Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  02/14) članak 2. mijenja se i glasi:

„Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Mjesečni obrok, visinu stipendije određuje gradonačelnik najkasnije do 15. rujna tekuće godine za nadolazeću akademsku godinu.

Iznos stipendije uvećava se za 100% kod deficitarnih zanimanja i stipendija koje se dodjeljuju na temelju socijalnog statusa.

Stipendija se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima kroz 10 mjeseci akademske godine.

Stipendisti ostvaruju pravo na jednu apsolventsku godinu tijekom stipendiranja u kojoj ne primaju stipendiju i nakon koje su dužni priložiti dokaz o diplomiranju.

Deficitarna zanimanja svake akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik najkasnije do 15. rujna tekuće godine za nadolazeću akademsku godinu na temelju provedenog postupka istraživanja tržišta rada, na temelju potpisanih sporazuma s potencijalnim poslodavcima, odnosno temeljem strategije razvoja Grada Pakraca.“.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju redovni i redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima od druge akademske godine studija, državljani Republike Hrvatske, koji u trenutku predaje zahtjeva imaju najmanje 3 godine prijavljeno prebivalište na području Grada Pakraca.

Iznimno, ako to predstavlja interes Grada Pakraca, posebnom odlukom gradonačelnika, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti redovni i redovit student deficitarnog zanimanja upisan na visokoškolsku ustanovu u inozemstvu radi posebnih stručnih preporuka i izvrsnosti. Stručnom preporukom se smatra preporuka s mogućnošću zapošljavanja na području Grada Pakraca.“.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Svaki kandidat koji prvi put podnosi prijavu za dodjelu stipendije uz zahtjev, koji treba sadržavati osobne i kontakt podatke studenta, obavezno prilaže:

– presliku osobne iskaznice,

– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,

– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini,

– izjavu o nekorištenju stipendije iz javnih izvora, izuzev državne STEM stipendije ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.

Stipendijom iz javnih izvora smatra se mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa studenta, a podrazumijeva sredstva državnoga proračuna koja uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću, sredstva proračuna županija, gradova i općina, kao i sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija te fondova Europske unije.”.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Socijalni status kandidata utvrđuje se temeljem ukupnih mjesečnih prihoda svih članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 30.09. tekuće godine kako slijedi: prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima podnositelj prijave preuzima iz službene evidencije porezne uprave za tekuću godinu). U prihode se ubrajaju i neoporezivi primici nabrojeni u Prilogu 1. ove Odluke:

prosječni mjesečni prihod po članu (u % mjesečne proračunske osnovice) bodova
do 10 30
od 11 – 20 25
od 21- 30 20
od 31 – 40 15
od 41 – 50 10
od 51 – 60   5

Tablica 1.

a) ako je kandidat član obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade rješenjem Centra

za socijalnu skrb:

vrijeme korištenja prava bodova
do 6 mjeseci 1
od 6 mjeseci do 2 godine 2
više od 2 godine 3

Tablica 2.

b) ako je kandidat član obitelji s još djece studenata ili učenika:

drugo dijete u obitelji koje se školuje bodova po djetetu
u mjestu stanovanja 1
izvan mjesta stanovanja koji/a svakodnevno putuje 2

 

izvan mjesta stanovanja koji/a stanuje u mjestu školovanja 3

 

Tablica 3.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Redovni i redoviti stipendisti koji po socijalnom kriteriju gube pravo na uvećanu stipendiju radi poboljšane socijalne situacije u odnosu na ostale studente po socijalnom kriteriju, po završenom razradbenom postupku nastavit će primati neuvećanu osnovnu stipendiju, odnosno stipendiju koju primaju redovni i redoviti studenti od druge studija.“.

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Stipendist koji nije upisao redovitu godinu studija, odnosno ispunio uvjet iz članaka 24. i 25. ove Odluke, može gradonačelniku Grada Pakraca tijekom trajanja rokova za prijavu po javnom pozivu podnijeti zamolbu:

a) za priznavanje počeka povrata stipendije radi neispunjavanja uvjeta iz ugovora o stipendiranju, ukoliko nastavlja redovno studirati studij za koji je primao stipendiju.

Gradonačelnik Grada Pakraca će po zamolbi donijeti odluku o počeku povrata na rok od jedne akademske godine.

Tijekom počeka po odluci gradonačelnika stipendist neće primati stipendiju Grada Pakraca, a isplata stipendije po Ugovoru se nastavlja samo ukoliko stipendist ispuni obvezu upisa slijedeće godine studija.

Stipendisti koji primaju stipendiju za deficitarno zanimanje, ukoliko koriste akademsku godinu počeka gube pravo na korištenje uvećane stipendije tijekom studiranja te nastavljaju primati stipendiju koju primaju redovni i redoviti studenti od druge studija.

Odluku o odgodi obveze pojedinom stipendisti koja je konačna gradonačelnik može donijeti samo jednom tijekom studija.

b) za priznavanje opravdanih razloga za neispunjavanje uvjeta s pripadajućim dokazima, ukoliko nastavlja redovno studirati. Opravdani mogući razlozi su: bolest, trudnoća, porod, iznimno nastali teški nesretni ili socijalni uvjeti.

Gradonačelnik Grada Pakraca će po zamolbi, ukoliko je opravdana, donijeti odluku o odgodi obveza iz Ugovora na rok od jedne godine tijekom koje stipendist neće primati stipendiju Grada Pakraca.

Stipendiranje studenta korisnika odgode iz opravdanih razloga, nastavlja se samo ukoliko stipendist ispuni obvezu upisa slijedeće godine studija, a iznos ugovorene stipendije se ne mijenja.

Odluku o opravdanoj odgodi obveza iz Ugovora pojedinom stipendisti, koja je konačna, gradonačelnik može donijeti samo jednom tijekom studija.

Stipendisti koji su redovito upisali akademsku godinu, a stekli su pravo na povoljniju stipendiju iz javnih izvora mogu tijekom trajanja rokova za prijavu po javnom pozivu podnijeti zamolbu:

c) za priznavanje mirovanja prava na stipendiju radi ostvarenja prava na povoljniju stipendiju iz drugog javnog izvora.

Stipendist pravo na mirovanje prava može ostvariti uz uvjet redovnog studiranja i redovitosti, dva puta tijekom stipendiranja, nakon kojega roka mu se nastavlja uplaćivati stipendija Grada Pakraca po ugovorenim uvjetima.

Ukoliko stipendist ostvaruje prava stipendiranja iz drugih javnih izvora za završne godine studija, dužan je ispuniti obveze članka 28. ove Odluke (prijava u Evidenciju nezaposlenih osoba I traženje zaposlenja u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca najmanje 4 mjeseca).

U slučaju da stipendist prima stipendiju iz javnih izvora dulje od dvije akademske godine, ne ostvaruje pravo ponovnog stipendiranja sredstvima Grada Pakraca, a primljeni iznos stipendije mu se otpisuje.

Ukoliko je stipendist ostvario pravo na povoljniju stipendiju iz javnog izvora tijekom akademske godine za koju je već primio stipendiju Grada Pakraca, mora vratiti stipendiju do tada uplaćenih rata za isto razdoblje.“.

Članak 7.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Nakon završetka studija stipendisti su obvezni u roku od 30 dana dostaviti potvrdu o  stečenom zvanju te dokaz o prijavi u Evidenciju nezaposlenih osoba (pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Pakracu, čime dokazuju aktivno traženje zaposlenja u zvanju.

Dužni su aktivno tražiti posao u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca najmanje 4 mjeseca, a ukoliko posao ne nađu u tom roku imaju pravo zatražiti otpis obveza iz ugovora o stipendiranju.

U slučaju zapošljavanja u zvanju sa zadržavanjem mjesta boravišta i prebivališta na području Grada Pakraca stipendisti su dužni zadržati zaposlenost najmanje 5 godina, iznimno kraće ukoliko prestanak radnog odnosa nije izazvan osobnom krivnjom radnika,  nakon čega se rješenjem otpisuju prava i obveze iz Ugovora.

Pripravnički staž se ne smatra zapošljavanjem u zvanju, a tijekom trajanja istoga miruju obveze iz ugovora o stipendiranju.“.

Članak 8.

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Odlukom gradonačelnika Grada Pakraca, a na zahtjev stipendista, može se trajno ukinuti obveza iz članka 28. ove Odluke, ako bi ta obveza bila ograničenje u daljnjem profesionalnom, znanstvenom ili umjetničkom napredovanju stipendista u smislu nastavka njegova obrazovanja, odnosno stalnog zaposlenja po izvanrednim uvjetima u stečenom zvanju, kao i rješavanju važnih obiteljskih prilika kao što je sklapanje braka i preseljenje.“.

Članak 9.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Stipendist je dužan  vratiti primljenu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u slučajevima ukoliko:

– bez opravdanog razloga ne završi godinu studija za koju prima stipendiju,

– bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku studiranja, diplomiranja ili zaposlenju,

– prima stipendiju za deficitarno zanimanje, a promijeni studij za koji mu je stipendija  dodijeljena,

– nije javio, u roku od 15 dana od nastajanja, pozitivne promjene socijalnog statusa u obitelji koje bitno utječu na iznos stipendije koja se dodjeljuje,

– prestane biti redovan student.

Obveza povrata stipendije za jednu akademsku godinu studija stipendistima se utvrđuje Rješenjem.

Stipendist kojemu je utvrđena obveza povrata stipendije ne može više steći niti koristiti pravo stipendiranja sredstvima Grada Pakraca.“.

Članak 10.

Članak 31. mijenja se i glasi:

„Stipendist je dužan vratiti ukupno primljenu stipendiju Grada Pakraca tijekom studija ukoliko je dao netočne podatke ili dokaze u postupku:

– bodovanja za stjecanje prava na stipendiju,

– sklapanja Ugovora o stipendiranju ili

– utvrđivanja prava za nastavak primanja stipendije.

Stipendist je dužan vratiti ukupno primljenu stipendiju Grada Pakraca tijekom studija ukoliko je tijekom studija istovremeno primao i drugu stipendiju iz javnih izvora.

Stipendistima je dozvoljeno primati stipendije iz privatnih izvora koje ne uvjetuju zapošljavanje nakon studija kojim bi se uzrokovala promjena prebivališta i boravljenja stipendista izvan Grada Pakraca.“.

Članak 11.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na sve Ugovore o stipendiranju sklopljene prije stupanja na snagu ove Odluke, a koji i dalje traju.

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/20-01/5

URBROJ: 2162-04/05-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca prihvaća kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-8 (objavljen dana 14. listopada 2020. godine, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca – https://pakrac.hr/javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-pakraca-2/), kako slijedi:

PTC 1 (k.č. br.  564, 565 k.o. Ploštine) UKUPNA POVRŠINA  0,5439 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac, OIB: 34124340420, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 2 (k.č. br. 647/2, 647/3 k.o. Ploštine) UKUPNA POVRŠINA  0,7295 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 3 (k.č. br. 575 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6398 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 348,06 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 319/2 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  1,0891 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 300,00 kn.

 

PTC 4 (k.č. br. 1265/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6582 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 358,06 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1087 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,3352 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Igor Krenek, Toranj 9, Toranj, 34550 Pakrac, OIB: 31643086169, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 182,34 kn.

PTC 5 (k.č. br. 1269/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,6837 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 355,52 kn.

PTC 6 (k.č. br. 928 k.o. Toranj) UKUPNA POVRŠINA  0,6672 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 14711201927, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

 

PTC 6 (k.č. br. 1269/11 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3564 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,32 kn.

PTC 7 (k.č. br. 1269/7 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,3597 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 5 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 187,04 kn.

PTC 9 (k.č. br. 339/1, 339/2, 340/1, 340/2 k.o. Banovac) UKUPNA POVRŠINA  0,4183 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 10 (k.č. br. 91 k.o. Gornja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,3074 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 37092941364, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 700,00 kn.

PTC 11 (k.č. br. 297/36 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5378 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 292,56 kn.

PTC 12 (k.č. br. 297/32 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,6223 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Alen Bićanić, Novi Majur 15, Novi Majur, 34550 Pakrac, OIB: 05038301340, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.

PTC 13 (k.č. br. 297/19 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,9567 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 520,44 kn.

PTC 14 (k.č. br. 297/14, 297/15 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,6185 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 880,46 kn.

PTC 15 (k.č. br. 297/45 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,1962 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,74 kn.

PTC 16 (k.č. br. 297/11 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,5611 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 305,24 kn.

PTC 17 (k.č. br. 297/9, 297/46 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,9673 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Stjepan Malogorski, Stari Majur 7 A, Stari Majur, 34550 Pakrac, OIB: 56268921857, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.070,20 kn.

PTC 18 (k.č. br. 608/3 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  0,1982 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 24093831516, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 107,82 kn.

PTC 19 (k.č. br. 603/8, 603/9, 606/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  2,2407 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.218,94 kn.

PTC 20 (k.č. br. 584/7, 584/8, 584/10, 591 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  7,5288 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.951,78 kn.

PTC 21 (k.č. br. 589 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  9,3578 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 22 (k.č. br. 637/2 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  2,2706 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.235,20 kn.

PTC 23 (k.č. br. 637/3 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,8048 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac, OIB: 43088402854, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 981,82 kn.

PTC 24 (k.č. br. 585/2, 586, 590/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  12,8397 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 25 (k.č. br. 579/5 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,4027 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 26 (k.č. br. 578/1 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  1,0157 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 27 (k.č. br. 578/3, 578/4, 578/5 k.o. Batinjani) UKUPNA POVRŠINA  4,2966 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 29 (k.č. br. 897/1 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,0806 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 16757131266, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15,00 kn.

PTC 30 (k.č. br. 899/2 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,1439 ha

za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 16757131266, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 20,00 kn.

PTC 31 (k.č. br. 990/4 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  2,3728 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.290,80 kn.

PTC 32 (k.č. br. 743/49 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  3,8744 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i dodatnom kriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.107,68 kn.

PTC 34 (k.č. br. 743/52 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,8096 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 36 (k.č. br. 36/65, 36/69 k.o. Prekopakra) UKUPNA POVRŠINA  0,2121 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Vacek, Frankopanska 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 55996700294, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke e) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 115,00 kn.

PTC 38 (k.č. br. 1309/3, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1320/2, 1321 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  6,1978 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.222,86 kn.

PTC 39 (k.č. br. 1272/13, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/15, 1277/16, 1277/17, 1277/18, 1277/19, 1277/20, 1277/23, 1277/25, 1277/26, 1277/31, 1277/34, 1277/35, 1277/38, 1277/39, 1277/42, 1277/44, 1277/50, 1277/52 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  11,8295 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.124,78 kn.

 

PTC 40 (k.č. br. 1270/1 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  1,0042 ha za koju je zaprimljeno 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke f) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 522,18 kn.

PTC 41 (k.č. br. 1273/3 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,1223 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 42 (k.č. br. 1277/53, 1277/54, 1277/55 k.o. Pakrac) UKUPNA POVRŠINA  0,0744 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 68 (k.č. br. 265/2 k.o. Kraguj) UKUPNA POVRŠINA  0,6075 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Neven Vezmar, Kragujski put 12, 34550 Pakrac, OIB: 93135145401, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 170,00 kn.

PTC 81 (k.č. br. 525, 526, 528/6 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,5525 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.271,62 kn.

PTC 82 (k.č. br. 533/2, 534 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  1,4344 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 765,98 kn.

PTC 83 (k.č. br. 543, 544 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,5597 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.373,54 kn.

PTC 84 (k.č. br. 551/1, 551/3, 552/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  3,7926 ha za koju je zaprimljeno 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.063,18 kn.

PTC 85 (k.č. br. 564/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,2011 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 47,46 kn.

PTC 86 (k.č. br. 502/2, 504, 505 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  4,981 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.683,88 kn.

PTC 87 (k.č. br. 498, 499, 500 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,7467 ha za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.458,74 kn.

PTC 88 (k.č. br. 492/1, 492/2 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  2,1372 ha za koju je zaprimljeno 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac, OIB: 17593016036, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke c) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.142,52 kn.

 

PTC 89 (k.č. br. 473/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,6906 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 375,68 kn.

 

PTC 90 (k.č. br. 637 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4654 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac, OIB: 34124340420, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 242,00 kn.

PTC 91 (k.č. br. 613 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,9988 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 519,38 kn.

PTC 92 (k.č. br. 607 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,1029 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 93 (k.č. br. 600, 601 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,3276 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,22 kn.

PTC 94 (k.č. br. 603, 604 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4582 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 246,26 kn.

PTC 95 (k.č. br. 605/2, 606 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,4251 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 228,74 kn.

PTC 96 (k.č. br. 1263 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,4974 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 270,58 kn.

 

PTC 97 (k.č. br. 1265/4 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5222 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 284,08 kn.

 

PTC 98 (k.č. br. 1265/2, 1266, 1267 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  2,6982 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.467,80 kn.

PTC 99 (k.č. br. 1273, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1277/2, 1278/1, 1279/1,  1279/2, 1280/1, 1280/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  3,2421 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.730,36 kn.

PTC 100 (k.č. br. 1283/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5305 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 288,60 kn.

PTC 101 (k.č. br. 1284/1, 1284/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5449 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 289,98 kn.

PTC 102 (k.č. br. 1286/4 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,2669 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 145,20 kn.

PTC 103 (k.č. br. 1288/1, 1288/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5413 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 104 (k.č. br. 1292, 1293, 1294 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,6019 ha za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac, OIB: 04146902534, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 839,02 kn.

PTC 105 (k.č. br. 1295/2, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/1, 1298/3 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  2,3795 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.265,96 kn

PTC 106 (k.č. br. 1302/2, 1303/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,7931 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

PTC 107 (k.č. br. 1304 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,5999 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 326,34 kn.

PTC 110 (k.č. br. 1336, 1337, 1338, 1341 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,8427 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 457,42 kn.

PTC 111 (k.č. br. 1335, 1339, 1340 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,7106 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 369,52 kn.

PTC 114 (k.č. br. 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  1,8325 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar, OIB: 30934997434, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) i podkriteriju iz članka 36. stavka 2. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 967,94 kn.

PTC 117 (k.č. br. 1229/2 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3705 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

PTC 118 (k.č. br. 862/1 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,875 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež,34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 476,00 kn.

PTC 119 (k.č. br. 1724/43 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,4514 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 245,56 kn.

PTC 120 (k.č. br. 1724/35 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,5107 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 277,82 kn.

PTC 121 (k.č. br. 1726/2 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3280 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, Gornji Sređani, 43506 Dežanovac, OIB: 44675038117, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke g) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,44 kn.

PTC 122 (k.č. br. 1228, 1229/1 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3423 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 178,00 kn.

PTC 123 (k.č. br. 1243 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,3402 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 185,06 kn.

PTC 124 (k.č. br. 1214 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,1658 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 86,22 kn.

 

PTC 125 (k.č. br. 1094/1, 1168/6 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  0,7235 ha za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac, OIB: 06149311812, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 376,22 kn.

PTC 126 (k.č. br. 1815 k.o. Badljevina) UKUPNA POVRŠINA  28,1300 ha za koju je zaprimljeno 12 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac, OIB: 14621475506, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 15.302,72 kn.

PTC 127 (k.č. br. 552, 554 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  0,3435 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež,34550 Pakrac, OIB: 82866471689, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke d) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 100,00 kn.

PTC 128 (k.č. br. 1268, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271 k.o. Donja Obrijež) UKUPNA POVRŠINA  3,2761 ha za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju:

Milka Borojević, Stjepana Radića 22, Trojeglava, 43506 Dežanovac, OIB: 53472495643, prema kriteriju iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.782,20 kn.

PTC 129 (k.č. br. 533/1 k.o. Kapetanovo Polje) UKUPNA POVRŠINA  0,8362 ha za koju je zaprimljena 1 ponuda, ne dodjeljuje se u zakup budući da je ponuditelj odustao od ove PTC.

 

Članak 2.

Zakupnina se plaća godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od petnaest dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Članak 3.

Ova će se Odluka dostaviti na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede (u nastavku teksta: Ministarstvo).

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Požeško-slavonske županije i suglasnosti  Ministarstva, te sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, gradonačelnica Grada Pakraca u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz članka 1. ove Odluke sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju u posjed sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.

Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/11

URBROJ: 2162-05/09-20-15

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruju Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8 od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Bjelajci, Budići, Cikote, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Lipovac, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Prekopakra, Rogulje, Španovica, Šumetlica i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

 

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica koje čine pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC), nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/12

URBROJ: 2162-05/09-20-3

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k. č. br. 2410/33, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donosi

 

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA DIJELU K. Č. BR. 2410/33, K. O. PAKRAC

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine oznake k. č. br. 2410/33, PUT U PRAULJI, površine 194 čhv, zk. ul. br. 412,  k. o. Pakrac, odnosno na dijelu predmetne nekretnine koji će nakon stavljanja u primjenu novog katastarskog operata za k. o. Pakrac biti oznake k. č. br. 150, k. o. Pakrac.

Status javnog dobra na dijelu nekretnine iz stavka 1. ovog članka ukida se jer je trajno prestala potreba korištenja istog kao nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 943-06/20-01/6

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o  obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu KLASA: 340-01/20-01/7, URBROJ: 2162-06/01-20-02 od 20. srpnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/20-01/7

URBROJ: 2162-06/01-20-02

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/18) članak 16. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te status hrvatskog branitelja koji je ostvario pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 1. ovog članka Odluke, odlučuje svojim rješenjem nadležni upravni odjel Grada Pakraca, temeljem podnijetog zahtjeva za oslobađanje od strane obveznika plaćanja komunalne naknade koji je dužan prilikom podnošenja svojeg zahtjeva dostaviti odgovarajuće pisane dokaze o postojanju svojeg statusa.

Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

– korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi

– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti  ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na  području Grada Pakraca.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.

Pravo na privremeno oslobađanje temeljem pisanog zahtjeva i potrebne dokumentacije može ostvariti obveznik plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji za vrijeme rekonstrukcije ne koristi, a ishodio je akt o gradnji i prijavio početak gradnje nadležnom tijelu i to za vrijeme od prijave početka gradnje do pravomoćnosti uporabne dozvole, a najduže za 12 mjeseci.

Zahtjev je obveznik dužan podnijeti u roku 60 dana od dana prijave početka gradnje, u suprotnom zahtjev će biti odbijen.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.

Odredba prethodnog stavka ovog članka ne primjenjuje se na neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade .

Ruševina zgrade u smislu prethodnog stavka ovog članka su ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.

U pojedinačnim slučajevima se vlasnici odnosno korisnici mogu osloboditi djelomično ili potpuno od obveze plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje su u funkciji društveno gospodarskog razvoja Grada Pakraca.

Razvoj se uvjetuje poticanjem ulaganja u sve sektore društvenog života na području Grada Pakraca, posebno gospodarstva, radi povećanja zaposlenosti, konkurentnosti, životnog standarda i radi zadovoljenja svih životnih potreba na urbanom i ruralnom području.

Opći uvjeti i razlozi propisuju se posebnim općim aktom kojim se uređuje upravno područje na koje se odnosi oslobađanje, a na osnovi odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade donosi se porezni akt.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi se samo na onu nekretninu na kojoj obveznik plaćanja ima prijavljeno prebivalište, a primjenjuje se od dana pravomoćnosti rješenja donesenog po podnesenom zahtjevu.“.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/20-01/3

URBROJ: 2162-04/05-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo je

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU RIZNICE GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/20; nastavno: Odluka) u članku 4. st. 4. riječi „31. prosinca 2020.“ zamjenjuju se riječima „31. prosinca 2021.“

U Odluci u članku 5. st. 4. riječi „1. siječnja 2021.“ zamjenjuju se riječima „1. siječnja 2022.“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 401-01/19-01/18

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13,  137/15, 123/17 i  98/19),  članaka 1. i  članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo je

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2021. GODINI

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2021. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

 

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu osigurat će se  sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe u iznosu od 15.329.750,00  kuna, kroz program 3040 Javne potrebe u kulturi.

 

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na   osnovu zaključka, odnosno odluke Gradonačelnika.

 

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2021. godine.

 

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-01/20-01/6

URBROJ: 2162-04/06-20-03

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 23. sjednici 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu i tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

 

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

a) u sportu:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

b) u tehničkoj kulturi:

 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

 

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2021. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu  u iznosu od 776.000,00 kuna u programu Proračuna 3090 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A309001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2021. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

 

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu  1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 620-01/20-01/3

URBROJ: 2162-04/06-20-02

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2021. G.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2019. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2020. godinu, plan za 2021. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2021-2023. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

Na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca primjenjuje se sustav rizničnog poslovanja sukladno Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 8/2019).

 

II. ZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

 

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

 

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

 

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

 

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

 

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

 

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

 

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

 

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

 

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

 

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

 

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

 

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

Prihodi koje ostvare upravna tijela Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 

4. Proračunski nadzor i revizija

 

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

 

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

 

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

 

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2021. godinu.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-06/20-01/5

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O RASPOREDJIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2021. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i svakom nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakrac za 2021. godinu iznosi 32.800,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 16, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Redni

broj

Politička stranka i nezavisni vijećnici Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muški  
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 2 8 20.400,00
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 3 8.200,00
3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00
4. VJEKOSLAV ANUŠIĆ – VIJEĆNIK IZABRAN SA LISTE GRUPE BIRAČA 0 1  

2.000,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/20-01/2

URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU  O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: Grad), visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 3.

Lokalni porezi Grada su:

 1. prirez porezu na dohodak,
 2. porez na potrošnju i
 3. porez na kuće za odmor.

 

 1. Prirez porezu na dohodak

 

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% (sedam posto).

 

 1. Porez na potrošnju

 

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% (tri posto).

 

 1. Porez na kuće za odmor

 

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

 

Članak 7.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor u roku iz čl. 49. Zakona nadležnom poreznom tijelu; nadležno porezno tijelo koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada; a koje će istome dostaviti Grad. Porezno tijelo može radi utvrđivanja činjeničnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

 

III. NADLEŽNOST POREZNOG TIJELA

 

Članak 8.

Poreznim tijelom nadležnim za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor u smislu ove odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 1/17).

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, 5/20 i „Narodne novine“ br. 27/18, 64/20).

 

Članak 10.

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i „Narodnim novinama“, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ te se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 410-01/20-01/4

URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 109. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), dana 30. studenog 2020. g. gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

 

 1. Tvrtki Vode Lipik d.o.o. Pakrac daje se suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga.

 1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 363-02/20-01/4

URBROJ: 2162-04/03-20-2

Pakrac, 30. studenog 2020. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r

Statut Turističke zajednice Grada Pakraca

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19, 42/20 – u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Turističke zajednice Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, na sjednici održanoj 23. listopada 2020. Godine donijela je

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA

 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Turistička zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Grada Pakraca.

Članak 2.

Turistička zajednica Grada Pakraca upisana je u upisnik Turističkih zajednica koji vodi Ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo.), pod upisnim brojem 162, Temeljem rješenja ,KLASA: UP/I-334-03/10-02/174, URBROJ: 529-05-12-3, od 3. srpnja 2012. godine.

Članak 3.

(1) Naziv Zajednice je: „Turistička zajednica Grada Pakraca“.

(2) Skraćeni naziv Zajednice je: „TZ Grada Pakraca“.

(3) Sjedište Zajednice je: Pakrac, Hrvatskih velikana 3.

Članak 4.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom „Turistička zajednica Grada Pakraca“ promjera 30 mm

(2) Žig Zajednice je okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži naziv Zajednice

(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj

(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo očuvanje odlučuje direktor turističke zajednice.

Članak 5.

(1) Turistička zajednica ima znak koji sadrži – lik kune na kovanici Slavonski banovac, dio šahovnice (dvije kockice) i naziv Turističke zajednice.

(2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.

(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor turističke zajednice.

(4) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

(1) Rad Zajednice je javan.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 8.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

 (3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može:

 1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave
 2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije
 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća
 4. organizirati stručne skupove i edukacije
 5. pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi
 6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i ovim Statutom.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, turistička zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II ZADAĆE ZAJEDNICE 

Članak 9.

(1) Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(3) Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI 

Članak 10.

(1) Zajednica ima obvezatne članove.

(2) Osim članova iz stavka 1. Ovoga članka Zajednica može imati i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 11.

(1) Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(2) Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području Zajednice.

Članak 12.

(1) Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(2) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja Zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(3) Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice.

2. Dragovoljni članovi

Članak 13.

(1) Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 11. Ovoga Statuta.

(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. Ovoga članka odlučuje Skupština Zajednice.

(3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

(4) Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka ili drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

(5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

 Članak 14.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

 • oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice
 • upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
 • daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
 • daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
 • predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
 • predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
 • predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice
 • predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
 • razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
 • putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
 • daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma
 • koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
 • predlažu promjene i dopune Statuta i općih akata
 • budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju
 • sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
 • provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
 • zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici županije
 • daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
 • pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata Zajednice

IV TIJELA ZAJEDNICE 

Članak 15.

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština
 2. Turističko vijeće
 3. Predsjednik Zajednice

(1) Skupština Zajednice

Članak 16.

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

(2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s područja Grada Pakraca, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice i to tako da:

članovi Zajednice s područja Grada Pakraca imaju 12 predstavnika i to:

 1. Član koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje s više od 5% – 3 predstavnika
 2. Član koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje pojedinačno s manje od 5% predstavljat će predstavnici unutar grupacije i to:
 1. Predstavnici ugostiteljske djelatnosti i smještaja – 2 predstavnika s najvećim udjelom unutar ovih skupina
 2. predstavnici uslužnih djelatnosti – 2 predstavnik s najvećim udjelom unutar ove skupine
 3. predstavnici trgovačkih djelatnosti– 2 predstavnika s najvećim udjelom unutar ove skupine
 4. predstavnici proizvodna i prerađivačka industrija – 1 predstavnik s najvećim udjelom unutar ove skupine
 5. predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih s turizmom – 2 predstavnika s najvećim udjelom unutar ove skupine

(3) Jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

(4) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. Ovoga članka računaju se članarina i 25% turističke pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

(5) Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 2. Ovoga članka.

(6) Promjenu iz stavka 5. Ovoga članka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.

(7) Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

(8) Ukoliko predstavnici odbiju predstavljati članove svoje skupine u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu skupinu predstavljati će članovi koji po udjelu u prihodu Zajednice slijede iza predstavnika s najvećim udjelom, i tako redom.

Članak 17.

Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut Zajednice
 2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
 4. donosi godišnji program rada Zajednice
 5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice
 6. nadzire poslovanje Zajednice
 7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo
 8. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće
 9. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice
 10. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice
 11. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 12. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje
 13. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
 14. obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine odnosno nalog ministarstva postoje
 15. nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
 16. nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice
 17. bira predstavnike u skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice
 18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:

 • opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik
 • prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik
 • na osobni zahtjev

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. Ovog članka.

Članak 19.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 20.

(1) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

(2) Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

 • izbora članova Turističkog vijeća ako se njegov broj smanji za više od ¼
 • na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora turističke zajednice

(4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, mogu ju sazvati Turističko vijeće ili 20% članova Skupštine.

Članak 21.

(1) Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

(2) Skupština Zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

(3) Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

(4) Iznimno od stavaka 1. I 2. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

(5) Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

(2) Turističko vijeće 

Članak 22.

(1) Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
 2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
 3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
 4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada
 5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
 6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
 7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
 8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
 9. donosi poslovnik o svom radu
 10. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
 11. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
 12. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada
 13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice
 14. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća
 15. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključena u turistički promet
 16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom

Članak 24.

 • Izvješće o radu Turističkog vijeća iz članka 23. točke 3. ovoga Statuta sadrži podatke o:
 1. održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)
 2. aktima koje je donijelo turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)
 3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 25.

(1) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu.

(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 26.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

(2) Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 1. razrješenjem od strane Skupštine zajednice
 2. na osobni zahtjev

(3) Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 27.

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća.

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 28.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova Vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

(4) Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

Članak 29.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanja sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

(4) Predsjednik Zajednice

Članak 30.

(1) Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

(2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Pakraca.

(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

(4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava Skupštini Zajednice i saziva i predsjedava sjednicama Turističkog vijeća.

(5) U trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša osoba određena sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave.

(6) Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, odredi gradonačelnik. Osoba koju odredi gradonačelnik može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određena.

Članak 31.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu
 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice
 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 32.

(1) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka može predsjedavati sjednici Skupštine i Turističkog vijeća samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određena.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne prima naknadu.

4. Radna tijela

Članak 33.

(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

(2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE 

Članak 34.

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističke zajednice.

(2) Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovoga članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI 

Članak 35.

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice može se osnovati stručna služba.

(2) Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

Članak 36.

(1) Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi Turističko vijeće Zajednice.

(2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 37.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

 • provođenje zadatka utvrđenih programom rada Zajednice
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
 • obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podatka utvrđenih propisima i aktima Zajednice
 • izradu analiza, informacija i drugih materijale za potrebe tijela Zajednice
 • davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice
 • obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

Članak 38.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

(3) Direktor Turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka Statuta, moraju imati položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici.

(4) Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(7) Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka, ali nema položen ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

(8) Osobi iz stavka 7. ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 39.

(1) Turistička zajednica ima direktora.

(2) Direktora Turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 01. 01. 2022.).

(3) Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 38. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

(4) Direktora Turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

(5) Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Članak 40.

(1) Direktor Turističke zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

(2) Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovoga članka direktor turističke zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici.

(3) Do izbora direktora Turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice (od 01. 01. 2022.).

Članak 41.

(1) Direktor Turističke zajednice i drugi radnici zaposleni u Turističkoj zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine i turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru Turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnim propisima, na području za koje je osnovana turistička zajednica.

(3) Direktor Turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koje regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor Turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 42.

Direktor Turističke zajednice:

 1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice
 2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama za javnim ovlastima
 3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističke zajednice
 4. provodi odluke Turističkog vijeća
 5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice
 6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada turističke zajednice
 7. usklađuje materijale i druge uvjete rada turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela
 8. najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, Turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu turističke zajednice
 9. na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkoj zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici
 10. upozorava djelatnike turističke zajednice i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka
 11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
 12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta u Turističkoj zajednici
 13. odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice
 14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice
 15. priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice
 16. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističke zajednice
 17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 43.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Članak 44.

 • Direktor Turističke zajednice može biti razriješen:
 1. na osobni zahtjev
 2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla vršiti svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano
 3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta
 4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
 5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu
 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili Turističko vijeće moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. Točka 2, 3, 4, 5. i 6. ovoga članka.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(4) Odluku o razrješenju direktora turističke zajednice donosi Turističko vijeće sukladno članku 28. stavku 3. Statuta.

VII TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR 

Članak 45.

 • Radi obavljanja turističko-informativnih poslova Zajednica može ustrojiti turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu: TIC).

Poslovi TIC-a su:

 1. prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije
 2. prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije
 3. informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
 4. davanje ostalih potrebnih turističkih informacija
 5. suradnja s informativnim organizacijama
 6. ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice

(2)  TIC nema svojstvo pravne osobe.

Članak 46.

(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a.

(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističke zajednice.

Članak 47.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom TIC-a uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

VIII ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI 

Članak 48.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

(3) Direktor Turističke zajednice odgovoran je za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo Turističko vijeće.

IX GOSPODARENJE U ZAJEDNICI 

Članak 49.

(1) Zajednica zastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 50.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 51.

 • Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.
 • Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.
 • Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.
 • Skupština turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za slijedeću godinu.

Članak 52.

(1) Turistička zajednica područja Grada Pakraca obvezna je u postupku donošenja Programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada za sljedeću poslovnu godinu Turističkoj  zajednici županije.

Članak 53.

(1) Godišnji program rada turističke zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(2) Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njegovo izvršenje.

(3) Prijedlog programa rada Zajednice dostavlja se članovima Skupštine Zajednice u roku od osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti dokumenti donose.

Članak 54.

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

(3) Izmjene iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

(4) Zajednica je dužna program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 55.

(1) Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

(2) Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor Turističke zajednice.

Članak 56.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 57.

(1) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.

(2) Izvješće o izvršenju programa rada dostavlja se Turističkoj zajednici županije.

(3) Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka tekuće godine.

(4) Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 3. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

(5) Turistička zajednica obvezuje se izraditi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(6) Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističke zajednice i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.

 • Prihodi turističke zajednice su:
 1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
 2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
 3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20).
 • Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:
 • proračuna jedinica lokalne samouprave
 • članarine dragovoljnih članova sukladno odluci Skupštine Turističke zajednice
 • dragovoljnih priloga i darova
 • imovine u vlasništvu
 • fondova Europske unije i drugih fondova

(3) Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

(4) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda Zajednice.

(5) Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u TIC-u Zajednice.

Članak 59.

(1) Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

(2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 60.

(1) U godišnjem programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz programa rada Zajednice.

(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 61.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 62.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

X JAVNOST RADA ZAJEDNICE 

Članak 63.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice, putem elektronskih medija, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

XI POSLOVNA TAJNA 

Članak 65.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

(4) Povreda odredaba ovoga Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA 

Članak 66.

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII PRESTANAK RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

Članak 67.

Zajednica prestaje postojati na temelju:

 1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice
 2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice
 • Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:
 • Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu
 • Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke
 • Zajednica nije održala izbore za novu skupštinu sukladno Zakonu i Statutu
 • se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice
 • Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo
 • Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština Zajednice
 • troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda Zajednice
 • Zajednica, u roku iz članka 22. Stavka 5. Zakona, ne izabere direktora.

Članak 68.

(1) Regionalna turistička zajednica čiji je član turistička zajednica općine/grada osnovana za područje jedne jedinice lokalne samouprave koja prestaje postojati dužna je okončati poslove turističke zajednice općine/grada koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2) Imovinu preostalo nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe regionalna turistička zajednica, sukladno Statutu.

XIV STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 Članak 69.

(1) Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

(3) U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

(5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 71.

Opći akti turističke zajednice su akti o:

 • ustrojstvu
 • organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
 • obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima
 • akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 72.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 73.

(1) Statut Zajednice objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

(2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice.

 

XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

(2) Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

(3) Do konstituiranja novih tijela Turističke zajednice Grada Pakraca u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Pakraca koji je donesen 23. 08. 1998.godine.

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca, osim odredbe o mandatu direktora turističke zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane predsjednika turističke zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednica Turističke zajednice Grada Pakraca
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ, gradonačelnica Grada Pakraca v. r.

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 21. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije, tekst kojih se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca za potpisivanje Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-05/20-01/1
URBROJ: 2162-04/01-20-1
Pakrac, 21. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 48. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA „VODE LIPIK“ D. O. O. PAKRAC

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vode Lipik d. o. o. Pakrac predlaže se:
Zvonko Martinović iz Prekopakre, Ulica D. Duchača 46.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 022-05/20-01/5
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 15. listopada 2020. g.

 Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Zaključak o usvajanju Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca.
2. Strategija iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-20-18
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2019. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/20-01/9
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g. i plana i programa rada za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g. i Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/20-01/2
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Muzeja grada Pakraca za 2019. g. i plana i programa rada za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2019. g. i Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/20-01/2
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2019/2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za šk. god. 2019/2020.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/6
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

U Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac ispred osnivača imenuju se:
1. Kristina Milek,
2. Jelena Hihlik,
3. Tomislav Novinc.

Članak 2.

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/7
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju plana i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/20-01/4
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac i kurikuluma za pedagošku godinu 2020/2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020/2021. i Kurikulum za pedagošku godinu 2020/2021.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/20-01/5
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/20-01/10

URBROJ: 2162-01/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. donosi

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI
PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA
ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 10. dodaje se:
„11. Mjera 11. – Sufinanciranje troškova ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine do 50% ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku mjere.
Korisnici sredstava po ovoj mjeri mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili registriranom poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem/sjedištem na području Grada Pakraca.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta smatra zaposlenikom obrta, uz uvjet da nije zaposlen kod drugog poslodavca.
Potporu nije moguće ostvariti za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i koje ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao pretežitu djelatnost.
Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ove mjere smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme nužnih za obavljanje registrirane djelatnosti i koji su povezani s obavljanjem djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima potpore u smislu ove mjere isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Za sve subjekte korisnike mjere koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.
Svi računi izdani korisnicima za troškove ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni na ovu mjeru moraju biti izdani i podmireni u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 30. studenog 2020. godine.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-9 od 20. srpnja 2020. godine i poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 10. kolovoza 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2
URBROJ: 2162-05/09-20-17
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8) od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12.10.2020. godine donijelo je

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Postupak javnog natječaja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (“Narodne novine”, broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

IX.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/11
URBROJ: 2162-05/09-20-6
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/20-01/2

URBROJ: 2162-02/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O UVJETIMA, CIJENI, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRODAJE ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI „PAKRAC 1“

 

UVODNI DIO

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena, kriteriji i postupak prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Zona).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smisle ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 1. zemljište je zemljište oznake k. č. br. 2304/3, k. č. br. 2276, k. č. br.  2277, k. č. br.  2278, k. č. br.  2279, k. č. br.  2304/1 i k. č. br. 2275, sve u k. o. Pakrac,
 2. kupac je domaća ili strana, pravna ili fizička osoba (obrtnik), koja ispunjava uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA

Članak 3.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljišta oznaka k. č. br. 2276, k. č. br. 2277, k. č. br. 2278 i k. č. br. 2304/1, k. o. Pakrac, iznosi 5,00 (pet) kuna.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljište oznake k. č. br. 2304/3, k. o. Pakrac, iznosi 4,00 (četiri) kune.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljišta oznaka k. č. br. 2279 i k. č. br. 2275, k. o. Pakrac, iznosi 1,00 (jednu) kunu.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu zemljišta platiti jednokratno, u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Članak 4.

Postupak prodaje zemljišta u Zoni provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje gradonačelnica Grada Pakraca.

Javni natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju zemljišta u Zoni, koje imenuje gradonačelnica, a ima ukupno pet članova.

Gradonačelnica može poništiti natječaj u bilo kojem trenutku.

 

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Članak 5.

Kriteriji za odabir ponude Kupca su sljedeći:

 1. Broj zaposlenih radnika u Zoni

Kriterij se odnosi na broj zaposlenih radnika koji će raditi u Zoni. Kupac koji posluje na više lokacija i ima više djelatnosti u poslovnom planu, navodi broj radnika koji će raditi u izdvojenom pogonu u Zoni. Broj zaposlenih radnika razvrstan je u 5 grupa. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti u Zoni

Visina ulaganja je iznos koji prema poslovnom planu Kupac namjerava u zadanom roku uložiti u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti. Visina ulaganja promatra se u 5 grupa podijeljenih po različitim visinama iznosa ulaganja. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Vrsta djelatnosti

Vrsta djelatnosti je djelatnost kojom će se Kupac baviti u pogonu u Zoni i prema toj djelatnosti se dodjeljuju bodovi. Djelatnosti su podijeljene na proizvodne sadržaje i uslužne sadržaje. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Ponuđena cijena

Kupac može ponuditi veću cijenu od početne cijene. Broj bodova po ovom kriteriju izračunat će prema formuli navedenoj u tabelarnom prikazu.

 1. Prosječna visina neto plaće u području djelatnosti za godinu koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kriterij se odnosi na visinu plaće zaposlenih. Točna razrada kriterija vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 Podaci iz stavka 1, točaka 1, 2, 3, i 4. ovog članka utvrđuju se uvidom u poslovni plan Kupca, a podatak iz stavka 1. točke 5. ovog članka utvrđuje se uvidom u izvješće Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

KRITERIJ BODOVANJE
R. br. Opis Način izračuna Bodovne grupe Broj bodova
1. Broj zaposlenih radnika u Zoni Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan 1-4 1
5-8 5
9-12 20
13-18 30
19 i više 40
2. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan do 125.000,00 kuna 1
125.000,01 – 250.000,00 kuna 5
250.000,01 – 500.000,00 kuna 12
500.000,01 – 1.000.000,00 kuna 20
1.000.000,01 kuna i više 30
3. Vrsta djelatnosti Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan  

Uslužna djelatnost

 

2
Proizvodna djelatnost 10
4. Visina ponuđene cijene Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Formula za izračun broja bodova:

Pc

Cp=————- x 10

Nc

Cp- cijena ponude

Pc- ponuđena cijena

Nc- najviša ponuđena cijena

 

10
 

 

5.

 

 

Visina plaće u području djelatnosti

 

 

Podatak se utvrđuje uvidom u izvješće Državog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

 

 

 

Minimalna plaća               1
minimalna plaća – 4.500,00 kuna 4
4.500,01 – 5.500,00 kuna 6
5.500,01 -7.000,00 kuna 8
7.000,01 kuna i više 10
                                                                                                                              UKUPNO: 100

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 6.

Kupac je dužan imati registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj.

Ukoliko Kupac nema registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj, dužan je u roku 90 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji registrirati sjedište na području Grada Pakraca.

Kupac je dužan započeti radove na uklanjanju ruševina i čišćenju parcele u roku 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu poslovnim planom najkasnije u roku 2 (dvije) godine od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan, ukoliko zapošljava nove radnike u Zoni, zaposliti najmanje 70 % radnika s prebivalištem na području Grada Pakraca, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Pakraca, a prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, Ispostava Pakrac te broj novozaposlenih s prebivalištem na području Grada Pakraca ne smije smanjivati najmanje 3 (tri) godine od dana zapošljavanja.

Članak 7.

Pravo upisa vlasništva zemljišta Kupac stječe odmah po zaključenju Ugovora o kupoprodaji.

Radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene, Grad Pakrac upisat će na kupljenoj nekretnini, u svoju korist, pravo zaloga u visini kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Kupcu se zabranjuje otuđenje kupljene nekretnine ili njezinog dijela, bilo kojim pravnim poslom, na rok od 5 godina.

U slučaju da Kupac odluči otuđiti nekretninu, Grad Pakrac ima pravo prvokupa.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka te pravo prvokupa iz stavka 2. ovog članka upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, rokova i odredbi ove Odluke, natječaja i ugovora, Grad Pakrac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zemljišta.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka, Kupac je dužan vratiti predmetno zemljište u vlasništvo Grada Pakraca.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:  943-01/19-01/44

URBROJ:  2162-06/08-20-1

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Etički kodeks gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 23. rujna 2020. godine, donosi

ETIČKI KODEKS
GRADSKE UPRAVE GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Etičkog kodeksa

Članak 1.

Etičkim načelima i standardima sadržanima u ovom Etičkom kodeksu, sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima, uređuju se načela i pravila dobrog ponašanja utemeljena na propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kojih su se, radi uspješnog obnašanja službe te radi očuvanja dostojanstva i ugleda službe, osobe zaposlene u gradskoj upravi Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: službenici) uvijek dužni pridržavati pri obavljanju svoje službe, u odnosima prema građanima i u međusobnim odnosima.
Etički kodeks donosi se u okviru dužnosti Grada Pakraca da u svojoj nadležnosti stvori uvjete i propiše norme ponašanja službenika u cilju korektnog, časnog i pravilnog obavljanja javne službe sukladno pravnom poretku Republike Hrvatske te promicanja čestitosti, odgovornosti, izvrsnosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i imovinom Grada Pakraca.
Načela sadržana u ovom Etičkom kodeksu upućuju na zakonito, pravično i profesionalno postupanje zaposlenika u okviru dužnosti, službe i nadležnosti Grada Pakraca.

Sadržaj Etičkog kodeksa

Članak 2.

Ovaj Etički kodeks sadržava temeljna načela i standarde dobre upravne prakse što ih se službenici trebaju pridržavati u odnosu prema građanima, fizičkim i pravnim osobama te drugim korisnicima usluga (u daljnjem tekstu: korisnici usluga), u odnosu prema drugim tijelima, u međusobnim odnosima te u odnosu prema radu i prema gradskom upravnom tijelu u kojem obavljaju službu.

Svrha Etičkog kodeksa

Članak 3.

Svrha ovog Etičkog kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela i vrijednosti u ponašanju u službi što su ih službenici dužni usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra, javnog interesa i interesa Grada Pakraca, transparentnijeg i učinkovitijeg poslovanja, kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima usluga te jačanja njihova povjerenja u obavljanje službe.

Rodna neutralnost izraza

Članak 4.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškome ili ženskome rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA

Načelo zakonitosti i pravne sigurnosti

Članak 5.

U obavljanju službe službenici su dužni postupati u skladu s Ustavom, zakonima, drugim propisima i pravilima struke.

Načelo učinkovitoga, ekonomičnog i pravodobnog obavljanja poslova

Članak 6.

Službenici su dužni postupati učinkovito te sa što manje troškova i uloženog vremena i u najkraćem mogućem roku osigurati transparentno i pouzdano ostvarenje prava i interesa korisnika usluga i interesa Grada Pakraca.

Načelo odgovornog obavljanja poslova

Članak 7.

Službenici su dužni obavljati poslove ispravno, savjesno, marljivo i stručno te ostvarivati postavljene im ciljeve i odgovorni su za svoje postupke i rezultate rada.

Načelo poštivanja dostojanstva osobe i zabrane diskriminacije i povlašćivanja

Članak 8.

Službenici su dužni osigurati ostvarivanje prava i poštivanje integriteta i dostojanstva korisnika usluga i drugih službenika te u svom postupanju ne smiju diskriminirati ili povlašćivati korisnike usluga po osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili nekih drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonima utvrđenim pravima i slobodama.

Načelo zabrane zlouporabe ovlasti i izbjegavanje sukoba interesa u službi

Članak 9.

Službenici ne smiju u postupanju prema korisnicima usluga i drugim službenicima zlouporabiti svoje ovlasti i položaj radi postizanja vlastitog interesa (materijalne i druge koristi) ili interesa druge fizičke ili pravne osobe. Službenici ne smiju službene informacije koristiti u nedozvoljene svrhe niti se koristiti svojim položajem kako bi utjecali na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili na donošenje političke odluke kojom bi na bilo koji način pogodovali sebi ili drugoj osobi.

Načelo zabrane primanja darova

Članak 10.

Službenicima je zabranjeno, radi povoljnijeg rješenja predmeta, tražiti i primiti dar i besplatne usluge, bez obzira na njihovu vrijednost. Ako je službeniku radi povoljnijeg rješenja kojeg predmeta ponuđena korist u obliku dara ili kakve druge ponude, službenik ju je dužan odbiti i o tome obavijestiti nadređenog službenika.

Načelo zaštite osobnog ugleda i ugleda službe

Članak 11.

U obavljanju poslova, kao i pri iznošenju stavova gradskoga upravnog tijela i osobnih stavova te u ponašanju na javnom mjestu, službenik je dužan paziti na osobni ugled, ugled službe i na povjerenje korisnika usluga u obavljanje službe. U obavljanju privatnih poslova službenici ne smiju koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta u gradskom upravnom tijelu.
Službenici ne smiju vlastitim izgledom niti izgledom radnog prostora narušavati ugled službe.
Službenici se moraju odijevati uredno i pristojno, sukladno uobičajenim profesionalnim standardima, te primjereno poslovima koje obavljaju. Radni prostor službenici su dužni održavati u skladu s uobičajenim standardima te ga koristiti sukladno propisima.

Načelo zaštite javnog interesa i političke neutralnosti

Članak 12.

U obavljanju poslova službenici su dužni štititi javni interes u skladu s propisima. Službenik koji je član političke stranke ne smije isticati svoju političku pripadnost i politički djelovati u vrijeme obavljanja službe, niti njegova pripadnost političkoj stranci smije utjecati na nepristrano i profesionalno obavljanje poslova.

Načelo učinkovitog gospodarenja

Članak 13.

U obavljanju poslova službenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitoga gospodarenja na temelju zakona i drugih propisa, uz pridržavanje načela ekonomičnosti i djelotvornosti.
Službenici su dužni zakonito, odgovorno i s dužnom pažnjom postupati s imovinom Grada Pakraca koja im je povjerena i predana za obavljanje poslova i ne smiju je koristiti za postizanje osobnog interesa ili za druge nezakonite aktivnosti.

III. ODNOS PREMA KORISNICIMA USLUGA I PREMA DRUGIM TIJELIMA

Način postupanja

Članak 14.

U odnosu s korisnicima usluga, službenici su dužni postupati profesionalno, objektivno, pristojno i pristupačno te se odnositi s dužnom pažnjom i poštovanjem.
Postupanje iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva ljubazno i susretljivo ophođenje te primjereno zanimanje, strpljenje i pružanje pomoći u skladu s propisima.
Službenici su obvezni postupati s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.
Postupanje službenika mora biti u skladu s utvrđenom svrhom i razmjerno cilju koji treba postići.
Službenici su korisnicima usluga dužni pružiti kvalitetnu uslugu, saslušati ih, odnosno omogućiti pisano ili usmeno izjašnjavanje o njihovim zahtjevima i postupcima što ih vode, te trebaju ostvariti dobru suradnju s korisnicima usluga oko svih pitanja od zajedničkog interesa.
U pisanoj i usmenoj komunikaciji s korisnicima usluga, službenici su dužni pridržavati se općeprihvaćenih standarda pristojnog poslovnog komuniciranja.
Na zahtjev korisnika usluga, službenici su dužni dati svoje podatke (ime i prezime te radno mjesto na kojem rade). Na vrata ili na ulaz u službenu prostoriju, stavlja se pločica s imenom i prezimenom službenika, nazivom radnog mjesta i službe u kojoj radi, a može sadržavati i akademski ili stručni naziv službenika.

Pružanje informacija i zaštita podataka

Članak 15.

Službenici su korisnicima usluga dužni pružiti sve potrebne informacije te zaštititi osobne i tajne podatke, uz uvjete i na način uređen posebnim propisima.

Davanje obrazloženja

Članak 16.

Službenici su korisnicima usluga dužni osigurati obrazloženje o provedenim postupcima i odlukama donesenim u obavljanju poslova.

Profesionalnost i stručnost

Članak 17.

Obavljanje poslova službenika utemeljeno je na profesionalnosti koja podrazumijeva visoku razinu potrebnih stručnih znanja i vještina za obavljanje poslova pripadajućeg radnog mjesta, usmjerene na kontinuirano unapređenje standarda kvalitete rada i usluga.
Službenici su dužni osigurati visoku razinu stručnosti na području djelokruga gradskoga upravnog tijela u kojem rade, pri čemu su obvezni stjecati nova znanja i vještine, služiti se suvremenim metodama i tehnikama što su im na raspolaganju, redovito pratiti, informirati se i usvajati izmjene propisa i ostale promjene što se odnose na djelokrug odnosnoga gradskog upravnog tijela i njihov rad.

Suradnja s drugim tijelima

Članak 18.

U područjima zajedničkog rada i interesa, službenici će razvijati i održavati dobre odnose i svrhovitu suradnju sa službenicima u tijelima državne uprave i u drugim državnim tijelima te s drugim tijelima s kojima surađuju.

Suradnja s medijima

Članak 19.

Službenici će uvažavati posebnu javnu ulogu koju imaju mediji te će preko nadležne službe za informiranje, aktivno i ne diskriminirajuće surađivati s medijima koji prate rad gradskog upravnog tijela, u okviru propisa koji uređuju medije i pravo novinara i drugih sudionika u javnome informiranju na slobodu izvješćivanja i na dostupnost javnih informacija, kao i drugih propisa i internih procedura komuniciranja s medijima.

IV. MEĐUSOBNI ODNOSI SLUŽBENIKA

Odnos službenika prema drugim službenicima

Članak 20.

Međusobni odnosi službenika temelje se na uzajamnome poštivanju, uvažavanju, odgovornosti, povjerenju i suradnji.
Službenici su dužni razvijati pozitivne međuljudske odnose, međusobno pružati pomoć u zajedničkome radu te ga usmjeravati na postizavanje što boljih rezultata.
Službenici moraju uvažavati autonomnost i stručnost iz vlastite i drugih struka, poticati inicijativu i kreativnost, razmjenjivati mišljenja, izvore spoznaje, svoje stručno znanje i vještine te prenositi informacije i podatke koji su od značenja za njihovo obavljanje posla.
Službenici ne smiju ometati jedni druge u obavljanju njihovih poslova.

Odnosi nadređenih i podređenih službenika

Članak 21.

U obavljanju poslova, podređeni i nadređeni službenici dužni su uspostaviti častan, pristojan, strpljiv, uravnotežen i kolegijalan odnos.
Službenici odgovaraju nadređenom službeniku za rad i metode što ih primjenjuju u izvršavanju poslova te su ih u obvezi na vrijeme i bez njihova posebnog pitanja obavijestiti o svim predmetima i saznanjima za koje se razumno smatra da je važno da s njima budu upoznati.
Nadređeni službenik dužan je poticati ostale službenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje službe, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te na primjeren odnos prema korisnicima usluga.
Nadređeni službenici u svakodnevnome će se radu prema podređenim službenicima odnositi otvoreno i s uvažavanjem, biti pravedni i davati im dobar primjer, obavijestit će ih o svim predmetima za koje je nužno da s njima budu upoznati te im osigurati dostupnost podataka nužnih za kvalitetno obavljanje poslova.
U organizaciji rada nadređeni službenici moraju voditi računa i poštovati što je moguće više afinitete, mogućnosti i sposobnosti svojih podređenih, poticati ih na stručno usavršavanje i obrazovanje te se suzdržati od privatiziranja odnosa i poticanja podređenih na djelovanje nespojivo s ovim Etičkim kodeksom.

V. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 22.

Povjerenika za etiku imenuje gradonačelnik iz reda službenika i namještenika Grada na vrijeme od četiri godine.
U slučaju duže odsutnosti iz službe povjerenika za etiku, gradonačelnik će imenovati zamjenika povjerenika za etiku koji preuzima ovlasti i dužnosti odsutnoga povjerenika sve do njegova povratka.
Povjerenikom za etiku ne može se imenovati službenik i namještenik kojemu je izrečena kazna za povredu službene, tj. radne dužnosti.
Administrativnu potporu povjereniku za etiku pruža upravno tijelo zaduženo za kadrovske poslove.

Članak 23.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku sadržava: ime i prezime, radno mjesto na koje je raspoređen, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora se istaknuti na web-stranici i oglasnim pločama Grada.

VI. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 24.

Povjerenik za etiku iz članka 22. obavlja slijedeće poslove:
– prati primjenu Etičkog kodeksa u Gradu Pakracu,
– promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika Grada Pakraca te odnosima službenika i namještenika prema građanima,
– zaprima pritužbe službenika i namještenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
– priprema pisano izvješće i odgovor podnositelju pritužbe,
– vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama,
– podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu te izvanredno izvješće na zahtjev gradonačelnika.

VII. PODNOŠENJE PRITUŽBE

Članak 25.

Korisnici usluga i službenici mogu podnijeti pritužbu protiv službenika čije ponašanje ocjenjuju protivnim odredbama ovog Etičkog kodeksa.
Pritužba upućena gradonačelniku, pročelniku ili drugom nadređenom službeniku, bez odlaganja će se proslijediti povjereniku za etiku.
Pritužba iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte. Ukoliko pritužbu zaprimi gradonačelnik, pročelnik upravnog tijela ili neko drugo mjerodavno tijelo Grada, pritužbu će bez odlaganja proslijediti povjereniku za etiku.

VIII. ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE

Članak 26.

Povjerenik za etiku dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe.
Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne prijave.

Članak 27.

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbi povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu službenika i namještenika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika i namještenika koji imaju neposredno saznanje o sadržaju pritužbe, izvješća mjerodavnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela te će poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Članak 28.

Ukoliko povjerenik za etiku u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi u pritužbi osnovani, u izvješću gradonačelniku, odnosno pročelniku upravnog tijela predložit će poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.
Na temelju izvješća povjerenika za etiku, gradonačelnik odnosno pročelnik upravnog tijela može, ovisno o vrsti i težini povrede pokrenuti postupak zbog povrede službene odnosno radne dužnosti i pisanim putem upozoriti službenika i namještenika na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.
Pročelnik, odnosno gradonačelnik, u roku od osam dana od dana zaprimanja izvješća, povjereniku za etiku dostavlja očitovanje na izvješće. Očitovanje sadržava informaciju o poduzetim mjerama.
Očitovanje se ne dostavlja ako iz izvješća proizlazi da nije bilo kršenja ovoga Etičkog kodeksa, odnosno da pritužba nije osnovana.
Ako pročelnik, odnosno gradonačelnik, u roku iz stavka 3. ovog članka ne dostavi očitovanje na izvješće, smatrat će se da nije bilo kršenja ovoga Etičkog kodeksa, odnosno da pritužba nije osnovana.

IX. ROK ZA DOSTAVU ODGOVORA PODNOSITELJU PRITUŽBE

Članak 29.

Povjerenik za etiku dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.
Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu ako nije zadovoljan odgovorom povjerenika za etiku.

X. PRITUŽBA NA NEETIČNO PONAŠANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 30.

Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za etiku dostavlja se Etičkom povjerenstvu.
Etičko povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe i o tome izvijestiti gradonačelnika.
Ukoliko gradonačelnik na temelju dostavljenoga izvješća Etičkog povjerenstva o provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe ocijeni da je povjerenik za etiku počinio povredu Etičkog kodeksa, postupit će u skladu s odredbom članka 28. stavka 2. Etičkog kodeksa.

XI. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU

Neovisnost rada povjerenika za etiku

Članak 31.

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.
Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku oslobodit će se djelomično obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen na način da dio radnog vremena obavlja poslove povjerenika za etiku, a dio radnog vremena poslove radnog mjesta na koje je raspoređen.
Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku.
Etičko povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu povjereniku i o tome izvijestiti gradonačelnika.

XII. NADZOR NAD PROVEDBOM ETIČKOG KODEKSA

Članak 32.

Nadzor primjene ovog Etičkog kodeksa provodi Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici koje imenuje i razrješava gradonačelnik. Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda službenika i namještenika Grada, nedvojbenog ugleda u Gradu.
Etičko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Etičko povjerenstvo prati i nadzire primjenu ovog Etičkog kodeksa, daje mišljenje o njegovoj primjeni, prati primjenu međunarodnih standarda i primjenu propisa u području etičkoga postupanja te predlaže izmjene i dopune Etičkoga kodeksa.
Etičko povjerenstvo promiče i predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, koruptivno i drugo neetično ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnoga ugleda službenika i namještenika.
Sva tijela Grada te službenici i namještenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.
Kada je potrebno odlučiti o članu Etičkog povjerenstva, umjesto njega u odlučivanju sudjeluje njegov zamjenik.

Djelokrug rada Etičkog povjerenstva

Članak 33.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
– odgovara na pritužbe građana, pravih osoba, službenika i namještenika koji u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu ili nisu zadovoljni odgovorom;
– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku i pritužbe povjerenika za etiku na neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema njemu;
– sastavlja izvješće o postupku provedenu po pritužbi;
– daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe;
– podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu te izvanredno izvješće na zahtjev gradonačelnika.
Etičko povjerenstvo djeluje na sjednicama. Predsjednik Etičkog povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red te predsjedava i rukovodi sjednicom.
Etičko povjerenstvo odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova.

Objava mišljenja i preporuka

Članak 34.

Mišljenja i preporuke Etičkog povjerenstva vezana uz sadržaj i primjenu ovog Etičkog Kodeksa objavljuju se na internetskoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Gradonačelnik stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih ovim Etičkim kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.
U pripremi i provedbi mjera u obzir se uzima i mišljenje službenika, kao i korisnika usluga.
Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz djelokruga gradonačelnika, pročelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću službenika i namještenika za provedbu (povredu) službene dužnosti i drugih propisanih oblika odgovornosti službenika i namještenika.

Članak 36.

Službenici su dužni ovaj Etički kodeks u dobroj vjeri provoditi i primjenjivati u svakodnevnome radu.
Pročelnik upravnoga tijela ili osoba koju on za to vlasti dužni su upoznati službenika i namještenika koji se prima u službu u Grad s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.

Članak 37.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
Ovaj Etički kodeks objavljuje se i na web-stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

GRADONAČELNICA

KLASA: 080-01/20-01/1
URBROJ: 2162-04/01-20-1
Pakrac, 23. rujna 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje brdskim električnim biciklima

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE BRDSKIM ELEKTRIČNIM BICIKLIMA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja brdskim električnim biciklima, 10 komada, marka: Apache, model: Tuwan e4.

Članak 2.

Ovom odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na biciklima iz članka 1. ove odluke.

Članak 3.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (dalje u tekstu: Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje električnim biciklima iz članka 1. ove odluke.

Članak 4.

Sportska zajednica je dužna upravljati električnim biciklima pažnjom dobrog gospodara.

 Članak 5.

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove odluke.

Članak 6.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 621-01/20-01/1

URBROJ: 2162-05/07-20-1

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik i Plana rada i financijskog plana za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2019. g. i Plan rada i financijski plan za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/20-01/02
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2019. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/20-01/08
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donosi,

ODLUKU O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), te uvjeti i postupak javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Rješenje).
Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), po provedenom javnom pozivu.

Članak 3.

Rješenje se izdaje na vrijeme od jedne godine.
Rješenje nije prenosivo.

Članak 4.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je u Pakracu: državna cesta D5 – Bolnička ulica –- okretište – parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička kbr. 57)
Gradonačelnik može po potrebi promijeniti relaciju prometovanja cestovnog turističkog vlaka za vrijeme trajanja Rješenja.

Članak 5.

Godišnji vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik sukladno sezonskom karakteru posla.
Dnevni vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Cijenu usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom određuje Gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik može zaključkom, u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka bez provođenja javnog poziva, na vrijeme od najviše 7 dana, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.
Gradonačelnik može bez provođenja javnog poziva i uz ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom, zaključkom odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka s područja susjedne jedinice lokalne samouprave na području Grada Pakraca, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.

Članak 8.

Najniži iznos godišnje naknade određuje Gradonačelnik, a to je ujedno i početni iznos naknade za javni poziv.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 9.

Odluku o raspisivanju i objavi javnog poziva donosi Gradonačelnik.
Javni poziv raspisuje Upravni odjel.
Postupak javnog poziva provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva koje imenuje Gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 10.

Javni poziv se provodi prikupljanjem pisanih zahtjeva.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana.
U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Grada unutar roka bez obzira na način dostave.

Članak 11.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada.
Javni poziv mora sadržavati:
1. djelatnost za koju se isti raspisuje
2. početni godišnji iznos naknade
3. način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva
4. iznos jamčevine koji treba položiti svaki podnositelj
5. naznaku da podnositelj koji odustane od zahtjeva nakon javnog otvaranja zahtjeva gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine
6. rok plaćanja naknade
7. naznaku da se nepotpuni zahtjevi neće uzeti u obzir
8. isprave koje su potrebne kao prilog zahtjevu
9. uvjete za odabir najpovoljnijeg zahtjeva
10. cijenu usluge prijevoza
11. relaciju i vrijeme prometovanja.
Gradonačelnik može u Odluci iz članka 9. ove Odluke propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje javnog poziva.

Članak 12.

Zahtjev mora sadržavati:
1. osobne podatke,
2. iznos naknade,
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
4. dokaz da podnositelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog turističkog vlaka,
5. isprave kojima podnositelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra) – ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva
6. potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
7. potvrdu da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
8. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),
9. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni turistički vlak sukladno ovoj Odluci.
Isprave se mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili običnoj preslici uz uvjet da se izvornici ili ovjerene preslike, po pozivu, moraju dati na uvid.

Članak 13.

O postupku otvaranja zahtjeva sastavlja se zapisnik.
Najpovoljniji zahtjev utvrdit će se, uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva, na temelju kriterija naknade.

Članak 14.

Prijedlog Rješenja sa odabirom najpovoljnijeg podnositelja zahtjeva sa zapisnikom o provedenom javnom pozivu, Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od otvaranja zahtjeva, dostavlja Upravnom odjelu.
Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o rješenju u roku od osam (8) dana od dana donošenja istog.
Podnositelj zahtjeva prije započinjanja prometovanja cestovnim turističkim vlakom je obavezan ishoditi potrebne suglasnosti sukladno posebnim zakonima za prometovanje na javnim cestama.
Gradonačelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jedan prispjeli zahtjev, u kojem slučaju će poništiti javni poziv bez posebnog obrazloženja.

Članak 15.

Rješenje osobito sadrži:
1. naziv, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,
2. relacije prometovanja cestovnim turističkim vlakom,
3. vrijeme na koje se izdaje,
4. iznos godišnje naknade i rok uplate,

Članak 16.

Podnositeljima zahtjeva koji ne uspiju u javnom pozivu, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja javnog poziva, dok se onom podnositelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.
Podnositelju zahtjeva koji odustane od zahtjeva do javnog otvaranja zahtjeva, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od zahtjeva.

Članak 17.

Rješenje se može ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdano:
– na zahtjev prijevoznika
– ako prijevoznik kasni sa plaćanjem godišnje naknade duže od 30 dana
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe prijevoznika
– ako se prijevoznik ne pridržava odredbi Rješenja, ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 18.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, prijevoznik je dužan kod sebe imati:
– rješenje
– cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni turistički vlak mora biti uredan i čist.

Članak 19.

Vozač cestovnog turističkog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:
– putnik fizički agresivan,
– putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.
Vozač cestovnog turističkog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 20.

Vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu u skladu sa pozitivnim propisima, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Članak 21.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati Policijskoj postaji.

Članak 22.

Okretišta i stajališta cestovnog turističkog vlaka moraju biti posebno obilježena.
Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog turističkog vlaka mora sadržavati:
– naziv prijevoznika
– natpis stajalište cestovni turistički vlak
– vrijeme polaska i dolaska
– cjenik izražen u kunama.

Članak 23.

Prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti oznake iz članka 22. ove Odluke o svom trošku.
Obilježavanje i postavljanje oznaka iz članka 22. ove Odluke prijevoznik mora izvršiti prema uputama Upravnog odjela.

IV. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provedbom ove odluke obavlja komunalni redar Grada Pakraca.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/7
Ur.broj: 2162-06/01-20-02
Pakrac, 20. srpanj 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. b. 1480/23, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, k. o. Kusonje

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA K. Č. BR. 1480/23, K. O. KUSONJE I K. Č. BR. 1480/24, K. O. KUSONJE

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznaka k. č. br. 1480/23, put, površine 163 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, put, površine 243 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje, jer je trajno prestala potreba korištenja istih kao nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-06/20-01/05

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8) od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

II.

Gradsko vijeće Grada Pakraca provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

 

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

IX.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2

URBROJ: 2162-05/09-20-9

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj  20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin – mag. prava
 2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije
 4. Vlado Eck- predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 5. Željka Pejša Božić – predstavnica Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/2, URBROJ: 2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/2, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/5

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVODJENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin – mag. prava
 2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA:320-02/18-01/1, URBROJ:2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/6

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKA O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENJU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Članak 1.

                U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:

 1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
 2. Vera Jandrić, dipl. ing. agr. – zamjenica predsjednika
 3. Dajana Čavlović, mag. ing. agr. – član

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

                Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom  14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (KLASA: 320-12/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-18-2).

Članak 5.

                Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/20-01/1

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca, KLASA: 410-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 18. svibnja 2020. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2020; „Narodne novine“ br. 64/2020).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 410-01/20-01/2
Urbroj: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.