>

Blogs

Zaključak, Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći     Z […]

Zaključak, Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći     Z […]

Zaključak, Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2023. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 10. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. g. donijelo sljedeći     Z […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22 i 46/22, 119/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće […]

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine  donosi   PROGRAM građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini […]

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2023. godini

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018, 110/2018., 32/2020), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. Sjednici  održanoj dana  22. prosinca  2022.  godine  donosi   PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o […]

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, i 77/20), članka  19a i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), […]

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. god. donijelo je sljedeći   PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u […]

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine, donijelo je   ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih […]

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/2019) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakrac na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo je   ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU   […]

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2023. – 2025. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21) i )  i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ […]

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 17. stavak 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 18/22), članka 19. stavak 1. podstavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik […]

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac”

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko – sportsko – rekreacijske zone “Matkovac” (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 04/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca […]

Odluka o osnivanju Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 7. i 12. st. 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada […]

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca ”PAK-RA”

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 15. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće […]

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca […]

Kolektivni Ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, kojeg zastupa Anamarija Blažević, struč.spec.oec, gradonačelnica i SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednica Sindikata Iva Šušković, bacc oec. sklopili su dana 14. studenog 2022. godine   KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA   I TEMELJNE ODREDBE   Članak 1. Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) […]

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članaka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka  49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, […]

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22; dalje u tekstu: Zakon) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi   PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE   Članak 1. U Pravilniku za provedbu postupaka […]

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2023. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 3/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 7/20), gradonačelnica Grada Pakraca, 6. prosinca 2022. godine, donosi   ODLUKU O […]

Zaključak – Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za šk. god. 2021./2022.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 8. studenog 2022. g. donijelo sljedeći   Z […]

Zaključak – Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 8. studenog 2022. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2022. godini

Na temelju članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca […]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici, održanoj 08. studenog 2022. […]

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022. god. donijelo je sljedeće   IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc.admin.publ., dana 22. rujna 2022. godine, donosi   ODLUKU o izmjeni i […]

Odluka o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), točke V. i X. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova […]

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću   ODLUKU o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”   […]

Odluka o davanju nekretnine na korištenje

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i […]

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i […]

Zaključak, Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK […]

Zaključak, Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK […]

Zaključak, Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK […]

Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ za 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK […]

Odluka o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine donosi O […]

Zaključak, polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 12. rujna 2022.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine donosi   O D L U K U o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. […]

Odluka o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k.č.br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)  te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, […]

Odluka o prihvaćanju sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donijelo […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na […]