Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

 

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2021.GODINI

1.       MJERA Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
NOSITELJI Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD)
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2021.  

 

2.       MJERA Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 5/2017) – kontinuirana provedba sukladno Odluci

 

3.       MJERA Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
NOSITELJI Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju

 

4.       MJERA Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“

 

5.       MJERA Unaprjeđenje sustava transporta
NOSITELJI Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021. G.

 

6.       MJERA Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička  zonaPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Mjera iz točke 6. Provoditi će se po potrebi a  nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog

 

7.       MJERA Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
NOSITELJI Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
SREDSTVA 667.312,50 od toga Grad Pakrac 100.075,11kn
IZVORI SREDSTAVA Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
PROVEDBA 2021. GODINE Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika i izvršio isporuku ugovorenih spremnika.

 

8.       MJERA Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021. G. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 13/2020);
  Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021);

 

9.       mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu .
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2021. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  (Službeni glasnik Grada Pakraca br.06/2021)

 

10.    MJERA Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021. G. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2021.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 03/2022“) – dostavljen JRS;

 

11.    MJERA Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
NOSITELJI Grad Pakrac, Grad Lipik
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021. G. Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen

 

12.    MJERA Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
NOSITELJI Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o.
SREDSTVA 8.300,00 kn
IZVORI SREDSTAVA „Komunalac“ d.o.o.
PROVEDBA 2021.G. Edukacija građana kroz informativne publikacije vezane uz gospodarenje otpadom i osiguranim preduvjetima vezanim uz isto na području JLS . U siječnju i srpnju 2021. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike.

 

13.    MJERA Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G Izvješće

 

14.    MJERA Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
NOSITELJI Grad Pakrac, KD
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA
PROVEDBA 2021.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.
 

Staklenu ambalažu  na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

  Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica.
  Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i  Cezar d.o.o. Zagreb.
  Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec.
  Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena.
  Drvo  – Kronospam d.o.o. Bjelovar.
  Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb.

 

15.    MJERA Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
NOSITELJI Grad Pakrac
SREDSTVA
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)- u provedbi kontinuirano

 

16.    MJERA Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
NOSITELJI Grad Pakrac,
SREDSTVA 26.250,00 kn
IZVORI SREDSTAVA Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2021.G. Kontinuirano tijekom cijele godine
  Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :
  depresija prema Filipovcu

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 351-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 01. ožujka 2022.g