA

19.844

89.844

453

    42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

2.295.954

3.666.278

160

        421

Građevinski objekti

1.420.024

2.474.332

174

            4212

Poslovni objekti

984.982

1.258.132

128

            4213

Ceste i slični objekti

267.300

121.000

45

            4214

Ostali građevinski objekti

167.742

1.095.200

653

        422

Postrojenja i oprema

424.078

718.394

169

            4221

Uredska oprema i namještaj

29.527

31.527

107

            4222

Komunikacijska oprema

5.714

5.714

100

            4223

Oprema za održavanje i zaštitu

2.500

2.000

80

            4225

 

1.327

1.327

100

            4226

SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA

5.000

5.000

100

            4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

380.010

672.826

177

        423

Prijevozna sredstva

29.000

29.000

100

            4231

Prijevozna sreedstva

29.000

29.000

100

        424

KNJIGE

13.652

13.652

100

            4241

KNJIGE

13.652

13.652

100

        426

Nematerijalna proizvedena imovina

409.200

430.900

105

            4262

Ulaganja u računalne programe

13.200

43.200

327

            4263

UMJETNIČKA,LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA

76.000

66.000

87

            4264

 

320.000

321.700

101

    45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

788.310

611.510

78

        451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

721.810

581.510

81

            4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

721.810

581.510

81

        452

DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

66.500

30.000

45

            4521

DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

66.500

30.000

45

5

Izdaci za dane zajmove

16.000

16.000

100

    54

Izdaci za otplatu glavnice pri.zajmova

16.000

16.000

100

        547

Povrat kratkoročnog zajma od države POZ.649

16.000

16.000

100

            5471

 

16.000

16.000

100

                 

 

   

OPĆI DIO – RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

   

 

                 

 

Funkcija


Opis

Plan

Novi plan

Index 4/3

 

1

2

3

4

5

 

 

UKUPNO RASHODI

9.071.917

10.210.269

113

 

   01

Opće javne usluge

1.010.279

1.127.432

112

 

       011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

120.247

129.189

107

 

           0111

Izvršna i zakonodavna tijela

65.709

67.259

102

 

           0112

Financijski i fiskalni poslovi

54.538

61.930

114

 

       013

Opće usluge

658.273

750.184

114

 

           0131

Opće usluge vezane uz službenike

658.273

713.584

108

 

           0133

Ostale opće usluge

36.600

 

       016

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

231.759

248.059

107

 

           0160

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

231.759

248.059

107

 

   03

Javni red i sigurnost

138.273

185.620

134

 

       032

Usluge protupožarne zaštite

136.680

184.027

135

 

           0320

Usluge protupožarne zaštite

136.680

184.027

135

 

       036

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

1.593

1.593

100

 

           0360

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

1.593

1.593

100

 

   04

Ekonomski poslovi

1.441.374

1.250.899

87

 

       042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

61.065

58.399

96

 

           0421

Poljoprivreda

53.556

52.375

98

 

           0423

Ribarstvo i lov

7.509

6.024

80

 

       045

Promet

1.173.040

981.950

84

 

           0451

Cestovi promet

1.173.040

981.950

84

 

       047

Ostale industrije

38.500

31.000

81

 

           0473

Turizam

38.500

31.000

81

 

       049

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

168.769

179.550

106

 

           0490

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

168.769

179.550

106

 

   05

Zaštita okoliša

341.800

125.305

37

 

       051

Gospodarenje otpadom

105.575

31.150

30

 

           0510

Gospodarenje otpadom

105.575

31.150

30

 

       052

Gospodarenje otpadnim vodama

204.370

60.600

30

 

           0520

Gospodarenje otpadnim vodama

204.370

60.600

30

 

       054

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

1.700

 

           0540

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

1.700

 

       056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

31.855

31.855

100

 

           0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

31.855

31.855

100

 

   06

Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

645.626

1.276.774

198

 

       061

Razvoj stanovanja

20.618

14.000

68

 

           0610

Razvoj stanovanja

20.618

14.000

68

 

       062

Razvoj zajednice

54.618

57.794

106

 

           0620

Razvoj zajednice

54.618

57.794

106

 

       063

Opskrba vodom

266.850

1.001.100

375

 

           0630

Opskrba vodom

266.850

1.001.100

375

 

       064

Ulična rasvjeta

240.880

173.180

72

 

           0640

Ulična rasvjeta

240.880

173.180

72

 

       066

Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

62.660

30.700

49

 

           0660

Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

62.660

30.700

49

 

   07

Zdravstvo

58.100

37.320

64

 

       072

Služba za vanjske pacijente

15.000

15.000

100

 

           0721

OPće medicinske usluge

15.000

15.000

100

 

       076

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

43.100

22.320

52

 

           0760

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

43.100

22.320

52

 

   08

Rekreacija, kultura i religija

3.749.308

4.409.227

118

 

       081

Službe rekreacije i sporta

491.632

555.592

113

 

           0810

Službe rekreacije i sporta

491.632

555.592

113

 

       082

Službe kulture

2.944.583

3.559.616

121

 

           0820

Službe kulture

2.944.583

3.559.616

121

 

       083

Službe emitiranja i izdavanja

57.808

76.048

132

 

           0830

Službe emitiranja i izdavanja

57.808

76.048

132

 

       084

Religijske i druge službe zajednice

20.536

22.536

110

 

           0840

Religijske i druge službe zajednice

20.536

22.536

110

 

       086

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

234.749

195.435

83

 

           0860

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

234.749

195.435

83

 

   09

Obrazovanje

1.283.063

1.381.600

108

 

       091

Predškolsko i osnovno obrazovanje

1.074.421

1.208.033

112

 

           0911

Predškolsko obrazovanje

1.023.986

1.157.598

113

 

           0912

Osnovno obrazovanje

50.435

50.435

100

 

       094

Visoka naobrazba

187.350

154.000

82

 

           0941

Prvi stupanj visoke naobrazbe

187.350

154.000

82

 

       095

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

21.292

19.567

92

 

           0950

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

21.292

19.567

92

 

   10

Socijalna zaštita

404.094

416.092

103

 

       102

Starost

202.277

188.825

93

 

           1020

Starost

202.277

188.825

93

 

       104

Obitelj i djeca

118.500

119.000

100

 

           1040

Obitelj i djeca

118.500

119.000

100

 

       106

Stanovanje

62.550

42.800

68

 

           1060

Stanovanje

62.550

42.800

68

 

       109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

20.767

65.467

315

 

           1090

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

20.767

65.467

315

 

   

OPĆI DIO – PO IZVORIMA FINANCIRANJA

   

 

                 

Izvor


Opis

Plan

Novi plan

Index 4/3

 

1

2

3

4

5

 

 

UKUPNO PRIHODI

9.071.917

10.457.244

115

 

     1

Opći prihodi i primici

3.798.418

4.298.418

113

 

          11

Opći prihodi i primici

2.514.918

3.014.918

120

 

          111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

1.283.500

1.283.500

100

 

     3

Vlastiti prihodi

206.759

206.759

100

 

          31

Vlastiti prihodi

206.759

206.759

100

 

     4

Prihodi za posebne namjene

1.251.057

1.432.165

114

 

          42

Prihodi od spomeničke rente

100

100

100

 

          431

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

763.500

929.860

122

 

          432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

384.100

400.350

104

 

          434

VODNI DOPRINOS

850

855

101

 

          435

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

52.507

51.000

97

 

          437

PRODAJA STAM.OBJEK.TEM.ZAK.O POTPOMOG.PODRUČJIMA

50.000

50.000

100

 

     5

Pomoći

3.648.459

4.368.852

120

 

          52

Ostale pomoći i darovnice

176.161

179.161

102

 

          520

POMOĆI- MUP

 

          522

POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI

73.060

53.060

73

 

          523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

75.406

105.990

141

 

          524

OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOŠLJAVANJA

39.650

14.125

36

 

          525

OSTALE POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

106.580

108.000

101

 

          526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

539.280

1.016.000

188

 

          527

POMOĆI-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

20.800

20.800

100

 

          528

POMOĆI- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

4.000

4.000

100

 

          529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

44.805

105.266

235

 

          56

Fondovi EU-eu fond za reg.razv.-Medicinski centar za edukacije

148.350

97.750

66

 

          561

Europski socijalni fond-PROJEKT ZAŽELI

200.277

176.325

88

 

          563

Eur.fond za reg.razvoj (ERDF)-SVIJET GRAŠEVINE

2.144.440

2.410.725

112

 

          566

MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE i SRETNO DJETINJSTVO U MASLAČKU

50.700

52.700

104

 

          567

ESIF-EUROPSKI STRUK.I INVEST.FONDOVI-DVORANA

24.950

24.950

100

 

     6

Donacije

500

500

100

 

          61

Donacije

500

500

100

 

     7

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade od osiguranja

150.724

134.550

89

 

          712

ZEMLJIŠTA

7.024

7.350

105

 

          713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

24.900

134.700

541

 

          714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

117.800

-8.500

-7

 

          717

PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA

1.000

1.000

100

 

     8

Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja

16.000

16.000

100

 

          81

Namjenski primici od zaduživanja

16.000

16.000

100

 

   

OPĆI DIO – PO IZVORIMA FINANCIRANJA

   

 

                 

 

Izvor


Opis

Plan

Novi plan

Index 4/3

 

1

2

3

4

5

 

 

UKUPNO RASHODI

9.071.917

10.210.269

113

 

     1

Opći prihodi i primici

4.165.565

4.872.545

117

 

          11

Opći prihodi i primici

2.319.625

2.883.713

124

 

          111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

1.845.940

1.988.832

108

 

     3

Vlastiti prihodi

236.990

237.690

100

 

          31

Vlastiti prihodi

236.990

237.690

100

 

     4

Prihodi za posebne namjene

1.289.274

982.531

76

 

          42

Prihodi od spomeničke rente

66

66

100

 

          431

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

848.300

566.360

67

 

          432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

385.170

364.250

95

 

          434

VODNI DOPRINOS

855

855

100

 

          435

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

54.883

51.000

93

 

     5

Pomoći

3.224.444

3.967.953

123

 

          52

Ostale pomoći i darovnice

50.550

20.500

41

 

          522

POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI

20.000

 

          523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

96.965

101.045

104

 

          524

OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOŠLJAVANJA

39.650

14.125

36

 

          525

OSTALE POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

49.410

50.720

103

 

          526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

79.000

943.000

1.194

 

          527

POMOĆI-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

39.000

20.800

53

 

          529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

57.620

80.266

139

 

          56

Fondovi EU-eu fond za reg.razv.-Medicinski centar za edukacije

130.550

97.750

75

 

          561

Europski socijalni fond-PROJEKT ZAŽELI

200.277

176.325

88

 

          563

Eur.fond za reg.razvoj (ERDF)-SVIJET GRAŠEVINE

2.410.722

2.410.722

100

 

          566

MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE i SRETNO DJETINJSTVO U MASLAČKU

50.700

52.700

104

 

     7

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade od osiguranja

155.644

133.550

86

 

          712

ZEMLJIŠTA

4.648

7.350

158

 

          713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

24.200

112.500

465

 

          714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

126.796

13.700

11

 

     8

Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja

16.000

 

          81

Namjenski primici od zaduživanja

16.000

 

   

POSEBNI DIO – ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

   

 

                 

 

Pozicija


Opis

Plan

Novi plan

Index 4/3

 

1

2

3

4

5

 

RAZDJEL 001

GRADSKO VIJEĆE

323.803

361.243

112

 

   GLAVA 00101

GRADSKO VIJEĆE

323.803

361.243

112

 

RAZDJEL 002

GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

351.431

435.245

124

 

   GLAVA 00201

GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

351.431

435.245

124

 

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

5.118.387

5.890.596

115

 

   GLAVA 00301

POSLOVI ODJELA

118.579

165.954

140

 

   GLAVA 00302

JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

1.283.063

1.381.600

108

 

   GLAVA 00303

PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

3.018.346

3.645.465

121

 

   GLAVA 00304

PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

204.705

212.665

104

 

   GLAVA 00305

JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU

58.100

37.320

64

 

   GLAVA 00306

PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

435.594

447.592

103

 

RAZDJEL 004

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

581.153

643.842

111

 

   GLAVA 00401

POSLOVI ODJELA

146.846

141.173

96

 

   GLAVA 00402

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

138.273

185.620

134

 

   GLAVA 00403

GOSPODARSTVO

296.034

317.049

107

 

RAZDJEL 005

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

2.697.143

2.879.343

107

 

   GLAVA 00501

POSLOVI ODJELA

136.388

139.906

103

 

   GLAVA 00502

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

766.575

750.062

98

 

   GLAVA 00503

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.794.180

1.989.375

111

 

 

UKUPNO

9.071.917

10.210.269

113

 

                                     

 

     

POSEBNI DIO – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

   

Stranica:  1

                     


Pozicija


Opis


Funkcija

Izvorni plan
ili rebalans
2023.

Tekući plan
2023.

Izvršenje
1 – 12/2023.

Index %
6/4

1

2

3

4

5

6

7

RAZDJEL 001

GRADSKO VIJEĆE

 

323.803,00

361.243,00

275.641,54

85,13

GLAVA 00101

GRADSKO VIJEĆE

 

323.803,00

361.243,00

275.641,54

85,13

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

462.423,66

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

135.130,12

      Izvor 42

Prihodi od spomeničke rente

 

66,00

      Izvor 434

VODNI DOPRINOS

 

265,00

      Izvor 528

POMOĆI- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

 

1.559,76

PROGRAM 1010

Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršn

 

238.528,00

257.328,00

197.476,01

82,79

   Akt A101001

Predstavničko tijelo

0111

25.515,00

25.515,00

10.311,06

40,41

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

25.515,00

25.515,00

10.311,06

40,41

         32

Materijalni rashodi

 

25.515,00

25.515,00

10.311,06

40,41

              3291

Naknade za rad predstav.tijela

 

8.896,74

              3294

Članarine

 

1.414,32

   Akt A101002

Gradski savjet mladih i Dječje gradsko vijeće

0111

2.145,00

2.145,00

65,41

3,05

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

2.145,00

2.145,00

65,41

3,05

         32

Materijalni rashodi

 

2.145,00

2.145,00

65,41

3,05

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

65,41

   Akt A101003

Upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

0160

134.330,00

146.330,00

128.514,56

95,67

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

85.065,00

97.065,00

108.375,72

127,40

         32

Materijalni rashodi

 

84.065,00

96.065,00

97.757,90

116,29

              3222

Materijal i sirovine

 

725,89

              3223

Energija

 

84.530,60

              3234

Komunalne usluge

 

9.224,98

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

690,63

              3239

Ostale usluge

 

2.585,80

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

1.000,00

1.000,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

10.617,82

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

10.617,82

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

49.000,00

49.000,00

18.579,08

37,92

         32

Materijalni rashodi

 

10.000,00

10.000,00

6.224,33

62,24

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

4.471,36

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.752,97

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

29.000,00

29.000,00

5.173,51

17,84

              4221

Uredska oprema i namještaj

 

4.178,83

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

994,68

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

10.000,00

10.000,00

7.181,24

71,81

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

7.181,24

      Izvor 434

VODNI DOPRINOS

 

265,00

265,00

         32

Materijalni rashodi

 

265,00

265,00

      Izvor 528

POMOĆI- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

 

1.559,76

         32

Materijalni rashodi

 

1.559,76

              3223

Energija

 

1.230,97

              3234

Komunalne usluge

 

328,79

   Akt A101004

Pokroviteljstva i tekuća zaliha proračuna

0160

26.000,00

26.000,00

12.396,72

47,68

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

26.000,00

26.000,00

12.396,72

47,68

         38

Ostali rashodi

 

26.000,00

26.000,00

12.396,72

47,68

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

12.396,72

   Akt A101005

Dan Grada Pakraca

0160

33.705,00

34.505,00

34.473,87

102,28

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

11.185,00

11.185,00

11.180,84

99,96

         32

Materijalni rashodi

 

11.185,00

11.185,00

11.180,84

99,96

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

397,99

              3293

Reprezentacija

 

10.118,60

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

664,25

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

22.520,00

23.320,00

23.293,03

103,43

         32

Materijalni rashodi

 

22.520,00

23.320,00

23.293,03

103,43

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

2.259,38

              3239

Ostale usluge

 

2.425,50

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

18.608,15

   Akt A101006

Sjećanje na Domovinski rat

0160

16.333,00

22.333,00

11.714,39

71,72

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

6.245,00

8.245,00

6.029,61

96,55

         32

Materijalni rashodi

 

6.245,00

8.245,00

6.029,61

96,55

              3293

Reprezentacija

 

2.745,14

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.284,47

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

10.088,00

14.088,00

5.684,78

56,35

         32

Materijalni rashodi

 

10.088,00

14.088,00

5.684,78

56,35

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

125,00

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

4.973,00

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

586,78

   Akt A101007

Izrada monografije “Pakrac u Domovinskom ratu”

0160

500,00

500,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

500,00

500,00

         32

Materijalni rashodi

 

500,00

500,00

PROGRAM 1020

Informiranje građana

 

57.808,00

76.048,00

60.002,21

103,80

   Akt A102001

Internet stranice Grada Pakraca

0830

3.650,00

3.650,00

3.245,91

88,93

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

3.650,00

3.650,00

3.245,91

88,93

         32

Materijalni rashodi

 

3.650,00

3.650,00

3.245,91

88,93

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

3.245,91

   Akt A102002

Informiranje putem tiska

0830

31.860,00

50.100,00

40.586,64

127,39

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

31.860,00

50.100,00

40.586,64

127,39

         35

Subvencije

 

31.760,00

50.000,00

40.586,64

127,79

              3512

Subvencije-trg.društva u jav.sektoru

 

40.586,64

         38

Ostali rashodi

 

100,00

100,00

   Akt A102003

Informiranje putem radija, televizije i ostalih elektronskih

0830

22.298,00

22.298,00

16.169,66

72,52

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

22.298,00

22.298,00

16.169,66

72,52

         32

Materijalni rashodi

 

22.298,00

22.298,00

16.169,66

72,52

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

16.169,66

PROGRAM 1030

Rad političkih stranaka

 

3.584,00

3.584,00

2.687,64

74,99

   Akt A103001

Osnovne funkcije političkih stranaka

0111

3.584,00

3.584,00

2.687,64

74,99

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

3.584,00

3.584,00

2.687,64

74,99

         38

Ostali rashodi

 

3.584,00

3.584,00

2.687,64

74,99

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

2.687,64

PROGRAM 1040

Vijeće češke nacionalne manjine

 

664,00

664,00

664,00

100,00

   Akt A104001

Redovan rad vijeća nacionalnih manjina

0840

664,00

664,00

664,00

100,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

664,00

664,00

664,00

100,00

         32

Materijalni rashodi

 

630,00

630,00

         34

Financijski rashodi

 

34,00

34,00

         38

Ostali rashodi

 

664,00

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

664,00

PROGRAM 1050

Vijeće talijanske nacionalne manjine

 

664,00

664,00

664,00

100,00

   Akt A105001

Redovan rad vijeća nacionalnih manjina

0840

664,00

664,00

664,00

100,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

664,00

664,00

664,00

100,00

         32

Materijalni rashodi

 

630,00

630,00

         34

Financijski rashodi

 

34,00

34,00

         38

Ostali rashodi

 

664,00

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

664,00

PROGRAM 1060

Vijeće srpske nacionalne manjine

 

664,00

664,00

664,00

100,00

   Akt A106001

Redovan rad vijeća nacionalnih manjina

0840

664,00

664,00

664,00

100,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

664,00

664,00

664,00

100,00

         32

Materijalni rashodi

 

630,00

630,00

         34

Financijski rashodi

 

34,00

34,00

         38

Ostali rashodi

 

664,00

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

664,00

PROGRAM 1070

Rad mjesnih odbora

 

12.891,00

12.891,00

4.128,43

32,03

   Akt A107001

Održavanje zgrada za redovno korištenje

0160

7.449,00

7.449,00

3.539,20

47,51

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

7.449,00

7.449,00

3.539,20

47,51

         32

Materijalni rashodi

 

7.449,00

7.449,00

3.539,20

47,51

              3223

Energija

 

202,73

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

3.142,73

              3234

Komunalne usluge

 

193,74

   Akt K107001

Nabava poslovnih zgrada za rad mjesnih odbora

0160

5.442,00

5.442,00

589,23

10,83

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

5.376,00

5.376,00

589,23

10,96

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

66,00

66,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

5.310,00

5.310,00

589,23

11,10

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

589,23

      Izvor 42

Prihodi od spomeničke rente

 

66,00

66,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

66,00

66,00

PROGRAM 1080

Izbori na razini Grada Pakraca

 

9.000,00

9.400,00

9.355,25

103,95

   Akt A108001

Provedba izbora

0111

9.000,00

9.400,00

9.355,25

103,95

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

9.000,00

9.400,00

9.355,25

103,95

         32

Materijalni rashodi

 

9.000,00

9.400,00

9.355,25

103,95

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

9.355,25

RAZDJEL 002

GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

 

351.431,00

435.245,00

268.114,79

76,29

GLAVA 00201

GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADA

 

351.431,00

435.245,00

268.114,79

76,29

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

521.513,68

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

62.218,74

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

34.477,89

      Izvor 434

VODNI DOPRINOS

 

1.335,48

PROGRAM 2010

Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela

 

25.465,00

26.615,00

25.682,58

100,85

   Akt A201001

Izvršna tijela – GRADONAČELNIK I ZAMJENICI

0111

25.465,00

26.615,00

25.682,58

100,85

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

25.465,00

26.615,00

25.682,58

100,85

         31

Rashodi za zaposlene

 

24.465,00

25.615,00

25.169,83

102,88

              3111

Plaće za redovan rad

 

21.605,02

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

3.564,81

         32

Materijalni rashodi

 

1.000,00

1.000,00

512,75

51,28

              3212

Naknade za prijevoz

 

512,75

PROGRAM 2020

Redovna djelatnost

 

325.966,00

408.630,00

242.432,21

74,37

   Akt A202001

Administracija i upravljanje – POSLOVI GRADA

0131

272.866,00

316.930,00

233.213,47

85,47

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

251.944,00

295.308,00

218.322,10

86,66

         31

Rashodi za zaposlene

 

63.340,00

68.304,00

66.230,64

104,56

              3111

Plaće za redovan rad

 

53.439,82

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

3.973,27

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

8.817,55

         32

Materijalni rashodi

 

188.604,00

227.004,00

152.091,46

80,64

              3211

Službena putovanja

 

1.213,75

              3212

Naknade za prijevoz

 

1.249,66

              3213

Stručno usavršavnje uposlenih

 

2.392,27

              3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

179,82

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

8.202,47

              3222

Materijal i sirovine

 

201,32

              3223

Energija

 

8.116,89

              3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

 

1.704,68

              3225

Sitan inventar i auto gume

 

3.363,04

              3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

 

128,03

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

19.524,96

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

9.490,01

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

7.357,70

              3234

Komunalne usluge

 

834,33

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

1.680,20

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

15.722,56

              3238

Računalne usluge

 

9.788,07

              3239

Ostale usluge

 

14.021,71

              3292

Premije osiguranja

 

8.718,54

              3293

Reprezentacija

 

6.878,43

              3295

PRISTOJBE I NAKNADE

 

15.388,82

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

15.934,20

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

20.332,00

21.032,00

14.145,89

69,57

         32

Materijalni rashodi

 

20.332,00

21.032,00

14.145,89

69,57

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

2.977,92

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

9.906,39

              3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

1.261,58

      Izvor 434

VODNI DOPRINOS

 

590,00

590,00

745,48

126,35

         32

Materijalni rashodi

 

590,00

590,00

745,48

126,35

              3295

PRISTOJBE I NAKNADE

 

745,48

   Akt K202001

Nabava nefinancijske imovine za redovan rad upravnih odjela

0131

53.100,00

55.100,00

9.218,74

17,36

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

100,00

100,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

100,00

100,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

53.000,00

55.000,00

9.218,74

17,39

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

50.000,00

52.000,00

9.218,74

18,44

              4221

Uredska oprema i namještaj

 

2.843,49

              4222

Komunikacijska oprema

 

194,70

              4223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

471,65

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

5.708,90

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

3.000,00

3.000,00

   Akt K202002

Kapitalni projekt: Pametna i održiva rješenja i usluge

0133

36.600,00

36.600,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

7.320,00

7.320,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

7.320,00

7.320,00

      Izvor 525

OSTALE POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 

29.280,00

29.280,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

29.280,00

29.280,00

RAZDJEL 003

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 

5.118.387,00

5.890.596,00

4.185.510,04

81,77

GLAVA 00301

POSLOVI ODJELA

 

118.579,00

165.954,00

152.830,89

128,89

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

268.403,89

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

3.006,00

PROGRAM 3010

Redovna djelatnost

 

63.961,00

108.160,00

104.869,79

163,96

   Akt A301001

Administracija i upravljanje – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

0131

63.961,00

108.160,00

104.869,79

163,96

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

63.961,00

108.160,00

104.869,79

163,96

         31

Rashodi za zaposlene

 

60.811,00

104.160,00

101.195,09

166,41

              3111

Plaće za redovan rad

 

80.146,82

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

9.245,59

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

11.802,68

         32

Materijalni rashodi

 

3.150,00

4.000,00

3.674,70

116,66

              3212

Naknade za prijevoz

 

3.674,70

PROGRAM 3020

Proračunski korisnik – Lokalna razvojna agencija

 

54.618,00

57.794,00

47.961,10

87,81

   Akt A302001

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – LRA

0620

54.618,00

57.794,00

47.961,10

87,81

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

52.076,00

55.252,00

47.497,10

91,21

         31

Rashodi za zaposlene

 

40.239,00

43.457,00

18.264,23

45,39

              3111

Plaće za redovan rad

 

15.535,17

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

213,30

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

2.515,76

         32

Materijalni rashodi

 

6.307,00

6.230,00

2.452,19

38,88

              3211

Službena putovanja

 

26,50

              3212

Naknade za prijevoz

 

391,79

              3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

43,74

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

436,48

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

12,48

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

105,00

              3238

Računalne usluge

 

1.121,88

              3292

Premije osiguranja

 

53,08

              3295

PRISTOJBE I NAKNADE

 

261,24

         34

Financijski rashodi

 

230,00

265,00

128,06

55,68

              3431

Bankarske usluge

 

128,06

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

26.652,62

              3672

 

 

26.652,62

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

5.300,00

5.300,00

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

2.542,00

2.542,00

464,00

18,25

         31

Rashodi za zaposlene

 

2.542,00

2.542,00

464,00

18,25

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

464,00

GLAVA 00302

JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

1.283.063,00

1.381.600,00

1.309.792,51

102,08

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

1.096.368,26

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

807.089,10

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

307.080,72

      Izvor 529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

 

60.840,00

      Izvor 56

Fondovi EU-eu fond za reg.razv.-Medicinski centar za edukacije

 

223.339,85

      Izvor 566

MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE i SRETNO DJETINJSTVO U MASLAČKU

 

98.137,58

PROGRAM 3020

Proračunski korisnik – Lokalna razvojna agencija

 

1.000,00

748,25

   Akt T302002

“Sretno djetinjstvo u Maslačku”

0911

1.000,00

748,25

      Izvor 566

MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE i SRETNO DJETINJSTVO U MASLAČKU

 

1.000,00

748,25

         32

Materijalni rashodi

 

1.000,00

748,25

              3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

748,25

PROGRAM 3030

Proračunski korisnik – Dječji vrtić Grada Pakraca

 

1.023.986,00

1.156.598,00

1.113.893,12

108,78

   Akt A303001

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – VRTIĆ

0911

958.720,00

1.020.332,00

1.015.807,99

105,95

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

285.551,00

299.517,00

609.441,86

213,43

         31

Rashodi za zaposlene

 

285.551,00

285.551,00

381.176,81

133,49

              3111

Plaće za redovan rad

 

284.516,29

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

3.784,61

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

92.875,91

 

 

 

 

 

 

13.966,00

 

 

 

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

228.265,05

              3672

 

 

228.265,05

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

436.872,00

436.872,00

306.678,41

70,20

         31

Rashodi za zaposlene

 

436.872,00

436.872,00

306.678,41

70,20

              3111

Plaće za redovan rad

 

306.678,41

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

203.677,00

203.677,00

99.687,72

48,94

         31

Rashodi za zaposlene

 

36.106,00

36.106,00

5.039,00

13,96

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

5.039,00

         32

Materijalni rashodi

 

159.254,00

159.254,00

92.292,85

57,95

              3211

Službena putovanja

 

1.038,05

              3212

Naknade za prijevoz

 

17.521,24

              3213

Stručno usavršavnje uposlenih

 

2.185,65

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

7.613,29

              3222

Materijal i sirovine

 

32.036,08

              3223

Energija

 

14.687,40

              3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

 

1.851,22

              3225

Sitan inventar i auto gume

 

601,35

              3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

 

331,08

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

1.245,03

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

902,85

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

531,43

              3234

Komunalne usluge

 

3.210,19

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

1.354,38

              3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

1.349,90

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.972,26

              3238

Računalne usluge

 

736,54

              3239

Ostale usluge

 

326,28

              3292

Premije osiguranja

 

2.208,70

              3295

PRISTOJBE I NAKNADE

 

346,77

              3296

 

 

203,33

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

39,83

         34

Financijski rashodi

 

3.321,00

3.321,00

676,70

20,38

              3431

Bankarske usluge

 

674,59

              3433

Zatezne kamate

 

2,11

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

4.996,00

4.996,00

1.679,17

33,61

              4221

Uredska oprema i namještaj

 

665,00

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

1.014,17

      Izvor 529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

 

32.620,00

80.266,00

         31

Rashodi za zaposlene

 

32.620,00

80.266,00

   Akt A303002

Mala škola

0911

3.716,00

3.716,00

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

3.716,00

3.716,00

         32

Materijalni rashodi

 

3.716,00

3.716,00

   Akt K303001

Izgradnja objekata za potrebe predškolskog odgoja

0911

10.850,00

80.850,00

51.395,80

473,69

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

10.850,00

80.850,00

23.175,80

213,60

         38

Ostali rashodi

 

200,00

200,00

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

10.650,00

80.650,00

23.175,80

217,61

              4124

OSTALA PRAVA

 

23.175,80

      Izvor 529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

 

28.220,00

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

28.220,00

              4124

OSTALA PRAVA

 

28.220,00

   Akt T303002

“Sretno djetinjstvo u Maslačku”

0911

50.700,00

51.700,00

46.689,33

92,09

      Izvor 566

MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE i SRETNO DJETINJSTVO U MASLAČKU

 

50.700,00

51.700,00

46.689,33

92,09

         31

Rashodi za zaposlene

 

47.780,00

48.780,00

43.543,76

91,13

              3111

Plaće za redovan rad

 

36.326,86

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

1.352,57

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

5.864,33

         32

Materijalni rashodi

 

2.920,00

2.920,00

3.145,57

107,73

              3212

Naknade za prijevoz

 

3.145,57

PROGRAM 3040

Javne potrebe iznad standarda u školstvu

 

259.077,00

224.002,00

195.151,14

75,33

   Akt A304001

Poticanje rada školskih ustanova

0950

21.292,00

19.567,00

12.135,89

57,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

3.915,00

2.190,00

         32

Materijalni rashodi

 

3.915,00

2.190,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

17.377,00

17.377,00

12.135,89

69,84

         38

Ostali rashodi

 

17.377,00

17.377,00

12.135,89

69,84

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

12.135,89

   Akt A304002

Stipendiranje studenata

0941

39.000,00

39.000,00

23.412,69

60,03

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

39.000,00

39.000,00

23.412,69

60,03

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

39.000,00

39.000,00

23.412,69

60,03

              3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

 

23.412,69

   Akt A304003

Udžbenici i druga pomagala za učenike osnovnih škola

0912

50.435,00

50.435,00

47.285,90

93,76

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

50.435,00

50.435,00

47.285,90

93,76

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

50.435,00

50.435,00

47.285,90

93,76

              3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

 

47.285,90

   Akt K304001

Medicinski centar za deukaciju, istraž. i zdravstv. turizam

0941

148.350,00

115.000,00

112.316,66

75,71

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

17.800,00

17.250,00

19.526,81

109,70

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

17.800,00

17.250,00

19.526,81

109,70

              4212

Poslovni objekti

 

19.526,81

      Izvor 56

Fondovi EU-eu fond za reg.razv.-Medicinski centar za edukacije

 

130.550,00

97.750,00

92.789,85

71,08

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

130.550,00

97.750,00

92.789,85

71,08

              4212

Poslovni objekti

 

92.789,85

GLAVA 00303

PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

 

3.018.346,00

3.645.465,00

2.250.267,35

74,55

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

927.813,92

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

171.189,34

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

11.029,78

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

43.001,33

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

119.864,77

      Izvor 563

Eur.fond za reg.razvoj (ERDF)-SVIJET GRAŠEVINE

 

3.995.714,21

PROGRAM 3050

Javne potrebe u kulturi

 

2.713.151,00

3.321.467,00

1.919.214,67

70,74

   Akt A305001

Manifestacije u kulturi pod pokroviteljstvom Grada Pakraca

0820

3.385,00

3.385,00

3.150,00

93,06

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

3.385,00

3.385,00

3.150,00

93,06

         32

Materijalni rashodi

 

3.385,00

3.385,00

3.150,00

93,06

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.150,00

   Akt A305002

Sufinanciranje projekata u kulturi

0820

21.178,00

21.178,00

19.810,26

93,54

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

1.008,00

1.008,00

300,00

29,76

         38

Ostali rashodi

 

1.008,00

1.008,00

300,00

29,76

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

300,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

20.170,00

20.170,00

19.510,26

96,73

         38

Ostali rashodi

 

20.170,00

20.170,00

19.510,26

96,73

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

19.510,26

   Akt K305001

“Svijet graševine” (Spahijski podrum, Muzej bećarca..)

0820

2.654.949,00

3.257.449,00

1.870.198,31

70,44

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

244.227,00

846.727,00

165.341,33

67,70

         31

Rashodi za zaposlene

 

7.602,00

7.602,00

5.191,40

68,29

              3111

Plaće za redovan rad

 

4.683,10

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

508,30

         32

Materijalni rashodi

 

10.898,00

13.398,00

738,60

6,78

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

168,75

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

569,85

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

225.727,00

825.727,00

159.411,33

70,62

              4212

Poslovni objekti

 

143.497,34

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

15.913,99

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

119.864,77

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

119.864,77

              3681

 

 

19.463,10

              3682

 

 

100.401,67

      Izvor 563

Eur.fond za reg.razvoj (ERDF)-SVIJET GRAŠEVINE

 

2.410.722,00

2.410.722,00

1.584.992,21

65,75

         31

Rashodi za zaposlene

 

43.076,00

43.076,00

29.417,45

68,29

              3111

Plaće za redovan rad

 

26.537,50

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

2.879,95

         32

Materijalni rashodi

 

61.747,00

61.747,00

4.185,53

6,78

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

956,25

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.229,28

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

1.013.778,00

1.013.778,00

641.571,55

63,29

              3681

 

 

48.219,90

              3682

 

 

593.351,65

         38

Ostali rashodi

 

13.000,00

13.000,00

6.486,86

49,90

              3813

 

 

6.486,86

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

1.279.121,00

1.279.121,00

903.330,82

70,62

              4212

Poslovni objekti

 

813.151,59

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

90.179,23

   Akt T305001

Božićni sajam/doček Nove godine

0860

33.639,00

39.455,00

26.056,10

77,46

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

365,00

365,00

         32

Materijalni rashodi

 

365,00

365,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

33.274,00

39.090,00

26.056,10

78,31

         32

Materijalni rashodi

 

23.090,00

29.590,00

21.229,63

91,94

              3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

 

10.977,95

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

1.688,89

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

3.053,13

              3239

Ostale usluge

 

398,16

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

5.111,50

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

10.184,00

9.500,00

4.826,47

47,39

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

4.826,47

PROGRAM 3060

Proračunski korisnik – Knjižnica Grada Pakraca

 

123.420,00

135.953,00

162.722,35

131,84

   Akt A306001

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – KNJIŽNICA

0820

93.690,00

106.223,00

146.881,73

156,77

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

90.258,00

102.791,00

145.292,03

160,97

         31

Rashodi za zaposlene

 

70.256,00

82.789,00

99.560,87

141,71

              3111

Plaće za redovan rad

 

43.629,31

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

48.748,10

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

7.183,46

         32

Materijalni rashodi

 

19.936,00

19.936,00

21.708,31

108,89

              3211

Službena putovanja

 

231,66

              3212

Naknade za prijevoz

 

2.722,64

              3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

179,57

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

1.517,69

              3223

Energija

 

8.657,57

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

497,48

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

448,60

              3234

Komunalne usluge

 

1.428,38

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

426,25

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

708,06

              3238

Računalne usluge

 

657,79

              3239

Ostale usluge

 

2.028,42

              3293

Reprezentacija

 

1.885,93

              3295

PRISTOJBE I NAKNADE

 

42,48

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

275,79

         34

Financijski rashodi

 

66,00

66,00

209,04

316,73

              3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

 

209,04

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

23.813,81

              3672

 

 

18.548,03

              3673

 

 

5.265,78

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

3.432,00

3.432,00

1.589,70

46,32

         31

Rashodi za zaposlene

 

3.432,00

3.432,00

1.589,70

46,32

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

1.589,70

   Akt K306001

Nabava knjižne građe i ostale opreme

0820

17.766,00

17.766,00

5.856,33

32,96

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

3.980,00

3.980,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

3.980,00

3.980,00

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

13.786,00

13.786,00

5.856,33

42,48

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

13.786,00

13.786,00

5.856,33

42,48

              4241

KNJIGE

 

5.856,33

   Akt T306001

Multipak – Prorač. korisnik – Knjižnica Grada Pakraca

0820

3.322,00

3.322,00

7.307,51

219,97

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

2.922,00

2.922,00

7.307,51

250,09

         32

Materijalni rashodi

 

2.922,00

2.922,00

6.585,58

225,38

              3211

Službena putovanja

 

70,20

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

1.197,20

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

426,25

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.599,56

              3239

Ostale usluge

 

1.185,50

              3293

Reprezentacija

 

1.006,44

              3295

PRISTOJBE I NAKNADE

 

1.100,43

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

721,93

              4222

Komunikacijska oprema

 

721,93

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

400,00

400,00

         32

Materijalni rashodi

 

400,00

400,00

   Akt T306002

Tragom Jankovića – Prorač. korisnik – Knjižnica Grada Pakrac

0820

1.500,00

1.500,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

1.500,00

1.500,00

         32

Materijalni rashodi

 

1.500,00

1.500,00

   Akt T306003

Coolturno ljeto – Prorač. korisnik – Knjižnica Grada Pakraca

0820

4.046,00

4.046,00

1.294,31

31,99

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

2.323,00

2.323,00

1.294,31

55,72

         32

Materijalni rashodi

 

2.323,00

2.323,00

1.294,31

55,72

              3222

Materijal i sirovine

 

65,70

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.020,00

              3239

Ostale usluge

 

62,50

              3293

Reprezentacija

 

146,11

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

1.723,00

1.723,00

         32

Materijalni rashodi

 

1.723,00

1.723,00

   Akt T306004

Noć knjige – Prorač. korisnik – Knjižnica Grada Pakrac

0820

432,00

432,00

851,58

197,13

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

432,00

432,00

851,58

197,13

         32

Materijalni rashodi

 

432,00

432,00

851,58

197,13

              3293

Reprezentacija

 

851,58

   Akt T306005

Mjesec hrvatske knjige – Prorač. korisnik – Knjižnica Grada

0820

2.000,00

2.000,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

2.000,00

2.000,00

         32

Materijalni rashodi

 

2.000,00

2.000,00

   Akt T306006

Knjige liječe/bibl.rad.- Prorač. korisnik – Knjižnica Grada

0820

664,00

664,00

530,89

79,95

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

664,00

664,00

530,89

79,95

         32

Materijalni rashodi

 

664,00

664,00

530,89

79,95

              3222

Materijal i sirovine

 

530,89

PROGRAM 3070

Proračunski korisnik – Muzej Grada Pakraca

 

141.651,00

141.651,00

124.142,93

87,64

   Akt A307001

Administrativno, tehničko i stručno osoblje – MUZEJ

0820

88.867,00

88.867,00

104.674,77

117,79

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

86.903,00

86.903,00

100.630,69

115,80

         31

Rashodi za zaposlene

 

68.186,00

68.186,00

47.912,50

70,27

              3111

Plaće za redovan rad

 

37.448,31

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

4.285,16

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

6.179,03

         32

Materijalni rashodi

 

18.552,00

18.552,00

22.474,98

121,15

              3211

Službena putovanja

 

48,60

              3212

Naknade za prijevoz

 

2.070,64

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

1.024,68

              3223

Energija

 

5.654,86

              3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

 

107,82

              3225

Sitan inventar i auto gume

 

103,22

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

278,29

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

1.452,67

              3234

Komunalne usluge

 

427,42

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

589,75

              3238

Računalne usluge

 

491,79

              3239

Ostale usluge

 

5.687,64

              3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

894,42

              3292

Premije osiguranja

 

546,36

              3293

Reprezentacija

 

3.096,82

         34

Financijski rashodi

 

165,00

165,00

36,81

22,31

              3431

Bankarske usluge

 

28,51

              3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

 

8,30

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

30.206,40

              3672

 

 

30.206,40

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

1.964,00

1.964,00

4.044,08

205,91

         31

Rashodi za zaposlene

 

1.200,00

1.200,00

400,00

33,33

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

400,00

         32

Materijalni rashodi

 

664,00

664,00

3.607,42

543,29

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

482,42

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

3.125,00

         34

Financijski rashodi

 

100,00

100,00

36,66

36,66

              3431

Bankarske usluge

 

35,74

              3433

Zatezne kamate

 

0,92

   Akt A307002

Muzeološka djelatnost – Proračunski korisnik – Muzej Grada

0820

22.238,00

22.238,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

5.648,00

5.648,00

         32

Materijalni rashodi

 

4.320,00

4.320,00

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

664,00

664,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

664,00

664,00

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

16.590,00

16.590,00

         32

Materijalni rashodi

 

3.318,00

3.318,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

13.272,00

13.272,00

   Akt A307003

Arheološka istraživanja – Prorač. korisnik – Muzej Grada

0820

6.700,00

6.700,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

6.700,00

6.700,00

         32

Materijalni rashodi

 

6.700,00

6.700,00

   Akt T307001

Multipak – Proračunski korisnik – Muzej Grada Pakraca

0820

9.004,00

9.004,00

18.008,16

200,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

4.358,00

4.358,00

18.008,16

413,22

         32

Materijalni rashodi

 

4.358,00

4.358,00

17.455,66

400,54

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

2.176,50

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

3.125,00

              3239

Ostale usluge

 

10.992,50

              3292

Premije osiguranja

 

315,00

              3293

Reprezentacija

 

846,66

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

552,50

              4222

Komunikacijska oprema

 

552,50

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

4.646,00

4.646,00

         32

Materijalni rashodi

 

4.646,00

4.646,00

   Akt T307002

Tragom Jankovića – Prorač. korisnik – Muzej Grada Pakraca

0820

1.000,00

1.000,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

1.000,00

1.000,00

         32

Materijalni rashodi

 

1.000,00

1.000,00

   Akt T307003

Coolturno ljeto – Prorač. korisnik – Muzej Grada Pakraca

0820

4.046,00

4.046,00

400,00

9,89

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

4.046,00

4.046,00

400,00

9,89

         32

Materijalni rashodi

 

4.046,00

4.046,00

400,00

9,89

              3222

Materijal i sirovine

 

400,00

   Akt T307004

Noć muzeja – Proračunski korisnik – Muzej Grada Pakraca

0820

796,00

796,00

1.060,00

133,17

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

796,00

796,00

1.060,00

133,17

         32

Materijalni rashodi

 

796,00

796,00

1.060,00

133,17

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.060,00

   Akt T307005

Posjet učenika – Proračunski korisnik – Muzej Grada Pakraca

0820

9.000,00

9.000,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

9.000,00

9.000,00

         32

Materijalni rashodi

 

9.000,00

9.000,00

PROGRAM 3080

Pakračko ljeto

 

21.580,00

25.850,00

24.970,40

115,71

   Akt T308001

Pakračko ljeto

0860

21.580,00

25.850,00

24.970,40

115,71

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

7.000,00

5.200,00

5.132,42

73,32

         32

Materijalni rashodi

 

7.000,00

5.200,00

5.132,42

73,32

              3239

Ostale usluge

 

545,00

              3293

Reprezentacija

 

4.587,42

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

14.580,00

20.650,00

19.837,98

136,06

         32

Materijalni rashodi

 

6.580,00

11.650,00

11.237,98

170,79

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

2.605,75

              3235

Zakupnine  i najamnine

 

4.491,71

              3239

Ostale usluge

 

300,00

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.840,52

         38

Ostali rashodi

 

8.000,00

9.000,00

8.600,00

107,50

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

8.600,00

PROGRAM 3090

Religiozne potrebe građana

 

18.544,00

20.544,00

19.217,00

103,63

   Akt A309001

Osnovne aktivnosti vjerskih zajednica

0840

5.849,00

7.849,00

6.522,00

111,51

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

5.849,00

7.849,00

6.522,00

111,51

         38

Ostali rashodi

 

5.849,00

7.849,00

6.522,00

111,51

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

6.522,00

   Akt K309001

Izgradnja i obnova sakralnih objekata

0840

12.695,00

12.695,00

12.695,00

100,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

12.695,00

12.695,00

12.695,00

100,00

         38

Ostali rashodi

 

12.695,00

12.695,00

12.695,00

100,00

              3821

Kapitalne donacije neprofitnim organiz.

 

12.695,00

GLAVA 00304

PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

 

204.705,00

212.665,00

114.714,34

56,04

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

16.859,19

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

271.538,15

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

30.250,00

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

772,00

PROGRAM 3100

Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

 

204.705,00

212.665,00

114.714,34

56,04

   Akt A310001

Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi

0810

114.215,00

115.215,00

92.236,30

80,76

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

5.415,00

5.415,00

1.000,00

18,47

         38

Ostali rashodi

 

5.415,00

5.415,00

1.000,00

18,47

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

1.000,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

108.800,00

109.800,00

91.236,30

83,86

         38

Ostali rashodi

 

108.800,00

109.800,00

91.236,30

83,86

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

91.236,30

   Akt K310001

Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata

0810

90.490,00

97.450,00

22.478,04

24,84

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

8.500,00

9.000,00

1.944,19

22,87

         32

Materijalni rashodi

 

2.000,00

2.000,00

         38

Ostali rashodi

 

6.500,00

7.000,00

1.944,19

29,91

              3821

Kapitalne donacije neprofitnim organiz.

 

1.944,19

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

50.968,00

88.450,00

20.533,85

40,29

         32

Materijalni rashodi

 

2.000,00

16.000,00

11.901,02

595,05

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

11.901,02

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

43.368,00

65.650,00

7.525,00

17,35

              4214

Ostali građevinski objekti

 

7.525,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

5.600,00

6.800,00

1.107,83

19,78

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

1.107,83

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

30.250,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

30.250,00

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

772,00

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

772,00

GLAVA 00305

JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU

 

58.100,00

37.320,00

13.069,09

22,49

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

17.227,81

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

50.621,28

      Izvor 712

ZEMLJIŠTA

 

3.320,00

PROGRAM 3110

Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

 

44.850,00

33.320,00

10.119,85

22,56

   Akt A311001

Poslovi deratizacije i dezinsekcije

0760

29.850,00

18.320,00

8.041,13

26,94

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

26.530,00

15.000,00

8.041,13

30,31

         32

Materijalni rashodi

 

26.530,00

15.000,00

8.041,13

30,31

              3234

Komunalne usluge

 

8.041,13

      Izvor 712

ZEMLJIŠTA

 

3.320,00

3.320,00

         32

Materijalni rashodi

 

3.320,00

3.320,00

   Akt A311002

Primarna zdravstvena zaštita stanovništva

0721

15.000,00

15.000,00

2.078,72

13,86

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

15.000,00

15.000,00

2.078,72

13,86

         32

Materijalni rashodi

 

4.000,00

4.000,00

2.078,72

51,97

              3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

2.078,72

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

11.000,00

11.000,00

PROGRAM 3120

Jačanje kadrovskih potencijala u zdravstvu

 

13.250,00

4.000,00

2.949,24

22,26

   Akt A312001

Donacija djelatnicima u zdravstvu

0760

13.250,00

4.000,00

2.949,24

22,26

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

149,09

         38

Ostali rashodi

 

149,09

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

149,09

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

13.250,00

4.000,00

2.800,15

21,13

         38

Ostali rashodi

 

13.250,00

4.000,00

2.800,15

21,13

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

2.800,15

GLAVA 00306

PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

 

435.594,00

447.592,00

344.835,86

79,16

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

145.280,18

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

236.409,12

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

24.998,10

      Izvor 561

Europski socijalni fond-PROJEKT ZAŽELI

 

359.242,46

      Izvor 713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

 

14.500,00

PROGRAM 3130

Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

 

265.427,00

276.925,00

238.297,11

89,78

   Akt A313001

Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima

1060

62.550,00

42.800,00

21.643,16

34,60

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

62.550,00

42.800,00

21.643,16

34,60

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

62.550,00

42.800,00

21.643,16

34,60

              3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

 

5.996,41

              3722

Naknade građ. i kuć. u naravi

 

15.646,75

   Akt A313002

Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj el. nepog.

1090

600,00

45.300,00

45.188,49

7.531,42

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

600,00

45.300,00

20.190,39

3.365,07

         32

Materijalni rashodi

 

20.300,00

20.190,39

              3222

Materijal i sirovine

 

387,23

              3223

Energija

 

61,01

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

19.658,76

              3293

Reprezentacija

 

83,39

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

100,00

100,00

         38

Ostali rashodi

 

500,00

25.000,00

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

24.998,10

         38

Ostali rashodi

 

24.998,10

              3831

NAKANDE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

 

24.998,10

   Akt K313001

Izgradnja objekata za skrb o starim i nemoćnim osobama

1020

2.000,00

12.500,00

12.500,00

625,00

      Izvor 713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

 

2.000,00

12.500,00

12.500,00

625,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

2.000,00

12.500,00

12.500,00

625,00

              4212

Poslovni objekti

 

12.500,00

   Akt T313002

“Žena spretna, starost sretna”

1020

174.275,00

176.325,00

158.965,46

91,22

      Izvor 561

Europski socijalni fond-PROJEKT ZAŽELI

 

174.275,00

176.325,00

158.965,46

91,22

         31

Rashodi za zaposlene

 

161.275,00

161.275,00

145.289,06

90,09

              3111

Plaće za redovan rad

 

122.151,33

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

3.000,00

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

20.137,73

         32

Materijalni rashodi

 

13.000,00

15.050,00

13.676,40

105,20

              3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

2.005,70

              3222

Materijal i sirovine

 

6.297,22

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

5.041,47

              3293

Reprezentacija

 

332,01

   Akt T313003

Zaželi – faza IV.

1020

26.002,00

      Izvor 561

Europski socijalni fond-PROJEKT ZAŽELI

 

26.002,00

         31

Rashodi za zaposlene

 

13.252,00

         32

Materijalni rashodi

 

12.750,00

PROGRAM 3140

Poticajne mjese demografske obnove

 

118.500,00

119.000,00

64.886,72

54,76

   Akt A314001

Potpore za novorođeno dijete

1040

18.500,00

20.000,00

14.259,00

77,08

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

18.500,00

20.000,00

14.259,00

77,08

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

18.500,00

20.000,00

14.259,00

77,08

              3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

 

14.259,00

   Akt A314002

Potpore obiteljima sa troje ili više djece “Tri plus”

1040

50.000,00

65.000,00

50.627,72

101,26

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

50.000,00

65.000,00

50.627,72

101,26

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

50.000,00

65.000,00

50.627,72

101,26

              3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

 

50.627,72

   Akt A314003

Potpore mladima i mladim obiteljima za rj. stambenog pitanja

1040

50.000,00

34.000,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

50.000,00

34.000,00

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

50.000,00

34.000,00

PROGRAM 3150

Humanitarna skrb kroz udruge građana

 

15.500,00

15.500,00

12.916,60

83,33

   Akt A315001

Humanitarna djelatnost Crvenog križa

1090

15.500,00

15.500,00

12.916,60

83,33

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

15.500,00

15.500,00

12.916,60

83,33

         38

Ostali rashodi

 

15.500,00

15.500,00

12.916,60

83,33

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

12.916,60

PROGRAM 3160

Sufinanciranje projekata udruga

 

36.167,00

36.167,00

28.735,43

79,45

   Akt A316001

Sufinanciranje projekata udruga

0860

31.500,00

31.500,00

24.460,54

77,65

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

1.500,00

1.500,00

1.438,14

95,88

         38

Ostali rashodi

 

1.500,00

1.500,00

1.438,14

95,88

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

1.438,14

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

30.000,00

30.000,00

23.022,40

76,74

         38

Ostali rashodi

 

30.000,00

30.000,00

23.022,40

76,74

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

23.022,40

   Akt T316002

“Ruralno je popularno”

1090

365,00

365,00

364,99

100,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

365,00

365,00

364,99

100,00

         31

Rashodi za zaposlene

 

365,00

365,00

364,99

100,00

              3111

Plaće za redovan rad

 

313,30

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

51,69

   Akt T316003

“Sačuvaj ruralnu sredinu”

1090

4.302,00

4.302,00

3.909,90

90,89

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

4.302,00

4.302,00

3.909,90

90,89

         31

Rashodi za zaposlene

 

4.302,00

4.302,00

3.909,90

90,89

              3111

Plaće za redovan rad

 

3.356,10

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

553,80

RAZDJEL 004

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

 

581.153,00

643.842,00

438.166,28

75,40

GLAVA 00401

POSLOVI ODJELA

 

146.846,00

141.173,00

125.884,60

85,73

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

272.730,60

PROGRAM 4010

Redovna djelatnost

 

92.308,00

79.243,00

71.178,86

77,11

   Akt A401001

Administrativno, tehničko i str.osoblje – FINANCIJE

0131

92.308,00

79.243,00

71.178,86

77,11

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

92.308,00

79.243,00

71.178,86

77,11

         31

Rashodi za zaposlene

 

88.708,00

76.343,00

68.351,72

77,05

              3111

Plaće za redovan rad

 

55.563,45

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

4.777,58

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

8.010,69

         32

Materijalni rashodi

 

3.600,00

2.900,00

2.827,14

78,53

              3212

Naknade za prijevoz

 

2.827,14

PROGRAM 4020

Upravljanje javnim financijama

 

54.538,00

61.930,00

54.705,74

100,31

   Akt A402001

Upravljanje javnim financijama

0112

54.538,00

61.930,00

54.705,74

100,31

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

54.538,00

45.930,00

54.705,74

100,31

         32

Materijalni rashodi

 

11.414,00

17.000,00

14.712,41

128,90

              3239

Ostale usluge

 

14.712,41

         34

Financijski rashodi

 

11.824,00

13.630,00

11.829,66

100,05

              3423

Kamate – izvan javnog sektora

 

1.072,66

              3431

Bankarske usluge

 

6.119,06

              3433

Zatezne kamate

 

1,76

              3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

 

4.636,18

         38

Ostali rashodi

 

15.300,00

15.300,00

12.472,95

81,52

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

12.472,95

      Izvor 81

Namjenski primici od zaduživanja

 

16.000,00

16.000,00

         54

Izdaci za otplatu glavnice pri.zajmova

 

16.000,00

16.000,00

15.690,72

98,07

              5471

 

 

15.690,72

GLAVA 00402

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

 

138.273,00

185.620,00

146.257,02

105,77

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

223.029,56

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

20.767,79

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

40.732,67

PROGRAM 4030

Zaštita od požara

 

115.327,00

180.327,00

142.519,89

123,58

   Akt A403001

Osnovna djelatnost sustava vatrogastva

0320

115.327,00

180.327,00

142.519,89

123,58

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

87.827,00

149.827,00

119.716,56

136,31

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

20.000,00

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

1.327,00

1.327,00

         38

Ostali rashodi

 

86.500,00

128.500,00

119.716,56

138,40

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

72.216,56

              3821

Kapitalne donacije neprofitnim organiz.

 

47.500,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

10.000,00

10.000,00

2.370,66

23,71

         38

Ostali rashodi

 

10.000,00

10.000,00

2.370,66

23,71

              3821

Kapitalne donacije neprofitnim organiz.

 

2.370,66

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

17.500,00

20.500,00

20.432,67

116,76

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

17.500,00

20.500,00

20.432,67

116,76

              3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

20.432,67

PROGRAM 4040

Civilna zaštita

 

22.946,00

5.293,00

3.737,13

16,29

   Akt A404001

Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite

0320

21.353,00

3.700,00

2.144,13

10,04

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

12.300,00

         32

Materijalni rashodi

 

3.000,00

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

9.300,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

6.253,00

3.700,00

2.144,13

34,29

         32

Materijalni rashodi

 

5.753,00

3.700,00

2.144,13

37,27

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.444,57

              3292

Premije osiguranja

 

699,56

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

500,00

      Izvor 52

Ostale pomoći i darovnice

 

2.800,00

         32

Materijalni rashodi

 

2.800,00

   Akt A404002

Gorska služba spašavanja

0360

1.593,00

1.593,00

1.593,00

100,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

1.593,00

1.593,00

1.593,00

100,00

         38

Ostali rashodi

 

1.593,00

1.593,00

1.593,00

100,00

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

1.593,00

GLAVA 00403

GOSPODARSTVO

 

296.034,00

317.049,00

166.024,66

56,08

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

87.268,59

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

233.439,60

      Izvor 435

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

56.170,05

      Izvor 712

ZEMLJIŠTA

 

3.202,91

      Izvor 713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

 

21.734,06

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

60.243,45

PROGRAM 4050

Poticanje razvoja gospodarstva

 

296.034,00

317.049,00

166.024,66

56,08

   Akt K405001

Izgradnja objekata poduzetničke infrastrukture

0490

53.000,00

33.500,00

28.977,51

54,67

      Izvor 713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

 

13.000,00

33.500,00

8.734,06

67,19

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

20.500,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

13.000,00

13.000,00

8.734,06

67,19

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

8.734,06

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

40.000,00

20.243,45

50,61

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

40.000,00

20.243,45

50,61

              4111

Zemljišta

 

20.243,45

   Akt K405002

Vidikovac – stari vatrogasni dom

0473

6.500,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

6.500,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

6.500,00

   Akt T405001

Poticanje razvoja turizma

0473

32.000,00

31.000,00

18.708,73

58,46

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

26.000,00

25.000,00

13.220,73

50,85

         38

Ostali rashodi

 

26.000,00

25.000,00

13.220,73

50,85

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

13.220,73

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

6.000,00

6.000,00

5.488,00

91,47

         32

Materijalni rashodi

 

6.000,00

6.000,00

5.488,00

91,47

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

5.488,00

   Akt T405002

Poticanje poduzetništva

0490

115.469,00

143.050,00

70.634,50

61,17

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

19.908,00

3.000,00

1.025,73

5,15

         35

Subvencije

 

19.908,00

3.000,00

1.025,73

5,15

              3522

Subvencije trg.druš.izvan j.sektora

 

1.025,73

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

95.561,00

140.050,00

69.608,77

72,84

         38

Ostali rashodi

 

95.561,00

140.050,00

69.608,77

72,84

              3811

Tekuće donacije u novcu

 

7.351,79

              3863

 

 

62.256,98

   Akt T405003

“Slavonski banovac”

0860

28.000,00

51.100,00

41.642,71

148,72

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

12.076,00

9.490,00

7.284,88

60,33

         32

Materijalni rashodi

 

12.076,00

9.490,00

7.284,88

60,33

              3221

Uredski materijali i ostali mat.rashodi

 

1.423,28

              3293

Reprezentacija

 

5.861,60

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

15.924,00

41.610,00

34.357,83

215,76

         32

Materijalni rashodi

 

15.924,00

41.610,00

34.357,83

215,76

              3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

5.899,01

              3239

Ostale usluge

 

80,00

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

28.378,82

   Akt T405005

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

0421

53.556,00

52.375,00

1.287,05

2,40

      Izvor 435

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

53.556,00

51.000,00

1.287,05

2,40

         32

Materijalni rashodi

 

53.556,00

51.000,00

1.287,05

2,40

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.287,05

   Akt T405006

Zaštita divljači izvan lovišta

0423

7.509,00

1.375,00

4.774,16

63,58

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

4.854,00

1.375,00

2.899,25

59,73

         32

Materijalni rashodi

 

2.854,00

6.024,00

2.387,89

83,67

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

3.369,00

1.321,09

              3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

2.854,00

1.066,80

         38

Ostali rashodi

 

2.000,00

511,36

25,57

              3831

NAKANDE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

 

511,36

      Izvor 435

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

1.327,00

515,00

         38

Ostali rashodi

 

1.327,00

      Izvor 712

ZEMLJIŠTA

 

1.328,00

2.655,00

1.874,91

141,18

         38

Ostali rashodi

 

1.328,00

2.655,00

1.874,91

141,18

              3834

 

 

1.874,91

RAZDJEL 005

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

2.697.143,00

2.879.343,00

1.785.443,17

66,20

GLAVA 00501

POSLOVI ODJELA

 

136.388,00

139.906,00

130.567,04

95,73

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

266.955,04

PROGRAM 5010

Redovna djelatnost

 

136.388,00

139.906,00

130.567,04

95,73

   Akt A501001

Administr.,tehničko i str.osoblje – GRADITELJSTVO

0131

136.388,00

139.906,00

130.567,04

95,73

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

136.388,00

139.906,00

130.567,04

95,73

         31

Rashodi za zaposlene

 

132.668,00

135.656,00

126.335,44

95,23

              3111

Plaće za redovan rad

 

102.194,43

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

8.975,22

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

15.165,79

         32

Materijalni rashodi

 

3.720,00

4.250,00

4.231,60

113,75

              3212

Naknade za prijevoz

 

4.231,60

GLAVA 00502

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

766.575,00

750.062,00

553.495,94

72,20

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

37.946,30

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

597.420,96

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

1.327,00

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

622.180,68

      Izvor 525

OSTALE POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 

61.196,00

PROGRAM 5020

Održavanje objekata i uređaja prometne infrastrukture i javn

 

468.847,00

526.877,00

398.951,10

85,09

   Akt A502001

Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

0810

211.427,00

290.327,00

250.436,83

118,45

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

207.450,00

287.600,00

249.041,87

120,05

         32

Materijalni rashodi

 

207.450,00

287.600,00

249.041,87

120,05

              3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

 

2.587,54

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

246.454,33

      Izvor 31

Vlastiti prihodi

 

1.327,00

1.327,00

         32

Materijalni rashodi

 

1.327,00

1.327,00

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

2.650,00

1.400,00

1.394,96

52,64

         32

Materijalni rashodi

 

2.650,00

1.400,00

1.394,96

52,64

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

1.394,96

   Akt A502002

Održavanje cesta i drugih javnih površina

0451

249.420,00

231.050,00

143.600,38

57,57

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

35.880,00

35.880,00

19.144,26

53,36

         32

Materijalni rashodi

 

35.880,00

35.880,00

19.144,26

53,36

              3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

14.638,01

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

4.506,25

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

213.540,00

195.170,00

124.456,12

58,28

         32

Materijalni rashodi

 

213.540,00

195.170,00

124.456,12

58,28

              3222

Materijal i sirovine

 

16.472,00

              3224

Mat.i dije.tek. i investic.održavanje

 

3.545,61

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

104.438,51

   Akt A502003

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

0160

8.000,00

5.500,00

4.913,89

61,42

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

8.000,00

5.500,00

4.913,89

61,42

         32

Materijalni rashodi

 

8.000,00

5.500,00

4.913,89

61,42

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

4.913,89

PROGRAM 5030

Održavanje objekata i uređaja ulične rasvjete

 

139.380,00

143.180,00

89.538,37

64,24

   Akt A503001

Javna rasvjeta

0640

139.380,00

143.180,00

89.538,37

64,24

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

139.380,00

143.180,00

89.538,37

64,24

         32

Materijalni rashodi

 

139.380,00

143.180,00

89.538,37

64,24

              3223

Energija

 

56.446,36

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

33.092,01

PROGRAM 5040

Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada Pakraca

 

20.618,00

14.000,00

7.935,35

38,49

   Akt A504001

Održavanje stanova u vlasništvu Grada Pakraca

0610

20.618,00

14.000,00

7.935,35

38,49

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

10.000,00

2.000,00

109,80

1,10

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

5.000,00

1.000,00

70,00

1,40

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

70,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

5.000,00

1.000,00

39,80

0,80

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

39,80

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

10.618,00

12.000,00

7.825,55

73,70

         32

Materijalni rashodi

 

10.618,00

12.000,00

7.825,55

73,70

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

1.466,56

              3234

Komunalne usluge

 

6.358,99

PROGRAM 5050

Program sakupljanja i odlaganja otpada

 

137.730,00

66.005,00

57.071,12

41,44

   Akt A505001

Sanacija nelegalnih odlagališta otpada i uklanjanje ruševina

0510

31.950,00

24.000,00

20.823,89

65,18

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

10.650,00

8.000,00

7.147,80

67,12

         32

Materijalni rashodi

 

10.650,00

8.000,00

7.147,80

67,12

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

7.147,80

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

21.300,00

16.000,00

13.676,09

64,21

         32

Materijalni rashodi

 

21.300,00

16.000,00

13.676,09

64,21

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

7.251,09

              3234

Komunalne usluge

 

6.425,00

   Akt A505002

Udomljavanje i zaštita životinja

0560

31.855,00

31.855,00

17.808,48

55,90

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

31.855,00

31.855,00

17.808,48

55,90

         32

Materijalni rashodi

 

29.200,00

29.200,00

16.997,08

58,21

              3234

Komunalne usluge

 

16.997,08

         37

Naknade građanima i kućanstvima

 

2.655,00

2.655,00

811,40

30,56

              3721

Naknade građ. i kuć.u novcu

 

811,40

   Akt A505003

Uređenje zemljišta za odlagalište otpada

0490

300,00

3.000,00

3.031,25

1.010,42

      Izvor 432

ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

 

300,00

3.000,00

3.031,25

1.010,42

         32

Materijalni rashodi

 

300,00

3.000,00

3.031,25

1.010,42

              3232

Usluge tekućeg i inv.održavanja

 

3.031,25

   Akt K505001

Sanacija odlagališta komunalnog otpada (Crkvište)

0510

2.000,00

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

2.000,00

         38

Ostali rashodi

 

2.000,00

   Akt K505002

Izgradnja objekata i nabava opreme za zbrinjavanje otpada

0510

71.625,00

7.150,00

15.407,50

21,51

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

22.215,00

2.350,00

3.621,50

16,30

         32

Materijalni rashodi

 

200,00

1.781,50

890,75

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

1.781,50

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

12.015,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

10.000,00

2.350,00

1.840,00

18,40

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

1.840,00

      Izvor 525

OSTALE POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 

49.410,00

4.800,00

11.786,00

23,85

         32

Materijalni rashodi

 

1.425,00

7.126,00

500,07

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

7.126,00

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

47.985,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

4.800,00

4.660,00

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

4.660,00

GLAVA 00503

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

1.794.180,00

1.989.375,00

1.101.380,19

61,39

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

688.956,97

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

414.930,02

      Izvor 431

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

1.301.293,52

      Izvor 522

POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI

 

20.000,00

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

95.110,75

      Izvor 524

OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOŠLJAVANJA

 

48.746,40

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

99.800,00

      Izvor 527

POMOĆI-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

39.000,00

      Izvor 529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

 

25.000,00

      Izvor 713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

 

35.628,06

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

127.094,47

PROGRAM 5060

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

 

923.620,00

750.900,00

496.749,50

53,78

   Akt K506001

Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta

0451

879.800,00

687.000,00

461.458,75

52,45

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

2.000,00

1.000,00

975,00

48,75

         32

Materijalni rashodi

 

1.000,00

1.000,00

975,00

97,50

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

975,00

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

1.000,00

      Izvor 431

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

772.800,00

532.200,00

405.571,98

52,48

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

202.300,00

28.000,00

23.239,06

11,49

              4213

Ceste i slični objekti

 

23.239,06

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

570.500,00

504.200,00

382.332,92

67,02

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

382.332,92

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

40.000,00

93.000,00

20.800,00

52,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

40.000,00

93.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

20.800,00

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

20.800,00

      Izvor 529

Središnji državni ured za demografiju i mlade

 

25.000,00

20.800,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

25.000,00

20.800,00

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

40.000,00

40.000,00

34.111,77

85,28

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

40.000,00

40.000,00

34.111,77

85,28

              4111

Zemljišta

 

34.111,77

   Akt K506002

Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina

0451

43.820,00

63.900,00

35.290,75

80,54

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

4.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

4.000,00

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

39.820,00

63.900,00

35.290,75

88,63

         32

Materijalni rashodi

 

39.820,00

63.900,00

35.290,75

88,63

              3237

Intelektualne i osobne usluge.

 

35.290,75

PROGRAM 5070

Prostorno-planska dokumentacija za područje Grada Pakraca

 

16.636,00

17.000,00

3.315,00

19,93

   Akt T507001

Izrada prostorno-planske dokumentacije i digitalnih karata

0660

16.636,00

17.000,00

3.315,00

19,93

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

6.636,00

17.000,00

3.315,00

49,95

         32

Materijalni rashodi

 

10.300,00

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

6.636,00

6.700,00

3.315,00

49,95

              3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

3.315,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

10.000,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

10.000,00

PROGRAM 5080

Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja

 

609.904,00

1.144.930,00

555.152,69

91,02

   Akt K508001

Izgradnja javne rasvjete

0640

101.500,00

30.000,00

26.657,11

26,26

      Izvor 431

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

62.500,00

30.000,00

26.657,11

42,65

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

21.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

41.500,00

30.000,00

26.657,11

64,23

              4521

DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

 

26.657,11

      Izvor 527

POMOĆI-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

39.000,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

14.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

25.000,00

   Akt K508002

Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

0630

266.850,00

1.001.100,00

457.658,37

171,50

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

200.000,00

456.848,77

228,42

         38

Ostali rashodi

 

200.000,00

456.848,77

228,42

              3861

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

456.848,77

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

66.850,00

151.100,00

809,60

1,21

         38

Ostali rashodi

 

66.850,00

1.100,00

809,60

1,21

              3861

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

809,60

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

150.000,00

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

850.000,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

850.000,00

   Akt K508003

Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dje

0810

75.500,00

52.600,00

50.615,50

67,04

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

19.300,00

5.300,00

3.423,01

17,74

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

9.300,00

3.500,00

3.423,01

36,81

              4227

Uređaji i oprema za ostale namjene

 

3.423,01

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

10.000,00

1.800,00

      Izvor 431

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

13.000,00

4.160,00

20.764,43

159,73

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

13.000,00

4.160,00

20.764,43

159,73

              4113

Ostala prirodna materijalna imovina

 

20.764,43

      Izvor 522

POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI

 

20.000,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

20.000,00

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

14.000,00

16.640,00

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

14.000,00

16.640,00

      Izvor 713

PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

 

9.200,00

26.500,00

26.428,06

287,26

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

9.200,00

26.500,00

26.428,06

287,26

              4214

Ostali građevinski objekti

 

26.428,06

   Akt K508004

Sanacija igrala na dječjim igralištima

0860

7.530,00

7.530,00

7.513,01

99,77

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

7.530,00

7.530,00

7.513,01

99,77

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

7.530,00

7.530,00

7.513,01

99,77

              4124

OSTALA PRAVA

 

7.513,01

   Akt K508005

Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada

0860

112.500,00

40.000,00

5.750,00

5,11

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

10.000,00

10.000,00

5.750,00

57,50

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

10.000,00

10.000,00

5.750,00

57,50

              4212

Poslovni objekti

 

5.750,00

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

57.500,00

30.000,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

17.500,00

20.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

40.000,00

10.000,00

      Izvor 523

OSTALE POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE

 

20.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

20.000,00

      Izvor 526

POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA

 

25.000,00

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

25.000,00

   Akt K508006

Izgradnja groblja

0660

46.024,00

13.700,00

6.958,70

15,12

      Izvor 714

PRIHODI OD PRODAJE GRADSKE IMOVINE

 

46.024,00

13.700,00

6.958,70

15,12

         41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

 

200,00

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

35.424,00

8.100,00

1.367,61

3,86

              4214

Ostali građevinski objekti

 

1.367,61

         45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

10.400,00

5.600,00

5.591,09

53,76

              4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

5.591,09

PROGRAM 5090

Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda

 

204.370,00

60.600,00

31.946,90

15,63

   Akt K509001

Izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda

0520

204.370,00

60.600,00

31.946,90

15,63

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

204.370,00

60.600,00

31.946,90

15,63

         36

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

125.070,00

55.100,00

27.546,90

22,03

              3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

 

27.546,90

         38

Ostali rashodi

 

79.300,00

5.500,00

4.400,00

5,55

              3861

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

4.400,00

PROGRAM 5101

Geotermalna istraživanja

 

1.700,00

1.687,50

   Akt K510101

Geotermalna istraživanja

0540

1.700,00

1.687,50

      Izvor 111

KOMPENZACIJSKE MJERE-RAZ.POREZA NA DOHODAK

 

1.700,00

1.687,50

         42

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

 

1.700,00

1.687,50

              4264

 

 

1.687,50

PROGRAM 5110

Javni radovi

 

39.650,00

14.245,00

12.528,60

31,60

   Akt A511001

Stručno i pomoćno tehničko osoblje – JAVNI RADOVI

0131

39.650,00

14.245,00

12.528,60

31,60

      Izvor 11

Opći prihodi i primici

 

120,00

3.432,20

         31

Rashodi za zaposlene

 

120,00

3.272,20

              3111

Plaće za redovan rad

 

2.705,74

              3121

Ostali rashodi za zaposlene

 

120,00

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

446,46

         32

Materijalni rashodi

 

160,00

              3212

Naknade za prijevoz

 

160,00

      Izvor 524

OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOŠLJAVANJA

 

39.650,00

14.125,00

9.096,40

22,94

         31

Rashodi za zaposlene

 

38.489,00

13.520,00

8.732,53

22,69

              3111

Plaće za redovan rad

 

7.495,71

              3132

Doprinosi za zdravstveno

 

1.236,82

         32

Materijalni rashodi

 

1.161,00

605,00

363,87

31,34

              3212

Naknade za prijevoz

 

363,87

 

UKUPNO

 

9.071.917,00

10.210.269,00

6.952.875,82

76,64

                     

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:

Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-06/23-01/10

URBROJ: 2177-9-20/01-23-2

U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja  komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Na temelju članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine  donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa građenja  komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Članak 1.

Programa građenja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 08/2022, 3/2023) za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023.  godini mijenja se i glasi: Tokom 2023. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

OPIS PROGRAMA

PLANIRANA SREDSTVA U 2023.g.

IZVORI FINANCIRANJA

Proračunska pozicija

1.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 

1.1.

JAVNE POVRŠINE

 

 

 

 

Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

 

 

 

 

1.1.1.

Oprema za dječja igrališta

 

3.500,00

111

760

1.1.1.1.

Igračke,sprave,klupe,koševi

3.423,01

 

 

 

 

UKUPNO

3.423,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Izgradnja dječjeg igrališta

 

26.500,00

713

759

1.1.2.1.

Dječje igralište u Kusonju (LAG)

26.500,00

 

 

 

1.1.2.1.1.

Geodetski snimak izvedenog stanja građevine

625,00

 

 

 

1.1.2.1.2.

Stručni nadzor

937,50

 

 

 

1.1.2.1.3.

Radovi

24.865,56

 

 

 

 

UKUPNO

26.428,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Dodatna ulaganja-dječja igrališta

 

1.800,00

111

761

1.1.3.1.

Sanacija dječjeg igrališta na Kalvariji (MKA)

1.760,00

 

 

 

 

UKUPNO

1.760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Obnova parkovnih površina i drvoreda

 

20.800,00

525,431

758

1.1.4.1.

Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+popuna uvenulih stabala,Ulica kralja Tomislava,dječje igralište Kalvarija,sadnja stabala u Bolničkoj ulici i u Ulici Hrvatske policije

20.764,43

 

 

 

 

UKUPNO

20.764,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

NERAZVRSTANE CESTE

 

 

 

 

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

 

 

 

 

1.2.1.

CESTE:

 

 

 

 

1.2.1.1.

Izgradnja nerazvrstanih cesta :

 

78.000,00

526,431

743

1.2.1.1.1.

Asfaltiranje Ulice Karanovac u Badljevini

57.000,00

 

 

 

1.2.1.1.2.

Asfaltiranje ostatka Psunjske ulice ( nastavak prema M. Kolaru )

18.487,88

 

 

 

1.2.1.1.3.

Ulica 103. brigade projektna dokumentacija

2.189,93

 

 

 

 

UKUPNO

20.677,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

NOGOSTUPI:

 

43.000,00

526,431

745

1.2.2.1.

Izgradnja pješačke staze u ulici Stjepana Radića

40.139,48

 

 

 

1.2.2.2.

Izrada projektne dokumentacije za nogostup u  ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+540 do 3+733

2.561,25

 

 

 

 

UKUPNO

42.700,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

MOSTOVI:

 

0,00

 

744

1.2.3.1.

Izrada  projekta pješačkih mostova na Pakri

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ

 

0,00

 

741

1.3.1.

Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU

 

1.000,00

11

740

1.4.1.

Izrada prometnog elaborata za postavljanje uspornika na nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca+njihovo postavljanje ( Ulica A.Starčevića,Obala P. Krešimira i Kalvarija)

975,00

 

 

 

 

UKUPNO

975,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

DODATNA ULAGANJA

 

 

 

1.5.1.

CESTE:

 

435.000,00

431

747

1.5.1.1.

Sanacija Vukovarske ulice ( cesta+nogostup ) od križanja s ulicom kneza Branimira do ulice A.Janković i ulice Stjepana Širac do spoja s ulicom Grigora Viteza

83.600,00

 

 

 

1.5.1.1.1.

Elaborat izvanrednog održavanja NC 3075 Vukovarska ulica,NC 3033 Ulica Grigora Viteza,NC3307 Ulica Stjepana Širca

2.937,50

 

 

 

1.5.1.1.2.

Radovi-I. i II. privremena situacija+okončana

78.833,83

 

 

 

1.5.1.1.3.

Nadzor

1.240,00

 

 

 

1.5.1.2.

Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme )

278.000,00

 

 

 

1.5.1.2.1.

Radovi privremene situacije-IZVOĐAČ Promet građenje

181.480,77

 

 

 

1.5.1.3.2.

Nadzor

14.400,00

 

 

 

 

Nadzor za parking i oborinsku odvodnju od-izvođač PZC

995,41

 

 

 

 

Nadzor za fazu od Glazbene škole do Spahijskog-izvođač Promet građenje

3.537,07

 

 

 

1.5.1.3.3.

Izmjena i dopuna glavnog projekta

3.284,88

 

 

 

1.5.1.3.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste NC3076 (Ulica zona male privrede )

4.769,73

 

 

 

1.5.1.4.

Sanacija ulice I.G.Kovačića

82.000,00

 

 

 

1.5.1.4.1.

Izrada projekta izvanrednog održavanja NC3038 ( I.G.Kovačića)

2.500,00

 

 

 

1.5.1.4.1.

Nadzor

1.999,88

 

 

 

1.5.1.4.2.

Radovi

76.859,29

 

 

 

1.5.1.5.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela nerazvrstanih cesta NC 30162 – Prolaz baruna Trenka

1.224,28

 

 

 

1.5.1.6.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3030 Ulica braće Radića-radovi

14.956,78

 

 

 

1.5.1.7.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3030 Ulica braće Radića-nadzor

821,23

 

 

 

1.5.1.8.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 12021 prema naselju Donji Grahovljani

36.248,31

 

 

 

1.5.1.9.

Sanacija NC PK-0802 u Cikotama

6.000,00

 

 

 

 

UKUPNO

411.688,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

NOGOSTUPI:

 

83.000,00

431,527

746

1.5.2.1.

Sanacija pješačke staze na dječjem igralištu na Kalvariji ( MKA )

20.290,24

 

 

 

1.5.2.2.

Sanacija pješačko-biciklističke staze u Bolničkoj ulici

60.565,94

 

 

 

1.5.2.2.1.

Nadzor

1.550,00

 

 

 

1.5.2.2.2.

Kontrolno ispitivanje zbijenosti nosivog sloja tampona

493,75

 

 

 

1.5.2.3.

Postavljanje ogradnih stupića na nogostupu na Trgu J.bana Jelačića ispred Cubisma

87,80

 

 

 

 

UKUPNO

62.697,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

MOSTOVI:

 

7.000,00

431

748

1.5.3.1.

Sanacija mostova na području grada Pakraca

7.000,00

 

 

 

 

Sanacija mosta u Kusonju

604,39

 

 

 

 

Sanacija mosta u Španovici

56,04

 

 

 

 

Sanacija mosta u Cikotama

4.423,23

 

 

 

 

Sanacija mosta u Bolničkoj ulici

1.541,19

 

 

 

 

UKUPNO

6.624,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

 

1.6.1.

Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja ( ima ponuda od Komunalca )

 

63.900,00

523

749

 

Radovi+nadzor

32.968,75

 

 

 

 

UKUPNO

32.968,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.

Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg

 

0,00

 

751

 

Radovi  

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

GROBLJA

 

 

 

 

1.7.1.

Izgradnja:

 

8.100,00

714

771

1.7.1.1.

Pješačke staze na mjesnim grobljima

1.261,05

 

 

 

1.7.1.2.

Izgradnja ograde na mjesnom groblju Gornja Šumetlica i mjesnom groblju Donji Grahovljani ( MKA )

2.490,14

 

 

 

1.7.1.3.

Izrada vodovodnog priključka i zdenca na mjesnom groblju u D. Obriježi

106,56

 

 

 

1.7.1.4.

Izgradnja nadstrešnice na mjesnom groblju Toranj

632,28

 

 

 

 

UKUPNO

4.490,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA

 

 

 

 

1.7.2.

Ostala ulaganja na mjesnim grobljima

 

5.600,00

714

772

1.7.2.1.

Postavljanje slavine na mjesnom groblju u Donjoj Obriježi ( MKA )

1.154,29

 

 

 

1.7.2.2.

Obnova kapelice u centru  RKT groblja Badljevina+radovi na mrtvačnici-rekonstrukcija krovišta

3.561,00

 

 

 

1.7.2.3.

Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju groblja uređenjem pratećih građevina (PLATO) u naselju Ploštine-LAG

875,00

 

 

 

 

UKUPNO

5.590,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

JAVNA RASVJETA

 

 

 

 

1.8.1.

Izgradnja sustava JR

 

0,00

 

754

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA  

 

 

 

 

1.8.2.

Dodatna ulaganja javna rasvjeta

 

30.000,00

431

755

1.8.2.1.

Modernizacija JR led svjetiljkama uži centar grada ( I.G.Kovačić,Šubićeva,Radničkih sindikata,Vinogradska,Bljesak,kneza Domagoja )

20.186,41

 

 

 

1.8.2.2.

Nadogradnja JR u Kusonjama-Domobranska ulica

488,29

 

 

 

1.8.2.3.

Nadogradnja JR u Pakracu-Ulica Veberov sokak

488,29

 

 

 

1.8.2.4.

JR centar Grada Pakraca-dodatna ulaganja

180,00

 

 

 

1.8.2.5.

Ugradnja 2 reparirane svjetiljke ulica A.Stepinca

505,84

 

 

 

1.8.2.6.

Ugradnja LED svjetiljke na igralištu kod pedagoške škole

155,58

 

 

 

1.8.2.7.

Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga-projektna dokumentacija-I. privremena situacija

1.375,00

 

 

 

1.8.2.8.

Nadogradnja JR uz spomen obilježje Bučje

134,98

 

 

 

1.8.2.9.

Nadogradnja JR u Bolničkoj ulici uz pješ. Stazu

251,75

 

 

 

 

UKUPNO

23.766,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

 

 

 

1.9.1.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-

 

0,00

 

736

 

Redovna sanacija

0,00

 

 

 

1.9.2.

Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada

 

0,00

 

738

 

Letci,tribine,nabavka kontejnera FZOEU

0,00

 

 

 

1.9.3.

Odlagalište građevinskog otpada

 

450,00

11

738.1.

 

Izrada idejnog rješenja reciklažnog dvorišta za građevni otpad u reciklažnom dvorištu “Crkvište”

406,25

 

 

 

 

UKUPNO

406,25

 

 

 

1.9.4.

Kupnja kontejnera za otpad na grobljima

 

700,00

11

739

 

Kontejneri za otpad na mjesim grobljima

675,00

 

 

 

 

UKUPNO

675,00

 

 

 

IZVORI FINANCIRANJA:                                   

11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
523 – Ministarstvo kulture
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 361-01/23-01/95
URBROJ: 2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine donosi:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 08/2022,3/2023)  – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:             

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

 1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama.

Program obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,

1.3.  Uklanjanje ruševina,

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama.

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

3.3. Izdaci za zimsku službu.

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

7. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2023. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 695730,00 EUR.

U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2023. godinu.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

Redni broj

O P I S

Izvor financiranja

Procjena troškova

Proračunska pozicija

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

1.1.

Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

 

 

1.1.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja redovita čišćenja-strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta ( bankine,cestovni pojas ) i javnih površina,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije

111

8.000,00

731

1.2.

Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

432

7.300,00

732

 

Sanacija deponije građevinskog materijala

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

1.3.

Uklanjanje ruševina

432

8.700,00

730

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

1.4.

Održavanje zelenila na javnim površinama

 

 

 

1.4.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja:

 

 

 

1.4.1.1.

a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja
b) košnja trave na javnim površinama                                        c) sadnja, okopavanje, zalijevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvjetnih nasada
d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita)

111

285.000,00

709

 

UKUPNO 1.:

 

309.000,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  309.000,00 EUR, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

 

 

 

 

 

2.

ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

 

2.1.

Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica)

432

1.400,00

708

 

Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci

 

 

 

2.2.

Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

111

2.600,00

707

 

Tekuće održavanje dječjih igrališta, parkovnih površina

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 2.:

 

4.000,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  4000,00 EUR, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

 

 

 

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

 

 

3.1.

Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

 

 

3.1.1.

Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva

432

26.970,00

711

3.1.2.

Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva

111

25.880,00

714

3.1.3.

Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva

432

33.180,00

718

3.1.4.

Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda

432

33.180,00

719

3.1.5.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja,čišćenje snijega i leda

111

10.000,00

721

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

3.2.

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa :

432

27.000,00

715

3.2.1.

Nabava vertikalne prometne signalizacije

 

 

dio 715

3.2.2.

Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije

 

 

dio 715

3.2.3.

Trošak el. energije semafora

 

 

dio 715

3.2.4.

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta

432

17.000,00

716

3.2.5.

Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina

432

33.180,00

717

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Izdaci za zimsku službu

 

 

 

3.3.1.

Zimska služba-nabava soli za posipanje

432

7.500,00

712

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

3.3.2.

Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe

432

15.000,00

722

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 3.:

 

228.890,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  228.890,00 EUR,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

4.

ODRŽAVANJE GROBLJA

 

 

4.1.

Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera)

432

2.160,00

720

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 4.:

 

2.160,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  2.160,00 EUR, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

 

5.1.

Potrošak el. energije za javnu rasvjete

432

110.000,00

724

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

5.2.

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete

432

33.180,00

725

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 5.:

 

143.180,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  143.180,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

6.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

 

 

6.1.

Održavanje fontana

432

5.500,00

723

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 6.:

 

5.500,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 6.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  5500,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

 

 

7.

UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

 

 

 

7.1.

Izdaci za tekuće održavanje zemljišta-čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca

432

3000,00

735

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

UKUPNO 6.:

 

3.000,00

 

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 7.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  3000,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:                                                   

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. iznose 309.000,00 EUR.    

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 8000,00 EUR.

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 7300,00 EUR. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 8700,00 EUR .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 285.000,00 EUR .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese,nabavka žardinjera i cvjetnjaka. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. iznose 4000,00 EUR.       

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 228.890,00 EUR. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 129.210,00 EUR.

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 77.180,00 EUR.

3.3. Izdaci za zimsku službu

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 22.500,00 EUR.

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,ograde,pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2023. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.160,00 EUR.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2023. godinu planira se iznos od 143.180,00 EUR .

6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje građevina i uređaja javne namjene ( fontane ). Za održavanje tih građevina i uređaja planira se iznos od 5500,00 EUR.                                                       

7. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog otpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca . Za nevedenu poslove u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 3000,00 EUR. 

IZVORI FINANCIRANJA: 

11 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
432 – Komunalna naknada  

Članak 2. 

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/23-01/51
URBROJ: 2177-9-40/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

2. izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je sljedeće

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2023.GODINI 

Članak 1.

U Izmjenama i dopunama Programu korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca  u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/23) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa), u članku 1. iznos pod rednim brojem 1. od 7.024,00 EUR zamjenjuje se iznosom 7.350,00 EUR, iznos pod rednim brojem 2. od 52.507,00 EUR zamjenjuju se iznosom 51.000,00 EUR, a ukupni iznos od 59.531,00 EUR zamjenjuje se iznosom 58.350,00 EUR te sada glasi:

Red. br.

 

VRSTA PRIHODA

PLANIRANI IZNOS (EUR)

      1.

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

7.350,00

    2.

Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

51.000,00

 

UKUPNO

58.350,00

Članak 2.

U članku 2. mijenjaju se planirani iznosi te sada glasi:

Red. br.

 

NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA

PLANIRANI IZNOS (EUR)

1.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH     

                        52.375,00

2.

Naknada štete na usjevima od divljači

2.655,00

3.

Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca)

3.320,00

 

UKUPNO

58.350,00

Članak 3.

Ove 2. Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 945-01/23-01/14
URBROJ: 2177-9-30-2/05-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu

Temeljem članaka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2024. g.

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

            Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za 2022. godinu, novi plan za 2023. godinu, plan za 2024. godinu, te projekciju za sljedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

            U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

            U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

            Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2024.-2026. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

 

 1. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
 1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

            Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

            Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

            Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Ovisno o visini iznosa, plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća, sukladno posebnom Zakonu i Statutu Grada Pakraca.

Članak 6.

            Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017, 8/2022).

Članak 7.

            Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 49. st. 3. t. 7. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

 1. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

            Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

            Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

            Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

            Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

            Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

            Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

            Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.                         

Članak 13.

            Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 57. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

            Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

            Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

            Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

            Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10, 10/23), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

            Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima i nenamjenskim donacijama korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

            Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

            Prihodi koje ostvare upravna tijela Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

 1. Proračunska zaliha

Članak 19.

            Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 65. Zakona o proračunu u visini od 13.000,00 eura.

            O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

            Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 

 1. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

            Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

            Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

            Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

            Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

            Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

            Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

            Ova odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-06/23-01/11
URBROJ: 2177-09-20/01-23-02
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

Višegodišnji plan uravnoteženja
Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Članak 1.

U cilju uravnoteženja Proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja Proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se način pokrića procijenjenog prenesenog manjka iz 2023. godine u iznosu od 246.975,00 eura.

Članak 2.

Preneseni manjak iz članka 1. ovoga Plana planira se pokriti iz proračunskih sredstava u 2024. godini u cijelosti.

Članak 3.

Pokriće prenesenog manjka iz članka 1. ovoga Plana planirano je u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u “ Službenom glasniku Grada Pakraca ”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-06/23-01/13
URBROJ: 2177-9-20/01-23-01
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023.  godine  donosi

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Članak 1.

Ovim Programom planira se građenje komunalne infrastrukture  na području Grada Pakraca u 2024. godini i sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture  s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Tokom 2024. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

OPIS PROGRAMA

 

PLANIRANA SREDSTVA U 2024.g.

IZVORI FINANCIRANJA

1.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

 

 

1.1.

JAVNE POVRŠINE

 

 

 

 

Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

 

 

 

1.1.1.

Oprema za dječja igrališta

 

5.000,00

111

1.1.1.1.

Igračke,sprave,klupe,koševi

5.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Izgradnja dječjeg igrališta

 

1.000,00

522, 713

1.1.2.1.

Dječja igrališta na području Grada Pakraca

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Dodatna ulaganja-dječja igrališta

 

6.000,00

111

1.1.3.1.

Sanacija dječjeg igrališta u Vukovarskoj ulici (MKA)

2.000,00

 

 

1.1.3.2.

Sanacija dječjeg igrališta na Praulji (MKA)

4.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Obnova parkovnih površina i drvoreda

 

28.000,00

526, 431

1.1.4.1.

Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+sadnja i popuna uvenulih stabala

18.700,00

 

 

1.1.4.2.

Parkovna površina u Bolničkoj ulici-popuna

5.400,00

 

 

1.1.4.3.

Parkovna površina u ulici kralja Tomislava,Strossmayerovoj ulici,Gundulićevoj ulici-popuna

1.900,00

 

 

1.1.4.4.

Klupe i koševi u Ulici Alojzije Janković i Bolničkoj ulici (MKA)

2.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

NERAZVRSTANE CESTE

 

 

 

Izgradnja objekata prometne infrastrukture

 

 

 

1.2.1.

CESTE:

 

 

 

1.2.1.1.

Izgradnja nerazvrstanih cesta :

 

53.000,00

431

1.2.1.1.1.

Projektna dokumentacija za Vukovarsku Ulicu

10.000,00

 

 

1.2.1.1.2.

Projektna dokumentacija i asfaltiranje ulice I.Brlić Mažuranić

2.000,00

 

 

1.2.1.1.3.

Izgradnja kolno-pješačkog prilaza u ŠRC Pakrac

10.000,00

 

 

1.2.1.1.4.

Asfaltiranje dijela ulice A.G.Matoš

10.000,00

 

 

1.2.1.1.5.

Projektna dokumentacija za asfaltiranje Ulice Radničko naselje

1.000,00

 

 

1.2.1.1.6.

Projektiranje ulice Grigora Viteza-rekonstrukcija proširenja kolnika,izgradnja nogostupa,rješavanje odvodnje

1.000,00

 

 

1.2.1.1.7.

Asfaltiranje dijela ulice S.Strahimira Kranjčevića

2.000,00

 

 

1.2.1.1.8.

Asfaltiranje pristupnog puta prema groblju u Batinjanima,k.č.br. 447 k.o. Banovac

1.000,00

 

 

1.2.1.1.9.

Asfaltiranje ulice u Veberovom sokaku prema k.br. 31,33,37 (čeka se nova katastraska izmjera da se upiše put )

1.000,00

 

 

1.2.1.1.10.

Projektiranje i izgradnja nogostupa u Ulici Dalibora Duchaca-projektna dokumentacija za cestu i nogostup

2.500,00

 

 

1.2.1.1.11.

Projektiranje Ulice 103. brigada

12.500,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

NOGOSTUPI:

 

66.300,00

526, 431

1.2.2.1.

Projektiranje i izgradnja nogostupa u Ulici Tome Lujanca u Badljevini

1.000,00

 

 

1.2.2.2.

Izgradnja pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prekopakri (imamo projekt )-fazno

1.000,00

 

 

1.2.2.3.

Izgradnja pješačke staze u ulici Kalvarija ( ima projekt )- 1. faza do prvog križanja

1.000,00

 

 

1.2.2.4.

Izgradnja pješačke staze cca 35 m u Ulici Pepe Polaka do Ulice kneza Branimira+dio nogostupa u Ulici kneza Branimira od krianja s ulicom Pepe Polaka do križanja s ulicom Križnog puta

8.300,00

 

 

1.2.2.5.

Izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici-projektna dokumentacija

24.000,00

 

 

1.2.2.6.

Izrada projektne dokumentacije za nogostup u  ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+542 do 4+026

9.000,00

 

 

1.2.2.7.

Izgradnja pješačke staze od Vinogradske ulice do Ulice Pepe Polaka

1.000,00

 

 

1.2.2.8.

Izgradnja dijela nogostupa u Aleji kestenova od tvrtke Vode Lipik do Šubićeve ulice

10.000,00

 

 

1.2.2.9.

Projektiranje nogostupa u ulici kneza Branimira/Šeovački put

10.000,00

 

 

1.2.2.10.

Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatske policije ( dio od ulice A.Janković do ulaza na stadion NK Hajduka )

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

MOSTOVI:

 

1.000,00

431

1.2.3.1.

Izrada  projekta pješačkih mostova na Pakri

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ

 

1.000,00

11

1.3.1.

Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU

 

1.000,00

11

1.4.1.

Prometni elaborat centra grada Pakraca-uređenje prometa na nerazvrstanim cestama

1.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

DODATNA ULAGANJA

 

 

1.5.1.

CESTE:

 

476.000,00

431

1.5.1.1.

Sanacija dijela nerazvrstane ceste u Donjim Grahovljanima 2 faza

46.500,00

 

 

1.5.1.2.

Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme )

405.000,00

 

 

1.5.1.2.1.

Nadzor

9.500,00

 

 

1.5.1.3.

Projektiranje ceste i nogostupa ulice Matica Hrvatske

15.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

NOGOSTUPI:

 

12.000,00

431

1.5.2.1.

Sanacija nogostupa u Matkovcu i potpornog zida-projektiranje+izgradnja

12.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

MOSTOVI:

 

10.000,00

431

1.5.3.1.

Sanacija mosta na rijeci Pakri,ulica Prilaz mali most

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

GROBLJA

 

 

 

1.6.1.

Izgradnja:

 

38.000,00

714

1.6.1.1.

Pješačke staze na mjesnim grobljima

5.300,00

 

 

1.6.1.2.

Izgradnja platoa na groblju Ploštine (LAG)

30.000,00

 

 

1.6.1.3.

Izgradnja ograde na mjesnom groblju Cikote (MKA)

2.700,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA

 

 

 

1.6.2.

Ostala ulaganja na mjesnim grobljima

 

14.000,00

714

1.6.2.1.

Digitalizacija mjesnih groblja na području Pakraca

900,00

 

 

1.6.2.2.

Postavljanje klupa na mjesnim grobljima ( MKA )

2.100,00

 

 

1.6.2.3.

Obnova kapelice u centru  RKT groblja Badljevina-stolarija,strop,fasada

8.000,00

 

 

1.6.2.4.

Sadnja stabala na mjesnom groblju u Badljevini(MKA)

3.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

JAVNA RASVJETA

 

 

 

1.7.1.

Izgradnja sustava JR

 

35.000,00

527, 431

1.7.1.1.

Izgradnja JR uz tematsku stazu Križni put

10.000,00

 

 

1.7.1.2.

Izgradnja JR uz pješačku stazu iza hotela Pakrac

10.000,00

 

 

1.7.1.3.

Izgradnja JR uz pješačku stazu u ulici Aleja Kestenova kod benzinske pumpe-projektiranje

5.000,00

 

 

1.7.1.4.

Izgradnja JR Trg J.bana Jelačića-od Spahijskog do Česme

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA ULAGANJA  

 

 

 

1.7.2.

Dodatna ulaganja javna rasvjeta

 

66.500,00

527, 431

1.7.2.1.

Modernizacija JR uži centar grada

10.000,00

 

 

1.7.2.2.

Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga,projekt+radovi+nadzor

45.500,00

 

 

1.7.2.3.

Modernizacija JR u ulicama I.B.Mažuranić,Leptirovo Brdo,S.S.Kranjčević,dio ulice Radničko naselje

10.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

 

 

1.8.1.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište-

 

2.000,00

11

 

Redovna sanacija

2.000,00

 

 

1.8.2.

Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada,provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

 

62.100,00

525, 11

1.8.2.1.

Nabavka polupodzemnih kontejnera za papir,plastiku,biootpad i staklo+set kanti za odvojeno sakupljanje otpada

60.800,00

 

 

1.8.2.2.

Izobrazno-informativne aktivnosti

1.300,00

 

 

1.8.3.

Kupnja kontejnera za otpad na mjesnim grobljima

 

2.500,00

11

 

Kontejneri za otpad na mjesim grobljima

2.500,00

 

 

1.8.4.

Projektiranje i dogradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

 

20.000,00

11

 

Glavni projekt,ishodovanje građevinske dozvole+izgradnja ograde i pristupa reciklažnom dvorištu

20.000,00

 

 

 

UKUPNO

0,00

 

 

IZVORI FINANCIRANJA:

11- Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
522 – LAG
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 361-01/23-01/97
URBROJ: 2177-9-40/01-23-02
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2024. godini

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018, 110/2018., 32/2020), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici  održanoj dana  21. prosinca  2023.  godine  donosi,

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2024. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:
– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
– održavanje javnih zelenih površina
– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
– održavanje groblja i krematorija unutar groblja
– održavanje čistoće javnih površina
– održavanje javne rasvjete.
– ostali poslovi

Članak 2.

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini  

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu  jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:
1.       opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
2.       iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama:

Program obuhvaća:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,

1.3.  Uklanjanje ruševina.

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

3.3. Izdaci za zimsku službu.

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA

 2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 4. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2024. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 652480,00 EUR. U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2024. godinu.

U 2024. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

Redni broj

O P I S

Izvor financiranja

Procjena troškova

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

1.1.

Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

 

1.1.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja redovita čišćenja-strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta ( bankine,cestovni pojas ) i javnih površina,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije

111

10.650,00

1.2.

Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

432

8.000,00

 

Sanacija deponije građevinskog materijala

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

1.3.

Uklanjanje ruševina

432

13.300,00

 

 

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

1.4.

Održavanje zelenila na javnim površinama

 

 

1.4.1.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja:

 

 

1.4.1.1.

a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja                                                                            b) košnja trave na javnim površinama                                        c) sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada                                                                d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita)

111

200.000,00

 

UKUPNO 1.:

 

231.950,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  231.950,00 EUR, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

 

 

 

2.

ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

2.1.

Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica)

432

2.650,00

 

Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci

 

 

2.2.

Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta

111

7.450,00

 

Tekuće održavanje dječjih igrališta

 

 

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

UKUPNO 2.:

 

10.100,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  10.100,00 EUR, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

 

 

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

 

3.1.

Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

 

3.1.1.

Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva

432

33.150,00

3.1.2.

Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva

111

33.150,00

3.1.3.

Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva

432

33.150,00

3.1.4.

Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda

432

33.150,00

3.1.5.

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-redovita čišćenja,čišćenje snijega i leda

111

10.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

3.2.

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa :

432

20.000,00

3.2.1.

Nabava vertikalne prometne signalizacije

 

 

3.2.2.

Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije

 

 

3.2.3.

Trošak el. energije semafora

 

 

3.2.4.

Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta

432

33.150,00

3.2.5.

Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina

432

33.150,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

 

 

 

3.3.

Izdaci za zimsku službu

 

 

3.3.1.

Zimska služba-nabava soli za posipanje

432

9.300,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

3.3.2.

Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe

432

21.900,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

UKUPNO 3.:

 

260.100,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  260.100,00 EUR,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

4.

ODRŽAVANJE GROBLJA

 

4.1.

Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera)

432

2.650,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

UKUPNO 4.:

 

2.650,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  2.650,00 EUR, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

5.1.

Potrošak el. energije za javnu rasvjete

432

106.200,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

5.2.

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete

432

33.180,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

UKUPNO 5.:

 

139.380,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  139.380,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

6.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

 

6.1.

Održavanje fontana

432

8.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

UKUPNO 6.:

 

8.000,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 6.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  8.000,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

 

 

 

 

7.

UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

 

 

7.1.

Izdaci za tekuće održavaje zemljišta-čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca

432

300,00

 

UKUPNO IZVRŠENJE

 

 

 

UKUPNO 6.:

 

300,00

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 7.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  300,00 EUR,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:                                                       

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2024. iznose 231.950,00 EUR.

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 10.650,00 EUR.

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2024. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 8.000,00 EUR. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2024. godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 13.300,00 EUR .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2024. godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 200.000,00 EUR .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zalijevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvjetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese, nabavka žardinjera i cvjetnjaka). Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2024. iznose 10.100,00 EUR.             

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2024. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 260.100,00 EUR.  Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2024. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 142.600,00 EUR.

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2024. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 86.300,00 EUR.

3.3. Izdaci za zimsku službu

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2024. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 31.200,00 EUR.

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,ograde,pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2024. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2024. godinu planira se iznos od 139.380,00 EUR .

 6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA,UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje građevina i uređaja javne namjene ( fontane ). Za održavanje tih građevina i uređaja u 2024. godini planira se iznos od 8000,00 EUR.

 7. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPAD

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog otpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca . Za navedene poslove u 2024. godini osigurana su sredstva u iznosu od 300,00 EUR.                                                           

IZVORI FINANCIRANJA:

111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
432 – Komunalna naknada

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2024. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.                                       

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/23-01/54
URBROJ: 2177-9-40/01-23-02
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2024. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu.

Članak 2.

 (1) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

 (2) Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

 (1) Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu iznosi 3.618,00 eura.

 (2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

 (1) Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 13, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

 (2) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 270,00 eura.

 (3) Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se i godišnja naknada u iznosu od 27,00 eura.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

 

Redni

broj

Politička stranka

Broj vijećnica/ka

Godišnji iznos

 

 

žene

muškarci

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2

7

2.480,00

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

1

2

837,00

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS   

1

0

297,00

UKUPNO

4

9

3.618,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 402-10/23-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-23-01
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju odredbe članka 75. stavka 1. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, i 77/20, 141/22), članka  19a i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članaka 20. i 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 3/21, 7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici 21. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:
–           treninzi i natjecanja sportaša,
–           nagrađivanje sportaša,
–           provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
–           funkcioniranje sustava sporta,
–           organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
–           organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu i tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

a) u sportu:
–           poticanje i promicanje sporta,
–           osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
–           ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
–           poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
–           poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
–           poticanje programa stručnog rada u sportu.

b) u tehničkoj kulturi:
–           razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
–           poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu  u programu Proračuna 3100 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A310001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2024. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan raspodjele financijskih sredstava za sport,  nakon provedenih natječaja predlaže Sportska zajednica Grada Pakraca gradonačelniku, zbog izrade prijedloga donošenja odluke  Gradskog vijeća o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca,  a najkasnije do 31. ožujka.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu  1. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 620-01/23-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-23-3
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2024.godini

 Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. god. donijelo je sljedeći

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2024.GODINI

 Članak 1.

Ovim Programom planiraju se prihodi od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, koja su prihod  Proračunu Grada Pakraca za 2024.god., kako slijedi:

Red. br.
VRSTA PRIHODA   PLANIRANI IZNOS (EUR)

 1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH      3.100,00
 2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 50.000,00
  UKUPNO      53.100,00

Članak 2.

Prihodi iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se na rashode u Proračunu Grada Pakraca za 2024. god. kako slijedi:

Red. br.
NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA      PLANIRANI IZNOS (kn)

 1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 47.000,00
 2. Naknada štete na usjevima od divljači 3.000,00
 3. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 3.100,00
  UKUPNO      53.100,00

Sredstva će se koristiti za provođenje aktivnosti vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, za naknadu šteta na usjevima od divljači vezanih uz Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca, te provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca).

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 945-01/23-01/13
URBROJ: 2177-9-30-2/05-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Plan programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko Vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo je

Plan programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

I.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Grada Pakraca za 2024. godinu po osnovi uplate šumskog doprinosa.

II.

Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortiment) u visini od 10 % u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

III.

Gradsko Vijeće Grada Pakraca utvrđuje program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.

Temeljem ovog Programa prihodi od šumskog doprinosa planiraju se u iznosu od 600.000,00 eura.

Sredstva šumskog doprinosa koristi će se za sljedeće:

– obnova parkovnih površina i drvoreda – 20.000,00 eura,
– izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja – 101.500,00 eura,
– izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta – 418.300,00 eura,
– održavanje cesta i drugih javnih površina – 60.200,00 eura.

IV.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 400-09/23-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-23-2
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.7/23) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17 sjednici održanoj  dana 21. prosinca 2023. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene  „Pakrac“

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja građevinskog Područja – zone športsko-rekreacijske  namjene „Pakrac“

Članak 1.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja građevinskog    područja – zone športsko-rekreacijske  namjene  „Pakrac“ (u daljnjem tekstu: UPU ZŠRN „Pakrac“) je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

(2) UPU ZŠRN „Pakrac“ će se izraditi u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., i 9/11.), te drugim važećim zakonima i propisima.

(3) Nositelj izrade UPU ZŠRN „Pakrac“  je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo.

(4) Izrada UPU ZŠRN „Pakrac“  započinje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja  građevinskog područja zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“, a po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Razlog za donošenje ZŠRN „Pakrac“ ciljevi i programska polazišta

Članak 2.

(1) Razlozi za izradu i donošenje UPU ZŠRN „Pakrac“ su sljedeći:

 1. provedba ciljeva prostornog uređenja sukladno prostornim planovima šireg područja,
 2. utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko– rekreacijske namjene, te pratećih namjena,
 3. utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

(2) Ciljevi izrade i donošenje UPU ZŠRN „Pakrac“ su slijedeći:

 1. Osnovni cilj izrade UPU ZŠRN „Pakrac“ je detaljno i konačno definiranje prostora za  sportsko rekreacijske aktivnosti u gradu Pakracu, uvažavajući zatečene sadržaje i planiranje novih športsko rekreacijskih sadržaja za potrebe stanovnika grada Pakraca i ostalih naselja koja mu gravitiraju
 2. Odrediti uvjete za budući razvoj i realizaciju gradnje u zoni sportsko–rekreacijske namjene “Pakrac” kroz regulaciju tog područja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj sportske i rekreacijske ponude te detaljnije određivanje namjene površina što će osigurati mogućnost realizacije gradnje te uređenje tog područja.
 3. UPU-om ZŠRN „Pakrac“ potrebno je odrediti smještaj sportskih sadržaja u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš i prirodu.

(3) Programska polazišta za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ utvrđena su :

 1. Prostornim planom Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19,  6/19 – Odredbe za provedbu , Pročišćeni tekst),
 2. Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021),
 3. Generalnim urbanističkim planom grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/2001).

 Obuhvat UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 3.

(1) Područje obuhvata UPU ZŠRN „Pakrac“ utvrđeno je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021), na kartografskom prikazu br. 4.27. – Građevinska područja – Pakrac, u MJ 1:5000, i Generalnim urbanističkim planom grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.1/2001), na kartografskom prikazu br.1 – Korištenje i namjena prostora, u MJ 1:5000.

(2) Područje obuhvata UPU ZŠRN „Pakrac“ veličine je cca 13,10 hektara .

(3) Područje obuhvata UPU ZŠRN „Pakrac“ prikazano na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Ocjena stanja u obuhvatu UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 4.

(1) Obuhvat UPU ZŠRN „Pakrac“ određen je kao dijelom izgrađeni, dijelom neizgrađeni i dijelom neuređeni dio građevinskog područja.

(2) Na dijelu zemljišta na području obuhvata Plana su izgrađene građevine i uređene površine, koje imaju sportsko – rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, s djelomično izgrađenim prometnim i infrastrukturnim građevinama.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 5.

Za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

Način pribavljanja stručnih rješenja UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 6.

Stručno rješenje UPU ZŠRN „Pakrac“   izrađuje stručni izrađivač UPU ZŠRN „Pakrac“   na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade UPU ZŠRN „Pakrac“   u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade UPU ZŠRN „Pakrac“ koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o.Pakrac, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

 (2) Stručna rješenja za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“  izrađuje stručni izrađivač UPU ZŠRN „Pakrac“, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također programska rješenja i stručne podloge koje posjeduju upravni odjeli Grada Pakraca.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“  te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 8.

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku izrade UPU ZŠRN „Pakrac“, te drugi sudionici korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU ZŠRN „Pakrac“, utvrđeni su popisom, kako slijedi:

 1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
 2. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Osijek, Gornjodravska obala 95-96, Osijek,
 3. Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županijska 7, Požega,
 4. Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
 5. HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
 6. Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 7. HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
 8. HOPS hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
 9. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska 78A,
 10. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg Peića 3, Požega
 11. KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,
 12. Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,
 13. Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac,
 14. Mjesni odbor JUG

(2) Ako se tijekom izrade UPU ZŠRN „Pakrac“ ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 9.

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi UPU ZŠRN „Pakrac“  iz članka 9. Ove Odluke pozvat će se, sukladno odredbama Zakona iz članka 1. Ove Odluke da, u roku od 15 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) U zahtjevima za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 1. ove Odluke.

Planirana dinamika s fazama za izradu prostornog plana UPU ZŠRN „Pakrac“, odnosno rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

Članak 10.

(1) Za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“  utvrđuju se sljedeći rokovi:

 1. dostava zahtjeva za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi  akti) u roku   od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtijeva,
 2. izrada Nacrta prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i programa,
 3. izrada Prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
 4. javni uvid u Prijedlog UPU ZŠRN „Pakrac“ – u trajanju od 30 dana,
 5. izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 6. izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,
 7. izrada Konačnog prijedloga UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
 8. dostavljanje završnog elaborata UPU ZŠRN „Pakrac“ – u roku od 10 dana, računajući od  donošenja UPU ZŠRN „Pakrac“  na Gradskom vijeću Grada Pakraca

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost  Nositelja izrade  i Izrađivača.

Izvori financiranja izrada UPU ZŠRN „Pakrac“

Članak 11.

Financijska sredstva za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“   osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

 Završne odredbe

Članak 12.

(1) Nositelj izrade UPU ZŠRN „Pakrac“  obvezuje se da:

 1. sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 39/19, 67/23), obavijesti javnost o izradi UPU ZŠRN „Pakrac“    na mrežnoj  stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni  razvoj;
 1. o izradi UPU ZŠRN „Pakrac“     pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 2. vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU ZŠRN „Pakrac“ .

(2) Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 1. javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu UPU ZŠRN „Pakrac“ ;
 2. Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 67/23).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/23-01/2
URBROJ: 2177-9-40-1/01-23-01
U Pakracu, 21. prosinca 2023.g.