Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 119. st. 3.  i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školstvu (“Narodne novine”126/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca”...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K   Usvaja se  Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine u dostavljenom tekstu. Izvještaj...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2012. godini

Na temelju odredbi članka 11.  Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 153/05; 111/06; 110/07; 60/08; 87/09),  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013.  godine donosi ZAKLJUČAK O USVAJANJU  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2012. GODINI   Članak 1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju plana...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09.), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na  20. sjednici, 26. veljače 2013. godine donosi ODLUKU O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA NABAVE I UGRADNJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ 67/08, 48/10, 74/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA   Članak 1.                 U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni...

Pročitaj više

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013.  godine,  donijelo je ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI Članak 1.                 U članku...

Pročitaj više

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013.  godine,  donijelo je   ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU GRADA PAKRACA   Članak 1.                ...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 20. sjednici, održanoj dana 26. veljača 2013. godine donijelo je   ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU Članak 1. U Odluci...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09),  i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PEČAT GRADA PAKRACA“ Članak...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca ("Službeni glasnik grada Pakraca"”br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj je 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo ODLUKU O DODJELI  JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA...

Pročitaj više

Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo ODLUKU O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA GRADA PAKRACA   Članak...

Pročitaj više

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 36. i 44. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donosi  POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA Članak 1.                 U članku 2. stavku...

Pročitaj više

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 98. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine 144/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donosi STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA Članak 1. U članku 22. između...

Pročitaj više