Zaključak, informacija o pronalasku strateškog partnera

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 6. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje informacija o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom 100% poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. Pakrac u kapitalu društva Pakrac plin d.o.o. Pakrac.
 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 42. stavka 3. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine donosi

 

KODEKS PONAŠANJA
ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

  

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Kodeksom ponašanja (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

 

Članak 2.

(1) Svrha Kodeksa je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj Kodeksa je uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća odnose se i na gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

(2) Odredbe ovog Kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

 

Članak 4.

(1) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Grada Pakraca
 2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti
 3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Grada Pakraca
 4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

 

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 

 1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
 2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju
 3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja
 4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa
 5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti
 6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja
 7. javnosti rada i dostupnosti građanima
 8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti
 9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
 10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
 11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani
 13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine
 14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;
 15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično)
 16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih
 17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

 

Članak 6.

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju   obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

 

 

Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

 

Članak 10.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

 

 

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

 

Članak 12.

(1) Primjenu Kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

 

Članak 13.

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

 

Članak 14.

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

 

Članak 15.

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi član Gradskog vijeća, člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada  ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

 

Članak 16.

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

 

Članak 17.

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u  odlučivanju.

 

Članak 18.

(1) Za povredu odredbi Kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa.

(2) Protiv odluke Gradsko vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

 

Članak 19.

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.

 

Članak 20.

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pakraca.

(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci o naknadi i drugim primanjima članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 21.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku i na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 021-05/22-01/2
URBROJ:2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 28. ožujka 2022. godine

 

Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKA
o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

 

 

 Članak 1.

Donosi se usklađena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca (KLASA: 810-01/22-01/1, URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2 od dana 3. siječnja 2022.g.) uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

 

Članak 2.

Usklađena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  Odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-6
Pakrac, 28. ožujka 2022. g.

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2022. – 2024. g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2022. – 2025.g.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavak 5.  i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19), članka 5. Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine 117/08) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici, održanoj dana 28. ožujak 2022. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na pse koje u obavljanju poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe (npr. vojska, policija, zaštitari) kao i na pse vodiče slijepih osoba.

 

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 1. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje kao primjerice psi, mačke, ukrasna perad, ptice, mali sisavci, akvarijske ribice, kornjače te ostale male egzotične životinje koje su u posjedu i pod nadzorom poznatog vlasnika;
 2. Posjednik je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje;
 3. Neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog vlasnika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu;
 4. Pas ili mačka lutalica je životinja nepoznatog vlasnika;
 5. Napuštena životinja je ona koju je vlasnik svjesno napustio;
 6. Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila svog vlasnika bez njegove volje i koji je traži;
 7. Opasan pas je pas koji je posebnim propisom označen kao takav;
 8. Divlje životinje su sve životinje osim kućnih ljubimaca, domaćih životinja, službenih životinja i radnih životinja.

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 4.

Ako se kao kućni ljubimac nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, moraju se zadovoljiti posebni uvjeti držanja istih.

 

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimaca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Kućnog ljubimca ne smije se izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem kao i njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.

 

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca posjednik kućnog ljubimca dužan je u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste osigurati sljedeće:

 1. odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,
 2. odgovarajući prostor i nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,
 3. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,
 4. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
 5. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,
 6. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i pomoć pri okotu kućnog ljubimca,
 7. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad ili je u tijeku okot kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Kućice i ograđeni prostori za smještaj psa ili pasa ne smiju biti manji od minimalne površine utvrđene u Prilogu, koji je sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik ima obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečisti kućni ljubimac.

 

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način kojim se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina

 

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene – prehrambene trgovine, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

 

Članak 10.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne prometne i zelene površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde.

Obveza čišćenja iz stavka 2. ovog članka odnosi se i na osobe koje hrane slobodno živuće mačke, uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo hranjene.

 

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

 

Članak 12.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

 

Članak 13.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

 

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

 

Članak 14.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom sukladno propisima o veterinarstvu.

Psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Posjednik psa obvezan je prijaviti nabavu, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa.

Za troškove upisa pasa, obveznog označavanja pasa i izdavanja službenih isprava posjednik plaća naknadu u skladu s zakonskim odredbama.

Psi nad kojima nisu provedene propisane mjere iz stavka 5. ovoga članka smještaju se u sklonište na teret posjednika, odnosno jedinice lokalne samouprave ukoliko posjednik nije poznat, a usmrćuju se u skladu s odredbama posebnog propisa o zaštiti životinja.

 

Članak 15.

Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim posebnim propisima o opasnim psima.

 

Članak 16.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa ostavljati bez nadzora na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.

 

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, a ukoliko je pas utvrđen kao opasan, ulazna vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Zabranjeno je držati psa stalno vezanog ili ga držati u prostoru za odvojeno držanje psa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Ukoliko je pas utvrđen kao opasan, na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“.

 

Članak 18.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

 

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa posjedniku koji se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

 

Članak 20.

Na javnim prometnim i zelenim površinama unutar naselja, posjednik psa dužan je voditi psa na povodcu i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i drugih životinja te njihovo kretanje.

 

Članak 21.

Zabranjeno je dovoditi i slobodno puštati psa u gradske parkove, cvjetnjake, uređena dječja igrališta, zelene površine oko škola i dječjeg vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata, na groblje i slično.

Grad Pakrac može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa.

Psa je dopušteno dovoditi i puštati bez povodca samo uz nadzor i odgovornost posjednika i to isključivo izvan granica naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja.

 

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

 

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja ovlaštena pravna osoba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

 

Članak 23.

Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama provodi sukladno propisima o zaštiti životinja pravna osoba ovlaštena za navedenu djelatnost.

 

Članak 24.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada Pakraca.

 

Članak 25.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana gubitka, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana nalaska životinje osim ako je u tom roku životinju vratio vlasniku te pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja vlasniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

 

Članak 26.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom „Programu zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

 

Članak 27.

Ugovorom sklopljenim između Grada Pakraca i ovlaštene pravne ili fizičke osobe za skupljanje životinja regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa.

 

VI. NADZOR

 

Članak 28.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar Grada Pakraca.

 

Članak 29.

U provedbi nadzora ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

 • pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru;
 • ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci;
 • uzimati izjave stranaka i drugih osoba;
 • zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju;
 • prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način;
 • očitati mikročip;
 • obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora;

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 • postupa s kućnim ljubimcima suprotno odredbama u članku 5. i 6. ove Odluke;
 • vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. Odluke;
 • pušta kućne ljubimce na javnoj površini bez nadzora (članak 10. stavak 1. Odluke);
 • ne očisti javnu površinu onečišćenu otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. Odluke);
 • ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članak 13. Odluke);
 • postupa suprotno odredbama u članku 14. Odluke;
 • ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. Odluke);
 • ostavlja psa bez nadzora na balkonu, terasi, lođi, zajedničkim dijelovima ili okolišu stambene zgrade (članak 16. Odluke);
 • drži psa protivno članku 17. Odluke;
 • nije poduzela odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanja građana zbog zavijanja i laveža psa (članak 18. Odluke);
 • ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20. Odluke);
 • pušta psa na zabranjene površine (članak 21. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 1/11).

 

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 322-08/22-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.

 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse
MASA PASA (kg) MINIMALNA POVRŠINA (m2) MINIMALNA VISINA (natkriveni, m) MINIMALNA ŠIRINA (m)
do 24 kg 6,0 1,8 2,0
25-28 kg 7,0 1,8 2,0
29-32 kg 8,0 1,8 2,0
od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m2) u kojim boravi veći broj pasa
Broj pasa u prostoru  Min. površina- psi težine do 16 kg  Min. površina- psi težine od 17 do 28 kg  Min. površina- psi teži od 28 kg
2 7,5 10 13
3 10 13 17
4 12 15 20
5 14 18 24
6 16 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37

 

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm
Veličina psa-                        visina pleća u cm Veličina kućice
do 55 cm 100x60x50
od 56 do 65 cm 150x100x70
od 65 cm i više 170x120x85

 

 

 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi

 

 

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k. č. br.1001, PUT U DONJEM POLJU, površine 20čhv, zk. ul. br. 3439,  k. o. Pakrac, a koja će, nakon stavljanja u primjenu novog katastarskog operata za k. o. Pakrac, biti nekretnina oznake k. č. br. 871,  LIVADA, površine 107 m2, zk. ul. br. 1735, k. o. Pakrac.

Status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz stavka 1. ovog članka ukida se jer je trajno prestala potreba korištenja iste kao nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-06/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20-2/03-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i čl. 2 te čl. 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na  6. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. g., donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

 

PREDMET PRODAJE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, ORANICA, površine 15876 m2, upisane u zk. ul. br. 3597, k. o. Pakrac.

Nekretnina iz stavka 1. ovog članka u naravi je neizgrađeni dio građevinskog područja gospodarske zone „Pakrac 5“ (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja).

 

POČETNA CIJENA NEKRETNINE

 

Članak 2.

Za nekretninu iz čl. 1. ove Odluke utvrđuje se početna cijena u iznosu od 601.382,88 kune.

Kupac nekretnine iz čl. 1. ove Odluke obvezan je, pored kupoprodajne cijene, platiti i trošak izrade procjembenog elaborata o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine u iznosu od 3.750,00 kuna.

Tržišna vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Ani Bunčić, ing. građ., procjembenim elaboratom br. 07/2022,od 1. veljače 2022. g.

 

UVJETI PRODAJE           

      

Članak 3.

Postupak prodaje nekretnine vrši se putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su sposobne biti nositelji prava vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Kupoprodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, a koja ispunjavaju sve uvjete natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, pravo prvenstva ima ponuditelj koji kupuje nekretninu u svrhu izgradnje poslovne građevine trgovačke namjene. Pravo prvenstva dokazuje se prilaganjem idejnog rješenja planiranog objekta zajedno s popratnim sadržajem.

Grad Pakrac ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta  gradnje koji se odnose na nekretninu, a koji mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

Eventualna izmještanja instalacija i priključaka koje su teret na predmetnoj nekretnini, kupac nekretnine dužan je izvršiti o svom trošku u skladu s posebnimuvjetima nadležnih pravnih osoba.

 

NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

Članak 4.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nekretnine platiti jednokratno, u roku 90 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Grad Pakrac izdat će kupcu ispravu podobnu za upis prava vlasništva nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 5.

Kupac je dužan na nekretnini iz čl. 1. ove Odluke izgraditi građevinu sukladno namjeni utvrđenoj Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07, 2/12 , 3/15, 8/21).

Kupac je dužan započeti s građenjem građevine iz stavka 1. ovog članka u roku 2 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan izgraditi građevinu iz stavka 1. ovog članka u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan staviti građevinu iz stavka 1. ovog članka u funkciju, odnosno započeti obavljati djelatnost u roku 3 godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac ne izradi građevinu i ne stavi istu u funkciju  sukladno stavku 1., 2., 3. i 4. ovog članka, prodavatelj može raskinuti ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo te zadržava iznos od 25% od kupoprodajne cijene.

 

JAMČEVINA

 

Članak 6.

Za kupnju zemljišta plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene. Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 8.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 9.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 28. ožujka 2022.g

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca  

Na temelju članka 18.i 21.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19. i 42/20.) i članka 23. i71. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca(Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 11/20), Turističko vijeće Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 07.ožujka 2022. godine donijelo je sljedeći

 

PRAVILNIK
o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica), a naročito:

 • nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
 • poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu turističke zajednice
 • broj radnih mjesta
 • način rada i rukovođenja
 • ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

 

Članak 2.

U Turističkoj zajednici izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:

 • zakonitosti,
 • efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti,
 • pravilnog odnosa prema klijentima.

 

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkoj zajednici popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici.

 

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkoj zajednici obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati kako slijedi:

 

1. Direktor Turističke zajednice

 • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje,
 • posjeduje organizatorske sposobnosti,
 • uz dokaze o ispunjavanju navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Opis poslova:

 • zastupa Turističku zajednicu,
 • organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističke zajednice,
 • provodi Odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti, odgovoran je za

poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističke zajednice,

 • sudjeluje u donošenju Strategija i planova vezanih za područje Zajednice,
 • surađuje s pravnim i računovodstvenim službama,
 • planira i osmišljava nove manifestacije i provodi postojeće manifestacije,
 • promovira destinaciju,
 • izrađuje analize za potrebe Turističke zajednice,
 • upravlja destinacijom, unapređuje postojeće i stvara nove turističke proizvode,
 • osmišljava i priprema promotivni materijala,
 • organizira i prati izvršenje periodičnog i godišnjeg financijskog plana,
 • komunicira sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma, te provodi radnje koje oni nalože,
 • za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, Skupštini i Predsjedniku Turističke zajednice.

 

2. Stručni suradnik za turizam (2 izvršitelja)

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

Opis poslova:

 • brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZ-a,
 • prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,
 • prati natječaje prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
 • provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima i obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,
 • za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.

 

3. Administrativni referent (1 izvršitelj)

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Opis poslova:

 • obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice, obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice,
 • obavlja financijske, kadrovske i opće poslove,
 • informiranje destinacije, objavljivanje sadržaja na internetu,
 • vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice,
 • izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice,
 • osmišljava i distribuira propagandni materijal,
 • uređuje i komunicira sa drugim turističkim zajednicama, Hrvatskom turističkom zajednicom i nadležnim Ministarstvom te blagovremeno provodi radnje koje on naloži,
 • obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice,
 • za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističke zajednice i Predsjedniku Turističke zajednice.

 

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.

 

Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci. Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće.

 

Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

 

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.

 

Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.

 

Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

 

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkoj zajednici koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkoj zajednici dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkih zajednica.

 

Članak 10.

Potrebu za vježbenicima i broj istih u Turističkoj zajednici utvrđuje se u tekućoj godini Programom rada i Financijskim planom za iduću godinu.

  

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter. Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

 

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice(boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca  i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 27.veljače 2019.g.

 

TURISTIČKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA:
URBROJ:
U Pakracu, 07. ožujka 2022.g.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

 

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2021.GODINI

1.       MJERA Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
NOSITELJI Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2021.  

 

2.       MJERA Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 5/2017) – kontinuirana provedba sukladno Odluci

 

3.       MJERA Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
NOSITELJI Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju

 

4.       MJERA Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“

 

5.       MJERA Unaprjeđenje sustava transporta
NOSITELJI Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021. G.

 

6.       MJERA Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Mjera iz točke 6. Provoditi će se po potrebi a  nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog

 

7.       MJERA Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
NOSITELJI Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
SREDSTVA 667.312,50 od toga Grad Pakrac 100.075,11kn
IZVORI SREDSTAVA Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
PROVEDBA 2021. GODINE Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika i izvršio isporuku ugovorenih spremnika.

 

8.       MJERA Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021. G. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 13/2020);
  Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021);

 

9.       mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu .
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2021. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  (Službeni glasnik Grada Pakraca br.06/2021)

 

10.    MJERA Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021. G. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2021.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 03/2022“) – dostavljen JRS;

 

11.    MJERA Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
NOSITELJI Grad Pakrac, Grad Lipik
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021. G. Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen

 

12.    MJERA Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
NOSITELJI Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.
SREDSTVA 8.300,00 kn
IZVORI SREDSTAVA „Komunalac“ d.o.o.
PROVEDBA 2021.G. Edukacija građana kroz informativne publikacije vezane uz gospodarenje otpadom i osiguranim preduvjetima vezanim uz isto na području JLS . U siječnju i srpnju 2021. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.

 

13.    MJERA Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G Izvješće

 

14.    MJERA Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.
 

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

  Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.
  Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.
  Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.
  Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.
  Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.
  Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

 

15.    MJERA Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

 

16.    MJERA Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA 26.250,00 kn
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G. Kontinuirano tijekom cijele godine
  Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :
  depresija prema Filipovcu

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 351-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 01. ožujka 2022.g

Odluka o dodjeli sredstava LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21)gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o dodjeli sredstava LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5, 34550 Pakrac, OIB: 24926977965, za potrebe subvencioniranja rada „Pakračkog lista“ kao jedinog lokalnoginformativnogmedija na području Grada Pakraca i osnovnom izvoru informacija za građane o događanjima s područja Grada, a vezano za sport, kulturu, prosvjetu, politiku, gospodarstvo, rad udruga i slično.

 

Članak 2.

 

Cilj ove odluke je ojačati lokalni medij te osigurati kontinuirano, pravovremeno i transparentno informiranje građana Grada Pakraca i zainteresirane javnosti putem portala „Pakrački list“ https://www.pakrackilist.hr/ i tiskanog izdanja „Pakrački list“, a u skladu s profesionalnim novinarskim standardima i vrijednostima.

Tiskano izdanje Pakračkog lista koje sadrži mjesečni pregled događanja s područja Grada mora biti dostupno u svim naseljima Grada Pakraca gdje postoji prodajno mjesto.

 

Članak 3.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Pakraca, a doznačavati će se na račun LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.u jednakim mjesečnim iznosima tokom proračunske godine.

 

Članak 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenjai objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 402-08/22-01/12
URBROJ: 2177-9-02/01-22-1
U Pakracu, 01. ožujka 2022.g

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19) te članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  11/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 28.veljače 2022. godine donosi

 

PROGRAM
poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2022. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja, sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti te sufinanciranje razvoja inovacija i patenata.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352, L 215/3 od 7.srpnja 2020.godine).

 

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i imaju registrirano  sjedište na području Grada te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem/sjedištem na području Grada.

Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

Poticaji po ovom Programu neće se odobriti korisnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, kao i nepodmirenih obveza na ime poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava prijave i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

 

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 5.000,00 kn u neto iznosu, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 10.000,00 kuna, a isplata će se vršiti u 2 obroka sukladno Ugovoru o dodjeli poticaja. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 2 novozaposlene osobe.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca, odnosno nije prijavljena na obvezna osiguranja po nekoj drugoj osnovi.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je zaključen ugovor o radu, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti obrta za korisnike iz čl. 3. st. 3. ovog Programa.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

 

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 5.000,00 kn u neto iznosu, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 60 dana od dana zaposlenja.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

 

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

 

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova otvaranja obrta.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

 

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

 

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova osnivanja trgovačkog društva.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se osnivače utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

 

Članak 9.

Za sredstva poticaja za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta, a koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

 

Članak 10.

Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit. Nabavljena imovina mora doprinositi poboljšanju obavljanja registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu, a Povjerenstvo za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva zadržava pravo ocjene zahtjeva.

 

Članak 11.

Nabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz st. 1. ovog članka isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Povezane osobe u smislu članka 49. Općeg poreznog zakona nisu prihvatljivi isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz st. 1. ovog članka Programa.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.

 

Članak 12.

Svi troškovi ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. ovog Programa moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine.

Korisnik sredstava iz čl. 12. ovog Programa koji ostvaruje potporu za nabavu dugotrajne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po toj drugoj osnovi.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

 

Članak 13.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac;

 

prihvatljivi su svi  korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar tri godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 14.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora, sredstva mogu koristiti pravne osobe iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada. Uži centar Grada Pakraca za potrebe ove mjere definira se na slijedećim lokacijama:

Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Gojka Šuška.

 

Članak 15.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od objekata kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac iz čl. 13. ovog Programa.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:

Proizvodne djelatnosti:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
 • treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
 • četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

Uslužne djelatnosti:

 • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
 • drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine.

 

Članak 16.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora pravnih osoba iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada, a sufinancira se 25% mjesečnog iznosa najma u trajanju od 12 mjeseci.

 

Članak 17.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora iz članka 13. ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

 

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 

Članak 18.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva za obavljanje gospodarske djelatnosti u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

 

Članak 19.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 16. Programa su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

 

Članak 20.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine za natječaje koji su bili u tijeku prijave korisnika na odgovarajući natječaj.

 

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U POBOLJŠANJE I PRILAGODBU POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI, UNUTARNJEG UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA/RADIONICE

 

Članak 21.

Za sredstva poticaja za ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

Korisnici moraju biti vlasnici prostora ili imati važeći ugovor o zakupu sa vlasnikom na najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

 

Članak 22.

Sufinancira se trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove:

 

 1. GRAĐEVINSKI RADOVI
 2. OBRTNIČKI RADOVI
 3. INSTALATERSKI RADOVI

 

Članak 23.

Grad Pakrac prije početka ulaganja donosi prethodnu suglasnost o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za sufinanciranje ulaganja temeljem obrazloženog zahtjeva za suglasnost, a koji Podnositelj zahtjeva dostavlja prije početka ulaganja. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva za suglasnost Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom pripadajućem troškovniku/ponudi radove koji će se izvoditi prikazati kao zasebnu stavku.

Prihvatljiva su ulaganja u razdoblju od dana objave javnog poziva iz čl. 26. ovog Programa do 30. studenog 2022. godine. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom računu/troškovniku prikazati izvedene radove kao zasebnu stavku.

 

Članak 24.

Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema lokaciji ulaganja

 • Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna za skupinu 1.
 • Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna za skupinu 2.
 • Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna za skupinu 3.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

 

Članak 25.

Poslovni prostori su podijeljeni u 3 skupine:

 • 1. skupina: Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Gojka Šuška, Ulica Petra Preradovića
 • 2. skupina: Ulica Matije Gupca, Trg dr. Ivana Šretera, Ulica kralja Tomislava, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Andrije Hebranga
 • 3. skupina: sve druge lokacije u ulicama na području Grada Pakraca i njegovih naselja, a koje nisu navedene u 1. i 2. skupini

 

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ INOVACIJA I PATENATA

 

Članak 26.

            Za sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

 

Inovacijom, odnosno patentom se smatra izum ili industrijski dizajn za koji je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva izdana isprava o priznatoj zaštiti u razdoblju od 1.prosinca 2021.godine do 30.studenog 2022.godine. Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva obavezan je dostaviti izdanu ispravu kao dokaz prihvaćanja patenta, odnosno inovacije od strane relevantne institucije, pri čemu izdana isprava mora biti izdana na ime ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva.

 

Članak 27.

            Sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata prihvatljivim podnositeljima sufinancirat će se u iznosu od 10.000,00 kn. Po ovom Programu jedan podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev za maksimalno dvije inovacije, odnosno patenta.

 

UGOVORNE OBVEZE

 

Članak 28.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji je dovoljan za pokriće odobrenih sredstava.

 

Članak 29.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna ili na način koji će se regulirati ugovorom o dodjeli poticaja.

Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

 

Članak 30.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. prosinaca 2021. do 30. studenog 2022. godine.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.

Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada  Pakraca. Potpora se smatra dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli poticaja, bez obzira na vrijeme isplate.

Grad Pakrac zadržava pravo ne izvršiti ocjenu prijava po Pozivu u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni na odgovarajući način.

 

Članak 31.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 302-02/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-1
Pakrac, 28. veljače 2022. g.

Odluka o Programu poticanja zapošljavanja liječnika

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

 

ODLUKU
o Programu poticanja zapošljavanja liječnika

 

 1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2022. godinu, i to od 1. siječnja 2022. g. do 31. prosinca 2022. g.
 2. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2022. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
 3. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2022. godini.
 4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 421-03/22-01/1
URBROJ: 2177-9-02/01-22-1
Pakrac, 07.ožujka 2022. g.