Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19 i 144/21), članka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br. 33/0160/01129/05109/07,125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o nerazvrstanim cestama

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, te poslovi nadzora nad tim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca jesu ceste koje se koriste za promet vozilima i koje može svatko slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama .

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane  javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Nerazvrstanom cestom ne smatraju se prilazi na cestu ( kolni prilazi ) ili pješački prilazi koji služe pojedinom objektu i koje su izgradili vlasnici na zemljištu u svom vlasništvu ili suvlasništvu ili na tuđem zemljištu, temeljem ustanovljene služnosti (upisane u zemljišnu knjigu ili ugovora o služnosti puta) ili temeljem građevne dozvole za izgradnju ishođene na svoje ime.

Predstavničko tijelo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) je ovlašteno donositi pojedinačne odluke, kojima se utvrđuje status nerazvrstane ceste, pojedine ulice ili puta na području Grada, kao i zatražiti upis prava vlasništva na nerazvrstanim cestama u korist Grada pred nadležnim zemljišnoknjižnim odjelom i drugim nadležnim tijelima, kada i ako se takva potreba ukaže.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi. Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće.

Grad je dužan putem nadležnih tijela pokrenuti i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovoljnog zauzimanja cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Dio nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općim aktima o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnosti kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 3.

–  „ulicom“ , u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena prometna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu te je namjenjena cestovnom i pješačkom prometu.

–  „seoskim putem“ ,  u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina koja prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka , zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

– „poljski put“  je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

– „drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama“u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet.

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

–    „raskrižje“ je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,

–    „križanje“ je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna infrastruktura,

–    „priključak na cestu“ je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,

–    „zaštitni pojas“ je zemljište uz nerazvrstanu cestu cestu na kojemu se primjenjuju ograničenja propisana ovom Odlukom,

–    „prilaz na cestu“ je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti,

–    „redovno održavanje“ nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,

–    „prekomjerna uporaba“ nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na njoj ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,

–    „izvanredni prijevoz“ je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu odnosno propisana osovinska opterećenja,

–    „prekopavanje“ je izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanje odnosno postavljanje vodova, nasipavanje i zbijanje nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon nasipavanja.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste ili javno-prometne površine,

– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

 

II. ODRŽAVANJE

 

Članak 6.

            Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi  Gradsko vijeće Grada Pakraca temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovitog održavanja koji čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima te radovi izvanrednog održavanja cesta što podrazumijeva povremene radove koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Za održavanje ceste,popravke udarnih jama,oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena i koja kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste te se sanacija mora izvesti u najkraćem mogućem roku.

 

Članak 7.

Radovi redovnog  održavanja  nerazvrstanih  cesta su:

– nadzor i pregled cesta i objekata,

– redovito održavanje prometnih površina,

– redovito održavanje bankina,

– redovito održavanje pokosa,

– redovito održavanje sustava odvodnje,

– redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

– redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,

– redovito održavanje vegetacije,

– osiguranje preglednosti,

– čišćenje ceste,

– redovito održavanje cestovnih objekata,

– interventni radovi,

– zimska služba.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta su:

– obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora

– ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje

– mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste

– poboljšanje sustava odvodnje ceste

– zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste

– saniranje odrona,

– radovi na zaštiti kosina od erozije,

– sanaciju obložnih zidova,

– zaštitu ceste od podlokavanja,

– radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,

– pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

– uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

– poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,

– obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Izvanredno održavanje cestovnih objekata posebno obuhvaća:

– zamjenu kolnika

– zamjenu hidroizolacije

– popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka

– popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,

– popravak ili zamjenu ležajeva

– popravak ili zamjenu prijelaznih naprava

– uređenje prijelaza na nasip

– zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja

– cjelovitu antikorozivnu zaštitu

– sanaciju i zaštitu betonskih površina

– zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona

– sanaciju tunelske obloge

– sanaciju i obnovu zidova.

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s  Pravilnikom o održavanju cesta.

Članak 8.

            Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu s posebnim zakonom.

Članak 9.

Revizijska okna i poklopci revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja. Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu su odgovorni vlasnici tih instalacija.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

 

Članak 10.

           Građenje i rekonstrukcija  nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko  vijeće Grada Pakraca, na temelju tehničke dokumentacije,  propisa  o gradnji i prostornih planova.

Članak 11.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

–   pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

–   ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

–   ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

–   ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno posebnim propisima,

–   ustupanje radova premještanja komunalne i druge infrastrukture,

–   ustupanje geodetskih radova,

–   ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

–   ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

–   organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

–   investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

–   ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete koje nerazvrstana cesta mora zadovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Članak 12.

            Nerazvrstana cesta se mora projektirati, graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m za dvosmjerni i 2,75 m za jednosmjerni promet prema odredbama posebnih propisa i PPU Grada Pakraca.

IV. ZAŠTITA

 

Članak 13.

            Mjere zaštite nerazvrstanih cesta provode se prema važećem Zakonu o cestama koji uređuje to područje.

Članak 14.

            Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javnoprometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Prilaz koji služi kao spoj u funkciji kolnog pristupa pojedinačnih korisnika, do zemljišta ili do zgrada pokraj ceste ne zahtijeva promjenu u postojećoj prometnoj signalizaciji na nerazvrstanoj cesti.

Priključak i prilaz na  nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da se ne ugrožava stabilnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom koja će dati uvjete na koji način je potrebno izvesti priključak ili prilaz i vršiti njegovo održavanje.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan  ovom Odlukom.

Ako osoba iz stavka 4. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja  održava  nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 15.

            Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 16.

Nadležni odjel Grada Pakraca može rješenjem odobriti prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina kada je to potrebno radi izvođenja radova na popravcima ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, na način da propiše mjesto i vrijeme izvođenje radova, privremenu regulaciju prometa tijekom radova, način i uvjete izvođenja radova, način sanacije prekopanog dijela ceste, mjere zaštite drugih površina i sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Prekopavanje nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine moguće je jedino pod uvjetom da pravna osoba koja vrši prekopavanje radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija obnovi kolničku/hodnu konstrukciju u punoj širini kolničke konstrukcije odnosno javno-prometne površine u zoni prekopavanja te je vrati u prvobitno stanje.

Članak 17.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Investitor,vlasnik odnosno upravitelj infrastrukture dužan je najmanje 3 dana prije početka izvođenja radova izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca ( komunalnog redara ).

Radovi na prekopavanju kolnika ako se on presijeca po širini moraju se izvoditi u etapama tako da jedna polovica kolnika bude uvijek slobodna za promet, a ukoliko se prekopavanje izvodi po širini nogostupa tada se odgovarajućim sredstvima mora osigurati siguran prelazak pješaka preko iskopa uz poduzimanje odgovarajućih mjera sigurnosti.

Zemlja i drugi materijal koji se izbacuje prilikom prekopavanja nerazvrstane ceste kao i građevni materijal koji će se ugraditi u rov može se odlagati samo s jedne strane nogostupa ili kolnika, a zemlja i drugi materijal u rasutom stanju moraju se odgovarajuće ograditi radi sprječavanja osipanja.

Članak 18.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini pravna osoba zbog koje se vrše radovi je dužna osigurati pješački promet i promet vozila ( privremenu regulaciju prometa ) uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prikrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizaciju, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja pravna osoba koja izvodi radove na osnovu usvojenog prometnog rješenja ( elaborata ).

Pravna ili fizička osoba uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa dužna je priložiti elaborat iz stavka 2. ovoga članka.

Po završetku radova pravna osoba koja izvodi radoveje dužna odmah izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužni su bez odlaganja dovesti u prvobitno stanje.

Investitor odnosno izvođač radova jamči za kvalitetu izvedenih radova dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova, a u skladu s uvjetima o načinu sanacije iz suglasnosti za prekopavanje nerazvrstane ceste.

Nadležni upravni odjel Grada Pakraca prati kvalitetu izvedenih radova i dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka.

Ako nadležni upravni odjel Grada Pakraca utvrdi da radovi dovođenja prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvedeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevat će od investitora odnosno izvođača radova da ih ponovno obavi te da nadoknadi time nastalu štetu.

Pravna osoba je dužna prije početka radova na prekopavanju izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca i druge subjekte o danu početka izvođenja radova.

Članak 19.

Nadležni upravni Odjel Grada prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine te ukoliko utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od pravne osobe koja je izvršila sanaciju da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 20.

Iznimno u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine (hitne intervencije), prekopavanju nerazvrstanih cesta (javno-prometnih površina) može se pristupiti i bez traženja odobrenja nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca, uz obvezu pravne osobe koja izvodi radove da poduzmu sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba koja izvodi radove je dužna odmah usmeno izvijestiti nadležni upravni odjel (komunalno redarstvo), a najkasnije u roku od jednoga dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Pravna osoba koja izvodi radove je dužna odmah po otklanjanju kvara izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste  ili javno-prometne površine u skladu s propisanim uvjetima iz članka 21. ove Odluke,odnosno dovesti građevinu u prvobitno stanje.

U slučaju da pravna osoba ne postupi prema stavku 3. ovoga članka Grad Pakrac će izvesti radove sanacije na trošak pravne osobe koja je uzrokovala oštećenje građevine.

Članak 21.

Sva oštećenja ceste ili javno-prometne površine koja nastanu obavljanjem određenih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti pravna osoba koja je uzrokovala oštećenje je dužna u cijelosti sanirati na način:

 • nogostup – obnoviti gaznu površinu u punoj njegovoj širini (beton, asfalt) neovisno dali su radovi izvođeni po širini ili dužini nogostupa, odnosno zamjenom oštećenih kamenih ili keramičkih ploča istog oblika ili tipa kao što su ploče na neoštećenom dijelu nogostupa,
 • na cesti s dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnog traka na kojemu su izvođeni radovi odnosno izvršen prekop po širini kolnog traka. Ako su radovi izvođeni po dužini kolnog traka potrebno je postaviti asfalt po cijeloj dužini izvođenih radova u punoj širini oštećenog kolnog traka,a ako se prilikom izvođenja radova oštete oba kolna traka saniranje odnosno postavljanje novog završnog sloja asfalta je potrebno izvesti na cijeloj dužini izvođenih radova u punoj širini kolnika ( oba prometna traka ),
 • na užim cestama na kojima nisu označena najmanje dva kolna traka – postaviti asfalt u punoj širini kolnika i
 • na javno-prometnim površina – obnoviti gazne površine s istom vrstom materijala koji je na njima bio prije izvođenja radova.
 • gdje god je to moguće potrebno je izvesti podbušavanje ispod ceste ili nogostupa kako bi se izbjeglo prekopavanje asfaltnih površina

Kod saniranja štete na nerazvrstanoj cesti ili javno-prometnoj površini radovi trebaju biti izvedeni na način:

 • pravilnim zasjecanjem postojećeg asfalta ukloniti sve oštećene dijelove asfalta, betona ili druge podloge,
 • rov zatrpavati granuliranim tucanikom (0-32),
 • ugraditi tamponski sloj tucanika debljine 30 cm, a zbijenosti 75 MN/m2 te izvještaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadležnom odjelu Grada Pakraca,
 • na prometnoj površini na kojoj se odvija kolni promet rov treba nabiti mehanički,
 • prije asfaltiranja površinu treba temeljito očistiti ,a izrezane rubove i cijelu površinu rova premazati bitumenskom emulzijom,
 • ugraditi asfalt u debljini i slojevima identičnim postojećem stanju,
 • uzdužni rubovi spojeva moraju biti premazani vezivom, kako bi se osiguralo što bolje povezivanje tih površina,
 • na prometnoj površini na kojoj se odvija pješački promet izvesti nabijanje posteljice te podlogu ugraditi nabijanjem 20 cm zbijenosti 60 MN/m2, završni sloj izraditi od istog materijala i oblika kao što je bila prethodna podloga,
 • obnoviti oštećenu i uništenu horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju,
 • obnoviti oštećeno i uništeno zelenilo, rubnjake, šahte, slivnike oborinske kanalizacije

 

Članak 22.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama na njihovoj imovini uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem odgovara pravna osoba koja tu štetu prouzroči.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti izvođač radova je dužan osigurati privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm.

 

Članak 23.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje protivno danim uvjetima koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, pravna osoba koja izvodi radove ili održavanje nerazvrstane ceste ili javne površine dužan je o tome odmah izvijestiti nadležni upravni odjel Grada Pakraca  odnosno pozvati komunalno redarstvo te poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od njihovog oštećenja i osiguranje sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Grad je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova sanacije oštećenja.

Ukoliko pravna osoba ne poduzme mjere iz stavka 1. ovoga članka iste će poduzeti Grad Pakrac na teret pravne osobe koja je prouzrokovala oštećenje.

Članak 24.

            Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca.

U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Članak 25.

            Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj vrše radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni upravni odjel Grada pravovremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

 

Članak 26.

            U blizini križanja dviju  nerazvrstanih cesta u razini, ili križanju nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje,visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti, u protivnom, učiniti će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na trošak vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

 

Članak 27.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta  osobito  je zabranjeno:

–  oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

–   trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezina dijela,

–   dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

–   sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

–   vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

–   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

–   odlagati drvnu masu, ostali materijal ili druge predmete,

–   postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen-obilježja,

–   postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja nadležnoga gradskoga upravnog tijela,

–   rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

–   odlagati snijeg ili led,

–   obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je:

–   postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

–   paliti vatru i korov,

–   puštati domaće životinje bez nadzora,

–   ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

–   postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost,

–   ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

–   obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Članak 28.

      Evidenciju o nerazvrstanim cestama  vodi   nadležni upravni odjel Grada Pakraca na temelju odredbi propisa o javnim cestama.

V. NADZOR

 

Članak 29.

Nadzor nad provedbom  odredbi  ove Odluke obavlja komunalni redar.

 

Članak 30.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

a) pregledati:

 1. nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
 2. poslove održavanja nerazvrstanih cesta,
 3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,
 4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju poslovima održavanja,
 5. tehničku dokumentaciju (projekte) za izvanredno održavanje,
 6. poduzimanje mjera za zaštitu nerazvrstanih cesta,

b) narediti:

 1. uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,
 2. uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek trajanja objekta,
 3. privremenu obustavu radova ili radnji što se izvode suprotno odredbama ove odluke, suprotno uvjetima iz rješenja odnosno suglasnosti za radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti te suprotno tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne infrastrukture,
 4. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprječavaju odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 5. vraćanje zaposjednutog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje,
 6. prestanak i uklanjanje drugog ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste
 7. poduzimanje mjera za žurno sprječavanje nastanka ili uklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile ili zbog drugih opasnosti,

c) izdati rješenje, pokrenuti prekršajni postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 32.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivanju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i imovine.

 

VI. NOVČANE KAZNE

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

 1. koristi nerazvrstanu cestu suprotno članku 2. stavku 3. ove Odluke,
 2. postupi suprotno članku 6. Stavak 4. ove Odluke,
 3. ne obavlja poslove redovitog i izvanrednog održavanja iz članka 7. ove Odluke,
 4. ne održava revizijska okna iz članka 9. ove Odluke,
 5. postupa suprotno članku 13. ove Odluke,
 6. postupi suprotno članku 14. stavcima 4.,5. i 6. ove Odluke,
 7. postupi suprotno članku 16. ove Odluke,
 8. postupi suprotno članku 16. ove Odluke,
 9. postupa suprotno članku 18. ove Odluke,
 10. postupi suprotno članku 20. stavku 2. ove Odluke,
 11. postupi suprotno članku 22. stavku 2. ove Odluke,
 12. postupi suprotno članku 23. Stavku 1. ove Odluke,
 13. na nerazvrstanoj cesti poduzima radove ili radnje bez rješenja odnosno suglasnosti ili suprotno uvjetima iz rješenja odnosno suglasnosti iz članka 24. ove Odluke,
 14. postupi suprotno članku 26. ove Odluke,
 15. postupa suprotno zabranama iz članka 27. ove Odluke,
 16. postupi suprotno članku 31. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 4., 5., 11., 12., 13., 14. ovoga članka.

 

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 33.

            U smislu ove Odluke nadležni upravni Odjel Grada Pakraca je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 34.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 363-01/22-01/8
URBROJ: 2177-9-40/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g