Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 123/17), članka 2. Stavka 1. točke 9., Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za JLP(R)S (”Narodne novine” 89/18) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (”Službeni glasnik”, broj 3/21) Gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Provedbeni program Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.godine.

Članak 2.

Tekst Provedbenog programa iz članka 1.nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na stranicama Grada Pakraca te u ”Službenom glasniku”.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA:302-02/21-01/02
URBROJ: 2162-30-2/02-21-4
Pakrac, 27. prosinca 2021. g.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 03/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 07/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

kojim se određuju:

 • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
 • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
 • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
 • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 2.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 3.

Gradonačelnik jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Pakraca i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA:406-01/21-01/2
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-8
Pakrac, 12. siječnja 2022. g.

Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stalnog dodatka na plaću za topli obrok službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Visina naknade za topli obrok iznosi 200,00 kuna neto mjesečno.

Članak 3.

Naknada za topli obrok isplaćuje se na plaći za prethodni mjesec.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. g. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 121-06/22-01/1
URBROJ: 2177-9-02/01-22-1
Pakrac, 25. siječnja 2022. g.

Plan klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca

Temeljem članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) i člankom 2. i 6. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21.) gradonačelnica donosi

 

PLAN
klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca

 

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca (u nastavku teksta: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Pakraca te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata.

Članak 2.

Sukladno članku 6. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj: 132/21) Grad Pakrac u uredskom poslovanju iz svoga samoupravnog djelokruga koristit će brojčanu oznaku 2177-9.

Članak 3.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broj dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2022. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 035-02/21-01/3
URBROJ: 2162-10/01-21-1
Pakrac, 30. prosinca 2021. g.

 

Glavna grupa,
grupa i podgrupa
Naziv upravnog područja
ili djelatnosti
Djelatnosti unutar podgrupe
GLAVNA GRUPA
0 DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO
DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA
GRUPA
00 DRŽAVA I DRUŠTVO
PODGRUPA
000 DRUŠTVENO EKONOMSKI ODNOSI Mjere i politika proizvodnih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja (općenito)

000-01 – općenito

001 STRATEŠKO PLANIRANJE Planiranja i strategije (općenito)

001-01 – općenito

002 PRAVNI SUSTAV Razvoj pravnog sustava

002-01 – općenito

003 DRŽAVNA IMOVINA Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, upravljanje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, registar državne imovine i ostalo

003-01 – općenito

004 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Temeljne slobode, prava i etička pitanja, suzbijanje diskriminacije, zaštita prava i interesa djece, ravnopravnost spolova, zaštita prava i interesa osoba s invaliditetom i ostalo

004-01 – općenito

005 NACIONALNA SIGURNOST Strategija nacionalne sigurnosti, sigurnosno-obavještajni poslovi, sigurnost informacijskih sustava, tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa i ostalo

005-01 – općenito

006 POLITIČKE STRANKE Političke stranke (općenito), upis i upis promjena u registar političkih stranaka i ostalo

006-01 – općenito

007 USTANOVE (OPĆENITO) Osnivanje, ustroj i djelatnosti ustanova, imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća ustanova, davanje suglasnosti na imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanova i ostalo

007-01 – općenito

007-02 – osnivanje, ustroj i djelatnosti ustanova

007-03 – imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća ustanova

007-04 – ostalo

008 INFORMIRANJE Pristup informacijama, javno informiranje i ostalo

008-01 – općenito

008-02 – zahtjevi za pristup informacijama

008-03 – ostalo

009 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka, promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom podataka, imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka i ostalo
GRUPA
01 DRŽAVNO UREĐENJE
PODGRUPA
010 GRB, ZASTAVA I HIMNA Grbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja i njegovih izvedenica u pravnom prometu, uključujući njegovo oponašanje i ostalo

010-01 – općenito

010-02 – uporaba državnog znamenja

010-03 – ostalo

011 USTAV, ZAKONI I DRUGI PROPISI Ustav, zakoni i drugi propisi, postupak njihovoga donošenja, objavljivanje i ostalo

011-01 – općenito

012 IZBORNI SUSTAV Registar birača, provedba izbora, financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i ostalo

012-01 – izbori općenito

012-02 – provedba izbora

012-03 – financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe

012-04 – ostalo

013 REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, narodne inicijative za raspisivanje referenduma i ostalo

013-01 – referendum općenito

013-02 – inicijative za raspisivanje referenduma

014 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA Državna granica, područja županija, gradova i općina te područja mjesnih odbora, gradskih četvrti, gradskih kotareva, ulice, trgovi, naselja i ostalo

014-01 – općenito

014-02 – područja županija, gradova, općina, mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva

014-03 – ulice, trgovi i naselja

014-04 – ostalo

015 HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Hrvati u Bosni i Hercegovini, hrvatska manjina u europskim državama, hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci i ostalo
016 NACIONALNE MANJINE Prava nacionalnih manjina

016-01 – općenito

016-02 – pojedinačni zahtjevi za ostvarivanje prava

017 MIGRACIJE, ISELJENICI, IZBJEGLICE, OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA Migracije, statusi i prava iseljenika, izbjeglica, prognanika, povratnika, osoba bez državljanstva i ostalo
GRUPA
02 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA
PODGRUPA
020 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Položaj i ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske, poslovi Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i ostalo

020-01 – općenito

021 HRVATSKI SABOR Poslovi i ovlasti Hrvatskoga sabora, poslovi Predsjedništva Hrvatskoga sabora te radnih tijela Hrvatskoga sabora, prava i dužnosti zastupnika, sjednice Hrvatskoga sabora i ostalo

021-01 – općenito

021-02 – poslovi i ovlasti

021-03 – prava i dužnosti zastupnika

021-04 – ostalo

022 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi i ovlasti Vlade Republike Hrvatske, poslovi Užeg kabineta, ureda i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, sjednice Vlade Republike Hrvatske i ostalo

022-01 – općenito

022-02 – poslovi, ovlasti, sjednice

022-03 – ostalo

023 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE Ustrojavanje, utvrđivanje djelokruga tijela državne uprave i ostalo

023-01 – općenito

023-02 – ustojstvo i djelokrug

023-03 – ostalo

024 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Poslovi županija, gradova i općina, ustrojstvo, rad njihovih tijela, izrada i donošenje akata i ostalo

024-01 – općenito

024-02 – poslovi županija

024-03 – poslovi gradova i općina, sjednice gradskih i općinskih vijeća

024-04 – ustrojstvo županija, gradova i općina

024-05 – donošenje akata

024-06 – odluke gradonačelnika i gradskih i općinskih vijeća

024-07 – ostalo

025 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA Osnivanje, ustroj i djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima i ostalo

025-01 – općenito

026 DRUGA DRŽAVNA TIJELA Osnivanje, utvrđivanje djelokruga i ostalo

026-01 – općenito

027 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi Ustavnog suda Republike Hrvatske

027-01 – općenito

028 PUČKI PRAVOBRANITELJ I POSEBNI PRAVOBRANITELJI Poslovi pučkog pravobranitelja i posebnih pravobranitelja

028-01 – općenito

028-02 – pojedinačni predmeti

029 RADNA TIJELA U SASTAVU
JAVNOPRAVNIH TIJELA
Osnivanje povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela te imenovanja unutarnjih i vanjskih stručnjaka, imenovanja i razrješenja članova radnih skupina i ostalo

029-01 – općenito

GRUPA
03 UPRAVNO POSLOVANJE
PODGRUPA
030 ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA Organizacija rada i radni procesi, telekomunikacijska oprema, uredska pomagala i strojevi, organizacija i oprema radnih prostorija i ostalo

030-01 – općenito

030-02 – organizacija rada

030-03 – informatička oprema i sustavi

030-04 – uredska oprema

030-05 – ostalo

031 PRIJAMNE SLUŽBE, SLUŽBE TJELESNE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI, OZNAKE I OBAVIJESTI Natpisne i oglasne ploče, prijamne službe, pomoćno-tehničke službe, usluge čišćenja i održavanja, poštanske usluge, tjelesna zaštita, ugostiteljske usluge, održavanje voznog parka i ostalo

031-01 – natpisne ploče

031-02 – pisarnica

031-03 –poštanske usluge

031-04 – tjelesna zaštita

031-05 – usluge čišćenja

031-06 – ostalo

032 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKO POSLOVANJE Dokumentacijski i informacijski poslovi i usluge, stručna biblioteka, stručni časopisi, službena glasila, druga stručna literatura i ostalo

032-01 – službena glasila

032-02 – ostalo

033 TISKANJE I UMNOŽAVANJE MATERIJALA Tiskanje, umnožavanje i uvezivanje materijala i ostalo
034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Opći upravni postupak, upravni spor, usklađivanje posebnih zakona sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak, izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari, izdavanje potvrda (općenito) i ostalo

034-01 – općenito

034-02 – upravni postupak

034-03 – izdavanje uvjerenja i potvrda

034-04 – upravni spor

034-05 – ostalo

035 UREDSKO POSLOVANJE Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka, postupanje s pismenima, evidencije, obrasci, oblik, sadržaj i način izrade pismena, primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju i ostalo

035-01 – općenito

035-02 – klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi

035-03 – evidencije i obrasci

035-04 – ostalo

036 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, korištenje, izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu i ostalo

036-01 – općenito

036-02 – arhivsko gradivo

036-03 – ostalo

037 OVJERE Ovjere rukopisa, potpisa, prijepisa, preslika, ovjere poslovnih knjiga i ostalo

037-01 – općenito

037-02 – ovjere potpisa i prijepisa

037-03 – ostalo

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, upotreba, čuvanje i uništavanje, izrada štambilja i ostalo

038-01 – općenito

038-02 – odobrenje za izradu pečata sa grbom RH

039 UPRAVLJANJE KVALITETOM Upravljanje kvalitetom, standardizacija i unaprjeđenje poslovnih procesa, samoprocjena upravljanja kvalitetom, vanjska procjena upravljanja kvalitetom i ostalo
GRUPA
04 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA
PODGRUPA
040 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA Nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata, uključujući i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo

040-01 – nadzor nad zakonitošću akata

040-02 – ostalo

041 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA Nadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo

041-01 – nadzor nad zakonitošću rada službenika

041-01 – ostalo

042 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJA Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija, sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije, ovlašteni unutarnji revizori, revizija (općenito) i ostalo

042-01 – unutarnja revizija

043 UPRAVNA INSPEKCIJA Poslovi inspekcijskog nadzora, postupanje po prijavama i ostalo

043-01 – općenito

043-02 – inspekcijski nadzor

043-03 – ostalo

044 OSTALI NADZORI Ostali nadzori

044-01 – ostali nadzori, općenito

GRUPA
05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE
PODGRUPA
050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD JAVNOPRAVNIH TIJELA Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga i ostalo

050-01 – predstavke i pritužbe građana, općenito

050-02 – ostalo

051 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH TIJELA Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga i ostalo
052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE Ostale predstavke i pritužbe
053 MOLBE I PRIJEDLOZI Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima

053-01 – molbe općenito

GRUPA
06 ODLIKOVNJA, JAVNE NAGRADE I
PRIZNANJA
PODGRUPA
060 ODLIKOVANJA Postupak odlikovanja domaćih pravnih i fizičkih osoba, odlikovanja stranih pravnih i fizičkih osoba i ostalo
061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA Javne nagrade i priznanja za društveno-politički rad, za znanstveno-istraživački rad, za rad u gospodarstvu, za dostignuća u kulturi, umjetnosti, sportu, druge javne nagrade i priznanja i ostalo

061-01 – javna priznanja općenito

060-02 – odluke o dodjeli javnih priznanja

060-03 – ostalo

GRUPA
07 VJERSKE ZAJEDNICE
PODGRUPA
070 ODNOS DRŽAVE I VJERSKIH ZAJEDNICA Vjerske zajednice (općenito), upis i upis promjena u evidencije, odnos države i vjerskih organizacija i zajednica i ostalo
GRUPA
08 DUŽNOSNICI
PODGRUPA
080 DRŽAVNI DUŽNOSNICI Imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika i ostalo

080-01 – imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika općenito

081 DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMO­UPRAVE Prava i obveze dužnosnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo

081-01 – prava i obveze dužnosnika u JLP(R)S

081-02 – ostalo

GLAVNA GRUPA
1 RAD I RADNI ODNOSI
GRUPA
10 ZAPOŠLJAVANJE
PODGRUPA
100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA Politika zapošljavanja, zapošljavanje stranih državljana, radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslovi vezani uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji, zapošljavanje osoba s invaliditetom i ostalo

100-01 – politika zapošljavanja općenito

100-02 – zapošljavanje osoba s invaliditetom

100-03 – ostalo

101 KRETANJE ZAPOSLENOSTI Tržište rada i aktivna politika zapošljavanja, program radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti, međunarodna suradnja na području rada i zapošljavanja i ostalo
102 NEZAPOSLENOST Tijela i organizacije za zapošljavanje, prava i dužnosti nezaposlenih, evidencije nezaposlenih, pomoć pri zapošljavanju i ostalo
103 USMJERAVANJE U ZANIMANJA Profesionalna orijentacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija i ostalo
104 ZANIMANJA Poslovi vezani uz klasifikaciju zanimanja i ostalo
GRUPA
11 RADNI ODNOSI
PODGRUPA
110 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito), registar zaposlenih u javnom sektoru, evidencije zaposlenih, ovlaštenja za potpisivanje i ostalo

110-01 – općenito

110-02 – registar zaposlenih

110-03 – ovlaštenja za potpisivanje

111 RADNICI U PRIVATNOM SEKTORU Prava i obveze radnika (općenito), izbor i ovlasti radničkog vijeća i ostalo
112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD I OSTALO Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, prijam u službu na određeno ili neodređeno vrijeme, prestanak službe, stavljanje na raspolaganje, premještaji, napredovanja, ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu, dopunski rad i ostalo

112-01 – općenito

112-02 – radni odnos na određeno vrijeme

112-03 – radni odnos na neodređeno vrijeme

112-04 – prestanak službe

112-05 – stavljanje na raspolaganje

112-06 – premještaji

112-07 – napredovanje

112-08 – ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu

112-09 – dopunski rad

112-10 – ostalo

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada i ostalo

113-01 – općenito

113-02 – radno vrijeme

113-03 – dopusti

113-04 – bolovanja

113-05 – obustave rada

113-06 – ostalo

114 RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST Radni sporovi, disciplinska odgovornost i postupak, materijalna odgovornost i ostalo

114-01 – radni sporovi

114-02 – disciplinska odgovornost i postupak

114-03 – materijalna odgovornost

114-04 – ostalo

115 ZAŠTITA NA RADU Zaštita na radu, posebna zaštita žena, djece i osoba s invaliditetom, ozljede na radu i ostalo

115-01 – općenito

115-02 – ozljede na radu

115-03 – ostalo

116 INSPEKCIJA RADA Inspekcijski poslovi u području rada, inspekcijski poslovi u području zaštite na radu i ostalo

116-01 – općenito

116-02 – inspekcijski nadzor

116-03 – ostalo

117 RADNI STAŽ Minuli rad, evidencije o radnom stažu, priznavanje posebnog staža, dokup staža i ostalo

117-01 – minuli rad

117-02 – evidencija o radnom stažu

117-03 – priznavanje posebnog staža i dokup staža

117-04 – ostalo

118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE Stručna sprema, kvalifikacije, priznavanje inozemnih kvalifikacija i ostalo

118-01 – stručna sprema

118-02 – kvalifikacije i priznavanje kvalifikacija

118-03 – ostalo

119 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALO Upravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje i ostalo

119-01 – upravljanje ljudskim potencijalima i plan prijema u službu

119-02 – ocjenjivanje zaposlenika

11-03 – ostalo

GRUPA
12 PLAĆE
PODGRUPA
120 STJECANJE PLAĆE Utvrđivanje plaće, raspoređivanje i raspodjela plaća, dodaci na plaću i ostalo

120-01 – utvrđivanje plaća

120-02 – dodaci na plaću

120-03 – ostalo

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Dnevnica, terenski dodatak, naknada za odvojeni život od obitelji, naknada za prijevoz na posao i s posla, naknada za topli obrok, regres za godišnji odmor, troškovi preseljenja, pomoć u slučaju smrti, jubilarne nagrade, otpremnina, autorski honorari i ostalo

121-01 – ostala primanja općenito

121-02 – dnevnica

121-03 – terenski dodatak

121-04 – naknada za odvojeni život

121-05 – naknada za prijevoz na posao i s posla

121-06 – naknada za topli obrok

121-07 – regres za godišnji odmor

121-08 – troškovi preseljenja

121-09 – pomoć u slučaju smrti

121-10 – jubilarne nagrade

121-11 – otpremnine

121-12 – autorski honorari

121-13 – ostalo

GRUPA
13 STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
PODGRUPA
130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA Tečajevi, savjetovanja i seminari, stručna putovanja, kongresi, simpoziji i ostalo

130-01 – tečajevi

130-02 – stručna savjetovanja i seminari

130-03 – stručna putovanja

130-04 – ostalo

131 SPECIJALIZACIJE I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJA Specijalizacije, edukacije i ostalo

131-01 – specijalizacije

131-02 – edukacije

131-03 – ostalo

132 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA Vježbenici, pripravnici, stručno osposobljavanje, stručna praksa, vježbenički ili pripravnički staž i ostalo

132-01 – općenito

132-02 – vježbenici i pripravnici

132-03 – stručno osposobljavanje

132-03 – stručna praksa

132-04 – ostalo

133 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI Državni ispit, pravosudni ispit, stručni ispiti i drugi ispiti

133-01 – državni ispit

133-02 – pravosudni ispit

133-03 – stručni ispit

133-04 – ostalo

134 STRUČNI I AKADEMSKI NAZIVI I AKADEMSKI STUPANJ Stručni i akademski nazivi, akademski stupanj, počasni nazivi i ostalo

134-01 – stručni i akademski nazivi općenito

134-02 – akademski stupanj

134-03 – ostalo

GRUPA
14 MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
PODGRUPA
140 MIROVINSKO OSIGURANJE Mirovinsko osiguranje i mirovina po osnovi godina života i radnog staža, obiteljska mirovina, mirovina poduzetnika i obrtnika, poljoprivrednika, sudionika Drugog svjetskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mirovine po posebnim propisima, evidencije i ostalo

140-01 – mirovinsko osiguranje općenito

140-02 – mirovina po osnovi godina života i radnog staža

140-03 – ostalo

141 INVALIDSKO OSIGURANJE Invalidska mirovina, invalidnina, rehabilitacija, evidencije i ostalo

141-01 – invalidska mirovina

141-02 – ostalo

142 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI
MIROVINSKOG OSIGURANJA
Naknada po osnovi tjelesnog oštećenja, drugi dodaci na mirovinu i ostalo

142-01 – naknada zbog tjelesnog oštećenja općenito

143 DOPLATAK ZA DJECU Poslovi vezani uz priznavanje prava na doplatak za djecu
GRUPA
15 SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I KOLEKTIVNI UGOVORI
PODGRUPA
150 SINDIKATI Osnivanje, djelovanje, prestanak sindikata i ostalo

150-01 – sindikati općenito

151 UDRUGE POSLODAVACA Osnivanje, djelovanje, prestanak udruga poslodavaca i ostalo

151-01 – udruge poslodavaca općenito

152 KOLEKTIVNI UGOVORI Kolektivni ugovori, pregovarački odbor, kolektivno pregovaranje i ostalo

152-01 – kolektivni ugovori općenito

152-02 – kolektivno pregovaranje

152-03 – ostalo

GLAVNA GRUPA
2 UNUTARNJI POSLOVI
GRUPA
20 NACIONALNA SIGURNOST – UNUTARNJI POSLOVI
PODGRUPA
200 NACIONALNA SIGURNOST – UNUTARNJI POSLOVI, OSIGURANJA I OSTALO Poslovi informacijske sigurnosti, osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora, domovinska sigurnost i ostalo
GRUPA
21 JAVNA SIGURNOST
PODGRUPA
210 UPRAVA POLICIJE Prevencija, taktika i metodologija rada policije, sigurnost osoba, objekata, prostora i javnih okupljanja, poslovi interventne policije, poslovi protueksplozijske zaštite i ostalo

210-01 – općenito

211 SIGURNOST U PROMETU Prometne dozvole, vozačke dozvole, prometni prekršaji, poslovi prometne preventive, poslovi sigurnosti u prometu i ostalo

211-01 – sigurnost u prometu općenito

212 NADZOR DRŽAVNE GRANICE Granična kontrola, zaštita državne granice, postupanje prema strancima, poslovi policije na moru, poslovi aerodromske policije i ostalo
213 ORUŽJE, STRELJIVO I EKSPLOZIVNE TVARI Oružje, streljivo, eksplozivne tvari i ostalo

213-01 – općenito

214 KRIMINALITET Poslovi suzbijanja općeg kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga, gospodarskog kriminaliteta i korupcije, terorizma i ekstremnog nasilja, posebni kriminalistički poslovi, poslovi kriminalističko-obavještajne analitike, međunarodne potrage, poslovi zaštite svjedoka i ostalo

214-01 – kriminalitet općenito

215 PUTNE ISPRAVE Putne isprave, vize i ostalo
216 KRETANJE, BORAVAK I RAD STRANACA Kretanje i boravak stranaca, rad stranaca i ostalo
217 OSTALI POSLOVI JAVNE SIGURNOSTI Postupanje s uhićenikom i pritvorenikom, privatna zaštita i detektivski poslovi i ostalo
GRUPA
22 OSOBNA STANJA GRAĐANA
PODGRUPA
220 PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA Prijava prebivališta, boravišta, promjene adrese i ostalo

220-01 – prebivališta, boravišta općenito

220-02 – ostalo

221 OSOBNE ISKAZNICE Poslovi izdavanja osobnih iskaznica
222 OSOBNO IME Određivanje i promjena osobnog imena i ostalo
223 MATIČARSTVO Matica rođenih, matica vjenčanih, matica umrlih, registar životnog partnerstva i ostalo

223-01 – matičarstvo općenito

224 DRŽAVLJANSTVO Stjecanje hrvatskog državljanstva, prestanak hrvatskog državljanstva i ostalo
GRUPA
23 OSTALI UNUTARNJI POSLOVI
PODGRUPA
230 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA Udruge (općenito), zaklade (općenito), upis i upis promjena u registre, neprofitne organizacije, građanske inicijative i ostalo

230-01 – udruge

230-02 – zaklade

230-03 – neprofitne organizacije i građanske inicijative

230-04 – ostalo

231 JAVNA OKUPLJANJA Najave okupljanja, osiguranja i ostalo

231-01 – najave javnih okupljanja

231-02 – ostalo

232 NAĐENE STVARI Poslovi nalaznog ureda
233 OSTALO IZ UNUTARNJIH POSLOVA Rasporedi rada i radni nalozi, planovi operativnih akcija, izvješća o realizaciji i ostalo
234 POSLOVI ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE Poslovi antiterorističke jedinice, poslovi zrakoplovne jedinice, poslovi specijalne jedinice policije, poslovi ronilačkog centra i ostalo
GRUPA
24 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
PODGRUPA
240 CIVILNA ZAŠTITA Osobna i uzajamna zaštita, mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, stožeri civilne zaštite, operativne snage sustava civilne zaštite, popuna i mobilizacija, skloništa, obuka i vježbe i ostalo

240-01 – civilna zaštita općenito

240-02 – mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite

240-03 – stožeri civilne zaštite

240-04 – operativne snage i mobilizacija

240-05 – skloništa, obuke i vježbe

240-06 – oslao

241 UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA Sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje, obuka i vježbe i ostalo

241-01 – uzbunjivanje i obavješćivanje općenito

242 INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE Nadzori, inspekcijski poslovi i ostalo

242-01 – nadzor i inspekcija poslova civilne zaštite

242-02 – ostalo

243 KRITIČNE INFRASTRUKTURE Zaštita nacionalnih kritičnih infrastruktura, zaštita europskih kritičnih infrastruktura i ostalo
244 ISPITIVANJA TEHNIKE, UREĐAJA, OPREME, SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA I RADNE OPREME Poslovi ispitivanja i testiranja tehnike uređaja i opreme i ostalo
245 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija, inspekcijski poslovi u području zaštite od požara, poslovi proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari, poslovi humanitarnog razminiranja, ispitivanje vatrogasne tehnike i ostalo

245-01 – mjere zaštite od požara i eksplozija

245-02 – inspekcija u području zaštite od požara

245-03 – humanitarno razminiranje

245-04 – ostalo

246 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Sustav 112, sustav zaštite i spašavanja građana, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, priprema sustava za provedbu dodatnih mjera zaštite i spašavanja i ostalo

246-01 – sustav 112 općenito

GRUPA
25 VATROGASTVO
PODGRUPA
250 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA Način ustrojavanja, obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi i organizacija, suglasnosti za imenovanje zapovjednika, suglasnosti na statute, izmjene i dopune, podaci o intervencijama, broju požara, vatrogasna tehnika i oprema i ostalo

250-01 – ustrojstvo i osnivanje vatrogasnih postrojbi općenito

250-02 – suglasnosti za imenovanje zapovjednika

250-03 – suglasnosti na statute

250-04 – podaci o vatrogasnim intervencijama

250-05 – ostalo

251 ZAPOVIJEDANJE Zapovijedanje vatrogasnim intervencijama, angažiranje vatrogasnih ispomoći (dislokacija), prenošenje operativnih i zapovjednih ovlasti, suglasnosti za uključivanje zračnih snaga, pomoć Oružanih snaga i ostalo

251-01 – zapovjedanje intervencijama

251-02 – vatrogasna dislokacija

252 NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA Praćenje stanja zaštite od požara, rad odbora za odlikovanja i priznanja, istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, informatizacija, vatrogasna mladež, vatrogasni veterani, vatrogasna natjecanja, informatičko-promidžbena djelatnost i ostalo
253 ZAŠTITA VATROGASACA Zdravstvena sposobnost, prava za slučaj smrti, prava u slučaju ozljede, psihološka pomoć, odgovornost za štetu, zaštita na vatrogasnoj intervenciji, naknade, jednokratne pomoći i ostalo

253-01 – zaštita vatrogasaca općenito

254 INSPKECIJSKI NADZOR U SUSTAVU VATROGASTVA Inspekcijski nadzori, evidencije i ostalo

254-01 – inspekcijski nadzor općenito

GLAVNA GRUPA
3 GOSPODARSTVO
GRUPA
30 GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA
PODGRUPA
300 GOSPODARSKO PLANIRANJE Instrumenti i mjere gospodarske politike, industrijska politika, politika primjene inovacija i novih tehnologija, primjena i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini i ostalo

300-01 – gospodarsko planiranje općenito

300-02 –industrijska politika

300-03 – politika primjene inovacija i novih tehnologija

300-04 – ostalo

301 GOSPODARSKA KRETANJA Gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj, gospodarska kretanja u županijama (regijama), gospodarska kretanja u lokalnim jedinicama i ostalo

301-01 – gospodarska kretanja općenito

302 GOSPODARSKI RAZVOJ Razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, razvoj prerađivačke i drvoprerađivačke industrije, prehrambene industrije, strategija olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza i ostalo

302-01 – gospodarski razvoj općenito

302-02 – strategije olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza

302-03 – ostalo

303 GOSPODARSKA SURADNJA Gospodarska suradnja u zemlji, gospodarska suradnja s inozemstvom i ostalo

303-01 – gospodarska suradnja u zemlji

303-02 – gospodarska suradnja sa inozemstvom

303-03 – ostalo

304 PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I OTOCI Područja od posebne državne skrbi, otoci, poslijeratna obnova i ostalo

304-01 – područja od posebne državne skrbi općenito

304-02 – poslijeratna obnova

304-03 – ostalo

305 RESTRUKTURIRANJE I SANACIJA PRAVNIH OSOBA Restrukturiranje trgovačkih društava, upravljanje vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i ostalo
306 EKONOMSKA POLITIKA Programi, aktivnosti, mjere ekonomske politike i ostalo

306-01 – ekonomska politika

307 TRŽIŠTE Tržišna politika, sloboda tržišnog natjecanja, strateške robne zalihe, opskrba i cijene, normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva, stanja i pojave na tržištu, zaštita potrošača, homologacija novih vozila i ostalo

307-01 – tržišna politika

307-02 – zaštita potrošača

307-03 – homologacija vozila

307-04 – ostalo

308 ŽIVOTNI STANDARD Standard i potrošnja, troškovi života i ostalo

308-01 – životni standard općenito

GRUPA
31 INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO
PODGRUPA
310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO Industrija, rudarstvo, proizvodnja i prerada energetskih mineralnih sirovina, proizvodnja i prerada neenergetskih mineralnih sirovina, metaloprerađivačka djelatnost, strojogradnja, inspekcija parnih kotlova, brodogradnja, proizvodnja električnih strojeva i aparata, proizvodnja osnovnih kemijskih proizvoda i njihova prerada, proizvodnja građevinskog materijala, proizvodnja proizvoda od drveta, proizvodnja kože, tekstila i krzna, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja i prerada duhana, proizvodnja naoružanja i vojne opreme, grafička djelatnost i ostalo

310-01 – industrija i rudarstvo općenito

310-02 – proizvodnja i prerada

310-03 – ostalo

311 PODUZETNIŠTVO, OBRT I ZADRUGARSTVO Malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zanatstvo, osnivanje zadruga, kućna radinost i ostalo

311-01 – malo i srednje poduzetništvo

311-02 – obrtništvo

311-03 – zaanatstvo

311-04 – osnivanje zadruga

311-05 – ostalo

312 RUDARSKA INSPEKCIJA Poslovi rudarske inspekcije
313 INSPEKCIJA OPREME POD TLAKOM Poslovi inspekcije opreme pod tlakom
GRUPA
32 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO
PODGRUPA
320 POLJOPRIVREDA Poljoprivredno zemljište, poljoprivredna politika, tržišna i strukturna potpora u poljoprivredi, biljna proizvodnja i agroekologija, zaštita biljnih sorti, promet i primjena gnojiva i poboljšivača tla, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija, biljno zdravstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i ostalo

320-01 – poljoprivredno zemljište općenito

320-02 – poljoprivredna politika

320-03 – potpore u poljoprivredi

320-04 – ostalo

321 ŠUMARSTVO Šume i šumsko zemljište, biološka reprodukcija šuma, iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta, šumsko sjeme i šumski sadni materijal, zaštita šuma, šumarska inspekcija i ostalo

321-01 – šume i šumsko zemljište općenito

321-02 – zaštita šuma

321-03 – ostalo

322 VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJA Zdravlje životinja, zaštita životinja, sigurnost hrane, promet životinja, sjemena i jajnih stanica, veterinarske usluge, označavanje životinja i njihovih proizvoda, veterinarska inspekcija i ostalo

322-01 – veterinarstvo i zaštita životinja općenito

322-02 – veterinarske usluge

322-03 – ostalo

323 LOVSTVO Lovišta i lovna područja, uzgoj, zaštita i korištenje divljači, lovna inspekcija i ostalo

323-01 – lovišta i lovna područja

323-02 – zaštita divljači

323-03 – ostalo

324 RIBARSTVO Slatkovodno ribarstvo, morsko ribarstvo, sportski ribolov, uzgoj riba i morskih plodova, ribarska inspekcija i ostalo
325 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Zaštita od štetnog djelovanja voda, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijska odvodnja, zaštita vode od onečišćenja, korištenje voda, poslovi vodopravne inspekcije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, suglasnosti u vodnom gospodarstvu, doprinosi i naknade u vodnom gospodarstvu, zaštita mora i priobalja, zaštita i upravljanje morskim okolišem i ostalo

325-01 – vodno gospodarstvo općenito

325-02 – javna vodoopskrba i javna odvodnja

325-03 – doprinosi i naknade u vodnom gospodarstvu

325-04 – ostalo

326 STOČARSTVO Tržište stočarskih proizvoda, uzgoj domaćih životinja, stanje stočarstva, programi razvoja stočarstva i ostalo
GRUPA
33 TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PODGRUPA
330 UNUTARNJA TRGOVINA Trgovina na veliko, trgovina na malo, prodavaonice i prodajni lanci, prodaja izvan prodavaonica, internet trgovina, internet platforme, posredovanje i ostalo

330-01 – trgovina na veliko i malo općenito

330-02 – prodaja izvan prodavaonica

330-03 – ostalo

331 VANJSKA TRGOVINA Izvoz, uvoz, vanjsko-trgovinska predstavništva, konsignacijska prodaja, slobodna carinska prodaja i ostalo
332 OTKUPI Poslovi vezani uz otkup sirovina, prehrambenih proizvoda i ostalo
333 OPSKRBA Opskrba prehrambenim proizvodima, opskrba sirovinama, opskrba industrijskom robom, opskrba uvoznim proizvodima, tržne i robne zalihe i ostalo
334 TURIZAM Hrvatski turizam, inozemni turizam, selektivni oblici turizma, razvoj i investicije, priprema sezone i opskrba, poslovanje u području turizma, turistička djelatnost, turistička inspekcija i ostalo

334-01 – turizam općenito

334-02 – turistička djelatnost

334-03 – ostalo

335 UGOSTITELJSTVO Ugostiteljska djelatnost, usluge u domaćinstvu, usluge na plovnim objektima i ostalo

335-01 – ugostiteljska djelatnost

335-02 – ostalo

336 TRŽIŠNA INSPEKCIJA Poslovi tržišne inspekcije
337 ZAŠTITA POTROŠAĆA Poslovi vezani uz zaštitu potrošača

337-01 – zaštita potrošača općenito

GRUPA
34 PROMET I KOMUNIKACIJE
PODGRUPA
340 CESTOVNI PROMET Dozvole za međunarodni prijevoz, izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture, autobusni i kamionski kolodvori, prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu, inspekcija cestovnog prometa, inspekcija cesta, sigurnost u cestovnom prometu, homologacija – utvrđivanje sukladnosti motornih vozila i ostalo

340-01 – cestovni promet općenito

340-02 – izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture

340-03 – prijevoznička djelatnost

340-04 – sigurnost u cestovnom prometu

340-05 – ostalo

341 ŽELJEZNIČKI PROMET Željeznička infrastruktura, tehnički pregled šinskih vozila, žičara i vučnica, željeznički prijelazi, inspekcija sigurnosti željezničkog prometa i žičara, sigurnost u željezničkom prometu i ostalo

341-01 – željeznički promet općenito

341-02 – željeznička infrastruktura

341-03 – ostalo

342 POMORSKI PROMET Unutarnji međunarodni pomorski i nautički promet, infrastrukture, zaštita mora od onečišćenja s brodova, morske luke, pomorsko dobro, utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje, pomorske agencije, sigurnost plovidbe i ostalo
343 ZRAČNI PROMET Gospodarska avijacija, zračne luke, prijevoznička djelatnost, inspekcija sigurnosti zračne plovidbe, sigurnost u zračnom prometu i ostalo
344 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE Poštanske usluge, elektroničke komunikacije, inspekcijski nadzor u elektroničkim komunikacijama i poštanskim uslugama i ostalo

344-01 – elektroničke komunikacije i poštanske usluge općenito

344-02 – ostalo

345 RIJEČNI PROMET Promet u unutarnjim vodama, luke na unutarnjim plovnim putovima, sigurnost plovidbe, infrastrukture i ostalo
GRUPA
35 PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
PODGRUPA
350 PROSTORNO UREĐENJE Strateški dokumenti prostornog uređenja, prostorni planovi, praćenje stanja u prostoru, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta i imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta, nadzor iz područja prostornog uređenja, međunarodna suradnja u području prostornog uređenja i ostalo

350-01 – prostorno uređenje općenito

350-02 – strateški dokumenti prostornog uređenja

350-03 – prostorni planovi

350-04 – nadzor iz područja prostornog uređenja

350-05 – ostalo

351 ZAŠTITA OKOLIŠA Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak, studije utjecaja na okoliš, mjere ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama, gospodarenje otpadom, poslovi inspekcije zaštite okoliša i ostalo

351-01 – zaštita okoliša općenito

351-02 – mjere zaštite okoliša i održivi razvitak

351-03 – gospodarenje otpadom

351-04 – inspekcija zaštite okoliša

351-05 – ostalo

352 ZAŠTITA PRIRODE Zaštita i očuvanje prirode, bioraznolikosti, genetske raznolikosti i georaznolikosti, ekološka mreža, ocjena prihvatljivosti, zaštićena područja, divlje vrste i strogo zaštićene vrste, poslovi inspekcije zaštite prirode i ostalo

352-01 – zaštita prirode općenito

GRUPA
36 GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
PODGRUPA
360 POSLOVI U GRADITELJSTVU Poslovi koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga, poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, rad strukovne komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, sloboda kretanja građevnih proizvoda i usluga i ostalo

360-01 – poslovi u graditeljstvu općenito

361 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Gradnja građevina, građevinska dozvola, rješenje o tipskom projektu, uporabna dozvola, legaliziranje bespravno sagrađenih objekata, tehnički pregledi, obnova izgradnjom na drugoj lokaciji, obnova prekategoriziranog stupnja oštećenja, prelokacija, prekategorizacija oštećenih objekata, ugovori o obnovi i ostalo

361-01 – gradnja objekata općenito

361-02 – građevinska dozvola

361-03 – rješenje o tipskom projektu

361-04 – uporabna dozvola

361-05 – legalizacija

361-06 – tehnički pregledi

361-07 – ostalo

362 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Poslovi građevinske inspekcije

362-01 – građevinska inspekcija općenito

363 KOMUNALNI POSLOVI Komunalne djelatnosti, komunalna naknada, komunalno redarstvo i ostalo

363-01 – komunalni poslovi općenito

363-02 – komunalne djelatnosti

363-03 – komunalna naknada

363-04 – komunalno redarstvo

363-04 – ostalo

364 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Procjena tržišne vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka tržišta nekretnina i ostalo

364-01 – procjena vrijednosti nekretnina općenito

365 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU Poslovi vezani uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu, smanjenje emisije štetnih plinova, energetska obnova zgrada i ostalo

365-01 – energetska učinkovitost općenito

365-02 – energetska obnova zgrada

365-03 – ostalo

GRUPA
37 STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI
PODGRUPA
370 STAMBENA POLITIKA Stanovi za službene potrebe, stanovi na korištenju, obnova obiteljskih kuća za državljane iz Bosne i Hercegovine, prodaja stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, otkup stanova, najam stanova i ostalo

370-01 – stambena politika općenito

370-02 – stanovi za službene potrebe

370-03 – otkup stanova

370-04 – najam stanova

370-05 – ostalo

371 STAMBENI ODNOSI Stambeno zbrinjavanje, korištenje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, uknjižba prava vlasništva na stanovima i povrati, brisovna očitovanja i brisanje založnog prava, povrat imovine, stambeni krediti, natječaji i ostalo

371-01 – stambeno zbrinjavanje

371-02 – korištenje stanova u vlasništvu RH

371-03 – brisovna očitovanja

371-04 – ostalo

372 POSLOVNI PROSTOR Poslovni prostori koje koriste javnopravna tijela, zakup poslovnog prostora, otkup poslovnog prostora, uknjižba prava vlasništva na poslovnim prostorima, pravo prvokupa, brisovna očitovanja i brisanje založnog prava, povrat imovine, natječaji i ostalo

372-01 – poslovni prostori općenito

372-02 – zakup poslovnog prostora

372-03 – otkup poslovnog prostora

372-04 – brisovna očitovanja

372-05 – ostalo

373 REPREZENTATIVNI OBJEKTI I OBJEKTI POD POSEBNOM ZAŠTITOM Restauriranje, čuvanje, održavanje, korištenje reprezentativnih objekata i objekata pod posebnom zaštitom i ostalo

373-01 – reprezentativni prostori i objekti pod posebnom zaštitom općenito

373-02 – korištenje objekata

373-03 – ostalo

GRUPA
38 GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIDŽBA I MARKETING, TEHNOLOŠKI RAZVOJ, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI
PODGRUPA
380 GOSPODARSKA DOGAĐANJA Domaća gospodarska događanja, međunarodna gospodarska događanja i ostalo

380-01 – gospodarska događanja općenito

381 TEHNOLOŠKI RAZVOJ Strategije tehnološkog razvoja, izumi i inovacije i ostalo

381-01 – tehnološki razvoj općenito

381-02 – strategije

381-03 – ostalo

382 PROMIDŽBA I MARKETING Poslovi vezani uz promidžbu i marketing

382-01 – promidžba i marketing općenito

382-02 – ugovori vezani uz promidžbu i marketing

383-03 – ostalo

383 AKREDITACIJA Akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne i fizičke osobe i ostalo
384 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zaštita intelektualnog vlasništva (općenito), industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava, zastupanje u području intelektualnog vlasništva i ostalo
GRUPA
39 ENERGETIKA
PODGRUPA
390 ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU ENERGETIKE Istraživanja iz područja električne energije, iz područja toplinske energije, iz područja nafte i naftnih derivata, iz područja prirodnog plina, iz područja nuklearne energetike, iz područja obnovljivih izvora energije, energetska inspekcija i ostalo
391 STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVITKA Programi i mjere energetskog razvitka, energetska politika, energetsko-gospodarske analize, energetske bilance, nacionalni energetski programi, elektroprivreda i ostalo

391-01 – strategija energetskog razvitka općenito

391-02 – ostalo

392 ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA U PODRUČJU NAFTNOG RUDARSTVA I GEOTERMALNE VODE ZA ENERGETSKE SVRHE Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina, trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ostalo
GLAVNA GRUPA
4 FINANCIJE
GRUPA
40 FINANCIJE (OPĆENITO)
PODGRUPA
400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI Proračun, financijski planovi, periodični obračuni, financijski izvještaji, državni proračun, planovi nabave i ostalo

400-01 – financijsko-planski dokumenti općenito

400-02 – proračuni

400-03 – financijski planovi

400-04 – periodični obračuni

400-05 – financijski izvještaji

400-06 – državni proračun

400-07 – planovi nabave

400-08 – ostalo

401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE Računi, računski plan, predračuni, ugovori o cesiji i ostalo

401-01 – knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje općenito

401-02 – računi

401-03 – računski plan

401-04 – predračuni

401-05 – ugovori o cesiji

401-06 – ostalo

402 FINANCIRANJE Financiranje gospodarskih djelatnosti, javnih potreba, refundacije, povrat, sufinanciranje, financiranje iz proračuna, fondovi i ostalo

402-01 – financiranje općenito

402-02 – financiranje gospodarskih djelatnosti

402-03 – financiranje javnih potreba

402-04 – refundacije

402-05 – povrat sredstava

402-06 – sufinanciranje

402-07 – financiranje iz proračuna

402-08 – fondovi

402-09 – ostalo

403 KREDITIRANJE Krediti, jamstva, potraživanja i ostalo

403-01 – kreditiranje općenito

403-02 – jamstva

403-03 – ostalo

404 INVESTICIJE Gospodarske investicije, investicijsko održavanje i ostalo

404-01 – investicije općenito

404-02 – gospodarske investicije

404-03 – ostalo

405 DEPOZITNO POSLOVANJE Depoziti gospodarstva, ekonomsko poslovanje i ostalo
406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE Sitni inventar, osnovna sredstva, javna nabava, inventure, obvezni odnosi, upravljanje nekretninama i pokretninama i ostalo

406-01 – upravljanje i nabava imovine općenito

406-02 – sitni inventar

406-03 – osnovna sredstva

406-04 – javna nabava

406-05 – inventure

406-06 – obvezni odnosi

406-07 – upravljanje nekretninama i pokretninama

406-08 – ostalo

GRUPA
41 JAVNE FINANCIJE
PODGRUPA
410 POREZI I TROŠARINE Porezi iz osobnog dohotka, spomenička renta, povrat poreza, porez na dobitke ostvarene od igara na sreću, porezi građana, porez na cestovna motorna vozila, porez na stambenu zgradu ili stan, porez na poslovni prostor, porez na tvrtku, porez na kuću za odmor, porez na plovila, porez na nasljedstva i darove, porez na potrošnju, porez na prihod, porez na promet proizvoda i usluga, porez na promet nekretnina, predujam od samostalne djelatnosti, porez na dodanu vrijednost, porezne kartice, porez na korištenje javnih površina, porez na dohodak, posebni porezi i ostalo

410-01 – porezi i trošarine općenito

410-02 – porezi i z osobnog dohotka

410-03 – spomenička renta

410-04 – povrat poreza

410-05 –ostali porezi

410-06 – porezne kartice

410-07 – ostalo

411 DOPRINOSI Obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovice, obračunske stope i rokovi za obračun i plaćanje doprinosa, viša osnovica za obračun doprinosa, dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi, iznimke od obveze doprinosa i obveze u slučaju promjene načina utvrđivanja oporeziva dohotka i ostalo

411-01 – doprinosi općenito

411-02 – obveznici doprinosa

411-03 – osnovice za obračun doprinosa

411-04 – ostalo

412 PRISTOJBE Upravne, sudske, boravišne i druge pristojbe

412-01 – pristojbe općenito

413 CARINE Uvozne, izvozne, tranzitne, ekonomske i ostale carine, carinska oslobođenja, carinske zone i ostalo

413-01 – carine općenito

414 IZDACI Raspisivanje, vraćanje i ostalo
415 NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBAVEZA Naplaćivanje poreza, doprinosa, pristojbi, ovrhe i ostalo

415-01 – naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza

415-02 – ovrhe

415-03 – ostalo

416 POREZNO KNJIGOVODSTVO Evidencija računa, povrat poreza, posebni postupci oporezivanja i ostalo
417 OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ Određivanje, dodjeljivanje, korištenje, poništavanje osobnoga identifikacijskog broja i ostalo
418 MEĐUINSTITUCIONALNA RAZMJENA PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJE Administrativna suradnja u području poreza
419 FISKALIZACIJA Poslovi praćenja naplate poreza
GRUPA
42 JAVNI RASHODI
PODGRUPA
420 REGRESI, PREMIJE I KOMPENZACIJE Regresi, premije, kompenzacije i ostalo

420-01 – regresi, premije i kompenzacije općenito

421 DONACIJE, SUBVENCIJE I HUMANITARNA POMOĆ Donacije, subvencije, humanitarna pomoć i ostalo

421-01 –općenito

421-02 – donacije

421-03 – subvencije

421-04 – humanitarna pomoć

421-05 – ostalo

422 UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM Registar obveze po javnom dugu, kreditna zaduženja i ostalo

422-01 – općenito

422-02 – kreditna zaduženja

422-03 – ostalo

423 GUBICI, SANACIJE, STEČAJEVI I LIKVIDACIJE Gubici, sanacije, stečajevi, likvidacije i ostalo

423-01 – općenito

GRUPA
43 DOHOCI KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
PODGRUPA
430 RASPOLAGANJE PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA Ugovorne obveze, zakonske obveze, ukupni prihod i ostalo

430-01 – općenito

430-02 – ugovorne obveze

430-03 – zakonske obveze

430-04 – ostalo

431 DOHODAK Materijalni troškovi, amortizacija, dohodak, čisti dohodak i ostalo

431-01 – općenito

431-02 – materijalni troškovi

431-03 – amortizacija

431-04 – dohodak

431-05 – ostalo

432 POSLOVANJE KORISNIKA PRORAČUNA Procedure o blagajničkom poslovanju, vođenje propisane evidencije, kontrola i nadzor i ostalo

432-01 – općenito

432-02 – blagajničko poslovanje proračunskih korisnika

432-03 – propisane evidencije

432-04 – kontrola i nadzor poslovanja

432-05 – ostalo

GRUPA
44 FINANCIJSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM
PODGRUPA
440 DEVIZNO POSLOVANJE Tečajne razlike, devizne rezerve, dodjela deviza i deviznih prava, robne devize, nerobne devize, devizna inspekcija i ostalo

440-01 – devizno poslovanje općenito

440-02 – tečajne razlike

440-03 – ostalo

441 KREDITNI ODNOSI S INOZEMSTVOM Međunarodni krediti, jamstva i garancije i ostalo
442 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE Upravljanje i kontrola korištenja sredstava, savjetovanja, edukacije i ostalo

442-01 – financiranje programa i projekata iz fondova EU općenito

442-02 – upravljanje i kontrola korištenja sredstava

442-03 – savjetovanja i edukacije

442-04 – ostalo

GRUPA
45 NOVČANI I KREDITNI SUSTAV
PODGRUPA
450 BANKARSTVO Banke, likvidnost banaka, akreditivi, refundacije, garancije, zajmovi i krediti, potrošački krediti, mjenjačnice, platni promet, mjenica i ček, blagajnički zapisi, blagajničko poslovanje, blokiranje poslovnog računa, doznake, kamate i ostalo
451 PLASMANI I NOVČANA KRETANJA Plasmani banaka, tržište novca, inflacija i ostalo
452 ŠTEDIONIČKI POSLOVI Štednja, štedni ulozi i ostalo
453 POSLOVI OSIGURANJA Osiguranje, reosiguranje i ostalo

453-01 – poslovi osiguranja općenito

GRUPA
46 IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE
PODGRUPA
460 NAGRADNE IGRE Pravila nagradnih igara, nadzor nad nagradnim igrama i ostalo
461 LUTRIJA I IGRE NA SREĆU Pravila i nadzor nad igrama na sreću, igračnicama, tombolama, automat klubovima, kladionicama i ostalo
GRUPA
47 KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
PODGRUPA
470 FINANCIJSKI NADZOR Financijska revizija, proračunski nadzor, fiskalna odgovornost, financijska inspekcija i ostalo

470-01 – financijski nadzor općenito

470-02 – financijska revizija

470-03 – proračunski nadzor

470-04 – fiskalna odgovornost

470-05 – financijska inspekcija

470-06 – ostalo

471 POREZNI I TROŠARINSKI NADZOR Utvrđivanje, naplata i nadzor poreznih davanja i trošarina i ostalo

417-01 – porezni i trošarinski nadzor općenito

472 CARINSKI NADZOR Utvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja i ostalo
GLAVNA GRUPA
5 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ
GRUPA
50 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGRUPA
500 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (OPĆENITO) Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, planiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti, zdravstveni standardi, standardi i normativi u pojedinim djelatnostima zdravstvene zaštite, zdravstvene evidencije, doprinosi za zdravstveno osiguranje i ostalo

500-01 – općenito

500-02 – sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja

500-03 – ostalo

501 MJERE I VRSTE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Primarna zdravstvena zaštita, specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, bolnička zdravstvena zaštita, djelatnost zdravstvenih zavoda, pravo na lijekove, pravo na dentalna pomagala, pravo na ortopedska i druga pomagala, prekogranična zdravstvena zaštita i ostalo

501-01 – općenito

501-02 – primarna zdravstvena zaštita

501-03 – ostalo

502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na novčane naknade, ozljeda na radu i profesionalna bolest i ostalo

502-01 – općenito

502-02 – pravo na zdravstvenu zaštitu

502-03 – pravo na novčanu naknadu

502-04 – ozljeda na radu

502-05 – profesionalna bolest

502-06 – ostalo

503 OSIGURANE OSOBE Osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe, osobe na dužnostima u javnopravnim tijelima, osobe zaposlene u drugim državama, članovi

uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost, profesionalnu djelatnost, djelatnost poljoprivrede i šumarstva, poljoprivrednici, poljoprivrednici u upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, svećenici i drugi vjerski službenici, korisnici prava na mirovinu, korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnici mirovine i invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje nisu obvezno zdravstveno osigurane po drugoj osnovi i ostalo

503-01 – općenito

503-02 – osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe

503-03 – osobe u radnom odnosu u javnopravnim tijelima

503-04 – ostalo

504 INCIDENTNA I KRIZNA ZDRAVSTVENA STANJA Poslovi vezani uz incidentna i krizna stanja, mjere i preporuke za suzbijanje epidemija, pandemija i ostalo

504-01 – općenito

504-02 – mjere i preporuke za suzbijanje epidemija, pandemija

504-03 – ostalo

GRUPA
51 ZDRAVSTVENE USTANOVE
PODGRUPA
510 ZDRAVSTVENE USTANOVE Klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, domovi zdravlja, državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo i hitnu medicinu, referentni centri Ministarstva zdravstva, poliklinike, ordinacije, privatne prakse i ostalo

510-01 – općenito

510-02 – pojedinačne zdravstvene ustanove

510-03 – ostalo

GRUPA
52 STRUČNI NADZOR U ZDRAVSTVU
PODGRUPA
520 STRUČNI NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH RADNIKA Redoviti stručni nadzor, izvanredni stručni nadzor i ostalo
GRUPA
53 LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMA
PODGRUPA
530 LIJEKOVI I MEDICINSKA OPREMA Proizvodnja lijekova, klasifikacija lijekova, promet lijekova, kliničko ispitivanje lijeka, medicinska oprema i ostalo
GRUPA
54 SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR
PODGRUPA
540 SANITARNA INSPEKCIJA Inspekcijski nadzor nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima, kao i nad samom hranom, proizvodima koji sadrže genetski modificirane organizme (dalje: GMO)

i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, koji se proizvode i/ili koriste u sklopu navedenih djelatnosti, vodom za ljudsku potrošnju, predmetima opće uporabe, izvorima neionizirajućeg zračenja, kemikalijama i biocidnim proizvodima, nad zatvorenim sustavima za ograničenu uporabu GMO-a te nad osobama koje ugrožavaju ili mogu ugrožavati javno zdravstveni interes i ostalo

540-01 – općenito

541 ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA Praćenje i poduzimanje mjera za kvalitetno obavljanje djelatnosti te inspekcijski, upravni i stručni poslovi nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata djelatnosti zdravstva kao i stručnog rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika i ostalo
542 ZAŠTITA OD ZRAČENJA Poslovi iz područja neionizirajućih zračenja, provedba mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja, uporaba izvora neionizirajućih zračenja, ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od neionizirajućih zračenja, ovlaštenja za zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja i ostalo
543 OSTALO IZ ZDRAVSTVA Presađivanje ljudskih organa u svrhu liječenja, slobodno odlučivanje o rađanju, područje kemikalija, biocidnih proizvoda, obavljanje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, područje hrane, GMO, vode za ljudsku potrošnju, predmeti opće uporabe, duhanski i srodni proizvodi, zaštita od buke, zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama i ostalo
GRUPA
55 SOCIJALNA SKRB
PODGRUPA
550 SOCIJALNA SKRB (OPĆENITO) Planiranje potreba u području socijalne skrbi, standardi socijalnih potreba, socijalna solidarnost, Hrvatski crveni križ i ostalo

550-01 – općenito

550-02 – planiranje potreba u području socijalne skrbi

550-03 – standardi socijalnih potreba

550-04 – socijalna solidarnost

550-05 – Hrvatski crveni križ

550-06 – ostalo

551 SUSTAV SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJA Osposobljavanje za rad, usluge socijalnog i drugog stručnog rada, smještaj u udomiteljskoj obitelji, smještaj u ustanove socijalne skrbi, novčane pomoći, pomoć i njega u kući, demografija i ostalo

551-01 – općenito

551-02 – usluge socijalnog i drugog stručnog rada

551-03 – novčane pomoći, pomoć i njega u kući

551-04 – demografija

551-05 – ostalo

552 OBLICI I MJERE OBITELJSKO-PRAVNE ZAŠTITE Skrbništvo, posvojenje, pravni odnos roditelja i djeteta, brak, nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi i ostalo

552-01 – općenito

553 IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA Upućivanje u odgojnu ustanovu, pojačana briga i nadzor i ostalo
554 KORISNICI SOCIJALNE SKRBI Samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete u nepovoljnim životnim okolnostima, trudnica i roditelj s djetetom do godine dana života u nepovoljnim životnim okolnostima, obitelj s poremećenim odnosima, odrasla osoba s invaliditetom, odrasla osoba žrtva nekog oblika nasilja, osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može skrbiti o osnovnim životnim potrebama, osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućnik i druge osobe u stanju socijalno zaštitne potrebe

554-01 – općenito

554-02 – pojedinačni korisnici prava iz socijalne skrbi

554-03 – ostalo

GRUPA
56 ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA, VOJNIH INVALIDA I ŽRTAVA RATA
PODGRUPA
560 EVIDENCIJE KORISNIKA Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, evidencija vojnih invalida i ostalih stradalnika iz Domovinskog rata, žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i ostalo

560-01 –općenito

560-02 – evidencije korisnika

560-03 – ostalo

561 ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Novčane naknade, drugi dodaci, pomoći i ostalo

561-01 – općenito

562 INVALIDSKA ZAŠTITA Ostvarivanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, žrtava Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji i ostalo

562-01 – općenito invalidska zaštita

563 OSTALA PRAVA SUDIONIKA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI Ekshumacije, identifikacije, ukopi uz odavanje vojnih počasti i ostalo

563-01 – općenito

563-02 – ekshumacije, identifikacije, ukopi

560-03 – ostalo

564 SPOMEN-OBILJEŽJA Grobovi i spomen-obilježja, zaštita dostojanstva žrtava Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i ostalo

564-01 – općenito

564-02 – grobovi i spomen-obilježja

564-03 – zaštita dostojanstva žrtava Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

564-04 – ostalo

GLAVNA GRUPA
6 OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
GRUPA
60 OBRAZOVANJE
PODGRUPA
600 OBRAZOVNE USTANOVE I INSTITUCIJE Osnivanje i rad obrazovnih ustanova, nacionalnih vijeća, upravni i inspekcijski nadzor i ostalo

600-01 – općenito

600-02 – osnivanje i rad  obrazovnih ustanova i nacionalnih vijeća

600-03 – inspekcijski nadzor

600-04 – ostalo

601 PREDŠKOLSKI ODGOJ Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja, centri za djecu i mlade, inspekcijski nadzor i ostalo

601-01 – općenito

601-02 – osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja

601-03 – centri za djecu i mlade

601-04 – inspekcijski nadzor

601-05 – ostalo

602 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO Osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje, priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija, obrazovanje odraslih, obrazovanje u inozemstvu, udžbenici, auto-škola, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija – regulirane profesije, programi, kurikulumi i ostalo

602-01 – općenito

602-02 – osnovno obrazovanje

602-03 – srednje obrazovanje

602-04 – visokoškolsko obrazovanje

602-05 – priznavanje inozemnih kvalifikacija

602-06 – ostalo

603 JAVNA PREDAVANJA I TRIBINE Organizacija javnih predavanja, tribina, okruglih stolova, panela i ostalo

603-01 – općenito

604 STIPENDIRANJE Dodjela stipendija i kredita, stipendiranje stranih državljana, međunarodne stipendije i ostalo

604-01 – općenito

604-02 – dodjela stipendija i kredita

604-03 – ostalo

605 SURADNJA S INOZEMSTVOM U PODRUČJU OBRAZOVANJA Školovanje u inozemstvu, školovanje stranaca u Republici Hrvatskoj i ostalo

605-01 – općenito

GRUPA
61 KULTURA
PODGRUPA
610 MANIFESTACIJE I KOMEMORACIJE Kulturne manifestacije, komemoracije i žalosti, obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma i ostalo

610-01 – općenito

610-02 – kulturne manifestacije

610-03 – komemoracije

610-04 – obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma

610-05 – ostalo

611 KULTURNO I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO Likovna djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, arhivska djelatnost, knjižničarska djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, nakladnička djelatnost, audiovizualna djelatnost i ostalo

611-01 – općenito

611-02 – likovna djelatnost

611-03 – glazbena i glazbeno-scenska djelatnost

611-04 – arhivska djelatnost

611-05 – knjižničarska djelatnost

611-06 – muzejsko-galerijska djelatnost

611-07 – kazališna djelatnosti

611-08 – nakladnička djelatnost

611-09 – audiovizualna djelatnost

611-10 – ostalo

612 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE Upotreba i zaštita djela i lika povijesnih osoba, podizanje spomenika povijesnim događajima i osobama, memorijalni centri, spomen-područja, zaštita i obrada arhivskog gradiva koje predstavlja kulturnu baštinu, zaštita spomenika kulture, zaštita arheološke baštine, utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara, financiranje programa zaštite kulturne baštine, osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti kulturne baštine, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine, osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine, provedba nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine i ostalo

612-01 – općenito

612-02 – podizanje spomenika povijesnim događajima i osobama

612-03 – memorijalni centri i spomen-područja

612-04 – financiranje programa zaštite kulturne baštine

612-05 – zaštita arheološke baštine

612-06  – zaštita spomenika kulture

612-07 – inspekcijski poslovi u području zaštite kulturne baštine

612-08 – ostalo

613 KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE Praćenje stanja i regulative u području kulturnih i kreativnih industrija, poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i ostalo

613-01 – općenito

614 MEDIJI Praćenje stanja i regulative u području medija, ostvarivanje javnog interesa u medijima, radio, televizija, drugi mediji i ostalo

614-01 – općenito

615 KULTURNA SURADNJA Promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama i ostalo

615-01 – općenito

615-02 – promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama

615-03 – poticanje programa kulturnih potreba Hrvata izvan RH

615-04 – ostalo

GRUPA
62 SPORT
PODGRUPA
620 SPORT (OPĆENITO) Sport, sportske organizacije, sportska natjecanja, sportaši, obavljanje sportske djelatnosti, osnivanje povjerenstva i vijeća u području sporta i ostalo

620-01 – općenito

620-02 – sportske organizacije i sportska natjecanja

620-03 – sportaši i sportske djelatnosti

620-04 – povjerenstva u području sporta

620-05 – ostalo

621 REKREATIVNI SPORT Poslovi promicanja vrijednosti rekreativnog sporta, zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i ostalo

621-01 – općenito

622 RAZVOJ SPORTA Mjere i aktivnosti u području razvoja sporta, smanjivanje nedostataka, promocije vrijednosti sporta, skrb o sportašima, održavanje sportske infrastrukture i ostalo

622-01 – općenito

622-02 – mjere i aktivnosti u području razvoja sporta

622-03 – promocija sporta i skrb o sportašima

622-04 – održavanje sportske infrastrukture

622-05 – ostalo

623 REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI Upis, brisanje iz registra i ostalo

623-01 – općenito

624 SPORTSKA INSPEKCIJA Poslovi sportske inspekcije

624-01 – općenito

GRUPA
63 TEHNIČKA KULTURA
PODGRUPA
630 TEHNIČKA KULTURA Razvijanje tehničkih vještina, promicanje vrijednosti u području tehničke kulture, razvoj tehnike i tehnologije i ostalo

630-01 – općenito

630-02 – promocija tehničke kulture i razvoja tehnike i tehnologije

630-03 – ostalo

GRUPA
64 ZNANOST
PODGRUPA
640 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI STRUČNJACI Znanstveno-istraživačke organizacije, znanstveno-istraživački stručnjaci, znanstveno-istraživačka oprema, samostalno obavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti i ostalo

640-01 – općenito

640-02 – znanstveno-istraživačke organizacije i stručnjaci

640-03 – ostalo

641 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA Znanstvena istraživanja po područjima, poticanje znanstvenih istraživanja i ostalo

641-01 – općenito

642 PRIMJENA ZNANSTVENIH DOSTIGNUĆA Projekti, aktivnosti i mjere u području primjene znanstvenih dostignuća i ostalo

642-01 – općenito

643 ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE Poslijediplomski sveučilišni studij i ostalo

643-01 – općenito

644 ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI RAD Istraživačko-razvojni projekti i studiji izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore u području istraživačko-razvojnog rada i ostalo

644-01 – općenito

644-02 – pojedinačni projekti

644-03 – ostalo

GRUPA
65 INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO
PODGRUPA
650 INFORMATIKA Informatička oprema, informacijski sustavi, stručnjaci za područje informacijskih tehnologija, informacijske tehnologije i ostalo

650-01 – općenito

650-02 – informatička oprema

650-03 – informatički sustavi

650-04 – informacijske tehnologije

650-05 – ostalo

651 RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Strategije i politike razvoja, metodologija za praćenje politike razvoja, standardizacija digitalne infrastrukture i usluga, primjena normi informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj, održavanje i unaprjeđenje javnih elektroničkih usluga, kibernetička sigurnost, praćenje i koordinacija projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, uspostava i razvoj zajedničkih (horizontalnih) aplikativnih rješenja u državnoj i javnoj upravi i ostalo

651-01 – općenito

651-02 – strategije i politike razvoja

651-03 – standardizacija digitalne infrastrukture i usluga

651-04 – razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije

651-05 – uspostava i razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja u državnoj i javnoj upravi

651-06 – ostalo

GLAVNA GRUPA
7 PRAVOSUĐE
GRUPA
70 POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE
PODGRUPA
700 PRAVOSUDNA UPRAVA – OPĆI POSLOVI Koordinacija rada pravosudnih tijela, unutarnje ustrojstvo sudova i ostalo

700-01 – općenito

700-02 – unutarnje ustrojstvo sudova

701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ Odvjetništvo, besplatna pravna pomoć, međunarodna pravna pomoć, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći i ostalo

701-01 – općenito

701-02 – odvjetništvo

701-03 – besplatna pravna pomoć i međunarodna pravna pomoć

701-04 – ostalo

702 NAKNADA ŠTETE Naknada štete osobama neopravdano osuđenim ili neosnovano lišenim slobode, osobama koje su neopravdano kažnjene u prekršajnom postupku, novčana naknada žrtvama kaznenih djela i ostalo

702-01 – općenito

703 POMILOVANJE Postupak po molbi za pomilovanje i ostalo
704 EVIDENCIJA SUDSKE PRAKSE Evidencija sudske prakse redovnih sudova, specijaliziranih sudova i ostalo
GRUPA
71 USTROJSTVO, ORGANIZACIJA I RAD PRAVOSUDNIH TIJELA
PODGRUPA
710 PRAVOSUDNA TIJELA – OPĆI POSLOVI Teritorijalne promjene i promjene nadležnosti, upućivanje nositelja pravosudnih dužnosti na rad u druga pravosudna tijela, sudska vještačenja, sudski tumači i ostalo

710-01 – općenito

710-02 – teritorijalne promjene i promjene nadležnosti sudova

710-03 – sudska vještačenja i sudski tumači

710-04 – ostalo

711 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA Organizacija i rad redovnih sudova, specijaliziranih sudova i ostalo

711-01 – općenito

711-02 – organizacija i rad sudova

711-03 – ostalo

712 ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNIH ODVJETNIŠTVA Organizacija i rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, županijskih državnih odvjetništava, općinskih državnih odvjetništava i ostalo

712-01 – općenito

712-02 – državna odvjetništva

712-03 – županijska državna odvjetništva

712-04 – općinska državna odvjetništva

712-05 – ostalo

713 OSIGURANJE PRAVOSUDNIH TIJELA Osiguranje pravosudnih tijela i rasprava, vođenje evidencija o stanju sigurnosti, izvješća o stanju sigurnosti i ostalo
714 JAVNI BILJEŽNICI I PRISJEDNICI Imenovanje javnih bilježnika i prestanak službe, izbor i postavljanje javnobilježničkih prisjednika, nadzor, organizacija i rad Hrvatske

javnobilježničke komore i ostalo

714-01 – općenito

GRUPA
72 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ
PODGRUPA
720 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ (OPĆENITO) Međunarodni ugovori i konvencije iz područja pravosuđa, zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć, izručenje, ustup i preuzimanje kaznenog progona, izvršenje inozemnih sudskih odluka, legalizacija isprava, pravna mišljenja s međunarodnim elementom i ostalo
GRUPA
73 IZVRŠENJE KAZNENIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA
PODGRUPA
730 IZVRŠENJE SANKCIJA Organizacija i rad tijela zatvorskog sustava, pritvor, izvršenje kazne zatvora, izvršenje odgojnih mjera, maloljetnički zatvor, uvjetni otpust, premještaj, prekid izvršenja kazne, izvanredno ublažavanje kazne, probacija, nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika, izvješća na zahtjev državnog odvjetnika, suda, suca izvršenja, nadzor zatvorenika tijekom korištenja pogodnosti, novčana kazna sa sigurnosnom mjerom, izvršavanje rada za opće dobro, izvršavanje uvjetne/djelomično uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i ostalo
GRUPA
74 OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA
PODGRUPA
740 PRAVOSUDNI SUSTAV (OPĆENITO) Kazneno pravo, gospodarski prijestupi, prekršaji, materijalno pravo, obvezni odnosi, obiteljsko pravo, parnični postupak, nasljeđivanje, izvanparnični postupak, izvršni postupak, uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu, upis u sudski registar, proglašenje nestalih osoba umrlim i dokazivanje smrti, rehabilitacija i ostalo

740-01 – općenito

GRUPA
75 PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
PODGRUPA
750 OBAVJEŠTAVANJE ŽRTVE O IZLASKU POČINITELJA IZ ZATVORA Obavijest zatvora o upućivanju zatvorenika na izdržavanje kazne zatvora, obavijest žrtvi vezano za otpust, obavijest tijelima vezano za osiguranje dodatnih oblika zaštite žrtvi i ostalo
751 SUSTAV PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA (OPĆENITO) Strateški dokumenti, koordinacija odjela za podršku žrtvama i svjedocima, razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima i ostalo
752 ORGANIZIRANJE I PRUŽANJE PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA Zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć, obavijesti svjedocima, obavijesti tijelima vezano za osiguranje podrške i zaštite svjedoka i ostalo
GLAVNA GRUPA
8 OBRANA
GRUPA
80 VOJNA OBVEZA
PODGRUPA
800 STRATEŠKI DOKUMENTI OBRANE Vojna evidencija, vojna strategija Republike Hrvatske, popuna, dugoročni plan oružanih snaga Republike Hrvatske, plan obrane Republike Hrvatske, koncept potpore Republike Hrvatske snagama država partnera, plan ponude infrastrukturnih objekata oružanim snagama drugih država na teritoriju Republike Hrvatske, katalog sposobnosti za Republiku Hrvatsku i ostali strateški dokumenti obrane
801 NADLEŽNOSTI JAVNOPRAVNIH TIJELA U PODRUČJU OBRANE Poslovi vezani uz obranu koji su u nadležnosti drugih državnih tijela, Vijeća za obranu, tijela državne uprave, županije i Grada Zagreba

801-01 – općenito

802 DUŽNOSTI I PRAVA GRAĐANA U OBRANI Vojna obveza, vojna evidencija vojnih obveznika, određivanje roda ili struke, prijava kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, odabir kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, selekcija kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje, svečana prisega, ostalo o služenju vojnog roka, ugovorna pričuva, općenito o služenju u pričuvnom sastavu, općenito o nerazvrstanoj pričuvi, evidencija pričuvnika, ocjenjivanje sposobnosti za vojnu službu pričuvnika, raspoređivanje ugovorne pričuve u Oružanim snagama, raspoređivanje pričuvnika za druge poslove obrane, radna obveza, radna pomoć, materijalna obveza i ostalo

802-01 – općenito

803 USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE Ustrojstvo i djelokrug rada Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i ostalo
804 ZAPOVIJEDANJE I RUKOVOĐENJE TE UPORABA ORUŽANIH SNAGA Zapovijedanje i rukovođenje u Oružanim snagama, prijenos ovlasti operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora, popuna Oružanih snaga, mobilizacija Oružanih snaga, pripravnost Oružanih snaga, obuka pripadnika Oružanih snaga, vježbe, uporaba Oružanih snaga u stanju neposredne ugroženosti, uporaba Oružanih snaga u ratnom stanju, uporaba Oružanih snaga u pružanju pomoći u obrani državama saveznicama, uporaba Oružanih snaga u pružanju pomoći državama članicama Europske unije (dalje: EU), uporaba Oružanih snaga u izgradnji međunarodne sigurnosti, sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u aktivnostima izvan granica Republike Hrvatske (operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu, operacije odgovora na krize), uporaba Oružanih snaga u pružanju međunarodne humanitarne pomoći, uporaba Oružanih snaga u situacijama koje zahtijevaju borbeno djelovanje zrakoplova ili plovila, uporaba Oružanih snaga u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća u Republici Hrvatskoj, zastave, znak i oznake u Oružanim snagama i ostalo
805 MATERIJALNO ZBRINJAVANJE ORUŽANIH SNAGA Zbrinjavanje materijalnih sredstava i usluga opskrbne struke, tehničke struke, prometne struke, graditeljske struke, informatičke struke, telekomunikacijske struke, zdravstvene struke, helikoptera i zrakoplova, opremanje, modernizacija i održavanje naoružanja i vojne opreme, izgradnja i održavanje infrastrukture, opskrba materijalnim sredstvima, prijevoz ljudi i sredstava te obavljanje drugih usluga, veterinarska i druga potrebna skrb i ostalo
806 OBRAMBENI I SIGURNOSNI POSTUPCI Obrambene pripreme, obavještajni, protuobavještajni i sigurnosni poslovi u području obrane, vojno-policijski poslovi, osiguranje vojnih objekata i ostalo
807 ORGANIZACIJA I RAD OBALNE STRAŽE REPUBLIKE HRVATSKE Organizacija Obalne straže Republike Hrvatske, zaštita suverenosti, suverenih prava i jurisdikcije Republike Hrvatske, suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje, suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe, sigurnost plovidbe, traganje i spašavanje, zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine, nadzor morskog ribarstva i ostalo
GRUPA
81 OBRAMBENE PRIPREME CIVILNIH STRUKTURA
PODGRUPA
810 SLUŽBA U ORUŽANIM SNAGAMA – PRISTUP I PRIJAM U SLUŽBU Opći uvjeti za prijam, prijam vojnika/mornara, ugovor o vojničkoj službi, prijam dočasnika, prijam u kadetsku službu, prijam na časničku dužnost, prijam vojnih specijalista, prijam službenika i namještenika i ostalo
811 STANJA U SLUŽBI Imenovanje na dužnost odnosno raspored na ustrojbeno mjesto, upućivanje u druga javnopravna tijela ili pravnu osobu i ostalo
812 SLUŽBENO OCJENJIVANJE, PROMICANJE, VOJNA PRIZNANJA I POHVALE Službeno ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba, promicanje vojnih osoba, postupak predlaganja i ovlasti za dodjelu čina odnosno promicanje, promicanje dočasnika, promicanje časnika, promicanje generala/admirala, ubrzano promicanje, oduzimanje i gubitak čina i ostalo
813 PRAVA IZ RADNOG ODNOSA, NAKNADE TROŠKOVA U VEZI S OBAVLJANJEM SLUŽBE TE DRUGA MATERIJALNA PRAVA Plaće i dodaci na plaću djelatnih vojnih osoba i djelatnih vojnih osoba raspoređenih izvan Oružanih snaga, druga materijalna prava i ostalo
814 ŠKOLOVANJE, VOJNA IZOBRAZBA I OBUKA Školovanje u dočasničkoj školi, časničkoj školi, zapovjedno-stožernoj školi, ratnoj školi, školi stranih jezika, školovanje i stipendiranje radi popune određenih ustrojbenih mjesta, obveza obavljanja službe nakon završetka školovanja i ostalo
815 STEGOVNA ODGOVORNOST Stegovna odgovornost ročnih vojnika, stegovna odgovornost pričuvnika, stegovna odgovornost vojnika po ugovoru, stegovna odgovornost djelatnih vojnih osoba, vojnostegovni sud i vojnostegovni postupak, materijalna odgovornost i naknada štete i ostalo
GRUPA
82 POSLOVI MINISTARSTVA OBRANE
PODGRUPA
820 OBRANA (OPĆENITO) Obrambena politika i planiranje, objekti, infrastruktura i drugi resursi posebno važni za obranu, međunarodna obrambena suradnja, poslovi vezani uz Organizaciju Sjevernoatlantskog ugovora (NATO), poslovi vezani uz EU, poslovi vezani uz suradnju s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i ostalo
821 SIGURNOSNI POSLOVI Sigurnosne provjere, sigurnosne prosudbe i ostalo
822 ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA I INFORMACIJA Zaštita tajnih podataka i informacija, poslovi i mjere informacijske sigurnosti, postupanje s klasificiranim podacima obrane, sigurnosne i administrativne zone i ostalo
823 VOJNI ZRAČNI I POMORSKI PROMET Letački standardi i operacije, vojni zračni promet, zrakoplovno-tehnički standardi i certifikacije, vojni pomorski promet, promet naoružanja i vojne opreme i ostalo
824 INSPEKCIJA U PODRUČJU OBRANE Propisi o ustrojstvu i radu Inspektorata obrane, ovlasti inspektora, vojno-inspekcijski nadzor, nadzor postrojbi i ostalo
GLAVNA GRUPA
9 VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI RAZVOJ, GEODETSKI I KATASTARSKI POSLOVI, FONDOVI EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI
GRUPA
90 EUROPSKI POSLOVI
PODGRUPA
900 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U RADU TIJELA EUROPSKE UNIJE Suradnja i koordinacija javnopravnih tijela u poslovima povezanim s EU, usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom EU, zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred sudom EU, programi obuke i usavršavanja o EU, procesi integriranja u EU, prevođenje pravne stečevine EU na hrvatski jezik i hrvatskog zakonodavstva na jedan od službenih jezika EU i ostalo
901 KORIŠTENJE SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje sredstava EU i ostalo

901-01 – općenito

GRUPA
91 VANJSKI POSLOVI
PODGRUPA
910 PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGIM DRŽAVAMA Međunarodne organizacije i konferencije, razvijanje i unapređenje odnosa s drugim državama i ostalo

910-01 – općenito

911 JAČANJE MEĐUNARODNE SIGURNOSTI I SURADNJE Međunarodni gospodarski odnosi, međunarodna humanitarna pomoć, međunarodna razvojna pomoć,

zaštita prava i interesa hrvatskih državljana u drugim državama, priprema, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora, diplomatske misije i konzularni uredi, diplomatska zaštita i privilegije i ostalo

911-01 – općenito

912 POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOM Odnosi s drugim državama, odnosi s političkim strankama, društvenim pokretima i organizacijama i ostalo

912-01 – općenito

GRUPA
92 GEOFIZIKA
PODGRUPA
920 HIDROMETEOROLOŠKA DJELATNOST Hidrologija, meteorološka motrenja i praćenja klime, vremenske analize i prognoze, meteorološka istraživanja i razvoj, kvaliteta vode i zraka, daljinska mjerenja, hidrometeorološke stanice, instrumenti i naprave i ostalo
921 SEIZMOLOŠKA DJELATNOST Potresi, seizmološke stanice, seizmološka zaštita građevinskih objekata, seizmološki instrumenti i naprave, seizmološka ispitivanja i ostalo
922 GEOLOŠKA DJELATNOST Priprema geoloških podataka, prikupljanje geoloških uzoraka i ostalo
GRUPA
93 GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI
PODGRUPA
930 OPĆI POSLOVI Planiranje i programiranje, privatna geodetska djelatnost i ostalo

930-01 – općenito

931 GEODETSKA IZMJERA Geodetske mreže, državne karte, planovi i karte za posebne potrebe i ostalo

931-01 – općenito

931-02 – geodetske mreže

931-03 – državne karte i planovi

931-04 – ostalo

932 KATASTAR ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEKRETNINA Katastarske teritorijalne jedinice, praćenje i utvrđivanje promjena te rješavanje o promjenama na zemljištu, obnova katastarskog operata u postupku

održavanja, određivanje katastarskih prostornih jedinica, katastarska izmjera, reambulacija, izradba i održavanje katastarskih operata katastra nekretnina, održavanje katastra zemljišta i njegovo postupno prilagođavanje katastru nekretnina, pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u Bazu zemljišnih podataka (BZP), izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, izrada geodetskih elaborata i ostalo

932-01 – općenito

932-02 – katastarske teritorijalne jedinice

932-03 – katastarska izmjera

932-04 – izlaganje na javni uvid

932-05 – izrada geodetskih elaborata

932-06 – ostalo

933 KATASTAR INFRASTRUKTURE Izrada i vođenje katastra infrastrukture i ostalo

933-01 – općenito

934 KATASTAR POMORSKOG DOBRA Osnivanje katastra pomorskog dobra, vođenje katastra pomorskog dobra i ostalo
935 REGISTAR ZGRADA Uspostava registra zgrada, vođenje i

održavanje registra zgrada i ostalo

935-01 – općenito

936 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA Poslovi vezani uz Središnji registar prostornih jedinica, poslovi vezani uz područni registar prostornih jedinica, poslovi vezani uz popis stanovništva, praćenje i izvještavanje o promjenama na prostornim jedinicama (elaborati promjena), upravni i stručni nadzor nad izradom i održavanjem područnih registara i ostalo

936-01 – općenito

937 REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA Poslovi vezani uz standardizaciju geografskih imena, rad povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, održavanje i vođenje registra geografskih imena i ostalo
938 ČUVANJE I KORIŠTENJE PODATAKA Mjere čuvanja dokumentacije, podataka i arhivske građe, digitalna arhiva, izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena i ostalo
939 NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA Poslovi vezani uz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), rad tijela NIPP-a i ostalo
GRUPA
94 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
PODGRUPA
940 IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Rješavanje imovinskopravnih odnosa stambenih zgrada, poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta, uknjižba prava vlasništva, postupci podjele imovine, prava i obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog područnih promjena i ostalo

940-01 – općenito

940-02 – rješavanje imovinskopravnih poslova stambenih zgrada, poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta

940-03 – uknjižba prava vlasništva

940-04 – podjela imovine

940-05 – prava i obveze jedinica lokalne i područne samouprave

940-06 – ostalo

941 POLJOPRIVREDNO-PRAVNE MJERE Poljoprivredna strategija, komasacija i ostalo

941-01 – općenito

942 PRIJENOSI U DRŽAVNO VLASNIŠTVO I NAKNAĐIVANJE ODUZETE IMOVINE Prijenosi u državno vlasništvo trgovačkih društava, imovine stranih državljana, stambenog i poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta i drugog te naknada i povrat oduzete imovine i ostalo

942-01 – općenito

943 IZVLAŠTENJA Utvrđivanje javnog interesa, utvrđivanje naknade za izvlašteno zemljište i zgrade, pisma namjere, prodaja dionica i udjela javnim prikupljanjem ponuda, praćenje obveza po sklopljenim ugovorima, dodjela dionica i ostalo

943-01 – općenito izvlaštenja

943-02 – utvrđivanje javnog interesa

943-03 – ostalo

944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Prijenos u državno vlasništvo, naknada za oduzeto građevinsko zemljište, pravo prvokupa, utvrđivanje površine za redovnu upotrebu zgrade, prodaja, zakup i pravo građenja, dobrovoljna predaja u posjed jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zakup građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i ostalo

944-01 – općenito

944-02 – prijenos u državno vlasništvo

944-03 – prodaja, zakup i pravo građenja

944-04 – dobrovoljna predaja u posjed JLP(R)S

944-05 – ostalo

945 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM Prijenos u državno vlasništvo, prenamjena poljoprivrednog zemljišta i ostalo

945-01 – općenito

945-02 – prijenos u državno vlasništvo

945-03 – prenamjena poljoprivrednog zemljišta

945-04 – ostalo

946 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI SA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM Uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države i ostalo

946-01 – općenito

GRUPA
95 STATISTIKA
PODGRUPA
950 ORGANIZACIJA I METODE Statistička istraživanja, statistički standardi i klasifikacije, metodološke upute i ostalo
951 OPĆI STATISTIČKI PREDMETI Izvještajne jedinice, statistički poslovni registar, registar poslovnih subjekata, prostorni statistički registar, statistički registar poljoprivrednih gospodarstava, drugi registri i ostalo

951-01 – općenito

952 TEHNIČKA STATISTIČKA SLUŽBA Statističke publikacije, elektronička obrada statističkih podataka, statistički arhiv i ostalo
953 DEMOGRAFSKA I DRUŠTVENA STATISTIKA Vitalna statistika, popis stanovništva, statistika tržišta rada, statistika životnih uvjeta, ekonomske aktivnosti stanovništva, statistika obrazovanja, kulture i informacijskog društva, statistika kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite i ostalo

953-01 – općenito

953-02 – popis stanovništva

953-03 – statistika tržišta rada, životnih uvjeta, obrazovanja, socijalne skrbi

953-04 – ostalo

954 POSLOVNE STATISTIKE Statistika industrije, građevinarstva, statistika usluga, statistika robne razmjene s inozemstvom, strukturne poslovne statistike, statistika inovacija, znanosti, tehnologija i investicija i ostalo

954-01 – općenito

954-02 – statistika industrije, građevinarstva, usluga, robne razmjene

954-03 – ostalo

955 PROSTORNE STATISTIKE Statistika biljne proizvodnje, stočarstva, šumarstva i ribarstva, statistika zaštite okoliša, energije, statistika indikatora održivog razvoja, statistika turizma, statistika transporta i ostalo

955-01 – općenito

955-02 – statistika zaštite okoliša, šumarstva, stočarstva, energije, održivog razvoja, turizma

955-03 – ostalo

956 MAKROEKONOMSKE STATISTIKE Statistika agregata nacionalnih računa, statistika računa države, statistika potrošačkih cijena, cijena stanovanja, statistika ekonomskih računa, poljoprivrede, šumarstva i ostalo
957 STATISTIČKI PODACI Korisnički zahtjevi, zaštita podataka i ostalo
958 OSTALE STATISTIKE Hidrometeorološka statistika, seizmološka statistika, statistika uprave i ostale statistike
GRUPA
96 MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE TE RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST
PODGRUPA
960 MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE Državni praznici, kalendar i mjerenje vremena, plemenite kovine, mjeriteljstvo, inspekcijski poslovi iz područja zakonskog mjeriteljstva i predmeta od plemenitih kovina i ostalo
961 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST Upis u središnji registar, odobrenja, registracije, dozvole i obavijesti, osposobljavanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti, medicinsko zračenje, profesionalno zračenje, nuklearna sigurnost i ostalo
962 STANJE OKOLIŠA Praćenje stanja okoliša, prirodni izvori ionizirajućeg zračenja i ostalo
963 RADIOAKTIVNI OTPAD, ISKORIŠTENI IZVORI I ISTROŠENO NUKLEARNO GORIVO Evidencije, zbrinjavanje radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, istrošenog nuklearnog goriva, inspekcijski nadzor i ostalo
964 IZVANREDNI DOGAĐAJ U NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Prijava izvanrednog događaja, sustav pripravnosti i ostalo
965 NUKLEARNO OSIGURANJE Planovi nuklearnog osiguranja, prijetnja predviđena projektnom osnovom i ostalo
966 PRIJEVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA I NUKLEARNIH MATERIJALA Dozvole za prijevoz radioaktivnih izvora i nuklearnih materijala i ostalo
GRUPA
97 EUROPSKA UNIJA
PODGRUPA
970 EUROPSKA UNIJA Članstvo u EU, projekti, projektno financiranje i ostalo

970-01 – općenito

971 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA Projekti, programi, makroregionalne strategije, europska grupacija za teritorijalnu suradnju i ostalo
972 STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA Strategija regionalnog razvoja, županijske razvojne strategije, strategije razvoja urbanih područja, lokalne razvojne strategije i ostalo

972-01 – općenito

972-03 – strategija regionalnog razvoja

972-04 – županijske razvojne strategije

972-05 – strategije razvoja urbanih područja

972-06 – lokalne razvojne strategije

972-07 – ostalo

973 POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJA Partnerstva, središnja elektronička baza razvojnih projekata, akreditacija regionalnih koordinatora, upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija i ostalo

973-01 – općenito

973-02 – partnerstva

973-03 – ostalo

974 MJERENJE STUPNJA RAZVIJENOSTI TERITORIJALNIH JEDINICA Pribavljanje podataka i analitika, informacijski sustavi podataka i pokazatelja, indeks razvijenosti, ostali pokazatelji razvijenosti i ostalo

974-01 – općenito

974-02 – indeks razvijenosti i ostali pokazatelji razvijenosti

975 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVE Potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, područja posebne državne skrbi, urbana područja, ruralna područja, otoci, razvojni programi za potpomognuta područja i druga područja s razvojnim posebnostima, regionalni razvojni programi i projekti, sufinanciranje regionalnih i lokalnih razvojnih projekata, povlastice za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i drugim područjima s razvojnim posebnostima, integrirana teritorijalna ulaganja, Europski fond za regionalni razvoj i ostalo

975-01 – općenito

975-02 – potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, područja od posebne državne skrbi

975-03 – urbana područja, ruralna područja, otoci

975-04 – razvojni programi za potpomognuta područja i druga područja s razvojnim posebnostima

975-05 – sufinanciranje regionalnih i lokalnih razvojnih projekata

975-06 – povlastice za obavljanje djelatnosti na potpomognutim i drugim područjima s razvojnim posebnostima

975-07 – integrirana teritorijalna ulaganja

975-08 – Europski fond za regionalni razvoj

975-09 – ostalo

     
976 PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA Praćenje, vrednovanje, izvještavanje i ostalo

976-01 – općenito

977 SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Smjernice i upute, upiti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalo

977-01 – općenito

977-02 – smjernice i upute

977-03 – upiti JLP(R)S

977-04 – ostalo

978 POSLOVI STRATEŠKOGA PLANIRANJA, KOORDINACIJE FONDOVA I MEĐUNARODNIH PROGRAMA Norveški financijski mehanizam i Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora/sporazumi, ugovori, iskaz interesa i projekti, sastanci i bilješke, švicarski program suradnje/sporazumi, bilateralna suradnja, strateško planiranje razvoja, instrumenti i programi EU, suradnja s međunarodnim financijskim instrumentima, koordinacija fondova, europska kohezijska politika, evaluacija, revizija, zatvaranje i ostalo

978-01 – općenito

GRUPA
98 FONDOVI EUROPSKE UNIJE
PODGRUPA
980 USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE Zahtjevi za određivanje i raspodjelu funkcija i odgovornosti, zahtjevi za tijela sustava i za uspostavu i unaprjeđenje sustava i ostalo
981 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE Analiza radne opterećenosti, strategija organizacijskog razvoja, imenovanja osoba za obavljanje funkcija, registar zaposlenika i edukacija, plan zamjena, plan zapošljavanja, praćenje promjena u strukturi i stanja administrativnih kapaciteta i ostalo
982 PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I VREDNOVANJE Savjetodavna tijela za praćenje provedbe operativnih programa EU, općeniti zahtjevi i sustav pokazatelja, glavni financijski plan, prognoza provedbe, izdataka, plaćanja i odobravanja izdataka, godišnji plan obveza, izvješća o provedbi, odbor za praćenje provedbe, plan vrednovanja programa i ostalo
983 DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA Programski dodatak, određivanje kriterija dodjele bespovratnih sredstava, planiranje, priprema i objava poziva, provedba postupaka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava, postupci izravne dodjele, vaučeri, priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalo

983-01 – općenito

983-02 – kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava

983-03 – ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava

983-04 – ostalo

984 IZVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE UGOVORIMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Provjere dokumentacije o nabavi, zahtjeva za nadoknadom sredstava, statusa provedbe projekta, potraživanih troškova, dokumentacijskih dokaza plaćanja, zahtjeva za isplatu predujma, zahtjevi za plaćanje, povrati sredstava, provjere na licu mjesta, provjere na terenu, financijsko zaključivanje projekta, izvješća nakon provedbe, raskid ugovora, prigovori u provedbi i ostalo

984-01 – općenito

984-02 – provjera dokumentacije o nabavi

984-03 – zahtjevi za nadoknadu sredstava, potraživanja troškova, zahtjevi za isplatu predujma, zahtjevi za plaćanje, povrati sredstava

984-04 – provjere izvršavanja ugovora, izvješća nakon provedbe ugovora, raskidi ugovora, prigovori

984-05 – ostalo

985 REVIZIJE, KONTROLA DELEGIRANIH FUNKCIJA I DRUGA KONTROLNA IZVJEŠĆA Postupanje tijela sustava upravljanja i kontrole u postupku revizije, postupak očitovanja na revizijska izvješća, provedba revizijskih preporuka, provedba kontrole delegiranih funkcija, izvještavanje i očitovanja i ostalo

985-01 – općenito

985-02 – očitovanja na revizijska izvješća, izvještavanje, provedba preporuka

985-03 – ostalo

986 OVJERAVANJE Izjava o izdacima, popratni izvještaji i dokumenti, zahtjev za plaćanje Europskoj komisiji, podnošenje računa i računovodstvene dokumentacije i ostalo

986-01 – općenito

986-02 – izjava o izdacima

986-03 – popratni izvještaji i dokumenti

986-04 – zahtjevi za plaćanje Europskoj komisiji, podnošenje računa i drugih dokumenata

986-05 – ostalo

987 FINANCIJSKI INSTRUMENTI Utvrđivanje potrebe pružanja financijske potpore putem financijskih instrumenata, uspostava sustava provedbe financijskih instrumenata, provedba financijskih instrumenata, ovjeravanje, vođenje računovodstva, praćenje i nadzor provedbe financijskih instrumenata, izvještavanje i ostalo

987-010 – općenito

988 NEPRAVILNOSTI Prigovori, tužbe, predstavke, nepravilnosti u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbi ugovora i ostalo

988-01 – općenito

988-02 – prigovori, tužbe, predstavke

988-03 – nepravilnosti u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbi ugovora

988-04 – ostalo

989 POSEBNA PITANJA Upravljanje rizicima, upravljanje nepravilnostima i prijevarama, horizontalna pitanja u upravljanju fondovima EU, javna nabava, državne potpore, razvoj aplikativnih rješenja (informatički sustavi za fondove EU), korištenje sredstava tehničke pomoći, projekti nacionalnog sufinanciranja EU fondova, uspostava i čuvanje revizijskog traga, informiranje i vidljivost i ostalo

989-01 – općenito

989-02 – aplikativni sustavi za fondove EU

989-03 – ostalo

GRUPA
99 OSTALO
PODGRUPA
990 OSTALO Djelatnosti koje se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989

990-01 – općenito

Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine RH br, 82/15,118/18, 31/20, 20/21), članka 7. stavak 2. i stavak 3. i članka 8. stavak 2 Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za područje Požeško slavonske županije (KLASA: 810-00/17-01/06,  URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16.veljače  2017. godine) , te članaka 49. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik GradaPakrac br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak usklađivanja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca, osnivanje radna skupina za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća te određuju konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakracausklađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za područje Požeško slavonske županije, te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera.

Postupak usklađivanja Procjene obuhvaća pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca osniva se radna skupina.

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom Odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom usklađivanja Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni rizika za područje Požeško slavonske  županije ocjenjene visokim ili većim rizikom kako slijedi:

 1. poplave
 2. potresi
 3. ekstremne vremenske pojave,
 4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na području Požeško slavonskeutvrđena su još dva dodatna rizika koji su karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:

 1. Tehničko tehnološke i druge nesreće u prometu (nesreće u cestovnom i željezničkom prometu)
 2. Tehničko tehnološke nesreće

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja Gradskom vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za usklađivanje Procjene predlaže glavnom koordinatoru, gradonačelnici Grada Pakraca, pokretanje postupaka izmjena i dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca izrađuje se najmanje jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca može se izrađivati i češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ:2177-9-30-2/02-22-1
Pakrac, 3. siječnja 2022. g.

Odluka o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca(„Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 3/21), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje GradaPakrac ( KLASA:810-01/22-01/1,URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-1 od dana 3.siječnja 2022.) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Članak 1.

Osniva se Radna skupina za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će uskladiti Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Požeško slavonske županije.

Članak 3.

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri člana.Jednog od članova predlaže angažirani konzultant.

Članak 4.

Gradonačelnica Grada Pakraca rješenjem će imenovati Radnu skupinu za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca.

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika, gradonačelnicamože proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima koji mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti izradi Procjene sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima.

Članak 5.

Voditelj radne skupine za usklađivanje Procjene rizika odgovoran je za:

 • organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine,
 • izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se usuglašavaju na Radnoj skupini,
 • koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika,
 • predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

Članak 6.

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:

 • sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike,
 • odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti,
 • kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija,
 • o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju voditelja radne skupine,
 • dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom   rada na procjeni,
 • prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika,
 • sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj Radne skupine.

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi Radna skupina.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar.

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ:2177-9-30-2/02-22-2
Pakrac, 3. siječnja 2022. g.