Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petojsjednici održanoj dana 15.veljače 2022. godine donosi

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

 

Članak 1.

U svrhu prijave na NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE  A ”Ulaganja u razvoj društvene infrastrukture” objavljenog od strane Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“ 3.siječnja 2022.godine, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja:

 

„REKONSTRUKCIJA GROBLJA UREĐENJEM PRATEĆIH GRAĐEVINA U NASELJU PLOŠTINE“, na zemljištu oznake k.č.br.13/6, k.o. Kapetanovo Polje, prema troškovniku (Z.O.P.: 008/2022)

 

Članak 2.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) te u skladu s odredbama navedenogNatječaja,sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ (u natječajnoj dokumentaciji naveden kao Prilog III.), a koji sadrži navedenu potrebnu dokumentaciju za izvedbu navedenih radova te provedbu ovog projekta.

 

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu, odnosno Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 360-01/22-01/6
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 15. veljače 2022.g