Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 7. Odluke o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANCIRANJU UDRUGA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju udruga Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/15) mijenja se članak 25. i sada glasi:

„Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega imenuje gradonačelnica, a čini ga 5 članova iz reda predstavnika Grada,  predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 007-01/20-01/1

URBROJ:2162-04/06-20-1

Pakrac, 8. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/15) mijenja se članak 6. i sada glasi:

„Za poslove stručnog vrednovanja i ocjenjivanja prijedloga udruga, ustanova te samostalnih i slobodnih umjetnika u kulturi gradonačelnica će imenovati članove Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 612-01/20-01/1

URBROJ: 2162-04/06-20-1

Pakrac, 8. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Plan prijema u službu za 2020. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/19) dana 10. siječnja  2020. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2020. GODINU

I.

Donosi se Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2020. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 119-01/20-01/01

URBROJ: 2162-04/01-20-01

Pakrac, 10. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Privitak 1.

R. br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Jedinstveni upravni odjel 1 1 0 0
2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 11 4 0 1
3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 11 6 2 1
4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 10 6 0 1
5. Vlastiti pogon 16 8 0
  UKUPNO 49 25 2 3

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2020. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca donosi

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020. godinu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Pakraca, brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata, te vrijeme čuvanja upravnih i neupravnih predmeta kao arhivskog gradiva.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broj dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Oznaka klasifikacije po sadržaju Broj dosjea Opis djelatnosti unutar podgrupe
001-01/ 1 Društveno-ekonomski odnosi, općenito
002-01/ 1 Pravni sustav, općenito
004-01/ 1 Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina, općenito
005-01/ 1 Društveni nadzor, općenito
007-01/ 1 Udruge, općenito
008-01/ 1 Društveno informiranje, općenito
008-02/ 1 Javno informiranje
010-01/ 1 Organizacija države
010-05/ 1 Županije
010-06/ 1 Gradovi i općine
010-07/ 1 Naselja
011-01/ 1 Donošenje i objavljivanje propisa, općenito
011-03/ 1 Objavljivanje propisa
012-01/ 1 Ustavni propisi i statuti, općenito
012-02/ 1 Ustavni propisi
012-03/ 1 Statuti
013-02/ 1 Birački popisi
013-03/ 1 Izbori i opoziv
014-01/ 1 Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja, općenito
014-02/ 1 Referendum
015-01/ 1 Teritorijalna razgraničenja, općenito
015-05/ 1 Područja gradova i općina
016-01/ 1 Nacionalne manjine, općenito
016-02/ 1 Prava nacionalnih manjina
017-01/ 1 Grbovi, zastave, himne, amblemi, općenito
018-01/ 1 Politički odnosi s inozemstvom, općenito
021-01/ 1 Organizacija i rad Gradskog vijeća, općenito
021-04/ 1 Županijska skupština
021-05/ 1 Gradsko vijeće
022-04/ 1 Župan i zamjenici župana
022-05/ 1 Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika
023-01/ 1 Organizacija i rad upravnih tijela, općenito
023-04/ 1 Županijska upravna tijela
023-05/ 1 Gradska upravna tijela
030-01/ 1 Upravno poslovanje – organizacija, metode i tehnike, općenito
030-03/ 1 Informatička djelatnost, informatički sustavi
030-04/ 1 Telekomunikacijska oprema
030-06/ 1 Uredska oprema
031-01/ 1 Oznake, prijem, općenito
031-02/ 1 Natpisne i oglasne ploče
031-03/ 1 Prijemne službe, pisarnica
031-06/ 1 Poštanske usluge
031-10/ 1 Usluge čišćenja
033-01/ 1 Tiskanje i umnožavanje materijala
034-01/ 1 Upravni postupak i upravni spor, općenito
034-02/ 1 Opći upravni postupak
034-04/ 1 Izdavanje uvjerenja i potvrda
034-07/ 1 Upravni spor
035-01/ 1 Uredsko poslovanje, općenito
035-02/ 1 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
035-04/ 1 Evidencije i obrasci
036-01/ 1 Arhiviranje predmeta i akata, općenito
036-01/ 1 Izlučivanje arhivske građe
037-01/ 1 Ovjere, općenito
038-01/ 1 Pečati, žigovi i štambilji, općenito
038-02/ 1 Odobrenje za izradu pečat sa grbom RH
040-01/ 1 Upravni nadzor nad zakonitošću akata
042-01/ 1 Inspekcijski nadzor, općenito
050-01/ 1 Predstavke, pritužbe, prijedlozi, molbe, općenito
061-01/ 1 Javne nagrade i priznanja
080-01/ 1 Dužnosnici, rukovodeći i drugi radnici, općenito
080-06/ 1 Kadrovska evidencija u upravnim tijelima
080-01/ 1 Ocjenjivanje službenika
080-08/ 1 Ovlaštenja za potpisivanje i ostalo
100-01/ 1 Politika zapošljavanja, općenito
101-01/ 1 Kretanje zaposlenosti, općenito
102-01/ 1 Nezaposlenost, općenito
110-01/ 1 Radni odnosi, općenito
112-01/ 1 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, općenito
112-02/ 1 Radni odnos na neodređeno vrijeme
112-03/ 1 Radni odnos na određeno vrijeme
112-04/ 1 Ugovor o djelu
112-06/ 1 Vježbenici
113-01/ 1 Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, općenito
113-04/ 1 Godišnji odmori
113-05/ 1 Bolovanja
114-01/ 1 Radni sporovi, materijalna i disciplinska odgovornost, općenito
115-01/ 1 Zaštita na radu, općenito
115-04/ 1 Nezgode na radu
117-01/ 1 Radni staž, općenito
118-01/ 1 Stručna sprema, kvalifikacije, stručna osposobljenost i priznavanje svojstva, općenito
119-03/ 1 Kadrovska evidencija
120-01/ 1 Stjecanje osobnog dohotka, općenito
121-01/ 1 Ostala primanja po osnovi rada
121-02/ 1 Dnevnice
121-07/ 1 Regres
121-10/ 1 Jubilarne nagrade
121-11/ 1 Otpremnine
121-12/ 1 Autorski honorari
130-01/ 1 Tečajevi, savjetovanja, stručna putovanja
133-01/ 1 Stručni i pravosudni ispiti
135-01/ 1 Stručni i akademski nazivi, općenito
140-01/ 1 Mirovinsko osiguranje, općenito
141-01/ 1 Invalidsko osiguranje, općenito
210-01/ 1 Javni red i mir, općenito
214-01/ 1 Zaštita od požara i eksplozija
215-01/ 1 Kriminalitet, općenito
231-01/ 1 Javni skupovi građana, općenito
300-01/ 1 Gospodarsko planiranje, općenito
301-01/ 1 Gospodarska kretanja, općenito
302-01/ 1 Gospodarski razvoj, općenito
303-01/ 1 Gospodarska suradnja
307-02/ 1 Politika cijena
310-01/ 1 Industrija, općenito
311-01/ 1 Zanatstvo i mala privreda, općenito
320-01/ 1 Poljoprivreda, općenito
320-02/ 1 Poljoprivredno zemljište
320-12/ 1 Štete u poljoprivredi
321-01/ 1 Šumarstvo, općenito
322-01/ 1 Veterinarstvo, općenito
323-01/ 1 Lovstvo, općenito
325-01/ 1 Vodoprivreda
326-01/ 1 Zadruge, općenito
330-01/ 1 Unutarnja trgovina, općenito
334-01/ 1 Turizam, općenito
335-01/ 1 Ugostiteljstvo, općenito
335-02/ 1 Ugostiteljska djelatnost
340-01/ 1 Cestovni promet, općenito
340-08/ 1 Sigurnost u cestovnom prometu
341-01/ 1 Željeznički promet, općenito
344-01/ 1 Veze, općenito
350-01/ 1 Prostorno planiranje, općenito
350-02/ 1 Prostorni planovi
350-05/ 1 Uvjeti uređenja prostora
351-01/ 1 Zaštita okoliša
351-02/ 1 Mjere za zaštitu okoliša
351-03/ 1 Studije utjecaja na okoliš
360-01/ 1 Građevinski poslovi, općenito
361-01/ 1 Izgradnja objekata, općenito
361-03/ 1 Građevinska dozvola
361-04/ 1 Tehnički pregled objekta
361-05/ 1 Uporabna dozvola
361-06/ 1 Rješenja o uvjetima uređenja prostora
361-07/ 1 Procjena šteta od elementarnih nepogoda
362-01/ 1 Građevinska inspekcija, općenito
363-01/ 1 Komunalni poslovi, općenito
363-02/ 1 Komunalne djelatnosti
363-03/ 1 Komunalna naknada
363-04/ 1 Komunalna inspekcija
370-01/ 1 Stambena politika, općenito
370-03/ 1 Stanovi i stanovanje
371-04/ 1 Stanarine
372-01/ 1 Poslovni prostor, općenito
372-03/ 1 Najam, korištenje poslovnog prostora
373-01/ 1 Reprezentativni objekti i objekti pod zaštitom
373-04/ 1 Korištenje objekata pod zaštitom
400-01/ 1 Financijsko-planski dokumenti, općenito
400-02/ 1 Financijski planovi
400-04/ 1 Periodični obračuni
400-05/ 1 Završni računi
400-08/ 1 Proračuni
401-01/ 1 Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje, općenito
402-01/ 1 Financiranje
402-06/ 1 Refundacije
402-07/ 1 Sufinanciranje
402-08/ 1 Financiranje iz proračuna
403-01/ 1 Kreditiranje
404-01/ 1 Investicije, općenito
406-01/ 1 Upravljanje imovinom i nabavka imovine, općenito
406-08/ 1 Inventure
410-01/ 1 Porezi, općenito
411-01/ 1 Doprinosi, općenito
412-01/ 1 Takse
413-01 1 Carine
414-01/ 1 Javni zajmovi
415-01/ 1 Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza
420-01/ 1 Javni rashodi, općenito
422-01/ 1 Sredstva solidarnosti
423-01/ 1 Gubici, sanacije, stečajevi, likvidacije
440-01/ 1 Financijsko poslovanje s inozemstvom, općenito
470-03/ 1 Financijska revizija
500-01/ 1 Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, općenito
501-01/ 1 Mjere zdravstvene zaštite, općenito
502-01/ 1 Prava iz zdravstvenog osiguranja
510-01/ 1 Zdravstvene ustanove, općenito
540-01/ 1 Sanitarna inspekcija
550-01/ 1 Socijalna zaštita, općenito
551-01/ 1 Oblici socijalne zaštite
560-01/ 1 Evidencija HVIDR-a, općenito
564-01/ 1 Spomen-obilježja
600-01/ 1 Prosvjeta, općenito
601-01/ 1 Predškolski odgoj
602-01/ 1 Školstvo, općenito
602-02/ 1 Osnovnoškolsko obrazovanje
602-03/ 1 Srednjoškolsko obrazovanje
602-04/ 1 Visoko školstvo
604-01/ 1 Stipendiranje
610-01/ 1 Kultura, manifestacije, općenito
612-01/ 1 Kulturne djelatnosti, općenito
612-05/ 1 Muzejska djelatnost
612-08/ 1 Zaštita spomenika kulture
612-10/ 1 Izdavačko-novinarska djelatnost
612-12/ 1 Radio i TV
620-01/ 1 Šport, općenito
620-02/ 1 Športske organizacije
640-01/ 1 Znanost, općenito
650-01/ 1 Informatika, općenito
700-01/ 1 Poslovi pravosuđa, općenito
701-01/ 1 Odvjetništvo i pravna pomoć
711-01/ 1 Organizacija i rad sudova, općenito
712-01/ 1 Državno odvjetništvo, općenito
714-01/ 1 Prekršajni sudovi, općenito
802-01/ 1 Kadrovski poslovni pričuvnih časnika, općenito
804-02/ 1 Sigurnosni poslovi vojnih obveznika
810-01/ 1 Civilna zaštita
900-01/ 1 Domaća suradnja, općenito
900-03/ 1 Suradnja gradova i općina
910-01/ 1 Prijateljska suradnja s inozemstvom
910-04/ 1 Suradnja s međunarodnim organizacijama
930-01/ 1 Geodetsko-katastarski poslovi, općenito
931-01/ 1 Geodetska izmjera
932-01/ 1 Katastar zemljišta, općenito
933-01/ 1 Katastar vodova
936-02/ 1 Parcelacijski i geodetski elaborati
940-01/ 1 Evidencija nekretnina u državnom/gradskom vlasništvu
943-01/ 1 Promjena režima vlasništva
944-01/ 1 Imovinsko-pravni poslovi u svezi sa građevinskim zemljištem, općenito
945-01/ 1 Imovinsko-pravni poslovi u svezi sa poljoprivrednim zemljištem
946-01/ 1 Imovinsko-pravni poslovi u svezi sa šumama i šumskim zemljištem
957-01/ 1 Ekonomska statistika, općenito
958-01/ 1 Statistički podaci, općenito

 

Članak 3.

                Ovim Planom određuju se i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata, kako slijedi:

Redni broj Naziv Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice i stvaratelja/primatelja
1. Gradsko vijeće -01 -01/01
2. Gradonačelnik -02 -02/01
3. Zamjenik gradonačelnika

Zamjenik gradonačelnika

-03 -03/01

-03/02

4. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti -04  
  -pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   -04/01
  – voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti   -04/02
  – referent za uredsko poslovanje   -04/03
  -referent općih poslova   -04/04
  -stručni suradnik za društvene djelatnosti   -04/05

-04/06

  – viši savjetnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu   -04/07
  – viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću   -04/08

  – stručni suradnik za uredsko poslovanje   -04/09
  – administrativni referent   -04/10
5. Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije -05  
  – voditelj Odsjeka   -05/01
  – viši savjetnik za proračun i financije   -05/02
  – referent za financijsko poslovanje   -05/03
  -referent računovodstveno-financijskih poslova   -05/04
  – viši stručni suradnik za sustav riznice, financijskog upravljanja i kontrola   -05/05
  – referent za naplatu gradskih prihoda   -05/06
5.1. Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju    
  – voditelj Pododsjeka   -05/07
  – viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove   -05/08
  – viši stručni suradnik za poljoprivredu   -05/09

-05/10

  – viši stručni suradnik – poljoprivredni redar   -05/11
6. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti -06  
  – voditelj Odsjeka   -06/01
  – viši stručni suradnik za graditeljstvo   -06/02
  – stručni suradnik za infrastrukturu   -06/03
  – referent – komunalni redar   -06/04
  – referent za komunalne prihode   -06/05
  – referent za graditeljstvo   -06/06

-06/07

  – viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove   -06/08
  – stručni suradnik za graditeljstvo   -06/09

-06/10

7. Vlastiti pogon -07  
  – upravitelj   -07/01

Članak 4.

                Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2020. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

KLASA: 035-02/19-01/1

URBROJ: 2162-04/01-19-01

Pakrac, 30. prosinca 2019. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač v. r.