Program demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) i članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 18. lipnja 2018. godine donosi

PROGRAM
DEMOGRAFSKIH I PRONATALITETNIH MJERA GRADA PAKRACA
„TRI PLUS“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak za provedbu pronatalitetnih mjera za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena u cilju pomoći obiteljima s troje i više djece i poticanja ostalih obitelji na povećanje broja djece, za poboljšanje njihova životnog standarda.
Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku pomoći obiteljima s troje i više djece na području Grada Pakraca i to za:
1. troškove stanovanja;
1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva,
2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

II. KORISNICI

Članak 2.

Korisnici sredstava u smislu ovoga Programa su državljani Republike Hrvatske obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnik).
Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

1. Troškovi stanovanja

Članak 3.

Pravo na podmirivanje troškova komunalne naknade te komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, može ostvariti Korisnik za troškove nastale u objektu stanovanja Korisnika, ukoliko isto pravo ne ostvaruje Zakonom o socijalnoj skrbi ili drugim propisom na teret RH i/ili drugih pravnih osoba i ukoliko je vlasnik nekretnine u kojoj stanuje, na kojoj nastaje trošak, odnosno tuđu nekretninu legalno koristi za stanovanje.
Korisnik može ostvariti pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva za tekuću kalendarsku godinu u siječnju, a najkasnije do 31.siječnja tekuće godine uz predočenje dokaza o korištenju stambenog objekta (režijski troškovi na ime Korisnika) i vlasništvu, odnosno legalnom korištenju tuđe nekretnine.

1.1. Komunalna naknada

Članak 4.

Korisniku se priznaje pravo na podmirenje godišnjeg troška komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini njegove stambene jedinice.

1.2. komunalni i drugi režijski troškovi ili troškovi ogrijeva

Članak 5.

Korisniku se podmiruje dio mjesečnih komunalnih i drugih režijskih troškova prema njegovu izboru vrste troška, najviše dva, koje ističe prilikom podnošenja zahtjeva.
Moguće vrste troškova su troškovi nastali za:
1. vodu i odvodnju,
2. plin,
3. odvoz kućnog otpada.

Članak 6.

U slučaju da Korisnik nema redovnih mjesečnih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, može ostvariti pravo na podmirivanje troškova za naknadu troškova ogrijeva, nabavku krutih goriva, u istom iznosu pomoći na godišnjoj razini.
Korisnik prava na naknadu za troškove ogrjeva (krutog goriva) dužan je dostaviti dokaz o utrošenim sredstvima (račun o kupljenom ogrjevu) najkasnije do 30. studenoga tekuće godine.
Ukoliko Korisnik prava ne dostavi dokaz o utrošenim sredstvima iz stavka 3. ovog članka, pokrenut će se postupak povrata sredstava.

Članak 7.

Iznos mjesečne pomoći za komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva za pojedinu kalendarsku godinu određuje gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom koju donosi u studenom za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 8.

U slučaju neiskorištenosti sredstava od strane pojedinog Korisnika planiranih za podmirivanje komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, ista se ne mogu preraspodijeliti na druge troškove, odnosno mjere.

Članak 9.

Postupak za ostvarivanje prava za podmirivanje troškova komunalne naknade, kao i komunalnih i drugih troškova stanovanja, odnosno troškove ogrjeva, pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.
Prava Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz članka 2. ovog Programa.

2. Trošak cijene redovnog programa dječjeg vrtića

Članak 10.

Korisnik ima pravo na pomoć u iznosu od 50% cijene redovnog programa Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac, ukoliko je roditelj trećeg i svakog daljnjeg djeteta koje pohađa redovni program Vrtića, a koji isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama.

Članak 11.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za trošak cijene dječjeg vrtića pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.
Pravo Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz ovog Programa, a na temelju kojega će Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac Korisniku umanjiti cijenu usluge za 50%, a razliku cijene Grad Pakrac će isplaćivati Dječjem vrtiću “Maslačak” po primanju računa za dijete Korisnika.

3. Trošak prijevoza studenata iz obitelji s troje i više djece

Članak 12.

Pomoć za podmirivanje troška prijevoza studenta u dobi do najviše 25 godina starosti, a koji je član obitelji i zajedničkog kućanstva Korisnika te nije upisao apsolventsku studijsku godinu, odnosi se na pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji od mjesta boravka, odnosno studija u Republici Hrvatskoj, do mjesta prebivališta ili obrnuto, a do najviše 10 puta godišnje.

Članak 13.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za troškove prijevoza pokreće student iz članka 12. ovog Programa, podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza o ostvarenoj vožnji javnim prijevozom.
Pravo student ostvaruje povratom iznosa za voznu kartu u javnom prijevozu na osobni tekući račun.

4. Trošak parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 14.

Korisnik ima pravo na dodjelu parkirne karte “TRI PLUS” za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkirališta u gradu Pakracu za vozilo čiji je vlasnik član zajedničkog kućanstva Korisnika i ukoliko isti nije oslobođen naplate parkiranja po drugim osnovama te uz uvjet da je vozilo tehnički ispravno.
“TRI PLUS” je besplatna godišnja parkirna karta Grada Pakraca namijenjena isključivo Korisnicima iz članka 2. ovog Programa koju Korisnik prilikom korištenja ističe s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila za potrebe parkiranja vozila do maksimalno dva sata.
Pravo na besplatnu godišnju parkirnu kartu Grada Pakraca Korisnik može ostvariti samo za jedno vozilo u istom kućanstvu.
Parkirna karta “TRI PLUS” je veličine 10 x 8 cm, plastificirana te sadrži podatke: registracijsku oznaku vozila, serijski broj karte te razdoblje za koju se izdaje.

Članak 15.

Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu godišnje parkirne karte “TRI PLUS” pokreće vlasnik
vozila, ukoliko je član zajedničkog kućanstva Korisnika, podnošenjem zahtjeva na dodjelu parkirne karte “TRI PLUS” na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza.
Pravo na parkirnu kartu “TRI PLUS” ostvaruje vlasnik vozila rješenjem nadležnog Odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz ovog Programa i preuzimanjem parkirne karte “TRI PLUS”.

IV. NADLEŽNOST

Članak 16.

Nadležnost za ostvarivanja prava propisanih ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, i to:
– Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,
– Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,
– Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.
Odsjeci provode postupak rješavanja o pravima iz ovog Programa sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Svi javni pozivi iz ovog Programa objavljuju se na gradskoj mrežnoj stranici; www.pakrac.hr, a sve prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv Korisnici dostavljaju se na pregled i ocjenu odsjeku koji objavljuje javni poziv i donosi rješenje o pojedinom pravu.
Iznimno ove, 2018., godine javni pozivi bit će objavljeni u roku od 10 dana nakon stupanja na snagu Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18), a Korisnicima će se prava moći priznavati od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, izuzev prava na 50% cijene redovnog programa dječjeg vrtića (od 01.09.2018).

Članak 18.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

Članak 19.

Korisnik kojem je priznato bilo koje pravo iz ovog Programa dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti nadležnom Odsjeku svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje prava u kojem slučaju će, ukoliko su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje njegova prava, Odsjek donijeti novo rješenje.
Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s uputama iz stavka 1. ovog članka, odnosno ne prijavi promjene čije okolnosti utječu na ostvarivanje njegovih prava, nadležni odsjek Grada Pakraca ukinut će rješenje o ostvarenju prava i pokrenuti postupak naplate, odnosno zatražiti povrat financijskih sredstava Grada Pakraca utrošenih na ime prava Korisnika.

Članak 20.

Grad Pakrac pridržava pravo provjere iznesenih podataka i okolnosti koje je iznio Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva kao i kontrolu provođenja svih mjera.
Grad Pakrac prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Grad Pakrac osobne podatke ne prikuplja u opsegu većem nego što je nužno da bi se postigla utvrđena svrha po ovom Programu.

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/05-18-3
Pakrac, 18. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.