Zaključak, Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2021.g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/22-01/9
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Zaključak, Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/8
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Zaključak, Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.
 2. Izvješće i Kurikulum iz točke 1. Ovog Zaključka nalaze se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:

Miroslav Ivančić

Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ za 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ za 2021.g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-09/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu

Otvaranje dokumenta u PDF pregledniku

Odluka o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine donosi

O D L U K U
o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

 

Članak  1.

Ovom Odlukom ukida se Odluka o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/19, 13/20, 11/21).

 

Članak  2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 401-01/22-01/20
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Zaključak, polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 022-05/22-01/7
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) kratkoročno će se zadužiti kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 5.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

Članak  2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos dopuštenog prekoračenja: do 5.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina, s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: prema mogućnostima klijenta, a najkasnije na dan dospijeća kredita,
Kamatna stopa: fiksna, 1,75% godišnje,
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknade: za obradu zahtjeva – 0,15%, jednokratno, za rezervaciju sredstava – 0,25% godišnje, tromjesečno,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

 

Članak  3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 450-05/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k.č.br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k.č.br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

 

UVODNI DIO

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena, kriteriji i postupak prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Zona).

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smisle ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 1. zemljište je zemljište oznake k. č. br. 1406/3, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE, površine 1126 m2, ul. br. 1033, k. o. Kusonje,
 2. kupac je domaća ili strana, pravna ili fizička osoba (obrtnik), koja ispunjava uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA

 

Članak 3.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljište iznosi 1 kunu.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu zemljišta platiti jednokratno, u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

 

RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Članak 4.

Postupak prodaje zemljišta u Zoni provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje gradonačelnica Grada Pakraca.

Javni natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju zemljišta u Zoni, koje imenuje gradonačelnica, a ima ukupno pet članova.

Gradonačelnica može poništiti natječaj u bilo kojem trenutku.

 

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Članak 5.

Kriteriji za odabir ponude Ponuditelja su sljedeći:

 1. Broj zaposlenih radnika u Zoni

Kriterij se odnosi na broj zaposlenih radnika koji će raditi u Zoni. Kupac koji posluje na više lokacija i ima više djelatnosti u poslovnom planu, navodi broj radnika koji će raditi u izdvojenom pogonu u Zoni. Broj zaposlenih radnika razvrstan je u 5 grupa. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

 1. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti u Zoni

Visina ulaganja je iznos koji prema poslovnom planu Kupac namjerava u zadanom roku uložiti u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti. Visina ulaganja promatra se u 5 grupa podijeljenih po različitim visinama iznosa ulaganja. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

 1. Vrsta djelatnosti

Vrsta djelatnosti je djelatnost kojom će se Kupac baviti u pogonu u Zoni i prema toj djelatnosti se dodjeljuju bodovi. Djelatnosti su podijeljene na proizvodne sadržaje i uslužne sadržaje. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

 1. Ponuđena cijena

Kupac može ponuditi veću cijenu od početne cijene. Broj bodova po ovom kriteriju izračunat će prema formuli navedenoj u tabelarnom prikazu.

 

 1. Prosječna visina neto plaće u području djelatnosti za godinu koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kriterij se odnosi na visinu plaće zaposlenih. Točna razrada kriterija vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

 1. Status osoba s invaliditetom

Vlasnik tvrtke koja se prijavljuje na natječaj ili više od 50% zaposlenih u istoj su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

 

 1. Status hrvatskog branitelja

Vlasnik tvrtke koja se prijavljuje na natječaj ima status hrvatskog branitelja.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti odnosno suvereniteta Republike Hrvatske, kao što je navedeno u Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21).

Podatci iz stavka 1., točaka 1., 2., 3., i 4. ovog članka utvrđuju se uvidom u poslovni plan Kupca, podatak iz stavka 1. točke 5. ovog članka utvrđuje se uvidom u izvješće Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, a podatci iz stavka 1. točaka 6. i 7. utvrđuju se uvidom u odgovarajuću potvrdu.

 

KRITERIJ BODOVANJE
R. br. Opis Način izračuna Bodovne grupe Broj bodova
1. Broj zaposlenih radnika u Zoni Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan 1-4 1
5-8 5
9-12 10
13-18 20
19 i više 30
2. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan do 125.000,00 kuna 1
125.000,01 kuna – 250.000,00 kuna

 

5
250.000,01 kuna – 500.000,00 kuna 10
500.000,01 kuna – 1.000.000,00 kuna

 

15
1.000.000,01 kuna i više

 

20
3. Vrsta djelatnosti Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan  

Uslužna djelatnost

 

2
Proizvodna djelatnost 10
4. Visina ponuđene cijene Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Formula za izračun broja bodova:

Pc

Cp=————- x 10

Nc

Cp- cijena ponude

Pc- ponuđena cijena

Nc- najviša ponuđena cijena

 

10
 

 

5.

 

 

Visina plaće u području djelatnosti

 

 

Podatak se utvrđuje uvidom u izvješće Državog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

 

 

 

Minimalna plaća               1
minimalna plaća – 4.500,00 kuna

 

4
4.500,01 kuna – 5.500,00 kuna

 

6
5.500,01 kuna -7.000,00 kuna

 

8
7.000,01 kuna i više

 

10
6. Status osobe s invaliditetom Podatak se utvrđuje uvidom u odgovarajuću potvrdu   10
7. Status hrvatskog branitelja Podatak se utvrđuje uvidom u odgovarajuću potvrdu/e   10
                                                                                                                              UKUPNO: 100

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 6.

Kupac je dužan imati registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj.

Ukoliko Kupac nema registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj, dužan je u roku 90 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji registrirati sjedište na području Grada Pakraca.

Kupac je dužan započeti radove na uklanjanju ruševina i čišćenju parcele u roku 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu poslovnim planom najkasnije u roku 2 (dvije) godine od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan, ukoliko zapošljava nove radnike u Zoni, zaposliti najmanje 70 % radnika s prebivalištem na području Grada Pakraca, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Pakraca, a prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, Ispostava Pakrac te broj novozaposlenih s prebivalištem na području Grada Pakraca ne smije smanjivati najmanje 3 (tri) godine od dana zapošljavanja.

 

Članak 7.

Pravo upisa vlasništva zemljišta Kupac stječe odmah po zaključenju Ugovora o kupoprodaji.

Radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene, Grad Pakrac upisat će na kupljenoj nekretnini, u svoju korist, pravo zaloga u visini kupoprodajne cijene.

 

Članak 8.

Kupcu se zabranjuje otuđenje kupljene nekretnine ili njezinog dijela, bilo kojim pravnim poslom, na rok od 5 godina.

U slučaju da Kupac odluči otuđiti nekretninu, Grad Pakrac ima pravo prvokupa.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka te pravo prvokupa iz stavka 2. ovog članka upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, rokova i odredbi ove Odluke, natječaja i ugovora, Grad Pakrac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zemljišta.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka, Kupac je dužan vratiti predmetno zemljište u vlasništvo Grada Pakraca.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/24
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-1
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

Na temelju članka 47. stavka 6. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19 i 30/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donosi

 

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obavljanje autotaksi prijevoza, putnika, područje obavljanje autotaksi prijevoza, lokacije i opremljenosti autotaksi stajališta, način korištenja, postupak izdavanja rješenja o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

 

Članak 2.

Autotaksi prijevoz putnika obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz i dozvole za autotaksi prijevoz putnika koju izdaje komunalni redar Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Dozvola iz prethodnog stavka ovog članka može se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza.

Ne može se ograničiti broj izdanih dozvola na području Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Prijevoznik koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza smije ukrcati putnika i započeti prijevoz samo na području Grada Pakraca za koje područje ima dozvolu.

 

Članak 4.

U slučaju potrebe Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti može odrediti lokacije za autotaksi stajališta.

 

RJEŠENJE O DOZVOLI

 

Članak 5.

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, pravna ili fizička osoba – obrtnik, podnosi komunalnom redaru Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti u pisanom obliku, a uz zahtjev mora priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Po zaprimljenom zahtjevu, komunalni redar će utvrditi da li podnositelj ispunjava propisane uvjete te će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donijeti rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza koje će dostaviti podnositelju zahtjeva u izvorniku. Ako Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti ne odluči o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva,  po zahtjevu će postupati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske koje će donijeti odgovarajuće Rješenje u roku od idućih 15 dana.

 

Članak 6.

Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 godina, a najdulje do dana isteka licencije.

Dozvolu može koristiti samo prijevoznik kojem je izdana te nije prenosiva.

 

Članak 7.

Ako autotaksi prijevoznik podnosi zahtjev za obnovu dozvole iz članka 5. stavka 2. ove Odluke obvezan je dokazati ispunjavanje uvjeta za dobivanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se najkasnije dva mjeseca prije isteka roka važenja dozvole.

 

Članak 8.

Ako komunalni redar Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu dozvole iz članka 5 stavka 2. ove Odluke, odbiti će zahtjev rješenjem.

Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

 

Članak 9.

Izvornik dozvole nalazi se u sjedištu autotaksi prijevoznika.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno tijekom vožnje, autotaksi prijevoznik obvezan je u vozilu imati presliku dozvole iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.

 

Članak 10.

Komunalni redar Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti je obvezan sve izdane dozvole za autotaksi prijevoz putnika te podatke o vozilima kojima se obavlja autotaksi prijevoz upisati u Bazu izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz.

 

 

NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE

 

Članak 11.

Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Gradu Pakracu za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Naknada je prihod Proračuna Grada Pakrac.

 

PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 12.

Prekršaji u smislu ovoga Zakona kategoriziraju se, temeljem odredbi Uredbe Komisije (EU) 2016/403, u kategorije lakih prekršaja pravnih i fizičkih osoba – vozača, teških prekršaja, vrlo teških prekršaja i najtežih prekršaja.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba – domaći prijevoznik, pravna osoba – prijevoznik Europske unije i pravna osoba – strani prijevoznik ili druga pravna osoba ovisno o vrsti prekršaja novčanom kaznom utvrđenom Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19 i 30/21)

 

NADZOR NAD OBAVLJANJEM AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 13.

Uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, Carinsku upravu, nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika obavlja i komunalni  redar.

U obavljanju nadzora iz prethodnog stavka ovog članka komunalni redar, službenici Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave imaju ovlast pregledati dokumentaciju, licenciju, dozvolu, vozilo i vozača.

U slučaju da službenici iz prethodnog stavka ovog članka utvrde nepravilnosti obvezni su o tome sastaviti pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje postupanje.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 340-05/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/02-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)  te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 2/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se  jedno Stručno povjerenstvo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) te utvrđuje njegov djelokrug, broj članova, zadaće, način rada i odlučivanja.

 

Članak 2.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo osniva se za stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Pakrac, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Pakraca

 

Članak 3.

U svom radu Povjerenstvo ima zadaće:

 • stručno vrednovanje i ocjena programa i projekata prijavljenih na javni poziv
 • predlaganje kriterije vrednovanja programa i projekata i iznos financijske potpore
 • razmatranje mjera za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma te

predlaganje mjere za njihovo unaprjeđenje

 

U postupku vrednovanja programa i projekata Povjerenstvo nakon provedenog postupka dostavlja svoj prijedlog gradonačelniku koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

 

Članak 4.

Povjerenstvo ima pet (5) članova od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva

Članove Povjerenstva i Predsjednika bira gradonačelnica na rok od četiri(4) godine.

 

Članak 5.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Povjerenstvo svoj rad obavlja na sjednicama, a donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-22-3
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2023. godini

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članaka 1. i  članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 2/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2023. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2023. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 1. ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 2. podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 3. ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 4. ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 5. na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu osigurat će se  sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe, kroz program 3040 Javne potrebe u kulturi.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima korisnika.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvođačima radova, izvršiteljima usluga, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovu zaključka, odnosno odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače slijedeće godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 612-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-22-4
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o prihvaćanju sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

 

Članak 1.

            Prihvaća se Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, kojeg je inicirala Europska komisija u vezi sa smanjenjem emisija CO2 (prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) za najmanje 55% do 2030. godine i usvajanjem zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na njih, prema tekstu Sporazuma koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

            Prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, jedan je od važnih preduvjeta za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO2 te povećanje otpornosti prema klimatskim promjenama na području Grada Pakraca, a ujedno i preduvjet za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

 

Članak 3.

            Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 351-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. donosi

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
STATUT DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj 29.08.2022. godine i potpisao predsjednik Upravnog vijeća; Tomislav Novinc, mag.prim.educ.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/6
URBROJ:2177-9-30-1/02-22-03
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj 29.08.2022. godine i potpisao predsjednik Upravnog vijeća; Tomislav Novinc, mag.prim.educ.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/7
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22/03
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.

Odluka o davanju prostora na privremeno korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na privremeno korištenje

 

Članak 1.

UDRUZI LIBOX, Slavonska 47, Lipik, OIB: 29369714524, ustupa se na privremeno korištenje prostor označen kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“), u svrhu smještaja osoba za potrebe natjecanja LIPIK FIBA 3×3 CHALLENGERA 2022.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga Libox zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove Odluke osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana,
 • podatke o nekretnini koja se daje na privremeno korištenje,
 • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
 • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
 • odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/2201/3
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
Pakrac, 19. srpnja 2022. g.

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

UDRUZI HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA PAKRACA I LIPIKA, Hrvatskih velikana 4, Pakrac, OIB: 79067303542, ustupa se na korištenje prostor koji se nalazi u potkrovlju nekretnine oznake k. č. br. 82/2, AMBULANTA I DVORIŠTE POTKUĆNICA, upisane u zk. ul. br. 259, k. o. Ploštine, površine 92,92 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti i aktivnosti Korisnika vezanih uz provedbu projekta „LAMPSI – Podrška lokalnoj zajednici“ i u svrhu obavljanja djelatnosti i aktivnosti Korisnika vezanih uz pružanje psihosocijalne podrške hrvatskim braniteljima.

Pravo korištenja obuhvaća i pravo korištenja podrumskih prostorija te dvorišta nekretnine iz stavka 1.ovog članka.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

naznaku ugovornih strana,
podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
vrijeme na koje se ugovor sklapa,
odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/21-01/5
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-5
Pakrac, 03. siječnja 2022. g.

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217, ustupa se na korištenje prostor u prizemlju, površine 1 m2, koji se nalazi u zgradi na nekretnini oznake k. č. br. 448, k. o. Pakrac, na dijelu označenom kao  4. Suvlasnički dio: 7891/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), na Trgu bana Josipa Jelačića 18, u Pakracu, u svrhu  postavljanja, odnosno rada bankomata.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Hrvatska poštanska banka zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

         naznaku ugovornih strana,
         podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
         međusobne obveze ugovornih strana,
         vrijeme na koje se ugovor sklapa,
         odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 940-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-10/01-22-1
Pakrac, 02. rujna 2022. g.