>

Blogs

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineje 15. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2022. godinu […]

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 11/21), te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi   ODLUKU o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca […]

Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 123/17), članka 2. Stavka 1. točke 9., Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za JLP(R)S (”Narodne novine” 89/18) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (”Službeni glasnik”, broj 3/21) Gradonačelnica Grada Pakraca […]

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 03/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 07/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU o usvajanju godišnjeg plana upravljanja […]

Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok […]

Plan klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca

Temeljem članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) i člankom 2. i 6. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21.) gradonačelnica donosi   PLAN klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca   Članak 1. Planom klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca (u nastavku teksta: Plan) utvrđuju […]

Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine RH br, 82/15,118/18, 31/20, 20/21), članka 7. stavak 2. i stavak 3. i članka 8. stavak 2 Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave […]

Odluka o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca(„Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 3/21), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje GradaPakrac ( KLASA:810-01/22-01/1,URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-1 od dana 3.siječnja 2022.) gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU o […]