Odluka o darovanju nekretnina

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 2. st. 4. i članka 3. st. 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca”  br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O DAROVANJU NEKRETNINA

Članak 1.

Grad Pakrac daruje Srednjoj školi Pakrac nekretnine:

 • k.č.br. 872/2, dvorište u mjestu, površine 280 čhv, upisana u zk.ul. 1436, k.o. Pakrac,
 • k.č.br. 873/2, dvorište u mjestu, površine 316 čhv, upisana u zk.ul. 1436, k.o. Pakrac,
 • k.č.br. 874, kuća, površine 87 čhv, upisana u zk.ul. 2667, k.o. Pakrac,
 • k.č.br. 877/3, dvorište, površine 137 čhv, upisana u zk.ul. 2667, k.o. Pakrac.

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnina iz čl. 1. ove Odluke utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ani Bunčić procjembenim elaboratom br. 073/2017 od 19. listopada 2017. g. i iznosi 30.577,30 eura što je u protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izrade procjene 229.024,01 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše sa Srednjom školom Pakrac ugovor o darovanju nekretnina iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/17-01/29     

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 19.12.2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Prima se na znanje informacija o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.
 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-03/17-01/3

URBROJ: 2162-04/03-17-2

Pakrac, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole „Braća Radić za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o radu Osnovne škole braće Radića Pakrac u školskoj godini 2016/2017.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/5

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac za 2016.g.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/11

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

1. Usvaja se plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018.g.

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/17-01/4  

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

1. Usvaja se plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2018.g.

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-05/17-01/3    

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Plan prijema u službu za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) dana 21. prosinca  2017. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU

I.

Donosi se Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2018. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

KLASA: 119-01/17-01/01

URBROJ: 2162-04/01-17-01  

U Pakracu, 21. prosinca 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

 

Privitak 1.

R. br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
Jedinstveni upravni odjel

1

1 0 0
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 6 3 2 2
Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 7 4 1 1
Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 6 5 1 1
Vlastiti pogon 6 5 1 0
UKUPNO: 26 18 5 4

 

II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. polit. 

sklopili su dana 25. listopada 2017.g.

II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

Članak 49. stavak 1. mijenja se i glasi: „Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika za prvih 6 mjeseci 2018. godine iznosi 3.245,00 kn. Poslodavac se obvezuje da će tijekom lipnja 2018.g. pregovarati sa predstavnicima sindikata o povećanju osnovice za izračun plaće za drugih 6 mjeseci 2018.g.“

Članak 2.

Članak 54. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom, te na poslovima zimske službe izvan redovitog radnog vremena, ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

Članak 3.

U članku 58. stavku 1. iznos „500,00“ mijenja se i glasi „700,00“.

U članku 58. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu regresa za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa ne smije biti manji od 500,00 kn.“

Članak 4.

U članku 60. stavku 2. riječi „i 2.“ brišu se.

Članak 5.

U članku 63. stavku 2. iznos „150,00“ mijenja se i glasi: „170,00“.

Članak 6.

U članku 67. iznos „1,50“ mijenja se i glasi: „2,00“.

Članak 7.

U članku 69. stavku 3. iznos „1.500,00“ mijenja se i glasi: „1.800,00“.

Članak 8.

U članku 70. stavku 1. iznos „500,00“ mijenja se i glasi: „700,00“.

U članku 70. stavku 3. iznos „500,00“ mijenja se i glasi: „600,00“.

U članku 70. dodaje se stavak 4. koji glasi:  Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice). Iznos božićnice ne smije biti manji od 500,00 kn.“

Članak 9.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018.g.

Članak 10.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Grad Pakrac Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika: Predsjednik: Boris Pleša, v.r.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U OBJEKTIMA PODUZETNIČKOG INKUBATORA PAKRAC

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Objekti iz prethodnog stavka odnose se na:

1) Prvi objekt poduzetničkog inkubatora koji je u vlasništvu Lokalne razvojne agencije Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (dalje: LRA PCP d.o.o.), a nalazi se na adresi Zona male privrede 5, Pakrac.

2) Drugi objekt poduzetničkog inkubatora koji je u vlasništvu Grada Pakraca, a nalazi se na adresi Zona male privrede 3, Pakrac.

Članak 2.

Objekt iz čl. 1, st. 2, točka 2. ove Odluke povjeren je na upravljanje LRA PCP d. o. o. odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca KLASA: 406-09/13-01/2, URBROJ: 2162-05/05-13-02 od 10. rujna 2013. godine.

Zakupodavcem poslovnih prostora u smislu ove Odluke smatra se LRA PCP d. o. o.

Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora iz čl. 1. ove Odluke i odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuje se Zakupodavac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1., st. 2., točka 1. ove Odluke ukupne neto površine 856,80 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

 1. PRIZEMLJE koje se sastoji od:
 2. Poslovni prostor br. 1, ukupne površine 223 m2, a sastoji se od proizvodne hale, sanitarnog čvora, čajne kuhinje i garderobe.
 3. Poslovni prostor br. 2, ukupne površine 141,37 m2, a sastoji se od proizvodne hale i zajedničkog sanitarnog čvora u prizemlju.
 4. Poslovni prostor br. 3, ukupne površine 163,33 m2, a sastoji se od proizvodne hale i zajedničkog sanitarnog čvora u prizemlju.
 5. Poslovni prostor br. 4, ukupne površine 98,40 m2, a sastoji se od proizvodne hale i zajedničkog sanitarnog čvora u prizemlju.
 6. Poslovni prostor br. 5, ukupne površine 43.45 m2, a sastoji se od prodajno-uslužnog prostora i sanitarnog čvora sa spremištem.
 7. PRVI KAT koji se sastoji od:
 8. Ured br. 1 površine 31,99 m2,
 9. Ured br. 2 površine 30,74 m2,
 10. Ured br. 3 površine 40,39 m2,
 11. Ured br. 4 površine 23,64 m2,
 12. Ured br. 5 površine 31,97 m2,
 13. Ured br. 6 površine 28,07 m2.

Poslovni prostor iz čl. 1, st. 2, točka 2. ove Odluke ukupne neto površine 815,32 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

 1. Poslovni prostor broj 1, ukupne površine neto 194,25 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
 2. Poslovni prostor broj 2, ukupne površine neto 190,73 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
 3. Poslovni prostor broj 3, ukupne površine neto 242,50 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: pješački ulaz, predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
 4. Poslovni prostor broj 4, ukupne površine neto 187,84 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.

Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke namijenjeni su obavljanju proizvodnih, prerađivačkih, servisnih, uslužnih ili djelatnosti skladištenja.

Članak 4.

Poslovni prostori iz čl. 3. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u lokalnom tisku i na službenoj internet stranici Zakupodavca (www.pc-pakrac.hr).

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju, uz ostvarivanje povlaštene zakupnine, imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca i fizičke osobe koje imaju namjeru registrirati gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Grada Pakraca o čemu se očituju Izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od tri (3) godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i poduzetnici koji nemaju sjedište na području Grada Pakraca ili koji nisu poduzetnici početnici, ali ne ostvaruju mogućnost povlaštene zakupnine.

U slučaju da je za isti poslovni prostor zainteresirano više ponuditelja, pravo prvenstva imaju redom: fizička osoba koja ima namjeru osnovati poslovni subjekt sa sjedištem na području Grada Pakraca, poduzetnik početnik sa sjedištem na području Grada Pakraca, poduzetnik sa sjedištem na području Grada Pakraca te poduzetnik koji nema sjedište na području Grada Pakraca.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 3. ove Odluke može se ostvariti najviše za razdoblje od pet (5) godina za proizvodne i prerađivačke djelatnosti, odnosno najviše od tri (3) godine za servisne i uslužne, odnosno djelatnosti skladištenja.

Članak 8.

Početna zakupnina određuje se u iznosu od petnaest (15) kn po m2 + PDV.

Zakupnina se plaća mjesečno, do 30.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren kod javnog bilježnika na trošak Zakupnika.

Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

Uz ugovor, Zakupnik Zakupodavcu dostavlja i 2 bjanco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, svaka na iznos od 10.000,00 kn.

Članak 10.

Poduzetnik početnik ili fizička osoba koja namjerava registrirati gospodarsku djelatnost, a koji uspije u natječaju ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

RAZDOBLJE ZAKUPA IZNOS ZAKUPNINE (%)
PROIZVODNA DJELATNOST SERVISNA, USLUŽNA I DJELATNOST SKLADIŠTENJA
0 – 6 mjeseci ne plaća ne plaća
6 – 12 mjeseci 25 % 50 %
2. godina 35 % 75 %
3. godina 50 % 100 %
4. godina 75 %  
5. godina 100 %  

Poduzetnik koji nema sjedište na području Grada Pakraca ili nije poduzetnik početnik ne ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu već plaća zakupninu sukladno članku 8. ove Odluke.

Članak 11.

   Razlika između povlaštene zakupnine koju Zakupnik plaća sukladno članku 10. te početne Zakupnine iz članka 8. ove Odluke predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik.

   Zakupodavac će po isteku svake poslovne godine Zakupodavcu izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 12.

Ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Osobe iz st. 1. ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 13.

Osim zakupnine Zakupnik plaća troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade  razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine, a u visini stvarno nastalih troškova.

 

Članak 14.

   Zakupnici mogu koristiti priključak na električnu energiju s pravom na odgovarajuću angažiranu snagu.

Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje na vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Troškove rada i utrošenog materijala na izvedbi priključaka iz stavaka 1. i 2. ovog članka snose Zakupnici.

Priključak i troškove priključenja telefona snose Zakupnici.

Članak 15.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez prava potraživanja.

 

Članak 16.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, a u slučaju da je isti ugovoren u kraćem trajanju nego što je to definirano člankom 7. ove Odluke, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do razdoblja određenog u čl. 7. ove Odluke.

Članak 17.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

 • predmet zakupa,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine po m2,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • uvjete koje mora zadovoljiti potencijalni ponuditelj,
 • dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine,
 • adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
 • vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup,
 • odredbu da na javnom natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, Gradu Pakracu ili LRA PCP d.o.o.

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
 • sažeti poslovni plan s pokazateljima novog zapošljavanja i ostvarenja poslovnih pokazatelja minimalno za vrijeme trajanja inkubacije – zakupa te naznakom djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,
 • oznaku objekta inkubatora i poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
 • iznos zakupnine koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog u članku 8. ove Odluke.

Ponudi je potrebno priložiti:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja,
 • potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca i LRA PCP d.o.o. iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu i LRA PCP d.o.o.,
 • izjavu o nekažnjavanju,
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o namjeri osnivanja poslovnog subjekta (obrta ili trgovačkog društva) sa sjedištem na području Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu u slučaju da je ponuditelj fizička osoba

Trgovačko društvo:

 • presliku rješenja o upisu u Sudski registar,
 • presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine osim u slučaju da je trgovačko društvo osnovano u godini prijave na javni natječaj.

Obrtnik:

 • presliku rješenja o upisu u Obrtni registar,
 • presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine osim u slučaju da je obrt osnovan u godini prijave na natječaj,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 12. ove Odluke.

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 kn) i plaća se u korist žiro  računa Zakupodavca s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u zakupninu, odnosno naknadu zajedničkih troškova.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 21.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti za obavljanje gospodarske djelatnosti, kao i opremanja poslovnog prostora snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti u ovim postupcima.

U slučaju da Zakupnik ima potrebu raditi prenamjene, izmjene stanja, uključujući bilo kakav oblik adaptacije poslovnog prostora, za iste mora ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Zakupodavca.

Uvjete ulaganja u poslovni prostor, odnosno adaptacije iz prethodnog stavka i način podmirenja eventualnih troškova s tim u vezi bit će sadržaj suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

 

Članak 24.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana primopredaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

U slučaju da Zakupnik ne izvršava svoje obveze po zaključenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u smislu plaćanja zakupnine te ne izvrši uplatu dospjelih zakupnina niti nakon pisane opomene Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te aktivirati dostavljenu bianco zadužnicu.

U slučaju da Zakupnik ne ispunjava pokazatelje poslovanja planirane poslovnim planom, Zakupodavac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te zatražiti povrat sredstava ostvarenih na ime povlaštene zakupnine u visini razlike od povlaštene zakupnine koju plaća Zakupnik i početne zakupnine iz točke 8. ove Odluke. Ukoliko Zakupnik ne izvrši povrat sredstava nakon pismenog poziva i obračuna od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo aktivirati dostavljenu bianco zadužnicu.

Članak 26.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Članak 27.

Zakupodavac će za provedbu javnog natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuditelja imenovati posebno povjerenstvo.

Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem zaključuje odgovorna osoba Zakupodavca, a na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja iz st. 1. ovog članka.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti: Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora Pakrac (KLASA: 372-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-08-01) i Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija“ (KLASA: 372-01/13-01/2, URBROJ: 2162-05/05-13-02).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:372-01/17-01/7

URBROJ:2162-04/01-17-1

U Pakracu, 19. prosinca 2017.

Predsjednik: Miroslav Ivančić,v. r.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U OBJEKTU TRŽNICE PAKRAC

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnih prostora u dijelu objekta Tržnice Pakrac s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Objekt iz prethodnog stavka je u vlasništvu Lokalne razvojne agencije Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (dalje: LRA PCP d.o.o.), a nalazi se na adresi Matice hrvatske 4A, Pakrac.

Članak 2.

Zakupodavcem poslovnih prostora u smislu ove Odluke smatra se LRA PCP d.o.o.

Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora iz čl. 1. ove Odluke i odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuju se Zakupodavac.

Članak 3.

Poslovni prostori iz čl. 1. ove Odluke koji se daju u zakup imaju ukupnu neto površinu 141,97 m2, a sastoje se od posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te mogu biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

 • Poslovni prostor PP-2, ukupne površine 36,34 m2, a sastoji se od poslovnog prostora, spremišta i WC-a.
 • Poslovni prostor PP-3, ukupne površine 23,94 m2, a sastoji se od poslovnog prostora.
 • Poslovni prostor PP-4, ukupne površine 23,94 m2, a sastoji se od poslovnog prostora.
 • Poslovni prostor PP-5, ukupne površine 23,26 m2, a sastoji se od poslovnog prostora, spremišta i WC-a.
 • Poslovni prostor PP-9, ukupne površine 34,49 m2, a sastoji se od poslovnog prostora, spremišta i WC-a.

Zakupnici se imaju pravo koristiti i zajedničkim/sanitarnim dijelovima objekta Tržnice Pakrac.

Poslovni prostori iz stavka 1. ovog članka namijenjeni su obavljanju djelatnosti trgovine, servisnih djelatnosti te ugostiteljskih i drugih uslužnih djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostori iz čl. 3. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u lokalnom tisku i na službenoj internet stranici Zakupodavca (www.pc-pakrac.hr).

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju, uz ostvarivanje povlaštene zakupnine, imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca i fizičke osobe koje imaju namjeru registrirati gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Grada Pakraca o čemu se očituju Izjavom.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od tri (3) godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i poduzetnici koji nemaju sjedište na području Grada Pakraca ili koji nisu poduzetnici početnici, ali ne ostvaruju mogućnost povlaštene zakupnine.

U slučaju da je za isti poslovni prostor zainteresirano više ponuditelja, pravo prvenstva imaju redom: fizička osoba koja ima namjeru osnovati poslovni subjekt sa sjedištem na području Grada Pakraca, poduzetnik početnik sa sjedištem na području Grada Pakraca, poduzetnik sa sjedištem na području Grada Pakraca te poduzetnik koji nema sjedište na području Grada Pakraca.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 3. ove Odluke može se ostvariti na razdoblje od tri (3) godine.

Članak 8.

Početna zakupnina određuje se u iznosu od trideset (30) kn po m2 + PDV.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren kod javnog bilježnika na trošak Zakupnika.

Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

Uz ugovor, Zakupnik Zakupodavcu dostavlja i bianco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kn.

Članak 10.

Poduzetnik početnik ili fizička osoba koja namjerava registrirati gospodarsku djelatnost, a koji uspije u natječaju ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

RAZDOBLJE ZAKUPA IZNOS ZAKUPNINE (%)
0 – 6 mjeseci Ne plaća
6. – 9. mjeseca 35%
9. – 12. mjeseca 65%
2. i 3. godina 100%

Poduzetnik iz stavka 1. ovog članka obvezan je ostati u zakupu poslovnog prostora minimalno dvostruko duže od perioda u kojem je primao potporu u vidu povlaštene zakupnine.

Poduzetnik koji nema sjedište na području Grada Pakraca ili nije poduzetnik početnik ne ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu već plaća zakupninu sukladno članku 8. ove Odluke.

Članak 11.

   Razlika između povlaštene zakupnine koju Zakupnik plaća sukladno članku 10. te početne Zakupnine iz članka 8. ove Odluke predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik.

   Zakupodavac će Zakupniku po isteku poslovne godine u kojoj je primao potporu male vrijednosti  izdati potvrdu o ostvarenoj potpori.

Članak 12.

Ako sudjeluju u natječaju, ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Osobe iz st. 1. ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 13.

   Zakupnici mogu koristiti priključak na električnu energiju s pravom na odgovarajuću angažiranu snagu.

Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje na vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Troškove rada i utrošenog materijala na izvedbi priključaka iz stavaka 1. i 2. ovog članka snose Zakupnici.

Priključak i troškove priključenja telefona snose Zakupnici.

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez prava potraživanja.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

Članak 16.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

 • predmet zakupa,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine po m2,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • uvjete koje mora zadovoljiti potencijalni ponuditelj,
 • dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine,
 • adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
 • vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup,
 • odredbu da na javnom natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, Gradu Pakracu ili LRA PCP d.o.o.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 18.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
 • sažeti poslovni plan s osnovnim pokazateljima poslovanja te naznakom djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,
 • oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
 • iznos zakupnine koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog u članku 8. ove Odluke.

Ponudi je potrebno priložiti:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja,
 • potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca i LRA PCP d.o.o. iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu i LRA PCP d.o.o.,
 • izjavu o nekažnjavanju,
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o namjeri osnivanja poslovnog subjekta (obrta ili trgovačkog društva) sa sjedištem na području Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu u slučaju da je ponuditelj fizička osoba

Trgovačko društvo:

 • presliku rješenja o upisu u Sudski registar,
 • presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine osim u slučaju da je trgovačko društvo osnovano u godini prijave na javni natječaj.

Obrtnik:

 • presliku rješenja o upisu u Obrtni registar,
 • presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine osim u slučaju da je obrt osnovan u godini prijave na natječaj,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 12. ove Odluke.

Članak 19.

Jamčevina se određuje u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 kn) i plaća se u korist žiro  računa Zakupodavca s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Članak 20.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 21.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži viši iznos zakupnine.

Članak 22.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti za obavljanje gospodarske djelatnosti, kao i opremanja poslovnog prostora snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti u ovim postupcima.

U slučaju da Zakupnik ima potrebu raditi prenamjene, izmjene stanja, uključujući bilo kakav oblik adaptacije poslovnog prostora, za iste mora ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Zakupodavca.

Uvjete ulaganja u poslovni prostor, odnosno adaptacije iz prethodnog stavka i način podmirenja eventualnih troškova s tim u vezi bit će sadržaj suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

 

Članak 23.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana primopredaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 24.

U slučaju da Zakupnik ne izvršava svoje obveze po zaključenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u smislu plaćanja zakupnine te ne izvrši uplatu dospjelih zakupnina niti nakon pisane opomene Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te aktivirati dostavljenu bjanco zadužnicu.

U slučaju da Zakupnik postupi suprotno uvjetima iz stavka 2. članka 10., odnosno jednostrano raskine Ugovor o zakupu prije isteka dvije godine trajanja zakupa, Zakupodavac ima pravo zatražiti povrat sredstava ostvarenih na ime povlaštene zakupnine u visini razlike od povlaštene zakupnine koju plaća Zakupnik i početne zakupnine iz točke 8. ove Odluke. Ukoliko Zakupnik ne izvrši povrat sredstava nakon pismenog poziva i obračuna od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo aktivirati dostavljenu bianco zadužnicu.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Članak 26.

Zakupodavac će za provedbu javnog natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuditelja imenovati posebno povjerenstvo.

Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem zaključuje odgovorna osoba Zakupodavca, a na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja iz st. 1. ovog članka.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti: Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac (KLASA: 373-03/03-01/01, URBROJ: 2162-02/05-03-01) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija“ (KLASA: 373-03/03-01/01, URBROJ: 2162-02/05-03-03).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:372-01/17-01/6

URBROJ: 2162-04/01-17-1

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU

ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada Pakraca kroz dodjelu bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija za:

 • zapošljavanje novih djelatnika,
 • osnivanje novih trgovačkih društava, obrta te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: OPG),
 • ulaganje u strojeve i opremu,
 • izradu dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovoj odluci mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) te nositelji OPG-a sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 311-01/17-01/2

URBROJ: 2162-04/01-17-1

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA LIJEČNIKA (DOKTORA MEDICINE) I NJIHOVOG OSTANKA U RADNOM ODNOSU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti u svrhu poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u  radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Kao mjere za svrhu navedenu u čl. 1. ove odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija liječnicima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca  i to:

 • subvencioniranje do 2% kamata za stambene kredite,
 • subvencioniranje troškova specijalizacije,
 • potpora za stručno usavršavanje,
 • subvencioniranje troškova dječjeg vrtića.

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-01/17-01/5

URBROJ: 2162-04/01-17-1

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj (3.) sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

Članak 1. Odluke o izboru Odbora za financije i proračun mijenja se i glasi:

   „U Odbor za financije i proračun imenuju se:

Josip Delorenci, za predsjednika,

   Kristina Milek, za članicu,

   Željka Pejša Božić, za članicu,

   Neven Garača, za člana,

   Vjekoslav Anušić, za člana.“

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2162-04/01-17-3

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/17-01/6

URBROJ: 2162-01/01-17-2

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na trećoj sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2018. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu izabranom s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakrac za 2017. godinu iznosi 32.800,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 16, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

  Redni

broj

Politička stranka i nezavisni vijećnici Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
  žene muški  
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 2 8 20.400,00
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 3 8.200,00
3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00
4. VJEKOSLAV ANUŠIĆ – VIJEĆNIK IZABRAN SA LISTE GRUPE BIRAČA 0 1  

2.000,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:402-10/17-01/4

URBROJ: 2162-05/01-17-1

Pakrac, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i članka 11. Odluke o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 5/06), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 11. prosinca 2017.g. donijelo slijedeću

 

ODLUKU O IMENOVANJU ALEJE MONS. DR. JOSIPA PAZMANA

 

Članak 1.

Alejom mons. dr. Josipa Pazmana imenuje se postojeći pješački prolaz koji se nalazi na k.č.br. 214 u k.o. Pakrac (iznad južnih stepenica Župne crkve UBDM u Pakracu do križanja sa ulicom Kalvarija) i na k.č.br. 1999 u k.o. Pakrac (od ulice Kalvarija do Tri Križa).

 

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 015-08/17-01/4

URBROJ: 2162-04/03-17-4

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine

Na temelju odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA MEDICINE

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata medicine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/17) članak 17. mijenja se i glasi:

„Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje godinu dana.

Ukoliko korisnik stipendije u roku iz prethodnog stavka ne zaključi ugovor o bilo kakvoj vrsti zapošljavanja u stečenom zvanju ni s jednom zdravstvenom ustanovom na području Grada Pakraca ima pravo zatražiti prestanak obveza po ugovoru o stipendiranju.“

Članak 2.

Ostali članci Odluke o stipendiranju studenata medicine, kao i njeni sastavni dijelovi, ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/17-01/3

URBROJ: 2162-04/05-17-3

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v.r.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na sjednici 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u tehničkoj kulturi za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

A. u sportu:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

B. u tehničkoj kulturi:

 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 620-01/17-01/04

URBROJ: 2162-04/05-17-02

U Pakracu 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA u 2018. godini

SPORT

Tablica br. 1.

naziv aktivnosti br. pozicije iznos
Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Sportske zajednice Grada Pakraca

–        putem javnog natječaja za sportske udruge i klubove

– projekti sportskih udruga 301 660.000,00
UKUPNO: 660.000,00
Sufinanciranje prigodnih sportskih priredbi u Pakracu u 2018. godini – pokroviteljstva
Pokroviteljstva sportskih priredbi 299 25.000,00
UKUPNO: 25.000,00
Sufinanciranje sudjelovanja na značajnim natjecanjima u 2018. godini
–        po odluci čelnika i na zahtjev, u sportu i tehničkoj kulturi 302 33.500,00
UKUPNO: 33.500,00
Nagrađivanje za sportske uspjehe
– temeljem Odluke o vrsti, uvjetima i načinu plaćanja naknada vrhunskim sportašima Grada Pakraca 303 5.000,00
UKUPNO: 5.000,00
Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata
Skijalište Omanovac, uređenje 304 10.000,00
Izgradnja teniskog terena 305 10.000,00
Gradski stadion Pakrac 306 10.000,00
Gradska dvorana 307 10.000,00
ŠRC Matkovac 308 10.000,00
Gradska kuglana 309 10.000,00
UKUPNO: 60.000,00
SVEUKUPNO SPORT   783.500,00

 

TEHNIČKA KULTURA

Tablica br. 2.

naziv aktivnosti br. pozicije iznos
–        putem javnog natječaja
projekti udruga u tehničkoj kulturi 300 10.000,00
SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTURA  10.000,00

 

SVEUKUPNO SPORT I TEHNIČKA KULTURA u 2018. godini

Tablica br. 3.

SPORT 783.500,00
TEHNIČKA KULTURA 10.000,00
SVEUKUPNO u 2018. godini 793.500,00

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2018. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. I 137/15) članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2018. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu osigurat će se dio sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe kako slijedi unutar

PLANA RASPODJELE SREDSTAVA

Tablica br. 1

Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
I. Programi obnove i zaštite  
180 Usluga izrade plana upravljanja kulturnom baštinom 10.000,00
181 Zgrade kulturnih institucija – muzej vojne povijesti, projektiranje 20.000,00
295 – 298 Izgradnja i obnova sakralnih objekata 25.000,00
UKUPNO: 55.000,00
II. Manifestacije u kulturi  
182 – 188 Božić i Nova godina 131.000,00
174 – 177 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 55.000,00
281 – 286 „Pakračko ljeto 2018“ 50.000,00
UKUPNO: 236.000,00
Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
III. Projekti ustanova u kulturi i samostalnih umjetnika  
178 –        po javnom natječaju 30.000,00
234 Nabava knjiga – Gradska knjižnica 30.000,00
UKUPNO: 60.000,00
IV. Projekti udruga u kulturi  
178 –        po javnom natječaju 130.000,00
179 –        po odluci čelnika 8.000,00
UKUPNO: 138.000,00
V. Muzej grada Pakraca  
236 Bruto plaće djelatnika 192.000,00
237 do 241 Ostali rashodi za zaposlene 6.600,00
242 do 244 Doprinosi na plaće 33.024,00
245 do 248 Naknade troškova zaposlenima 9.100,00
249 do 257 Rashodi za materijal i energiju 25.200,00
258 do 274 Rashodi za usluge 34.800,00
275 do 277 Ostali rashodi poslovanja 3.000,00
278 do 280 Ostali financijski rashodi 1.100,00
UKUPNO: 304.824,00
VI. Gradska knjižnica Pakrac  
189 Bruto plaće djelatnika 237.000,00
190 do 194 Ostali rashodi za zaposlene 7.700,00
195 do 197 Doprinosi na plaće 40.764,00
198 do 201 Naknade troškova zaposlenima 18.600,00
202 do 209 Rashodi za materijal i energiju 46.350,00
210 do 225 Rashodi za usluge 51.650,00
226 do 229 Ostali rashodi poslovanja 5.500,00
230 do 232 Ostali financijski rashodi 3.000,00
UKUPNO: 410.564,00
VII. Međusektorska suradnja  
289 RKT župa UBDM Pakrac; festival „Hodočašće u došašće“ 10.000,00
UKUPNO: 10.000,00
VIII. Religiozne potrebe građana  
287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, RKT župa UBDM Pakrac; festival „Hodočašće u došašće“ 29.000,00
UKUPNO: 29.000,00

Nakon provedenih javnih natječaja sukladno Godišnjem kalendaru natječaja, gradonačelnica će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava udrugama, odnosno ustanovama i samostalnim umjetnicima u kulturi za 2018. godinu koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr, što se odnosi na glavu III. i IV. iz Tablice br. 1.

UKUPNO programi Grada Pakraca u kulturi u 2018. godini:

Tablica br. 2

Rd.br. grupe Program/projekt Plan 2018.
I. Programi obnove i zaštite 55.000,00
II. Manifestacije u kulturi 236.000,00
III. Projekti ustanova u kulturi i samostalnih umjetnika 60.000,00
IV. Projekti udruga u kulturi 138.000,00
V. Muzej Grada Pakraca 304.824,00
VI. Gradska knjižnica Pakrac 410.564,00
VII. Međusektorska suradnja 39.000,00
VIII. Religiozne potrebe građana 29.000,00
 

SVEUKUPNO PROGRAMI U KULTURI u 2018. godini

 

 

1.272.388,00

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za programe obnove i zaštite na objektima u kulturi doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na  zaključka, odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2019. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/17-01/05

URBROJ: 2162-04/05-17-01

Pakrac, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na trećoj sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2016. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2017. godinu, plan za 2018. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2018-2020. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

 1. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
 1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

 

 1. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun. 

 

 1. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 1. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11).

 

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2018. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/17-01/5

Urbroj: 2162-05/01-17-01

Pakrac, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 3. sjednici održanoj dana  11.12.  2017.  godine  donosi

 

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Uvodne odredbe

Ovom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuju se načini prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Ovom Odlukom se utvrđuju:

 • kriteriji obračuna količine otpada
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpad
 • najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 • područja pružanja javne usluge
 • opći uvjeti ugovora s korisnicima
 • popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području
 • način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
 • provedba Ugovora o korištenju javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
 • način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana
 • uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge
 • prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedine korisnike usluga
 • cijena obvezne minimalne javne usluge
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge

   kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

–  način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge
kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe ili fiziče osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

– korištenje javne površine za prikupljanje otpada

–  kriteriji za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad preuzima obvezu plaćanja cijene za
javnu uslugu

– korištenju površina za potrebe kompostiranja biorazgradivog otpada

– količine krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima

–  ugovorna kazna.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području Grada Pakraca.

Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada s korisnicima usluge sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

Članak 2.

Kriterij za obračun usluge

Kriterij za obračun pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada je volumen ugovorenog spremnika za miješam komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Članak 3.

Standardne veličine spremnika

Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada su: 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara, 5000 litara, 7000 litara.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada su: 60 litara, 360 litara, 660 litara.

Standardni spremnici omogućuju pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.

Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koriste se spremnici – plastične vreće od 120 litara.

Za sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada koriste se i spremnici – plastične vreće od 80 i 120 litara i spremnici od 120 litara do 1100 litara.

Korisnik usluge ima ograničen izbor veličine spremnika uz uvažavanje broja članova kućanstva i načina korištenja građevine sukladno Cjeniku usluga.

Članak 4.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Najmanja učestalost odvoza za fizičke osobe:

 • miješani komunalni otpad svakih 14 dana
 • biorazgradivi komunalni otpad svakih 7 dana
 • glomazni otpad jednom mjesečno
 • reciklabilni otpad jednom mjesečno.

Najmanja učestalost odvoza za pravne osobe:

 • miješani komunalni otpad svakih 14 dana
 • reciklabilni otpad jednom mjesečno
 • odvoz miješanog komunalnog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe
 • odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe.

Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju miješam komunalni otpad u obračunskom razdoblju predati barem jedanput. Ukoliko korisnici ne predaju miješam komunalni otpad barem jedanput u obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo naplatiti jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

Povremeni korisnici (korištenje građevine do 4 mjeseca godišnje, uz predočenje potvrde o drugom boravištu, vizi, radnoj dozvoli ili dozvoli boravka u inozemstvu) ne trebaju ispuniti obavezu od jedne primopredaje miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo Grada Pakraca može odrediti da se broj odvoza, na cijelom području Grada Pakraca ili u određenim dijelovima Grada Pakracu, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

Članak 5.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec sa rokom plaćanja 15 dana.

Članak 6.

Popis adresa reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Reciklažnog centra u Pakracu – „Crkvište“, a mogu ga koristiti korisnici iz svih naselja JLS – Grada Pakraca.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljeno je na web stranici davatelja usluga.

Lokacije i vrijeme rada mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuje se na web stranici davatelja usluga (termini sakupljanja).

Članak 7.

Odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi korisnika) te korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.

Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biorazgradivog komunalnog otpada.

Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada mora osigurati komposter ili kompostište, te to potvrditi potpisom izjave da će to raditi sukladno članku 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Davatelj usluge će sliku kompostera ili kućnog kompostišta i potpisanu izjavu korisnika držati u svojoj arhivi.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil) na obračunskom mjestu korisnika.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na jedan dodatni besplatni odvoz glomaznog otpada godišnje za granje i lišće.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:

 • preuzimanje većih količina miješanog ili biorazgradivog komunalnog otpada  od ugovorenih uz plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina
 • preuzimanje većih količina glomaznog otpada od ugovorenih količina uz plaćanje sakupljanja i obrade tih količina.

Članak 8.

Obveze davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je :

 • osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
 • označiti spremnik oznakom
 • dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 22. ove Odluke
 • preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, vodeći računa o tome da oko spremnika ne
  ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika
 • odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom
  uslugom
 • osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
 • voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

Članak 9.

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je dužan:

 • koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
 • omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
 • zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze
  nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
  otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
 • predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
 • predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu sa važećim cjenikom.

Članak 10.

Odredbe o provedbi Ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)

Odredbe o provedbi Ugovora koji se primjenjuje u slučaju nastupanja posebnih okolnosti donosi gradonačelnik.

Članak 11.

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju usluga koji ih rješava na sljedeći način:

 1. Prigovor – korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku
 2. Reklamacija – ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, piše reklamaciju koju rješava povjerenstvo u kojoj je uz davatelja usluga prisutan i član iz udruge za zaštitu potrošača, a rješenje odnosno odgovor na reklamaciju daje se u pisanom obliku.

Članak 12.

Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge

Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje svih vrsta otpada.

Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne usluge, davatelj usluga omogućiti će korisnicima zajedničko korištenje javne usluge.

Članak 13.

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Prihvatljivim dokazom izvršenja usluge smatra se digitalna evidencija davatelja usluge putem računala kojom se evidentiraju sakupljene količine miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada (papir, plastika, ostali korisni otpad) i problematični otpad sukladno posebnim propisima.

Evidencija sadrži i sve podatke o korisniku usluge, obračunskom mjestu, datum i vremenu sakupljanja otpada te koordinate mjesta sakupljanja otpada dobivenih digitalnim putem.

Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.

Uz digitalnu evidenciju proces sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada snimati će se kamerama na komunalnim vozilima što je dodatni dokaz o izvršenju javne usluge.

Članak 14.

Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obavezne minimalne javne usluge pokriva sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom osim troškova obrade miješanog komunalnog otpada.

Cijena obavezne minimalne javne usluge definira se za ugovoreni volumen spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 15.

Način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Ukoliko korisnici usluga koji koriste zajednički spremnik ne dogovore udjele o korištenju zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivati će se broj članova domaćinstva za fizičke osobe, a broj zaposlenih za pravne osobe.

Članak 16.

Odredbe o ugovornoj kazni

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta usluge (dodatak I. ove Odluke), davatelj usluga ima pravo na isplatu ugovorne kazne za:

 1. ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika
 2. odlaganje otpada u krive spremnike
 3. uništenje spremnika davatelj a usluga
 4. nereguliranje javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada
 5. ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme
 6. izjavljivanje da kompostira kod kuće ali to ne radi.

Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje definira se u cjeniku javnih usluga a mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

Članak 17.

Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada

Javna površina koristi se samo za sakupljanje miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada i to javna površina ispred obračunskog mjesta korisnika.

Javna površina koristi se i za privremeni smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta.

Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu usluge sakupljanja glomaznog otpada.

Na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 18.

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad Pakrac preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu

Kriteriji za privremeno, a najdulje na rok do šest mjeseci, oslobađanje plaćanja javne usluge:

 • kada je nositelj utvrđenog prava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu zbog ugroženog zdravstvenog stanja dulje od 45 dana podvrgnut bolničkom liječenju,
 • kada je osoba nositelj domaćinstva koja je radi objektivnih okolnosti izgubila posao te  prima naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manju od 1.600,00 kn mjesečno a ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju prihode.

   Kriteriji za godišnje oslobađanje plaćanja javne usluge:

   – kada je nositelj utvrđenog prava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu samac bez djece i članova uže obitelji ,

– kada je nositelj utvrđenog prava hrvatski branitelj ili civilna žrtva Domovinskog rata bez  ostvarenog prava na mirovinu i prijavljen u Evidenciju nezaposlenih osoba,

–  kada domaćinstvo čine dva člana starija od 65 godina, bez djece i s mjesečnim prihodima  domaćinstva ispod 1.500,00 kn.

Građani ostvaruju prava iz ovoga članka podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu Grada Pakraca.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca može donijeti rješenje o privremenom ili godišnjem oslobađanju korisnika usluge od plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prema kriterijima iz ovog članka.

Grad Pakrac će oslobađanje od plaćanja javne usluge platiti iz Proračuna Grada Pakraca, iz stavke naknade građanima i kućanstvima kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja i isplaćuje se davatelju usluge.

Grad Pakrac će dostaviti davatelju usluga popis osoba koje su privremeno ili godišnje oslobođene plaćanja javne usluge s naznakom vremena trajanja oslobođenja.

Članak 19.

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Svaki korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje maksimalno do 4 m3 godišnje.

U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika može se predati i elektronički otpad, odjeća, obuća i gume.

Korisnici javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada imaju pravo na još jedan besplatan odvoz glomaznog otpada sa obračunskog mjesta za granje i lišće maksimalno do 4 m3.

Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada mogu sami odlučiti koje vrste otpada će predati u sklopu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu ali maksimalno sveukupno do 8 m3.

Korisnik usluge može glomazni otpad i/ili granje i lišće samostalno dovesti u reciklažni centar i/ili kompostanu besplatno do maksimalnih količina utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada i/ili granja i lišća od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.

Članak 20.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije, vode i plina od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga.

Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju uređaja za potrošnju dostavljati i godišnji (polugodišnji) obračun potrošnje električne energije te ako je potrošnja u prethodnom razdoblju bila manja od 6 kw onda se nekretnina smatra nekorištenom za naredni period od vremena predanog obračuna (polugodišnje ili godišnje).

Iznimno davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku od 6 mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne energije kojim mora dokazati daje potrošnja električne energije manja od 6 kw za obračunsko razdoblje.

Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je potrošnja bila manja od 6 kw u obračunskom razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.

Članak 21.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. Uredbe o komunalnom otpadu, a sam sadržaj izgled Izjave propisan je dodatkom II. ove Odluke.

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave.

Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne
usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

 • kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana
 • kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nijepostignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

 

Članak 22.

Ugovor o korištenju javne usluge

Ugovor o korištenju  javne usluge smatra se sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada.

Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći uvjeti usluge i Cjenik javne usluge.

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete usluge i Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Grad Pakrac i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za korisnika usluge prikladan osigurati daje korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje ureduju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se ureduje zaštita potrošača.

Članak 23.

Obavijest o prikupljanju otpada

Davatelj usluga će do 30.12. tekuće godine korisnicima usluge dostaviti obavijest o prikupljanju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. Obavijest će biti objavljena i putem mrežnih stranica davatelja usluge (termini sakupljanja).

Obavijest mora sadržavati:

 1. plan s datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada s okvirnim vremenom primopredaje otpada,
 2. lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta,
 3. lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,
 4. lokaciju i radno vrijeme kompostane, sortirnice i centra za ponovnu uporabu,
 5. plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,
 6. uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad,
 7. uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim
  otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,
 8. kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na
  zahtjev korisnika usluge,
 9. uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Članak 24.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge:

 • ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB,
 • podaci o obračunskom mjestu (adresa),
 • popis primopredaja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada,
  glomaznog otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju,
 • popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.

Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci:

 • oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku,
 • podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi),
 • datum zaprimanja zadnje Izjave,
 • vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama
 • udio korisnika usluge u korištenju spremnika,

–  datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju
sukladno volumenu spremnika i broju pražnjenja,

– korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta,

– adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta,

–  datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.

Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada vode se sljedeći podaci:

 • korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge
 • korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika

Podaci iz evidencije o preuzetom otpadu za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev.

Članak 25.

Poslovanje davatelja javne usluge

U cijenu javne usluge su uključeni, osim troškova propisanih člankom 33. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i sljedeći troškovi:

 • nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu,

– prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge,

– prijevoza i obrade biorazgradivog komunalnog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge,

 • vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Članak 26.

Suglasnost na cjenik javne usluge

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži:

 • prijedlog cjenika s obrazloženjem,
 • procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio
  dužan platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju,
 • izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu
  sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,  Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom,
 • prijedlog datuma početka primjene cjenika.

Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži i važeći cjenik, podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem.

Davatelj javne usluge objaviti će suglasnost na cjenik u Službenom glasniku Grada Pakraca te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.

Gradonačelnik Grada Pakraca daje suglasnost na prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i dopune, te je obavezan prije davanja suglasnosti provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Gradonačelnik Grada Pakraca dužan se je očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva pribavljanje suglasnosti.

Ako se gradonačelnik ne očituje u roku iz prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.

Članak 27.

Obračun cijene javne usluge

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge
 2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 3. cijena ugovorne kazne

Formula za izračun cijene javne usluge:

C— cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u

kunama

CMJUK- cijena obavezne minimalne javne usluge sa vlastitim kompostištem

CMJUS  cijena obavezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem BKO

JCVM- jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM- broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

sukladno podacima u Evidenciji

U- udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK– cijena ugovorene kazne

Cijena sa kompostištem:

C =CMJUK+( (JCVM x BPM) x U)+UK Cijena sa sakupljanjem BKO:

C =CMJUS+( (JCVM x BPM) x U+UK

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste, odnosno korisnici usluga u skladu s člankom 18. ove Odluke.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Za korištenje većih spremnika (od 1100 l do 7000 l) pravne osobe mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi.

 

Članak 28.

 Izvješće o radu davatelja javne usluge

Davatelj javne usluge je dužan predati Izvješće o radu davatelja javne usluge na obrascu koji objavljuje Agencija na svojim mrežnim stranicama u rokovima i sadržajem sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Davatelj javne usluge je dužan izvješće o radu podnijeti i Gradskom vijeću Grada Pakraca do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 29.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Grad Pakrac svjestan je obaveza smanjenja količina miješanog komunalnog otpada i eventualne obaveze plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koja naknada se obračunava u rokovima i na način propisan člankom 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak 30.

 

Nadzor provođenja Odluke

Nadzor nad provedbom ove Odluke reguliran je Odlukom o komunalnom redu Grada Pakraca.

Članak 31.

Viša sila

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidljivim okolnosti razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

U slučaju nastupa takovih kašnjenja u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza, davatelj usluge će bez odgode o nastupu takovih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica te se ispunjenje obaveza davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takovog slučaja više sile.

Članak 32.

Početak primjene Odluke

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/2014, 1/2015).

Davatelj usluge obvezan je ispuniti uvjete naplate odvoza otpada po volumenu sukladno ovoj Odluci na cijelom području Grada Pakraca do 01. veljače 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 351-01/17-01/12

Urbroj: 2162- 06/01-17-01

Pakrac,11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUĐAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA ASFALTNIH CESTA I NOGOSTUPA

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa, putem ugovora o povjeravanju poslova, u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web    stranici Grada Pakraca, izabire se  tvrtka Niskogradnja Jurčak d.o.o Požega, Industrijska 29 (OIB: 14162882772) .

–  rok ugovornog obavljanja djelatnosti: od  01.01.2018. godine do 31. 12. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje asfaltnih cesta i nogostupa sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku

pojedinu   stavku iz ponudbenog troškovnika a  prema  vrsti i kvaliteti materijala navedenim u

opisnom dijelu  troškovnika i uvjetima iz Natječaja

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljene situacije u roku od 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 100.000,00 kn ,

– način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti.

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.1. – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – održavanje asfaltnih cesta i nogostupa pristigle su tri  ponude: Promet građenje d.o.o. Požega, Industrijska 28; Ceste d.d. Bjelovar, Josipa Jelačića 2 i tvrtke Niskogradnja Jurčak d.o.o. Požega, Industrijska 29.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju uvjete tražene natječajem.

Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Niskogradnja Jurčak d.o.o. Požega, Industrijska 29, s ukupnim koeficijentom jediničnih cijena ponude – 436,66.

Ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude: Promet građenje d.o.o. Požega, Industrijska 28 – 449,42, a Ceste d.d. Bjelovar, Josipa Jelačića 2 – 521,31.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI NA ODRŽAVANJU HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije, putem ugovora o povjeravanju poslova, u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web    stranici Grada Pakraca, izabire se  tvrtka Signal Brod, Obrt vl. Robert Vrljić, Ul. Hrvatskih branitelja 289, Stari Slatinik, (OIB: 79767783209).

– rok ugovornog obavljanja djelatnosti: od 01.01. 2018. do 31. 12. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje horizontalne prometne signalizacije sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu jediničnih cijenu  za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema vrsti i kvaliteti materijala navedenim u opisnom dijelu  troškovnika i uvjetima iz Natječaja,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljene situacije u roku od 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn ,

– način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti.

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g. javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.2. – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – održavanje horizontalne prometne signalizacije pristigle su tri  ponude: Pismorad d.d.,III Malešnica 12,  Zagreb, Ceste d.d.,Josipa Jelačića 2, Bjelovar i obrta SIGNAL BROD, Stari Slatinik.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju uvjete tražene natječajem.

Najpovoljnija ponuda je ponuda obrta Signal Brod, Stari Slatinik, Ulica hrvatskih branitelja 289 s ukupnim koeficijentom jediničnih cijena ponude 16,832.

Ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude: Pismorad d.d.,III Malešnica 12,  Zagreb – 54,354, Ceste d.d.,Josipa Jelačića 2, Bjelovar – 50,320.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RADOVI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA (ZIMSKA SLUŽBA)

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) , putem ugovora o povjeravanju poslova u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web    stranici Grada Pakraca, izabire se  tvrtka Promet Građenje d.o.o., Industrijska 28, 34000 Požega. (OIB: 37123159229)

–  rok ugovornog obavljanja djelatnosti: od  15.12.2017. godine do 15. 03. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema vrsti i kvaliteti materijala navedenim u opisnom dijelu troškovnika i uvjetima iz Natječaja,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 100.000,00 kn ,

– način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.3. – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba). Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba), pristigle su tri  ponude:

Promet građenje d.o.o, Industrijska 28, 34 000 Požega, Niskogradnja Jurčak, Industrijska 29, 34000 Požega i ponuda zajednice ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i PZC d.o.o., Nikole Zrinskog 115, 35000 Slavonski Brod.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju uvjete tražene natječajem.

Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Promet Građenje d.o.o., Industrijska 28, 34000 Požega s ukupnim koeficijentom jediničnih cijena ponude 921,17.

Ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude: Niskogradnja Jurčak, Industrijska 29, 34000 Požega – 4.204,35, ponuda zajednice ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i PZC d.o.o., Nikole Zrinskog 115, 35000 Slavonski Brod – 2.949,75.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – IZRADA VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije, putem ugovora o povjeravanju poslova u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se  tvrtka Pismorad d.d., III Malešnica 12, 10000 Zagreb (OIB:33260306505).

– rok ugovornog obavljanja djelatnosti:  od 01.01. 2018. do 31. 12. 2021. godine,         – vrsta, opseg i dinamika poslova: izrada vertikalne prometne signalizacije sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu jediničnih cijenu za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema uvjetima navedenim u opisnom dijelu troškovnika i  Natječajnoj dokumentaciji,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenih računa – mjesečno, u roku 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn,

– način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.4. – izrada vertikalne prometne signalizacije. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – izrada vertikalne prometne signalizacije, pristigle su dvije ponude:

Pismorad d.d., III Malešnica 12, 10090 Zagreb, i Niskogradnja Jurčak d.o.o., Industrijska 29, 34000 Požega.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju uvjete tražene natječajem.

Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke Pismorad d.d., III Malešnica 12, 10090 Zagreb s ukupnim koeficijentom jediničnih cijena ponude 175,75.

Ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude:

Pismorad d.d., III Malešnica 12, 10090 Zagreb – 175,75, Niskogradnja Jurčak d.o.o., Industrijska 29, 34000 Požega – 493,95.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – MATERIJAL – SOL ZA CESTE ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe, putem ugovora o povjeravanju poslova u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se tvrtka Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34552 Badljevina (OIB:01862443850)

– rok ugovornog obavljanja djelatnosti:  od 01.01. 2018. do 31. 12. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku pojedinu   stavku iz ponudbenog troškovnika a  prema  uvjetima navedenim u opisnom dijelu troškovnika i  Natječajnoj dokumentaciji,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenih računa – mjesečno, u roku 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn,

– način prestanka ugovorne obaveze: nekvalitetno i nepravovremeno izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.5. – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe, pristigle su dvije ponude: zajednice ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i PZC d.o.o., Nikole Zrinskoga 115, 35000 Slavonski Brod i obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju uvjete tražene natječajem.

Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina s ukupnim koeficijentom jediničnih cijena ponude 106,58.

Ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude: zajednica ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i PZC d.o.o., Nikole Zrinskoga 115, 35000 Slavonski Brod – 128,24 i obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina – 106,58.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – MATERIJAL ZA NASIPAVANJE MAKADAMSKIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova, putem ugovora o povjeravanju poslova u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se tvrtka Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34552 Badljevina

– rok ugovornog obavljanja djelatnosti: od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu jediničnih cijenu za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema uvjetima navedenim u opisnom dijelu troškovnika i Natječajnoj dokumentaciji,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenih računa – mjesečno, u roku 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn,

– način prestanka ugovorne obaveze:  nekvalitetno i nepravovremeno  izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.6. – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla  materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova, pristigla je jedna ponuda: obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude utvrđeno je da ista ispunjava uvjete tražene natječajem.

Ponuda obrta Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina s ima ukupni koeficijentom jediničnih cijena ponude 67,03.

Ponuda obrta Autoprijevoznik Vlado Amić ispunjava sve uvjete tražene Natječajem pa se donosi odluka kao u izreci.

   Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE JAVNE RAZVJETE

 1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete, putem ugovora o povjeravanju poslova u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se tvrtka Elektroinstalaterska radionica vl. Zvonko Martinović, Dalibora Duchača 46, Prekopakra 34550 Pakrac.

– rok ugovornog obavljanja djelatnosti:  od 01.01. 2018. do 31. 12. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: – održavanje javne rasvjete sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku pojedinu   stavku iz ponudbenog troškovnika a prema  uvjetima navedenim u opisnom dijelu troškovnika i  Natječajnoj dokumentaciji,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenih računa – mjesečno, u roku 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 100.000,00 kn,

– način prestanka ugovorne obaveze: nekvalitetno i nepravovremeno izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da  pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

 

 1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom B. – održavanje javne rasvjete. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – održavanje javne rasvjete, pristigla je jedna ponuda: Elektroinstalaterska radionica vl. Zvonko Martinović, Dalibora Duchača 46, Prekopakra, 34550 Pakrac.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

   Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude utvrđeno je da ista ispunjava uvjete tražene natječajem.

Ponuda obrta Elektroinstalaterska radionica vl. Zvonko Martinović, Dalibora Duchača 46, 34550 Prekopakra ima ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude 305.972,71.

Ponuda obrta Elektroinstalaterska radionica vl. Zvonko Martinović, ispunjava sve uvjete tražene Natječajem pa se donosi odluka kao u izreci.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik:   Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

   Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 3. sjednici održanoj dana  11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15)  članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Komunalnu naknadu plaćaju obveznici navedeni u članku 6. točka 1. i 3. tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 15.06.; 15.09. i 15.12. tekuće godine.“

Članak 2.

   U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15)  članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Komunalnu naknadu plaćaju obveznici navedeni u članku 6. točka 2. i 4. mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.“

Članak 3.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15)  ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana  objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/17-01/2

URBROJ: 2162-06/01-17-01

Pakrac, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, dalje u tekstu: Zakon) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. svibnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave robe, usluga i radova za potrebe Grada Pakraca čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).

Članak 2.

Grad Pakrac je naručitelj u smislu članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona.

Članak 3.

Prilikom provođenja postupaka iz ovog Pravilnika, naručitelj je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije,  kao i primjenu drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi povjerenstvo koje imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom.

Članak 5.

   Članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja, ako su znanja i vještine koje te osobe posjeduju od utjecaja za pripremu i provedbu pojedinog postupka jednostavne nabave.

Članak 6.

Zadaće povjerenstva su pripremiti i provesti postupak jednostavne nabave te dati prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude, ovisno o vrsti predmeta nabave.

Članak 7.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 50.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje ili jednake od 100.000,00 kn naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

Članak 9.

Narudžbenica iz prethodnog članka obavezno sadrži podatke o naručitelju, podatke o isporučitelju/izvođaču, redni broj narudžbenice, naziv robe/usluge/radova uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupne cijene, podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice.

Članak 10.

Ugovor iz članka 8. ovog Pravilnika obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora, , podatke o roku i mjestu isporuke/izvođenja, načinu i roku plaćanja, ostalim pravima i obvezama ugovornih strana potpis i pečat ugovornih strana, mjesto i datum sklapanja ugovora te ostale bitne sastojke sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 11.

Nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 100.000,00 kn do 500.000,00 kn naručitelj provodi slanjem poziva na dostavu ponuda najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Članak 12.

Naručitelj može istodobno sa slanjem poziva, predmetni poziv objaviti na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 13.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici Grada Pakraca uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Članak 14.

Iznimno, u slučaju žurnosti, zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, ukoliko na tržištu u trenutku provedbe nabave nema tri gospodarska subjekta koji mogu isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove koji su predmet nabave, te ukoliko na upućeni ili objavljeni poziv ne pristigne niti jedna ponuda, naručitelj može iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti zatražiti dostavu ponuda od manjeg broja gospodarskih subjekata nego je to propisano člankom 11. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) i mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude.

Članak 16.

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 5 dana od dana zaprimanja Poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu odnosno od dana objave Poziva na dostavu ponuda na web stranicama Grada Pakraca.

Iznimno, rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 5 dana, u slučaju žurnosti, pod uvjetom da je kraći rok po ocjeni povjerenstva objektivno dovoljan za dostavu ponuda.

Članak 17.

Otvaranje ponuda nije javno.

Članak 18.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se Zapisnik u koji se unose osnovni podaci o postupku; nazivu gospodarskih subjekata kojima je poslan Poziv na dostavu ponuda; broj zaprimljenih ponuda; naziv ponuditelja; cijene ponuda; rangiranje ponuda; prijedlog za sklapanje ugovora, uz obrazloženje te ostali bitni podaci potrebni za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 19.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Članak 20.

Grad Pakrac zadržava pravo poništiti jednostavnu nabavu, prije ili nakon roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.

Članak 21.

Grad Pakrac vodi registar koji sadržava ugovore sklopljene temeljem ovog Pravilnika, te evidenciju izdanih narudžbenica.

Članak 22.

Registar ugovora objavljuje se na internetskoj stranici Grada Pakraca.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA:400-01/17-01/2

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 30. svibnja 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca dana 21. studenog 2017. godine donijela je

ODLUKU O VISINI NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA KOJI NISU U RADNOM ODNOSU KADA SUDJELUJU U VATROGASNOJ INTERVENCIJI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke po satu intervencije istovjetna je visini prosječne neto plaće  koju po satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje zaposlenik (profesionalni vatrogasac) DVD-a Pakrac u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu intervencije.

Visina naknade utvrđena u smislu prethodnog stavka predstavlja neto iznos.

Članak 3.

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu pod uvjetom:

 • da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Pakraca,
 • da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe,
 • da priloži uvjerenje nadležne škole, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, odnosno redovnom studiranju, ukoliko se radi o učeniku, odnosno studentu.

Članak 4.

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz proračuna Grada Pakraca na teret sredstava planiranih za financiranje vatrogastva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 214-01/17-01/9

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 21. studenog 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016. g.
2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/9
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016. g.
2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/10
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku 2016/2017. g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/4
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/17-01/3
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016. g. i Plana rada za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016.g. i Plan rada i financijski plan za 2018.g.
2. Izvješće i plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/17-01/7
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/17-01/1
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1. 1. 2017. – 30. 6. 2017. godine.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/17-01/8
URBROJ: 2162-02/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca br.1/11, 5/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih
cesta na području Grada Pakraca –
radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova, putem ugovora o povjeravanju poslova, izabire se Autoprijevoznik Vlado Amić iz Badljevine, Kralja Tomislava 19, OIB: 01862443850.
Izvođač iz prethodnog stavka izabran je u postupku javnog natječaja objavljenog dana 16. lipnja 2017.g. u Pakračkom listu br. 535, oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca.
Rok ugovornog obavljanja djelatnosti: četiri (4) godine.
Vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje makadamskih cesta i poljskih putova sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,
Način određivanja cijene za obavljanje poslova: temeljem jediničnih cijena za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema vrsti i kvaliteti materijala navedenih u opisnom dijelu troškovnika i uvjetima iz natječaja.
Način i rok plaćanja: temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi naručitelja.
Jamstva i/ili odgovarajući instrumenti osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn sa osobnim jamstvom vlasnika obrta.
Način prestanka ugovorne obaveze: nekvalitetno i nepravovremeno izvršavanje poslova daje pravo naručitelju da pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor.
Ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

Članak 2.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti, koji će se potpisati sa izvođačem/izvršiteljem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/4
URBROJ: 2162-06/01-17-5
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o stipendiranju studenata medicine

Na temelju odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na drugoj sjednici 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju studenata medicine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima medicine koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Pod pojmom „student“ i/ili „korisnik stipendije“ u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij medicine.

Članak 2.

Sredstva za stipendije studenata medicine s područja Grada Pakraca osiguravaju se u Proračunu Grada i smatraju se sredstvima za poticanje obrazovanja u deficitarnim zanimanjima za potrebe zdravstvenih ustanova na području Grada.

Članak 3.

Broj stipendija do ukupno deset, kao i visinu mjesečnog iznosa stipendije do visine neoporezivog iznosa stipendije, a za koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima medicine, gradonačelnik Grada Pakraca (nastavno: Gradonačelnik) utvrđuje posebno za svaku akademsku godinu.

Članak 4.

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od deset mjeseci u jednoj akademskoj godini, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.
Stipendija se isplaćuje do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student studija medicine koji ispunjava sljedeće uvjete:
– da je državljanin Republike Hrvatske,
– da ima prebivalište na području grada Pakraca u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine,
– da je student sveučilišnog studija medicine u Republici Hrvatskoj,
– da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ukoliko se radi o studentu prve godine studija,
– da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu druge ili više godine studija.

Članak 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student:
– koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij,
– koji studira izvan prostora Republike Hrvatske.

Članak 7.

Kriteriji za dobivanje stipendija temeljem ove Odluke utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u pravilu, na početku akademske godine na temelju odluke Gradonačelnika.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Pakraca, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom tisku.

Članak 9.

Tekst natječaja sadrži:
– opće uvjete za pristupanje natječaju,
– vrijeme trajanja natječaja,
– dokumentaciju koju prijavitelj treba priložiti,
– naziv tijela kojemu se podnose prijave,
– broj stipendija,
– mjesečni iznos stipendije.

Članak 10.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja nadležno tijelo Grada Pakraca, odnosno Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek).

Članak 11.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Odsjek provodi bodovanje i rangiranje prijavitelja te utvrđuje prijedlog rang-liste.
Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju kriterija iz članka 7. ove Odluke.

Članak 12.

Prijedlog rang-liste iz članka 11. ove Odluke, Odsjek dostavlja Gradonačelniku u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.
Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Grada.
Svaki prijavitelj natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Odsjeku u roku osam dana od dana objave rang-liste. Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.
Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

Članak 13.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik.
Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom se sklapa ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 14.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Članak 15.

Pravo nastavka primanja stipendije po ovoj Odluci, bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje ispunjavanjem svih sljedećih uvjeta:
– uspješni završetak studijske godine i prijelaz u višu studijsku godinu, odnosno upis na višu razinu sveučilišnog studija,
– ostvarenje općeg uspjeha u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova,
– zadržavanje prebivališta na području Grada Pakraca.
Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje potvrdom o upisu nove akademske godine, a najkasnije na početku nove, sljedeće akademske godine.

Članak 16.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 20 dana od dana završetka studija dostaviti potvrdu o završetku studija te potvrdu o upisu u Evidenciju nezaposlenih osoba u Pakracu, čime dokazuje da traži zaposlenje na području grada Pakraca.

Korisnik stipendije koji ne izvrši obveze iz stavka 1. ovog članka dužan je izvršiti povrat ukupno primljene stipendije.

Članak 17.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 6 (slovima: šest) mjeseci.
Ukoliko korisnik stipendije u roku iz prethodnog stavka ne zaključi ugovor o bilo kakvoj vrsti zapošljavanja u stečenom zvanju ni s jednom zdravstvenom ustanovom na području Grada Pakraca ima pravo zatražiti prestanak obveza po ugovoru o stipendiranju.

Članak 18.

Odlukom Gradonačelnika, a na obrazloženi zahtjev korisnika stipendije, može se ukinuti obveza iz članka 17. ove Odluke ako bi ista bila ograničenje u daljnjem znanstvenom napredovanju korisnika stipendije ili rješavanju važnih obiteljskih i osobnih prilika.

Članak 19.

Student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju s naslova obrazovanja.
U slučaju da je student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odsjek o odustanku od stipendije Grada te će se daljnja isplata stipendije obustaviti.
Ako se utvrdi da je student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije ili da je korisnik stipendije promijenio prebivalište, ugovor će se raskinuti te će student izvršiti povrat isplaćenih sredstava za razdoblje za koje su zaprimljene dvostruke uplate.

Članak 20.

Korisnik stipendije koji:
– u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova,
– ponavlja godinu studija ili
– rješenjem fakulteta pauzira godinu studija,
ne ostvaruje pravo na primanje stipendije za razdoblje jedne akademske godine, bez obveze povrata primljenih iznosa stipendije, odnosno ostvaruje pravo na odgodu u trajanju jedne akademske godine.
Odluku o pravu na odgodu na zahtjev korisnika stipendije donosi Odsjek, a pravo na odgodu tijekom studiranja korisnik stipendije može koristiti samo jednom.
Ukoliko korisnik stipendije iz stavka 1. ovog članka nakon jedne godine odgode ne upiše novu akademsku godinu, odnosno ne nastavi studij ili ne završi studij, gubi pravo na stipendiranje po ovoj Odluci i dužan je izvršiti povrat stipendije u ukupnom iznosu.
Korisnik stipendije koji je izgubio pravo stipendiranja po ovoj Odluci, po istoj ne može više ostvariti pravo stipendiranja.

Članak 21.

Korisniku stipendije koji prekine obrazovanje obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene temeljem ugovora o stipendiranju.
Iznos primljene stipendije korisnik stipendije vraća sukladno pozitivnim propisima.

Članak 22.

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastanka tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Gradonačelniku, radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.
Uz zamolbu, korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.
Zahtjev se podnosi putem Odsjeka, a o svakom pojedinom odluku donosi Gradonačelnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom sklapanja Ugovora o stipendiranju po ovoj Odluci, prestaju važiti svi prethodni ugovori koje studenti medicine imaju sklopljene s Gradom Pakracem temeljem Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 02/14).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/17-01/03
URBROJ: 2162-04/05-17-01
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:
– Željka Pejša Božić za predsjednicu,
– Robert Matijašević za člana,
– Zoran Krejči za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj: Matija Lukić, v.r.