Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, ustupa se na korištenje prostor u prizemlju, površine 1 m2, koji se nalazi u zgradi na nekretnini oznake k. č. br. 448, k. o. Pakrac, na dijelu označenom kao  4. Suvlasnički dio: 7891/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), na Trgu bana Josipa Jelačića 18, u Pakracu, u svrhu  postavljanja, odnosno rada bankomata.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Hrvatska poštanska banka zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

         naznaku ugovornih strana,
         podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
         međusobne obveze ugovornih strana,
         vrijeme na koje se ugovor sklapa,
         odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 940-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-10/01-22-1
Pakrac, 02. rujna 2022. g.