Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-05/22-01/7
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2021. godinu i Plan rada i financijski plan za 2023.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

  

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2021. godinu i Plan rada i financijski plan za 2023.g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 214-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021. godinu.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-08/22-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-3
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 202.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-02/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.

Odluka o nekorištenju prava prvokupa

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), članka 35. i članka 48. stavka 2. i stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o nekorištenju prava prvokupa

 

Članak 1.

Grad Pakrac, kao ovlaštenik prava prvokupa, neće se koristiti pravom prvokupa na nekretnini oznake k. č. br. 877/2, KUĆA I MARKET – POSLOVNA ZGRADA I DVORIŠTE, površine 1358 čhv, upisanoj u zk. ul. br. 2193, k. o. Pakrac, po kupoprodajnoj cijeni od 2.189.500,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/15
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19 i 144/21), članka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br. 33/0160/01129/05109/07,125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o nerazvrstanim cestama

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, te poslovi nadzora nad tim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca jesu ceste koje se koriste za promet vozilima i koje može svatko slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama .

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane  javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Nerazvrstanom cestom ne smatraju se prilazi na cestu ( kolni prilazi ) ili pješački prilazi koji služe pojedinom objektu i koje su izgradili vlasnici na zemljištu u svom vlasništvu ili suvlasništvu ili na tuđem zemljištu, temeljem ustanovljene služnosti (upisane u zemljišnu knjigu ili ugovora o služnosti puta) ili temeljem građevne dozvole za izgradnju ishođene na svoje ime.

Predstavničko tijelo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) je ovlašteno donositi pojedinačne odluke, kojima se utvrđuje status nerazvrstane ceste, pojedine ulice ili puta na području Grada, kao i zatražiti upis prava vlasništva na nerazvrstanim cestama u korist Grada pred nadležnim zemljišnoknjižnim odjelom i drugim nadležnim tijelima, kada i ako se takva potreba ukaže.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi. Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće.

Grad je dužan putem nadležnih tijela pokrenuti i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovoljnog zauzimanja cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Dio nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općim aktima o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnosti kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 3.

–  „ulicom“ , u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena prometna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu te je namjenjena cestovnom i pješačkom prometu.

–  „seoskim putem“ ,  u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina koja prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka , zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

– „poljski put“  je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

– „drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama“u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet.

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

–    „raskrižje“ je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

–    „križanje“ je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

–    „priključak na cestu“ je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

–    „zaštitni pojas“ je zemljište uz nerazvrstanu cestu cestu na kojemu se primjenjuju ograničenja propisana ovom Odlukom,

–    „prilaz na cestu“ je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

–    „redovno održavanje“ nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

–    „prekomjerna uporaba“ nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na njoj ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

–    „izvanredni prijevoz“ je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu odnosno propisana osovinska opterećenja,

–    „prekopavanje“ je izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanje odnosno postavljanje vodova, nasipavanje i zbijanje nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon nasipavanja.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste ili javno-prometne površine,

– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

 

II. ODRŽAVANJE

 

Članak 6.

            Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi  Gradsko vijeće Grada Pakraca temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovitog održavanja koji čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima te radovi izvanrednog održavanja cesta što podrazumijeva povremene radove koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Za održavanje ceste,popravke udarnih jama,oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena i koja kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste te se sanacija mora izvesti u najkraćem mogućem roku.

 

Članak 7.

Radovi redovnog  održavanja  nerazvrstanih  cesta su:

– nadzor i pregled cesta i objekata,

– redovito održavanje prometnih površina,

– redovito održavanje bankina,

– redovito održavanje pokosa,

– redovito održavanje sustava odvodnje,

– redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

– redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,

– redovito održavanje vegetacije,

– osiguranje preglednosti,

– čišćenje ceste,

– redovito održavanje cestovnih objekata,

– interventni radovi,

– zimska služba.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta su:

– obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora

– ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje

– mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste

– poboljšanje sustava odvodnje ceste

– zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste

– saniranje odrona,

– radovi na zaštiti kosina od erozije,

– sanaciju obložnih zidova,

– zaštitu ceste od podlokavanja,

– radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,

– pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

– uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

– poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,

– obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Izvanredno održavanje cestovnih objekata posebno obuhvaća:

– zamjenu kolnika

– zamjenu hidroizolacije

– popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka

– popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,

– popravak ili zamjenu ležajeva

– popravak ili zamjenu prijelaznih naprava

– uređenje prijelaza na nasip

– zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja

– cjelovitu antikorozivnu zaštitu

– sanaciju i zaštitu betonskih površina

– zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona

– sanaciju tunelske obloge

– sanaciju i obnovu zidova.

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s  Pravilnikom o održavanju cesta.

Članak 8.

            Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu s posebnim zakonom.

Članak 9.

Revizijska okna i poklopci revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja. Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu su odgovorni vlasnici tih instalacija.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

 

Članak 10.

           Građenje i rekonstrukcija  nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko  vijeće Grada Pakraca, na temelju tehničke dokumentacije,  propisa  o gradnji i prostornih planova.

Članak 11.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

–   pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–   ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–   ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–   ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno posebnim propisima,

–   ustupanje radova premještanja komunalne i druge infrastrukture,

–   ustupanje geodetskih radova,

–   ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–   ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–   organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–   investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–   ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete koje nerazvrstana cesta mora zadovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Članak 12.

            Nerazvrstana cesta se mora projektirati, graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m za dvosmjerni i 2,75 m za jednosmjerni promet prema odredbama posebnih propisa i PPU Grada Pakraca.

IV. ZAŠTITA

 

Članak 13.

            Mjere zaštite nerazvrstanih cesta provode se prema važećem Zakonu o cestama koji uređuje to područje.

Članak 14.

            Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javnoprometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Prilaz koji služi kao spoj u funkciji kolnog pristupa pojedinačnih korisnika, do zemljišta ili do zgrada pokraj ceste ne zahtijeva promjenu u postojećoj prometnoj signalizaciji na nerazvrstanoj cesti.

Priključak i prilaz na  nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da se ne ugrožava stabilnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom koja će dati uvjete na koji način je potrebno izvesti priključak ili prilaz i vršiti njegovo održavanje.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan  ovom Odlukom.

Ako osoba iz stavka 4. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja  održava  nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 15.

            Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 16.

Nadležni odjel Grada Pakraca može rješenjem odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina kada je to potrebno radi izvođenja radova na popravcima ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, na način da propiše mjesto i vrijeme izvođenje radova, privremenu regulaciju prometa tijekom radova, način i uvjete izvođenja radova, način sanacije prekopanog dijela ceste, mjere zaštite drugih površina i sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Prekopavanje nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine moguće je jedino pod uvjetom da pravna osoba koja vrši prekopavanje radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija obnovi kolničku/hodnu konstrukciju u punoj širini kolničke konstrukcije odnosno javno-prometne površine u zoni prekopavanja te je vrati u prvobitno stanje.

Članak 17.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Investitor,vlasnik odnosno upravitelj infrastrukture dužan je najmanje 3 dana prije početka izvođenja radova izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca ( komunalnog redara ).

Radovi na prekopavanju kolnika ako se on presijeca po širini moraju se izvoditi u etapama tako da jedna polovica kolnika bude uvijek slobodna za promet, a ukoliko se prekopavanje izvodi po širini nogostupa tada se odgovarajućim sredstvima mora osigurati siguran prelazak pješaka preko iskopa uz poduzimanje odgovarajućih mjera sigurnosti.

Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje prilikom prekopavanja nerazvrstane ceste kao i građevni materijal koji će se ugraditi u rov može se odlagati samo s jedne strane nogostupa ili kolnika, a zemlja i drugi materijal u rasutom stanju moraju se odgovarajuće ograditi radi sprječavanja osipanja.

Članak 18.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini pravna osoba zbog koje se vrše radovi je dužna osigurati pješački promet i promet vozila ( privremenu regulaciju prometa ) uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prikrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizaciju, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja pravna osoba koja izvodi radove na osnovu usvojenog prometnog rješenja ( elaborata ).

Pravna ili fizička osoba uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa dužna je priložiti elaborat iz stavka 2. ovoga članka.

Po završetku radova pravna osoba koja izvodi radoveje dužna odmah izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužni su bez odlaganja dovesti u prvobitno stanje.

Investitor odnosno izvođač radova jamči za kvalitetu izvedenih radova dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova, a u skladu s uvjetima o načinu sanacije iz suglasnosti za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Nadležni upravni odjel Grada Pakraca prati kvalitetu izvedenih radova i dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka.

Ako nadležni upravni odjel Grada Pakraca utvrdi da radovi dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvedeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevat će od investitora odnosno izvođača radova da ih ponovno obavi te da nadoknadi time nastalu štetu.

Pravna osoba je dužna prije početka radova na prekopavanju izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca i druge subjekte o danu početka izvođenja radova.

Članak 19.

Nadležni upravni Odjel Grada prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine te ukoliko utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od pravne osobe koja je izvršila sanaciju da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 20.

Iznimno u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine (hitne intervencije), prekopavanju nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) može se pristupiti i bez traženja odobrenja nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca, uz obvezu pravne osobe koja izvodi radove da poduzmu sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba koja izvodi radove je dužna odmah usmeno izvijestiti nadležni upravni odjel (komunalno redarstvo), a najkasnije u roku od jednoga dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Pravna osoba koja izvodi radove je dužna odmah po otklanjanju kvara izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste  ili javno-prometne površine u skladu s propisanim uvjetima iz članka 21. ove Odluke,odnosno dovesti građevinu u prvobitno stanje.

U slučaju da pravna osoba ne postupi prema stavku 3. ovoga članka Grad Pakrac će izvesti radove sanacije na trošak pravne osobe koja je uzrokovala oštećenje građevine.

Članak 21.

Sva oštećenja ceste ili javno-prometne površine koja nastanu obavljanjem određenih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti pravna osoba koja je uzrokovala oštećenje je dužna u cijelosti sanirati na način:

 • nogostup – obnoviti gaznu površinu u punoj njegovoj širini (beton, asfalt) neovisno dali su radovi izvođeni po širini ili dužini nogostupa, odnosno zamjenom oštećenih kamenih ili keramičkih ploča istog oblika ili tipa kao što su ploče na neoštećenom dijelu nogostupa,
 • na cesti s dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnog traka na kojemu su izvođeni radovi odnosno izvršen prekop po širini kolnog traka. Ako su radovi izvođeni po dužini kolnog traka potrebno je postaviti asfalt po cijeloj dužini izvođenih radova u punoj širini oštećenog kolnog traka,a ako se prilikom izvođenja radova oštete oba kolna traka saniranje odnosno postavljanje novog završnog sloja asfalta je potrebno izvesti na cijeloj dužini izvođenih radova u punoj širini kolnika ( oba prometna traka ),
 • na užim cestama na kojima nisu označena najmanje dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnika i
 • na javno-prometnim površina – obnoviti gazne površine s istom vrstom materijala koji je na njima bio prije izvođenja radova.
 • gdje god je to moguće potrebno je izvesti podbušavanje ispod ceste ili nogostupa kako bi se izbjeglo prekopavanje asfaltnih površina

Kod saniranja štete na nerazvrstanoj cesti ili javno-prometnoj površini radovi trebaju biti izvedeni na način:

 • pravilnim zasjecanjem postojećeg asfalta ukloniti sve oštećene dijelove asfalta, betona ili druge podloge,
 • rov zatrpavati granuliranim tucanikom (0-32),
 • ugraditi tamponski sloj tucanika debljine 30 cm, a zbijenosti 75 MN/m2 te izvještaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadležnom odjelu Grada Pakraca,
 • na prometnoj površini na kojoj se odvija kolni promet rov treba nabiti mehanički,
 • prije asfaltiranja površinu treba temeljito očistiti ,a izrezane rubove i cijelu površinu rova premazati bitumenskom emulzijom,
 • ugraditi asfalt u debljini i slojevima identičnim postojećem stanju,
 • uzdužni rubovi spojeva moraju biti premazani vezivom, kako bi se osiguralo što bolje povezivanje tih površina,
 • na prometnoj površini na kojoj se odvija pješački promet izvesti nabijanje posteljice te podlogu ugraditi nabijanjem 20 cm zbijenosti 60 MN/m2, završni sloj izraditi od istog materijala i oblika kao što je bila prethodna podloga,
 • obnoviti oštećenu i uništenu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,
 • obnoviti oštećeno i uništeno zelenilo, rubnjake, šahte, slivnike oborinske kanalizacije

 

Članak 22.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama na njihovoj imovini uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem odgovara pravna osoba koja tu štetu prouzroči.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti izvođač radova je dužan osigurati privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm.

 

Članak 23.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje protivno danim uvjetima koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, pravna osoba koja izvodi radove ili održavanje nerazvrstane ceste ili javne površine dužan je o tome odmah izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca  odnosno pozvati komunalno redarstvo te poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od njihovog oštećenja i osiguranje sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Grad je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova sanacije oštećenja.

Ukoliko pravna osoba ne poduzme mjere iz stavka 1. ovoga članka iste će poduzeti Grad Pakrac na teret pravne osobe koja je prouzrokovala oštećenje.

Članak 24.

            Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca.

U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Članak 25.

            Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj vrše radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni upravni odjel Grada pravovremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

 

Članak 26.

            U blizini križanja dviju  nerazvrstanih cesta u razini, ili križanju nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje,visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti, u protivnom, učiniti će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na trošak vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

 

Članak 27.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta  osobito  je zabranjeno:

–  oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

–   trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezina dijela,

–   dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

–   sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

–   vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

–   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

–   odlagati drvnu masu, ostali materijal ili druge predmete,

–   postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen-obilježja,

–   postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja nadležnoga gradskoga upravnog tijela,

–   rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

–   odlagati snijeg ili led,

–   obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je:

–   postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

–   paliti vatru i korov,

–   puštati domaće životinje bez nadzora,

–   ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

–   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

–   ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

–   obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Članak 28.

      Evidenciju o nerazvrstanim cestama  vodi   nadležni upravni odjel Grada Pakraca na temelju odredbi propisa o javnim cestama.

V. NADZOR

 

Članak 29.

Nadzor nad provedbom  odredbi  ove Odluke obavlja komunalni redar.

 

Članak 30.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

a) pregledati:

 1. nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
 2. poslove održavanja nerazvrstanih cesta,
 3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,
 4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju poslovima održavanja,
 5. tehničku dokumentaciju (projekte) za izvanredno održavanje,
 6. poduzimanje mjera za zaštitu nerazvrstanih cesta,

b) narediti:

 1. uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,
 2. uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek trajanja objekta,
 3. privremenu obustavu radova ili radnji što se izvode suprotno odredbama ove odluke, suprotno uvjetima iz rješenja odnosno suglasnosti za radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti te suprotno tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne infrastrukture,
 4. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprječavaju odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 5. vraćanje zaposjednutog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje,
 6. prestanak i uklanjanje drugog ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste
 7. poduzimanje mjera za žurno sprječavanje nastanka ili uklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile ili zbog drugih opasnosti,

c) izdati rješenje, pokrenuti prekršajni postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 32.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivanju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i imovine.

 

VI. NOVČANE KAZNE

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

 1. koristi nerazvrstanu cestu suprotno članku 2. stavku 3. ove Odluke,
 2. postupi suprotno članku 6. Stavak 4. ove Odluke,
 3. ne obavlja poslove redovitog i izvanrednog održavanja iz članka 7. ove Odluke,
 4. ne održava revizijska okna iz članka 9. ove Odluke,
 5. postupa suprotno članku 13. ove Odluke,
 6. postupi suprotno članku 14. stavcima 4.,5. i 6. ove Odluke,
 7. postupi suprotno članku 16. ove Odluke,
 8. postupi suprotno članku 16. ove Odluke,
 9. postupa suprotno članku 18. ove Odluke,
 10. postupi suprotno članku 20. stavku 2. ove Odluke,
 11. postupi suprotno članku 22. stavku 2. ove Odluke,
 12. postupi suprotno članku 23. Stavku 1. ove Odluke,
 13. na nerazvrstanoj cesti poduzima radove ili radnje bez rješenja odnosno suglasnosti ili suprotno uvjetima iz rješenja odnosno suglasnosti iz članka 24. ove Odluke,
 14. postupi suprotno članku 26. ove Odluke,
 15. postupa suprotno zabranama iz članka 27. ove Odluke,
 16. postupi suprotno članku 31. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 4., 5., 11., 12., 13., 14. ovoga članka.

 

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 33.

            U smislu ove Odluke nadležni upravni Odjel Grada Pakraca je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 34.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-40/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Vrsta Naziv Katastarska i zemljišnoknjižna čestica Katastarska općina
Groblja i krematoriji na grobljima PRAVOSLAVNO GROBLJE (sakralna zgrada, mrtvačnica, groblje) 1398/1 Pakrac

 Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Pakrac, upisat će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 940-01/22-01/7
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj  dana 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja
turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje UPU „Matkovac“

 

Članak 1.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ (u daljnjem tekstu: UPU „Matkovac“) je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

(2) UPU „Matkovac“ će se izraditi u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., i 9/11.), te drugim važećim zakonima i propisima.

(3) Nositelj izrade UPU „Matkovac“ je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo.

(4) Izrada UPU „Matkovac“ započinje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“.

 

II. Razlog za donošenjeUPU „Matkovac“

 

Članak 2.

(1)Osnovni razlozi za izradu i donošenje UPU „Matkovac“su sljedeći :

– provedba ciljeva prostornog uređenja sukladno prostornim planovima šireg područja,

– utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno turističko-sportsko – rekreacijske namjene, te pratećih namjena,

– utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

 

III. Obuhvat UPU „Matkovac“

 

Članak 3.

(1) Područje obuhvata UPU „Matkovac“utvrđeno je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021), na kartografskom prikazu br. 4.3.8.- Građevinska područja, Prekopakra, Turističko-športsko-rekreacijska zona „Matkovac“, Gospodarska zona „Prekopakra“ u MJ 1:5000.

(2) Područje obuhvata UPU „Matkovac“ veličine je cca 27,74 hektara .

(3) Područje obuhvata UPU „Matkovac“prikazano na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu UPU „Matkovac“

 

Članak 4.

(1) Obuhvat UPU-a „Matkovac“ određen je kao dijelom izgrađeni, dijelom neizgrađeni i dijelom neuređeni dio izdvojenog građevinskog područja.

(2) Nadijelu zemljišta na području obuhvata Plana su izgrađene građevine i uređene površine, koje imaju sportsko – rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, s djelomično izgrađenim prometnim i infrastrukturnim građevinama.

 

V. Ciljevi i programska polazišta UPU „Matkovac“

 

Članak 5.

(1) Polazišta za izradu UPU „Matkovac“ utvrđena su :

-Prostornim planom Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19,  6/19 – Odredbe za provedbu , Pročišćeni tekst),

-Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021).

(2) Osnovni cilj izrade UPU-a „Matkovac“ je detaljno i konačno definiranje prostora za turističko – sportsko rekreacijske aktivnosti u blizini grada  Pakraca, koje su već tradicionalne te se kroz niz godina dijelom već odvijaju na predmetnom području. Svrha ovog područja je stvaranje dodatne baze za planirano proširenje ponudeturističkog razvoja grada kroz različiteaktivnosti i povećanja smještajnih kapaciteta, ali i prostora za sport i rekreaciju samih građana grada Pakraca i ostalih naselja koja mu gravitiraju.

(3) Osnovni uvjet za budući razvoj i realizaciju gradnje u turističko – sportsko – rekreacijskoj zoni “Matkovac”je regulacija tog područja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj turističke, sportske i rekreacijske ponude i djelatnosti te detaljnije određivanje namjene površina štoće osigurati mogućnost realizacije gradnje te dovršenje tog područja.

(4)UPU-om „Matkovac“ potrebno je odrediti razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU „Matkovac“

 

Članak 6.

Za izradu UPU „Matkovac“ nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja UPU „Matkovac“

 

Članak 7.

Stručno rješenjeUPU „Matkovac“ izrađuje stručni izrađivač UPU „Matkovac“ na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade UPU „Matkovac“ u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

 

VIII. Stručna podloga za izraduUPU „Matkovac“

 

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade UPU „Matkovac“ koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Prekopakru, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

(2)Stručna rješenja za izradu UPU „Matkovac“ izrađuje stručni izrađivač UPU „Matkovac“, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također programska rješenja i stručne podloge koje posjeduju upravni odjeli Grada Pakraca.

 

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“ te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU „Matkovac“

 

Članak 9.

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku izrade UPU „Matkovac“, te drugi sudionici korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU „Matkovac“, utvrđeni su popisom, kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja,graditeljstva i državne imovine,Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg M. Peića 3, Požega,

– MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Osijek,Gornjodravska obala 95-96, Osijek,

-Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županijska 7, Požega,

– Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,

– Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ

– HOPS hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac,

– Mjesni odborPrekopakra

(2) Ako se tijekom izrade UPU „Matkovac“ ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

Članak 10.

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi UPU „Matkovac“ iz članka 9. Ove Odluke pozvat će se, sukladno odredbama Zakona iz članka 1. Ove Odluke da, u roku od 15 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) U zahtjevima za izradu UPU „Matkovac“ iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 1. ove Odluke.

X. Planirani rok za izradu UPU „Matkovac“

 

Članak 11.

(1) Za izradu UPU „Matkovac“ utvrđuju se sljedeći rokovi:

– dostava zahtjeva za izradu UPU „Matkovac“ (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku   od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

– izrada Nacrta prijedloga UPU „Matkovac“ – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,podloga i programa,

– izrada Prijedloga UPU „Matkovac“za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,

– javni uvid u Prijedlog UPU „Matkovac“- u trajanju od 30 dana,

– izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU „Matkovac“ – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-izrada Konačnog prijedloga UPU „Matkovac“- u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,

-dostavljanje završnog elaborata UPU „Matkovac“- u roku od 10 dana, računajući od donošenja UPU „Matkovac“ na Gradskom vijeću Grada Pakraca

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade  i Izrađivača.

 

XI. Izvori financiranja izrada UPU „Matkovac“

 

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu UPU „Matkovac“ osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

 

XII. Završne odredbe

 

Članak 13.

(1) Nositelj izrade UPU „Matkovac“ obvezuje se da:

 • sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 39/19), obavijesti javnost o izradi UPU „Matkovac“ na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 • o izradi UPU „Matkovac“  pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 • vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU „Matkovac“.

(2) Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 • javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“;
 • Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

Na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o osiguranju sredstava za nabavu:  „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca osigurat će se sredstva za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“, evidencijski broj nabave: NVV 1/22, u iznosu do 11.500.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-08/22-01/27
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: Grad).

(2) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

 

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

 

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

 

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

 

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

II. UPRAVNA TIJELA GRADA

 

Članak 6.

(1) Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

(2) Unutar pojedinog upravnog tijela mogu se ustrojiti uže ustrojstvene jedinice koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

(3) Upravna tijela jesu:

 1. Upravni odjel za poslove Grada,
 2. Upravni odjel za pravne poslove i financije,
 3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo,
 4. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

 

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 7.

Upravni odjel za poslove Grada obavlja protokolarne, opće, upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i mjesnih odbora,
 • pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskom vijeću,
 • poslovi uredskog poslovanja,
 • poslovi suradnje s gradovima prijateljima Grada i ostalim međunarodnim subjektima,
 • protokolarne aktivnosti i odnosi s javnošću,
 • pravo na pristup informacijama,
 • poslovi organizacije manifestacija,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 8.

Upravni odjel za pravne poslove i financije obavlja pravne, savjetodavne, upravne, stručne poslove financijskog poslovanja, računovodstvene i druge poslove koji se odnose na:

 • unutarnje ustrojstvo upravnih tijela,
 • mjesnu samoupravu,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
 • javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada,
 • planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna,
 • organizacija i provedba poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa,
 • sastavljanje financijskih izvještaja,
 • poslovi obračuna i isplate plaća i drugih naknada,
 • vođenja financijskih i drugih evidencija imovine Grada,
 • poslovi osiguranja imovine Grada te službenika i namještenika upravnih tijela Grada,
 • poslovi naplate prihoda Grada,
 • poslovi vezani za zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada,
 • poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 9.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • poslovi iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslovi vezani za suradnju s civilnim sektorom,
 • poslovi iz područja zaštite i spašavanja,
 • poslovi razvoja turističke i gospodarske djelatnosti na razini grada,
 • priprema, kandidiranje i provedba projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 • poslovi iz područja poljoprivrede,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

Članak 10.

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti obavlja upravne, stručne, savjetodavne i administrativne poslove koji se odnose na:

 • razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada,
 • zaštitu okoliša,
 • građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata,
 • uređenje prometa na području Grada,
 • obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti,
 • provođenje komunalnog reda,
 • izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje,
 • poslovi iz područja prostornog planiranja,
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
 • druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost.

 

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

 

Članak 11.

(1) Radom upravnih tijela rukovode pročelnici koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

(2) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.

(3) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.

 

Članak 12.

(1) Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca.

(2) Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca donosi se na način propisan zakonom.

(3) Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

(1) Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca te rješenja o rasporedu službenika i namještenika bit će doneseni u roku propisanom zakonom.

(2) Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca i rasporeda na radna mjesta prema tom pravilniku, zatečeni službenici i namještenici obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/21).

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

Temeljem članaka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7.  sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

            Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći sadrži izvršenje proračuna za prethodnu 2020. godinu, plan za 2021. godinu i izvršenje 2021. godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni i izvršeni prihodi, kao i procijenjeni i izvršeni rashodi za fiskalnu godinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana za 2021. i izvršenja rashoda i izdataka za 2021. raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

Na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca primjenjuje se sustav rizničnog poslovanja sukladno Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 8/2019).

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

 

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

 

Članak 4.

            Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

 

Članak 5.

            Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 6.

            Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave(„Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

Članak 7.

            Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

            Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

 

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

 

Članak 10.

            Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

 

Članak 11.

            Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

 

Članak 12.

            Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 13.

            Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

 

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

 

Članak 15.

            Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

 

Članak 16.

            Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

 

Članak 17.

            Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

 

Članak 18.

            Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

Prihodi koje ostvare upravna tijela Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

            Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 

4. Proračunski nadzor i revizija

 

Članak 20.

            Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

            Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

 

Članak 22.

            Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 

Članak 23.

            Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

 

Članak 24.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-06/22-01/02
URBROJ: 2177-9-20-2/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/41
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g.
 1. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/22-01/10
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34.i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022.god. donosi

 

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Grada Pakraca za 2021. godinu

 

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2021. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 320-02/22-01/2
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-4
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.g.
 1. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 022-05/22-01/4
URBROJ: 2177-9-10/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21)Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici, održanoj 13. lipnja 2022. godine donijelo je

O D L U K U
o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

             Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-1 od 12. travnja 2021. godine i Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-2 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 21. travnja 2021. godine.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 21. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca(„Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici, održanoj 13.lipnja 2021. godine donijelo je

 

ODLUKU
o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-30/01-21-9od 09. srpnja 2021. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/5
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Zaključak o provedbi Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022.g. donijelo slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Prima se na znanje obavijest gradonačelnice o provedbi Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu, sukladno uputi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 080-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 7.  sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora označenog  kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

 

Članak 2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke sastoji se od:

I. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1, ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.

ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

II. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28 m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

III. POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2,

potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

 

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 4.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac.

Međuvlasničkim ugovorom iz stavka 1. ovog članka određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ovoj Odluci. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

 

Članak 5.

Poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

 

Članak 8.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 9.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

– za prvu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
– za treću godinu zakupa 4.000,00 kn mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 5.000,00 kn mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 10.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika.

 

Članak 11.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 1. ove Odluke koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

 

Članak 12.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja te iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 13.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke, dostaviti Zakupodavcu 2 (dvije) bjanko zadužnice, obje na iznos od 10.000,00 kn (desettisućakuna), potvrđene kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova.

 

Članak 14.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

 

Članak 15.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

 

Članak 16.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

 

Članak 17.

Tekst natječaja mora sadržavati najmanje sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i prema Gradu Pakracu,
 • odredbu o pravu prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz čl. 12. ove Odluke.

 

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora.

 

Članak 20.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 1. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 9. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • izvadak iz sudskog registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 Obrtnik:

 • izvadak iz obrtnog registra,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

 

Članak 21.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisućakuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

 

Članak 22.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 

Čanak 23.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Članak 24.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

 

Članak 25.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

 

Članak 26.

Na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 162/21).

 

Članak 27.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja u tu svrhu može imenovati posebno stručno povjerenstvo.

 

Članak 28.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

 

Članak 29.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

 

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

KLASA: 372-01/22-01/11
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022. g.

Odluka o dodjeli nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi ), odredaba članaka 74. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),  odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc.admin.publ, dana 07. lipnja 2022. donosi

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za dodjelu pojedinačnih novčanih nagrada djeci i mladima s područja Grada Pakraca za sportska ostvarenja.

 

Članak 2.

Novčana nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se djeci i mladim sportašima pojedincima koji su ostvarili određeni sportski rezultat, odnosno poredak na službenim državnim i/ili međunarodnim natjecanjima na koja su upućeni kao članovi sportskoga kluba i čiji je nastup odobren ili je u programu odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza ili su pod nadležnošću njegova međunarodnoga sportskog saveza.

Novčana nagrada se ne dodjeljuje za timska natjecanja niti za natjecanja u parovima.

 

Članak 3.

Pravo na novčanu nagradu za sportska ostvarenja mogu ostvariti sportaši u svim dobnim kategorijama u skladu s pravilima pripadajućega sporta koji su u životnoj dobi od 8 do 15 godina starosti u svim sportovima i disciplinama.

 

Članak 4.

Novčana nagrada za sportska ostvarenja u skladu s odredbama članka 2. i 3. ove Odluke može se dodijeliti djetetu ili mladom sportašu na temelju osvojene zlatne, srebrne ili brončane medalje, odnosno na temelju osvojenoga prvog, drugog ili trećeg mjesta na službenim državnim ili međunarodnim natjecanjima.

 

Članak 5.

Iznos novčane nagrade djeci i mladim sportašima za sportska ostvarenja utvrđuje se kako slijedi:

1) novčanu nagradu prima svako dijete, mladi sportaš za prethodno ostvareni rezultat na državnom natjecanju kako slijedi:

 • zlatna medalja, prvo mjesto na državnom natjecanju – 3.000,00 kn,
 • srebrna medalja, drugo mjesto na državnom natjecanju – 500,00 kn,
 • brončana medalja, treća mjesto na državnom natjecanju – 300,00 kn,

2) novčanu nagradu prima dijete, mladi sportaš za ostvareni rezultat na međunarodnom natjecanju kako slijedi:

 • zlatna medalja, prvo mjesto na međunarodnom natjecanju – 2.000,00 kn,
 • srebrna medalja, drugo mjesto na međunarodnom natjecanju – 1.000,00 kn,
 • brončana medalja, treće mjesto na međunarodnom natjecanju – 500,00 kn.

Novčana nagrada za sportska ostvarenja iz prethodnog stavka može se ostvariti za nastup sportaša na natjecanju koje je odobrio pripadajući nacionalni sportski savez pod uvjetom da je u određenome sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini, nastupilo najmanje pet natjecatelja iz tri različita kluba.

 

Članak 6.

Sredstva za isplatu novčane nagrade sportašima za sportska ostvarenja osiguravaju se u godišnjem proračunu Grada Pakraca i isplaćuju se po zahtjevu djetetu, mladom sportašu za ostvareni rezultat.

 

Članak 7.

Postupak za dodjelu novčane nagrade pokreće dijete, mladi sportaš ispunjavanjem obrasca zahtjeva u roku od najkasnije četiri (4) mjeseca nakon ostvarenog rezultata, koji je u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio (Prilog 1), a kojemu prilaže:

 • rješenje/uvjerenje/potvrdu – dokaz o ostvarenom rezultatu (ne stariji od 120 dana),
 • presliku rodnog lista,
 • presliku kartice žiro računa na svoje ime.

U 2022. godini priznaju se iznimno sportski rezultati ostvareni od 01.01.2022. godine.

 

Članak 8.

Iznos primljene novčane nagrade dijete, mladi sportaš će vratiti u gradski proračunu ukoliko se utvrdi da je sudjelovao na natjecanju koristeći nedozvoljena sredstva i postupke natjecanja radi kojih je diskvalificiran.

 

Članak 9.

O isplati novčane nagrade djeci i mladim sportašima za sportska ostvarenja nadležni upravni odjel Grada Pakraca dužan je voditi evidenciju.

Nadležni upravni odjel Garda Pakraca je Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,bacc.admin.publ.

 

KLASA: 620-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-1
U Pakracu, 07. lipnja 2022.g

Zaključak o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada

Na temelju čl. 77. st. 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 84/21), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, 84/19, 14/20), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I. Davatelju javne usluge, KOMUNALCU d.o.o., Ulica križnog puta 18, Pakrac, OIB: 01617722870, daje se suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada.

 

II. Cjenik iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u njegovu privitku i čini njegov sastavni dio.

 

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,bacc.admin.publ.

 

KLASA: 363-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-20-01/03-22-3
U Pakracu, 14. veljače 2022.g