Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16, 6/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 1/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Pakraca u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 410-10/19-01/1
URBROJ: 2162-04/01-19-1
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
2. Program iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku istog i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6
URBROJ: 2162-05/09-19-29
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
2. Vera Jandrić, mag. ing. agr. – zamjenica predsjednika
3. Dajana Vacek, mag. ing. agr.– članica
4. Dominika Babac, mag. ing. agr. – članica.

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/18-01/1
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju članka 10. i članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar granica građevinskog područja površine veće od 500 m2 i katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta izvan granica građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u evidencijama Državne geodetske uprave evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristi do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde glavnog projekta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.

Članak 4.

Agrotehnička mjera minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta provodi se:
– redovitim obrađivanjem i održavanjem poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
– održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
– održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
– održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

Članak 5.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem provodi se:
– preoravanje, prekopavanje te krčenje višegodišnjeg raslinja,
– uništavanje ambrozije čupanjem ili redovitom košnjom, košnja poljoprivrednih površina.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada, potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Članak 6.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika uz primjenu temeljnih načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.
Nakon provedbe postupka vlasnici i posjednici su dužni odlagati ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida.

Članak 7.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:
– obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla,
– primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla,
– obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
– obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

Članak 8.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke. Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu strne žitarice, industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Članak 9.

Održavanje povoljne strukture tla provodi se korištenjem mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu primjereno stanju i svojstvima zemljišta. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom ili poplavljeno ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 10.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrivenosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja. Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje erozije tla. Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 12.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su ju redoviti održavati i orezivati na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta, odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

Članak 13.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste, a isto uključuje:
– redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi omatali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,
– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– održavanje živice i drugog raslinja uz poljske putove.

Članak 14.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
– preoravanje poljskih putova,
– sužavanje poljskih putova,
– uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
– iznošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
– skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 15.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 17.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV.POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
– održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
– uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 19.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni:
– dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja,
– spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
– tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
– spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), – nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 20.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležni poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 23.

Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/10, 2/11).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/3
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o komunalnom doprinosu

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj  dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

– zone  na području Grada Pakraca za plaćanje komunalnog doprinosa

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Pakrac ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo Grada Pakraca donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Na području Grada Pakraca utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalnog  doprinosa .

Zone za obračun komunalnog doprinosa prikazane su u  tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Za zone koje su prostornim planovima utvrđene kao gospodarske zone za obračun plaćanja komunalnog doprinosa primjenjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa IV zone.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

I zona 25,00 kn
IIzona 20,00 kn
IIIzona 15,00 kn
IVzona 10,00 kn

Za pomoćne građevine obračunava se koeficijent 0,3 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Za gospodarske građevine poljoprivredne namjene obračunava se koeficijent 0,2 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine izgrađene izvan granica građevinskog područja je jedinična cijena komunalnog doprinosa I Zone.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća na poslovni račun Grada Pakraca na temelju  rješenja koje donosi nadležno tijelo Grada Pakraca.

Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno, u roku od petnaest dana od dana primitka rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom.

Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata.

Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.

Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim  umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom zakonskom kamatom.

Članak 9.

Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – pročišćeni tekst):

– bjanko zadužnicu investitora ovjerenu kod javnog bilježnika,

– neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa;

– zalog vrijednosnih papira – vrijednosnica (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina (uključujući i tražbine po osnovi udjela u kapitalu);

– prijedlog za upis založnog prava na nekretninama i pravima građenja;

– jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja vlastitim jamstvom osigurava naplatu mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, odnosno prve rate komunalnog doprinosa prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa obročnim plaćanjem, izdaje nadležni upravni odjel.

Kod obročnog plaćanja obveznik treba prije izdavanja potvrde o plaćanju prinijeti u nadležni upravni odjel instrument osiguranja plaćanja prema članku 9. ove Odluke.

V. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ODOBRAVANJA DJELOMIČNOG ILI POTPUNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

– komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

– vojnih građevina

– prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

– nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

– sportskih i dječjih igrališta

– ograda, zidova i potpornih zidova

– parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

– spomenika.

Članak 12.

Oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa investitori kad su to:

– pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe kojima je to pravo utvrđeno posebnim propisima, na način i po postupku utvrđenom tim propisima, s tim da to pravo mogu ostvariti samo jedanput,

– investitori koji grade objekte izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati priključak na javno prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne i ostale infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Grada Pakraca.

 Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika i Gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to:

– Požeško slavonska županija i Republika Hrvatska,

– javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Grada Pakraca, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti),

– trgovačka društva i fizičke osobe, a grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti).

– od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se građevine čija izgradnja se financira iz  Proračuna Grada Pakraca.

Članak 13.

Kao vid poticanja poduzetničke aktivnosti na području Grada Pakraca gradonačelnik Grada Pakraca može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa .

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se s obzirom na slijedeće kriterije:

  1. visina ulaganja – do ukupno 50%
Visina ulaganja Postotak umanjenja
–  5.000.000 10%
– 10.000.000 20%
– 15.000.000 30%
– 20.000.000 40%
Preko 20.000.000 50%

  1. vrsta djelatnosti – do ukupno 100 %
Visina djelatnosti ulaganja Postotak umanjenja
Proizvodne građevine 100%
Poslovne građevine 50%
Otvorene poslovne građevine 50%

  1. broj novootvorenih radnih mjesta – do ukupno 50%
Broj novozaposlenih Postotak umanjenja
– 20 10%
– 40 20%
– 60 30%
– 80 40%
Preko 100 50%

 

Do dana izvršnosti rješenja obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može podnijeti zahtjev za oslobođenje u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa .

Uz zahtjev investitor   prilaže  dokaze ovisno o kriteriju na osnovu kojeg traži oslobađanje.

Način plaćanja i postotak oslobađanja po osnovi visine ulaganja, vrste ulaganja i broj novootvorenih radnih mjesta se međusobno isključuju.

Zaključak o oslobađanju u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa donosi gradonačelnik.

Temeljem zaključka gradonačelnika nadležni upravni odjel Grada:

– izdati će rješenje o oslobađanja od plaćanja u potpunosti ili djelomično komunalnog doprinosa

– sklopiti ugovor s investitorom gradnje u kojem će se definirati uvjeti pod kojima je ostvareno pravo na oslobađanje u potpunosti ili djelomično plaćanja  komunalnog doprinosa.

Članak 14.

U slučajevima oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz poglavlja V. ove odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 15.

Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih objekata donose se sljedeće poticajne mjere:

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A+“ ili više, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A“, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa s time da zahtjevu mora priložiti zadužnicu u visini oslobođenog dijela komunalnog doprinosa.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu, obvezan je u roku od 15 dana, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, dostaviti dokaz da se objekt svrstava u energetski razred „A“, „A+“ ili više. Ukoliko investitor ne dostavi dokaz o svrstavanju objekta u energetski razred, obvezuje se platiti razliku komunalnog doprinosa.

Dokaz temeljem kojeg investitor može ostvariti oslobađanje od plaćanja djela komunalnog doprinosa je certifikat o energetskim svojstvima zgrade s time da sva dokumentacija mora biti u skladu sa Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 16.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi nadležno tijelo Grada Pakraca u postupku pokrenutom po:

– službenoj dužnosti ( u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole).

– po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Grad Pakrac u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim  ugovorom.

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Članak 17.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

– podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

– iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

– obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

– prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom    obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 18.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Požeško slavonske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 19.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Gradu Pakrac kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

 

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 20.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, nadležno tijelo Grada Pakraca po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

Nadležni tijelo  Grada Pakraca poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

 

Članak 22.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Postupci donošenja rješenja započeti po Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16) do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje odluke.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018., glede sadržaja tog rješenja primjenjuju se odredbe iz čl. 17. ove Odluke.

Odredbe čl. 19. i 21. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Odredbe čl. 20. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16), ako to obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor zatraži u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

MJESTO / ULICA ZONA
Grad Pakrac    
  Aleja kestenova 2
  Bolnička ulica 1
  Fiškalovac 2
  Frankopanska ulica 1
  Kalvarija 1
  Kragujski put 2
  Krndija 2
  Leptirovo brdo 3
  Marinkovac 2
  Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
  Osječka ulica 1
  Pilanski put 2
  Planinarska ulica 3
  Prilaz na mali most 1
  Prolaz baruna Trenka 1
  Psunjska ulica 2
  Radničko naselje 2
  Sedlar 2
  Šeovački put 2
  Trg 76. bataljuna 1
  Trg bana Josipa Jelačića 1
  Trg dr. Franje Tuđmana 1
  Trg dr. Ivana Šretera 1
  Trg pape Ivana Pavla II. 1
  Ulica 103. brigade 3
  Ulica 105. brigade 3
  Ulica 30. svibnja 1
  Ulica Andrije Hebranga 1
  Ulica Augusta Cesarca 1
  Ulica Augusta Šenoe 1
  Ulica Bljesak 1
  Ulica braće Radić 1
  Ulica Đure Basaričeka 1
  Ulica Gojka Šuška 1
  Ulica Grigora Viteza 2
  Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
  Ulica hrvatskih velikana 1
  Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
  Ulica Ivana Gundulića 1
  Ulica Ivana Meštrovića 2
  Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
  Ulica Jana Žiške 2
  Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
  Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
  Ulica kneza Branimira 1
  Ulica kneza Domagoja 1
  Ulica kralja Tomislava 1
  Ulica kralja Zvonimirova 1
  Ulica križnog puta 2
  Ulica Ljudevita Gaja 1
  Ulica Marina Držića 1
  Ulica Mate Lovraka 2
  Ulica Matice hrvatske 1
  Ulica Matije Gupca 1
  Ulica Miroslava Krleže 2
  Ulica Nikole Oršanića 1
  Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
  Ulica Nikole Tesle 1
  Ulica Pepe Polaka 2
  Ulica Petra Preradovića 1
  Ulica poginulih branitelja 2
  Ulica radničkih sindikata 2
  Ulica Ruđera Boškovića 2
  Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
  Ulica Stanka Grabrića 1
  Ulica Svetog Roka 2
  Ulica Tina Ujevića 1
  Ulica Vatroslava Lisinskog 1
  Ulica Vinka Rehaka 1
  Ulica Vlade Laučana 1
  Ulica ZNG-e 1
  Veberov sokak 2
  Vinogradska ulica 1
  Vukovarska ulica 1
  Zona male privrede 2
Naselje Badljevina 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića

Temeljem članka 41 st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA VJEKOSLAVA ANUŠIĆA

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu sa pozicije 44 za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupa birača Vjekoslava Anušića budući da isti nije dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu sukladno odredbi čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do dostave godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu Državnom izbornom povjerenstvu; a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-4
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 28. siječnja 2019. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2019. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.
Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.
Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.
Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. koji posluju na području Grada Pakraca, a koji su u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada u punom radnom vremenu na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka de se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 2.000,00 kuna. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja de u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.
Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.
U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 30 dana od dana zaposlenja.
Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine. godini započele ili de započeti obavljanje OPG-a i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

Članak 9.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 10.

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.
Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Članak 11.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Članak 12.

Nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat de se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 13.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. moraju nastati i biti plaćeni u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 14.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar 3 godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac:
• Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac
• Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac • Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac
Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:
Proizvodne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
• tredu godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
• četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova Uslužne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova
Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.
Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Članak 16.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Članak 18.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 14. su svi korisnici iz članka 2. ovog programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

Članak 19.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine za natječaje koji su u tijeku.

Članak 20.

Korisnik je obvezan projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 20.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.
Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Članak 21.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna.
Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 22.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.
Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.
Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.
Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinačne namjene potpora.
U slučaju da za pojedinu namjenu nisu iskorištena sredstva, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.
Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu de podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 23.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit de se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika proračuna Grada Pakraca od 1. siječnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA PRORAČUNA GRADA PAKRACA OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

I

Utvrđuje se osnovica za izračun plaća zaposlenih kod svih korisnika proračuna Grada Pakraca kojima osnovica za izračun plaća nije utvrđena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 6/15, 1/16, 6/17); a kojima se u proračunu Grada Pakraca osiguravaju sredstava za isplatu plaća i/ili materijalnih troškova u visini od 5.055,00 kn bruto.

II

Osnovica iz točke I. ove odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine, a do donošenja nove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADONAČELNICA

KLASA: 120-02/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r