Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
  1. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  1. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 041-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-20/01-22-3
U Pakracu, 15. veljače 2022.g