Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca

Na osnovu članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca dana 29. prosinca 2014. godine, donio je

P R A V I L N I K
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
službenika i namještenika Grada Pakraca

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca.

Članak 2.

Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću, a isplaćuje se u iznosu određenom i odobrenom od strane gradonačelnika.
Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka razumijeva se umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.
Dodatak za uspješnost u radu može se isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske godine.

Članak 3.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika jesu:

– ocjena kojom je službenik ili namještenik ocijenjen,
– opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova tijekom radnog vremena,
– odnos prema radu,
– odnos prema strankama,
– uspješno i pravodobno rješavanje iznimno složenog predmeta ili druge radne zadaće, koja je od velikog značaja za djelovanje Grada,
– uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,
– uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 radnih dana,
– sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta,
– inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,
– pružanje pomoći drugim pravnim osobama lokalnog javnog sektora iz djelokruga rada službenika ili namještenika,
– djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je doprinijelo ugledu ili afirmaciji Grada,
– drugo iznimno postignuće koje opravdava isplatu dodatka za uspješnost na radu.

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, razumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena.
Pod opsegom obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova, razumijevaju se rezultati rada koji za najmanje 20 % po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku radnog vremena u određenom razdoblju.
Pod odnosom prema radu razumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju poslova, odgovornost u radu, zalaganje i postignuti rezultati u radu, praćenje literature te spremnost za stalno stručno usavršavanje za poslove radnog mjesta.
Pod odnosom prema strankama razumijeva se postupanje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neizvrgavanje stranke nepotrebnom čekanju ili pribavljanju dokumentacije ili isprava koje je dužna ili može pribaviti gradska uprava, kao i omogućavanje stranci da izrazi svoje mišljenje, pružanje stranci savjeta o mogućem načinu ostvarivanja određenih prava, obraćanje posebne pozornosti prema osobama s posebnim potrebama te druga postupanja koja uključuju vođenje računa o dobrom osobnom ugledu službenika i dobrom ugledu službe.

Članak 4.

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili namještenik na posljednjem ocjenjivanju ocijenjen ocjenom “odličan” ili “vrlo dobar” te ako ispuni najmanje jedan od kriterija utvrđenih u članku 3. stavku 1. točke 2. do 12. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ostvarene natprosječne rezultate u radu, sukladno članku 4. ovog Pravilnika, za službenika i namještenika prati i utvrđuje pročelnik, a za pročelnika gradonačelnik.
Za službenika i namještenika iz stavka 1. ovog članka, pročelnik je dužan sačiniti izvješće iz kojeg će biti razvidno kako su postignuti natprosječni rezultati u radu iz članka 3. stavka 1. točke 2. do 12. ovog Pravilnika.

Članak 6.

O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost u radu donosi se rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenika i namještenika donosi pročelnik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, a za pročelnika gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik će, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i broju zaposlenih službenika i namještenika, utvrditi masu sredstava potrebnih za isplatu dodatka.
Prilikom isplate dodatka za uspješnost u radu, pročelnik, odnosno gradonačelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodatka za uspješnost u radu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

U Pakracu, 29. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška, dipl. oec., v.r.

KLASA: 121-01/14-01/3
URBROJ: 2162-04/01-14-1

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine” 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca dana 1. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Članak 1.

Grad Pakrac prenosi komunalnu vodnu građevinu – kanalizacija u Bolničkoj ulici; u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Pakracu, Ulica križnog puta 18 ( MBS: 030145059) bez naknade.

Članak 2.

Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Odluke koje Grad Pakrac prenosi u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, a koja je evidentirane u poslovnim knjigama Grada Pakraca je kanalizacija u Bolničkoj ulici (troškovi projektne dokumentacije).

Članak 3.

Komunalna vodna građevina iz članka 2. ove Odluke evidentirana je u poslovnim knjigama Grada Pakraca u ukupnoj knjigovodstvenoj neotpisanoj vrijednosti od 12.500,00 kuna.
Komunalna vodna građevina iz članka 2. ove Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga Grada Pakraca i prenijeti u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je evidentirati komunalnu vodnu građevinu iz članka 2. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je komunalnu vodnu građevinu predanu u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima
služe.
Komunalna vodna građevina ne može se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe.
Komunalna vodna građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ne ulazi u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije javnog isporučitelja vodne usluge izlučuju u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 1. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška dipl. oec., v.r.

KLASA: 943-01/14-01/20
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2013. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2014. godinu, plan za 2015. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2015-2017. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 200.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 200.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom
dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.
Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode
nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 70.000,00 kn.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem čl. 3. Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa  propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; ovisno o procijenjenoj vrijednosti nekretnine, a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2015. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 16. prosinca 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/14-01/7
URBROJ: 2162-05/01-14-01

Zaključak o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika.
Plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/13-01/14
URBROJ: 2162-06/1-14-20

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014., donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi za koje sredstva u svom proračunu osigurava Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek).
Poslove iz stavka 1. ovog članka Grad može povjeriti putem ugovora nadležnom Centru za socijalnu skrb.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret proračuna Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski spol.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Korisnik) određen je člancima 21. i 24. Zakona.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima s prebivalištem i stalnim boravkom na području Grada te strancima i osobama bez
državljanstva s prijavljenim stalnim boravkom na području Grada.

Članak 7.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci ne može ostvariti:

– samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine,

– samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

– samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom o socijalnoj skrbi za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,

– samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva Korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti,

– osoba koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,

– radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,

– može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i to:

– pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve,
– pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije,
– pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga,
– pravo na podmirenje troškova komunalne naknade,

2. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,

3. pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne intervencije,

5. pravo na ogrjev.

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade najviše do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Članak 11.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji je, temeljem ugovora o stanovanju ovjerenog kod javnog bilježnika, u najmu stana – najmoprimac te kojega plaća po slobodno ugovorenoj najamnini, a isti je u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 12.

Najmoprimac iz članka 11. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam,
b) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,
c) je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji.

Članak 13.

Pomoć za podmirenje troškova najamnine isplaćuje se izravno najmodavcu.

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se u ime Korisnika dio troška uplaćuje distributeru usluge, odnosno pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije po ispostavljenom računu koji glasi na ime Korisnika ili vlasnika nekretnine s kojim Korisnik ima sklopljen ugovor o stanovanju ovjeren kod javnog bilježnika.

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća dio troškova za usluge:

a) vode i odvodnje otpadnih voda,
b) odvoz komunalnog otpada,
c) isporuku plina.

Članak 16.

Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga ostvaruje se na način da se u ime Korisnika dio troška uplaćuje distributeru usluga po ispostavljenom računu koji glasi na ime Korisnika ili vlasnika nekretnine s kojim Korisnik ima sklopljen ugovor o stanovanju ovjeren kod javnog bilježnika.

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade ostvaruju Korisnici zajamčene minimalne naknade na temelju podataka centra za socijalnu skrb dostavljenih do 20. prosinca za slijedeću kalendarsku godinu.
U slučaju da Korisnik ostvari naknadno pravo na zajamčenu minimalnu pomoć, tijekom godine, priznaje mu se pravo od prvoga dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

Prava na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj ili školskoj kuhinji te na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju Korisnici koji ispunjavaju socijalne uvjete sukladno Zakonu i
ukoliko su socijalno potrebite osobe s prebivalištem na području Grada,a sukladno proračunskim mogućnostima, pod uvjetom da im mjesečni prihodi ne prelaze:

– samac; 800,00 kuna

obitelj;

– dvočlana 1.200,00 kuna,
– tročlana 1.500,00 kuna,
– za svakog slijedećeg člana kućanstva dodatnih 300,00 kuna.

Prihodima u smislu stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Članak 19.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako ispunjava uvjete iz članka 18. ove Odluke te ako je potpuno nesposoban za rad.
U obitelji se može odobriti korištenje usluge prehrane u Pučkoj kuhinji, u pravilu, za najviše dva člana obitelji, koji trošak se podmiruje distributeru usluge na temelju ispostavljenih računa.
Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može se uskratiti Korisniku ako to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji

Pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji organiziranoj u osnovnim školama, može ostvariti dijete, učenik osnovne škole, u čije ime zahtjev podnosi roditelj/staratelj koji je Korisnik prava iz socijalne skrbi temeljem uvjeta iz članka 18. ove Odluke uz supotpis razrednika.
Punu mjesečnu cijenu troškova školske kuhinje organizirane u osnovnim školama na ime Korisnika, učenika, snosi Grad.

Članak 21.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne intervencije

Jednokratna novčana pomoć za socijalne intervencije odobrava se izuzetno, temeljem zamolbe Korisnika radi iznimnih i neočekivanih nesretnih okolnosti koje ugrožavaju
normalnu egzistenciju njega ili obitelji, kao što su nesreće, teška oboljenja, smrt i slično.
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana
pomoć može biti zamijenjena odobrenom vrijednošću u stvarima ili uslugama prema trećim osobama (dobavljači, distributeri usluga).
Jednokratna novčana pomoć po jednom Korisniku može biti dodijeljena u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.
Gradonačelnik u posebnim slučajevima i posebnom odlukom može odobriti iznos jednokratne pomoći do najviše 5.000,00 kn godišnje po jednom Korisniku.

Članak 22.

Prednost u dodjeli pomoći, uz pretpostavku zadovoljenja uvjeta iz ove Odluke, daje se:

– obiteljima s troje i više djece,
– osobama s invaliditetom, ženama žrtvama obiteljskog nasilja,
– osobama starijim od 65 godina,
– samohranim roditeljima.

Članak 23.

Pravo na ogrjev

Pravo na ogrjev ostvaruju Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na način da Odsjek u njihovo ime jednom godišnje, a najkasnije do 31. kolovoza za slijedeću godinu, podnosi zahtjev jedinici područne (regionalne) samouprave koja će odlukom odrediti osiguravanje 3 m3 drva za ogrjev ili odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška koji se isplaćuje Korisniku.

POSTUPAK I NADZOR

Članak 24.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, roditelja, odnosno skrbnika ili udomitelja.
Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 25.

Zahtjev se podnosi Odsjeku.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odsjeku odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Članak 26.

Odsjek može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva – Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 27.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odsjek.
O žalbi protiv rješenja Odsjeka odlučuje nadležno tijelo u Požeško-slavonskoj županiji.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 28.

Korisnik je dužan Odsjeku prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Članak 29.

Odsjek će na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 30.

Odsjek ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 31.

Grad ima pravo pozvati radno sposobne ili djelomično radno sposobne Korisnike zajamčene minimalne naknade ili članove kućanstva koji su primatelji pomoći na temelju
ove Odluke i na temelju podataka iz svojih evidencija, na organizirani rad za opće dobro.
U organiziranim radovima za opće dobro Korisnici iz stavka 1. ovog članka mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno bez naknade.
Podatke o korisnicima iz stavka 1. ovog članka, Grad će jednom mjesečno dostavljati centru za socijalnu skrb.

Članak 32.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

– na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario
pravo koje mu ne pripada,
– ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Nadoknada štete kao i eventualna nagodba provode se na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 33.

Odsjek vodi evidencije i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom i ovom Odlukom te dostavlja redovna izvješća nadležnom uredu državne uprave, Požeško -slavonskoj županiji i drugim nadležnim tijelima.

Članak 34.

Ostala socijalna prava koja Grad može osigurati iznad obveznih socijalnih prava definiranih Zakonom, a nisu obuhvaćena ovom Odlukom, kao što su: stipendije socijalno
potrebitim studentima, naknada majkama novorođenčadi, javna partnerstva s udrugama, sufinanciranje projekata udruga iz socijalne skrbi i druge, uredit će se posebnim odlukama.

Članak 35.

Na temelju odredbi iz ove Odluke gradonačelnik će donijeti Pravilnik o provedbi socijalnih usluga Grada sa smjernicama za njihovo provođenje u roku od 15 dana nakon
stupanja na snagu Oduke.

Članak 36.

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku grada Pakraca“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 550-01/014-01/11
URBROJ: 2162-04/05-14-01

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2015. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2015. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva,postrojbe i druge snage civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planira provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.

– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2015. godinu ne
predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe.
Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni od strane gradonačelnika.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju, to treba izvršiti njegovo uređenje i tehničku kontrolu.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi, lovačke udruge i dr.)

– Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja
za zaštitu i spašavanje Grad Pakrac podržava i financira one  koji doprinose njihovom materijalno-tehničkom opremanju,
osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i
unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (medicinska pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

– Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost iz područja zaštite i spašavanja Grad Pakrac prati njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjeluje u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

– Tijekom 2015. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju u tom sustavu.

– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2015. godinu u iznosu od 153.000,00 kuna i to za:

– Uređenje skloništa javne namjene 100.000,00 kn

– Izrada i revizija Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja 25.000,00 kn

– Hrvatska gorska služba spašavanja – 6.000,00 kn

– Izrada i revizija operativnih planova – 12.000,00 kn

– Nabava opreme – 10.000,00 kn

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA:810-01/12-01/3
UR.BROJ:2162-05/06-14-2

Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2014. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, usvojilo je

ANALIZU
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU

Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grd Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim, definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U Provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 34/11, 130/12),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 30/14 i 67/14),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06 i 110/11).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 02. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje:

– Operativne snage

Stožer zaštite i spašavanja Grada Pakraca
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pakraca
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
Povjerenici civilne zaštite
DVD Pakrac
DVD Badljevina
DVD Omanovac
DVD Donja Obrijež
DVD Veliki Banovac
DVD Prekopakra
KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
VODE LIPIK d.o.o.
PAKRAC PLIN d.o.o.
HGSS, Stanica Požega
Vatrogasna zajednica grada Pakraca i Lipika

– Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje

Ljekarne Prohaska, Pakrac
PILANA JOZIPOVIĆ d.o.o., Prekopakra
FRIVANTO d.o.o., Prekopakra
T.O. METALCO, Pakrac,
T.O. KRNDIJA, Pakrac
TERMO-METAL d.o.o., Pakrac
SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, Pakrac
Mini Pekare Kajzogaj, Pakrac
Mesnica Lapaš, Pakrac
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo, Pakrac
Veterinarska stanica Pakrac

– Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje

1. Odred izviđača Pakrac, Pakrac
2. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara Pakrac, Pakrac
3. Planinarsko društvo „Psunj“ Pakrac
4. Radio klub „Pakrac“, Pakrac
5. Lovačko društvo „Fazan“ Pakrac
6. Lovačko društvo „Košuta“, Branešci, Pakrac
7. Lovačko društvo „Psunj“, Pakrac

Grad Pakrac je tijekom 2014. godine osigurao financijska sredstva za potrebe zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja i 12.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.
U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-14-01

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Savjet)  radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Pakraca.

Odluka o osnivanju Savjeta osobito sadrži odredbe o:

 1. broju članova Savjeta, načinu izbora te rokovima provedbe izbora članova i zamjenika članova Savjeta,
 2. radnom tijelu Gradskoga vijeća koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura,
 3. načinu utjecaja Savjeta na rad Gradskoga vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
 4. načinu financiranja rada i programa Savjeta, osiguravanju prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta te pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu i
 5. druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak  2.

Savjet je savjetodavno tijelo Grada Pakraca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Pakraca, koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako za muški i ženski spol.

Članak 5.

Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Pakraca niti članovi drugih Savjeta mladih.

Članak 6.

Savjet ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika  predsjednika.

Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće Gradsko vijeće javnim pozivom za isticanje kandidatura koji se objavljuje na web stranici Grada Pakraca i u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta.

Članak 7.

Javni poziv obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. opis postupka izbora
 2. uvjete za isticanje kandidatura
 3. kome se prijedlog dostavlja
 4. rokove za prijavu prijedloga kandidatura, rokove za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te rokove za objavu Popisa važećih kandidatura i donošenja odluke o izboru članova i zamjenika Savjeta
 5. druge podatke važne za postupak predlaganja kandidatura i izbora.

Članak  8.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Grada Pakrac, predložiti:

 1. udruge koje rade s mladima i za mlade
 2. učenička vijeća srednjih škola
 3. studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta
 4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
 5. neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Članak 9.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća putem Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca i to u roku najmanje 20 dana od dana objave javnog poziva.

Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

 1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
 2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik, dr.)
 3. izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
 4. obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Pakraca.

Članak 10.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.

Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Gradskome vijeću i objavljuju na web stranici Grada Pakraca.

Popis važećih kandidatura izrađuje se prema abecednom redu kandidata i sadrži redni broj, ime i prezime kandidata, naznaku o predlagatelju, ime i prezime njegovog zamjenika.

Članak  11.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Članak 12.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 5 kandidata na listiću, koliko Savjet ima članova.

Vijećnik ne može glasovati za veći broj kandidata od broja koji se bira.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji su po rang listi dobivenih glasova poredani od rednog broja 1 do 5.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

Članak 13.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici Grada Pakraca.

Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

III.  KONSTITUIRANJE SAVJETA I MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 14.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskoga vijeća. Do izbora predsjednika sjednicom predsjedava najstariji član Savjeta.

Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta.

Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavit će se na web stranici Grada Pakraca.

Članak 15.

Dnevni red  konstituirajuće  sjednice Savjeta  je:

 1. Prisega članova Savjeta
 2. Izbor predsjednika Savjeta
 3. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta.

Dnevni red može se dopuniti na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 3 člana Savjeta.

Članak 16.

Kandidata za  predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta predlažu najmanje 2 člana Savjeta.

Član može sudjelovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika  Savjeta glasuje se u pravilu tajno.

Na prijedlog najmanje 2 članova Savjet može odlučiti da se glasuje javno.

Članak 17.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova.

Predsjednik Savjeta saziva i vodi sjednice Savjeta, predstavlja Savjet te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovom odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta.

Predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje  zamjenik predsjednika.

Članak 18.

Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta.

Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta.

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod 3 člana, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata.

Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe koje se odnose na izbor članova Savjeta.

 Mandat članova izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovnom postupku.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

IV. NAČIN  UTJECAJA  SAVJETA NA RAD GRADSKOGA VIJEĆA U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKA I DRUGIH AKATA OD NEPOSREDNOG INTERESA ZA MLADE I U VEZI S MLADIMA

Članak 19.

Savjet donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.

Članak 20.

Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova. Program se podnosi na odobravanje Gradskome vijeću zajedno s financijskim planom najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet podnosi Godišnje izvješće o svom radu Gradskome vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku. Izvješće se objavljuje na web stranici Grada.

Članak 21.

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
 3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja
 4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje  položaja mladih
 6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
 8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
 9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 22.

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i vijećnicima Gradskog vijeća te na drugi prikladan način informira Savjet o svim svojim aktivnostima.

Članak 23.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na koji po potrebi poziva i druge vijećnike i druge predstavnike tijela Grada.

Na zajedničkom sastanku raspravlja se o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada sa Savjetom.

Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti i Savjet.

Na zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka mogu biti pozvani stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 24.

Na prijedlog Savjeta, Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta zatraži Gradsko vijeće.

Članak 25.

Na sjednici Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela, Savjet predstavlja predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Savjeta kojeg Savjet imenuje.

Kada Savjet podnosi Gradskome vijeću prijedlog akata odnosno drugi prijedlog, aktom o predlaganju određuje i svog predstavnika koji će davati potrebna objašnjenja o prijedlogu.

Članak 26.

Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 27.

            Savjet može surađivati međusobno sa savjetima općina, gradova i županija i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

V. FINANCIRANJE RADA I PROGRAMA SAVJETA, OSIGURAVANJE PROSTORNIH I DRUGIH UVJETA ZA RAD SAVJETA I PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ZA SUDJELOVANJE U RADU

Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provedbu programa rada Savjeta i za troškove vezane za rad članova Savjeta planiraju se temeljem financijskog plana u proračunu Grada.

Za potrebe rada, Savjet će u pravilu koristiti prostore Gradske uprave i Gradske vijećnice.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta kao i druge putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu u skladu s ovom odlukom.

Članak 29.

Stručni i administrativni poslovi za potrebe Savjeta obavljaju se u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Novi saziv Savjeta dužan je uskladiti Poslovnik o svom radu sa Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i ovom odlukom u roku od 30 dana od dana konstituiranja Savjeta.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07).

Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA:­­­ 022-016/14-01/1

URBROJ: 2162-04/05-14-01

Pakrac, 16. prosinca 2014.

                                                                                    Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Pakraca: Zoran Krejči, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine

Na temelju odredbe članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac

Članak 1.

Grad Pakrac prihvaća darovanje nekretnine oznake k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac, Ulica Gojka Šuška 7, Pakrac, vlasništvo Doma zdravlja Požeško – slavonske županije.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke iznosi 413.835,25 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grad Pakraca da u ime Grada Pakraca kao obdarenika potpiše ugovor o darovanju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 940-01/14-01/09
URBROJ: 2162-04/01-14-1

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. g. te plana rada za 2014. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. g. te plan rada za 2014. g. Muzeja Grada Pakraca.
Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-05/14-01/01
URBROJ: 2162-04/1-14-1

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. g. te plana rada za 2014. g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. g. te plan rada za 2014. g. Gradske knjižnice Pakrac.
Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/14-01/01
URBROJ: 2162-04/1-14-1

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Članak 1.

Trgovačkom društvu “Poduzetnički centar Pakrac” d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), Pakrac, Zona male privrede 5, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom hotel “Pakrac” – ugostiteljsko – poslovni objekt izgrađen na k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, nalazeći u Pakracu, Trg dr. Ivana Šretera 1, koji se sastoji od:

1. prizemlja, ukupne površine 298,60 m2,
2. kata, ukupne neto površine 232,20 m2,
3. uredskog prostora na katu, ukupne neto površine 76,90 m2,
4. terase restorana, površine 342 m2,
5. terase caffe bara, površine 135 m2,
6. parkirališta, površine 450 m2,

zajedno s postojećom opremom i namještajem, prema popisu koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 2.

Imovinom iz čl. 1. ove Odluke Društvo je dužno upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te je koristiti sukladno njenoj namjeni.
Namjena objekta iz čl. 1. ove Odluke je obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva, odnosno neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Društvo može u cijelosti ili pojedine dijelove objekta iz čl. 1. davati u zakup temeljem javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a u cilju obavljanja kvalitetnije ugostiteljske usluge.
Za namjeru davanja u zakup ili na korištenje trećima, prenamjenu ili postorno-građevne preinake objekta iz čl. 1. potrebna je suglasnost Grada Pakraca.

Članak 4.

Trošak početnog investicijskog ulaganja i uređenja objekta snosi Grad Pakrac na temelju zahtjeva za refundacijom od strane Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o.
Zahtjevu za refundacijom sredstava prilaže se detaljna specifikacija nastalih troškova o opravdanosti kojih će odlučiti Povjerenstvo sastavljeno od tri predstavnika Grada Pakraca.
Komunalne troškove koji se odnose na električnu energiju, plin, vodu i odvodnju snosi Grad Pakrac do 1. travnja 2015. godine nakon čega će se odlučiti o daljnjem plaćanju istih.
U slučaju davanja u zakup objekta hotela trećim osobama prije isteka roka iz st. 3. čl. 4. ove Odluke svi komunalni troškovi prelaze na zakupnika danom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Članak 5.

Grad Pakrac i Društvo će zaključiti poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

Obvezni dijelovi Ugovora iz članka 5. ove Odluke su:

− ugovorne strane,
− podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
− djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
− međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja tekućeg i investicijskog održavanja zgrade,
− način raspolaganja prihodima ostvarenim upravljanjem objektom,
− vrijeme na koje se ugovor sklapa,
− odgovornost ugovornih strana,
− odredbe o prestanku ugovora.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Pakrac, 15. rujna 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška, dipl. oec., v.r.

KLASA: 406-09/14-01/3
URBROJ: 2162-05/05-14-01

Odluka o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn za premošćivanje jaza između dospijeća obveza u provedbi projekata koje Grad provodi sa Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i priliva sredstava do rokova završetka navedenih projekata.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos kredita: 1.500.000,00 kn bez valutne klauzule,
Vrsta kredita: kratkoročni (do dvanaest mjeseci),
Korištenje kredita: do 31. prosinca 2014. g,
Rok i način vraćanja: deset mjesečnih rata sa dospijećem posljednjeg dana u mjesecu počevši od 31. siječnja 2015. g,
Kamatna stopa: u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za kamatnu maržu od 3,6 postotnih poena, godišnje, promjenjiva, minimalno 4,5% godišnje, trenutno 4,5% godišnje,
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: bez naknade,
Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 6. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 450-06/14-01/1
URBROJ: 2162-02/01-14-8

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i  članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 06. studenog 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se godišnje izvješće o radu za školsku godinu 2013./2014. Osnovne glazbene škole Pakrac
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 6. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 620-02/14-01/2
URBROJ: 2162-04/1-14-2

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 20014./2015.

2. Izvješće i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 601-01/15-01/4

URBROJ: 2162-04/1-14-2

U Pakracu, 06. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01. 2014.-30.06.2014. g.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/14-01/1

URBROJ: 2162-01/01-14-3

U Pakracu, 10. 09. 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10. rujna 2014. godine, donosi

ODLUKU

o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

 Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje obavezni sadržaj javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 2.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca objavljuje se na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Gradsko vijeće Grada Pakraca će uputiti javni poziv iz stavka 1. ovog članka u roku od 20 dana nakon donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Javnim pozivom za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca pozivaju se:

 • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
 • učenička vijeća srednjih škola,
 • studenti i
 • drugi registrirani oblici organiziranja mladih koji djeluju na području Grada Pakraca, da predlože svoje kandidate za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 4.

Predloženi kandidati za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pakraca u dobi od petnaest do dvadeset i devet godina života koje su prihvatile kandidaturu potpisivanjem izjave.

Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Gradsko vijeće Grada Pakraca izabrat će sedam članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca iz reda:

 • školska populacija – 2 člana,
 • studentska populacija – 2 člana i
 • druge skupine mladih – 3 člana.

Članak 5.

Pisani prijedlozi za imenovanje ili izbor kandidata moraju sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga, potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature kandidata.

Prijedlog mora biti ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe predlagatelja, izuzev prijedloga od strane studenata koji prijedloge dostavljaju pojedinačno i samostalno.

Članak 6.

Prijedlogu se prilažu: (preslika) rodni list kandidata, potvrda o prebivalištu, izvadak iz Registra udruga (za udruge) i Upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu (za ustanove), potvrda o upisu na fakultet (za studente).

Članak 7.

Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca u roku od 30 dana nakon objave na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Članak 8.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom: „Prijedlog kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca“.

Članak 9.

Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Pakraca će, u roku od 10 dana nakon isteka roka za predaju prijedloga, utvrditi liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Na temelju lista kandidata Gradsko vijeće Grada Pakraca će tajnim glasovanjem, u daljnjem roku od 20 dana, izabrati članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Rezultati izbora za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca bit će objavljeni na web stranici Grada Pakraca i u lokalnom tisku.

Članak 10.

O mogućim povredama odredbi u postupku kandidiranja, rješava komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca na temelju žalbe ovlaštenog predlagatelja.

Žalbu o postupku kandidiranja mogu podnijeti ovlašteni predlagatelji pisanim putem u roku od 48 sati nakon nastanka povrede, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac.

 Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca dužna je riješiti o žalbi u roku od daljnjih 48 sati od dana podnošenja žalbe.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/14-01/1

URBROJ: 2162-04/05-14-02

U Pakracu, 10. rujna 2014.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipanja 2014. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini mijenja se i glasi:
„U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

364.248,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

30.000,00 kn POZ 507

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina

po planu rada Vlastitog pogona
– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

40.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

156.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

83.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 744.387,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta 55.000,00kn POZ 493

– Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00kn POZ 495

– Sanacija nerazvrstanih cesta – elementarna nepogoda

30.000,00kn POZ 495.1

– Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

168.000,34kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

(250.000,00kn) POZ 496

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

25.000,00kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006
VLASTITI POGON 24.400,00 kn

– izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

75.000,00 kn dio POZ 496

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 496

– Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

149.100,00kn dio POZ 496

– izdaci za zimsku službu u 2014. godini nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00kn POZ 494

– ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 827.400,34 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00kn POZ 512

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 16.000,00kn, a financirat će se iz
komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00kn POZ 499

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za
uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

80.000,00kn POZ 500

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 680.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00kn POZ 509

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.“

Članak 2.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 10. lipanj 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/14-01/15
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Članak 1.

Ovom se odlukom određuje upravitelj i uređuje način upravljanja sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu ( nastavno: Kuglana) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađena na k.č.br. 120/2, k.o. Pakrac, nalazeća u Pakracu, Ul. A. Hebranga bb, a sastoji se od prostora za obavljanje sportske djelatnosti i poslovnog prostora za obavljanje nesportskih djelatnosti.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (nastavno Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

U Kuglani se mogu obavljati slijedeće djelatnosti:

– sportske,
– rekreativne,
– ugostiteljske,
– i druge dopuštene društvene djelatnosti sukladno arhitektonsko- tehničkim mogućnostima građevine.

Članak 5.

Sportska zajednica je dužna Kuglanom upravljati pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

U poslove upravljanja Kuglanom ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:

– redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine,
– davanje u zakup dijela građevine-poslovnog prostora za obavljanje nesportskih djelatnosti,
– primjerena zaštita građevine,
– primjereno osiguranje građevine od rizika,
– donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
– drugi poslovi koji, prema posebnim propisima i redovnom stanju stvari spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 7.

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključiti će poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 07. srpnja 2014.

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl. oecc., v.r.

KLASA: 620-01/14-01/2
URBROJ: 2162-05/06-14-1

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama „Energetska obnova obiteljskih kuća na području Grada Pakraca“ davanjem sredstava pomoći; Klasa: 310-34/14-07/122; Ur.broj: 563-04-1/216-14-2 i odredbi članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), gradonačelnik Grada Pakraca donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca za 2014. godinu i Financijskom planu Fonda za 2014. godinu Planirana su financijska sredstva za provedbu programa Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca u 2014. godini.
Planirana financijska sredstva iznose 1.062.500,00 kuna, od toga sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 1.000.000,00 kuna, a sredstva Grada Pakraca 62.500,00 kuna.

Članak 2.

Ovom odlukom određuje se da će ukupan broj korisnika biti utvrđen tijekom provedbe programa, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno do utroška planiranih sredstava iz čl. 1. Gradonačelnik Grada Pakraca zadržava pravo izmjene broja korisnika mjera.

Članak 3.

U 2014. godini subvencionirat će se ugradnja mjera za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima obiteljskih kuća na području Grada Pakraca, i to:

– zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije;
– povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova;
– povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline.
– energetski pregled i energetski certifikat za realizirane projekte.

Članak 4.

Zadužuje se Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca za pripremu teksta natječaja, njegovu objavu i provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca a sve sukladno Pravilniku za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Pakraca.

Pakrac, 07. srpanj 2014. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl.oecc., v.r.

Klasa: 310-34/14-01/02
Urbroj: 2162- 06/01-14-2

Zaključak o suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac.

2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-01/14-01/5
URBROJ: 2162-04/1-14-2

Izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENE ODLUKE
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Članak 1.

Članak 18. Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2014) mijenja se i glasi: „Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu početkom predagoške 2014./2015. godine.”

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke iz čl. 1. ove Izmjene ostaju na snazi i dalje.

Članak 3.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 10. lipnja 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/14-01/1
URBROJ: 2162-03/01-14-

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Članak 1.

U članku 7. Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/14 i „Narodne novine“ broj 37/14) brišu se riječi: „a primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine.“ te se umjesto zareza stavlja točka.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a objaviti će se i u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 10. lipnja 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Klasa: 410-01/14-01/2
Urbroj: 2162-05/01-14-1

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac”, ugostiteljsko – poslovnom objektu, izgrađenom na k. č. br. 86111, k. o. Pakrac u Pakracu, Trg dr. Ivana Šretera 1.

Članak 2.

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od:

I. Prizemlja, ukupne neto površine 298,60 m2 i to:

Recepcija,
Soba za invalide,
Kuhinja,
Restoran,
Caffe bar,
Sanitarni čvorovi, spremišta, komunikacije i druge
pomoćne prostorije.

II. Kata, ukupne neto površine 232,20 m2 i to:

Jednokrevetne sobe – 3 komada,
Dvokrevetne sobe – 6 komada,
Ured,
Kotlovnica,
Stubište,
Komunikacija,
Predprostor.

III. Uredskog prostora na katu, ukupne neto površine 76,90 m2 i to:

Ured – 2 komada,
Dvorana,
Čajna kuhinja,
Predprostor.

IV. Vanjskih prostora, ukupne neto površine 927 m2 i to:

Terasa restorana površine 342 m2,
Terasa caffe bara površine 135 m2,
Parkiralište površine 450 m2.

V. Manipulativnih prostora i zelenih površina.

Poslovni prostor iz st. 1. ovog članka daje se u zakup u sljedećim modalitetima:

Opcija broj 1 – cjelokupni poslovni prostor iz st. 1. ovog članka sa svim svojim sastavnicama,
Opcija broj 2 – „smještajni dio“ koji se sastoji od recepcije i sobe za invalide u prizemlju te svih poslovnih prostora na katu,
Opcija broj 3 – „ugostiteljski dio“ koji se sastoji od prizemlja (izuzev recepcije i sobe za invalide), terase restorana i terase caffe bara.

Prednost pred ostalim opcijama ima Opcija broj 1, odnosno cjelokupni poslovni prostor iz st. 1. ovog članka.
U slučaju Opcija broj 2 i 3, pojedinačni Zakupnici dijele komunikacijske prostore, parkiralište, manipulativne prostore i zelene površine oko korištenja kojih moraju postići međusobni dogovor uz prethodnu suglasnost Zakupodavca.
U slučaju pojedinačnog davanja u zakup temeljem Opcije broj 2 te nerealiziranog zakupa temeljem Opcije broj 3, Zakupniku temeljem Opcije broj 2 se daje mogućnost dodatnog ugovaranja zakupa kuhinje, restorana, spremišta i drugih pomoćnih prostorija u prizemlju.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do 10 (deset) godina uz minimalno trajanje zakupa 5 (pet) godina za sve opcije iz čl. 2. st. 2.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za cjelokupni poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke određuje se kako slijedi:

− za prvu godinu zakupa 1,00 kuna mjesečno,
− za drugu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
− za treću godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
− od četvrte godine do isteka zakupa 4.000,00 kn mjesečno.

U slučaju pojedinačnog ugovaranja zakupa sukladno čl. 2. st. 2., početna minimalna zakupnina se određuje kako slijedi:

− 60 % iznosa iz st. 1. ovog članka za Opciju broj 2,
− 40 % iznosa iz st. 1. ovog članka za Opciju broj 3.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 5. (petog) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do 100% (stopostotnog) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.
Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje ovlašteno tijelo Zakupodavca.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnici mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pavo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavaca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

− predmet zakupa – opcije sukladno čl. 2. st. 2.,
− namjenu poslovnog prostora,
− početni iznos zakupnine,
− vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
− vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
− iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
− rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
− vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
− odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su započeti obavljati ugostiteljsku djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora.

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

− naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
− predmet zakupa sukladno čl. 2. st. 2. ove Odluke,
− namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
− iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa određenog u čl. 8. ove Odluke, a u odnosu na odabranu opciju.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

− poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukturom osoblja koje će pružati predmetnu ugostiteljsku uslugu,
− dokaz o uplati jamčevine,
− izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

− preslika rješenja o upisu u sudski registar,
− preslika bilance i računa dobiti i gubitka za prethodne dvije poslovne godine,
− potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od 30 (trideset) dana).

Obrtnik:

− preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
− preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
− dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
− potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od 30 (trideset) dana),
− BON 2 (ne stariji od 30 (trideset) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup hotela „Pakrac”.

Članak 21.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Čanak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se Gradonačelnik Grada Pakraca koji može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnik zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 6/08, 2A/12, 3/12).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 372-01/14-14/8
URBROJ: 2162-05/05-14-01

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. Stan broj 14 na 4. katu, koji se sastoji od: sobe, kuhinje, blagovaonice, kupaonice, hodnika i lođe u površini od 35,25 m2, upisan u Knjigu položenih ugovora Pakrac, broj poduloška 245, z. k. ul. 2726, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 99/14, k. o. Pakrac, Andrije Hebranga br. 10;
Početna cijena: 111.820,20 kuna.

2. Dvosoban stan na III. katu koji nosi oznaku 14, ukupne površine 59,94 m2, upisan u z. k. uložak 2369, poduložak 14, k.o. Pakrac, nalazeći u stambenoj zgradi izgrađenoj na k. č. br. 574/2, k. o. Pakrac, P. Preradovića 1/14, Pakrac;
Početna cijena: 212.940,47 kuna.

3. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1395/41, građevinsko zemljište, površine 432 m2, upisano u z. k. ul. 2468, k. o. Pakrac, Ulica Križnog puta;
Početna cijena: 14.774,40 kuna.

4. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1637, kuća i dvorište, površine 906 m2, upisano u z. k. ul. 3213, k. o. Pakrac, Ulica Pepe Polaka;
Početna cijena: 27.723,60 kuna.

5. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2428/287, oranica, površine 693 m2, upisano u z. k. ul. 2667, k. o. Pakrac, Ulica Ruđera Boškovića;
Početna cijena: 21.205,80 kuna.

6. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/5, livada novakuša, površine 827 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 18.612,67 kuna.

7. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/6, livada novakuša, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 17.641,57 kuna.

8. Građevinsko zemljište na Matkovcu, oznake k. č. br. 847/18, pašnjak, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. br. 1038, k. o. Prekopakra;
Početna cijena: 19.756,80 kuna.

9. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/40, pašnjak, površine 1.068 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 23.068,80 kuna.

10. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/39, pašnjak, površine 1.057 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 24.733,80 kuna.

11. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/35, pašnjak, površine 673 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.748,20 kuna.

12. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/30, pašnjak, površine 572 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.444,00 kuna.

13. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/36, pašnjak, površine 817 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 19.094,40 kuna.

14. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 72/4, oranica u selu, površine 547 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 7.384,50 kuna.

15. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2/9, dvorište potkućnica, površine 719 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 8.897,63 kuna.

16. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1646/20, oranica u slatini, površine 934 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica 30. svibnja;
Početna cijena: 25.218,00 kuna.

17. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 18/1, oranica u selu, površine 2.000 m2, upisano u z. k. ul. 1387, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 54.000,00 kuna.

18. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 411, kuća, dvorište i gospodarska zgrada, površine 867 m2 i k. č. br. 412/2, vrt kod kuće, površine 285 m2, ukupne površine 1.152 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 35.251,20 kuna.

19. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 91/2, oranica potkućnica, površine 295 m2, upisano u z. k. ul. br. 2667, k. o. Pakrac, Ulica kneza Branimira
Početna cijena: 14.750,00 kuna.

Početna cijena nekretnina iz st. 1. ovog članka, osim nekretnine pod rednim brojem 19. koja je prvi puta u natječaju, određena je umanjenjem za 10 % vrijednosti od procijenjene  vrijednosti utvrđene po ovlaštenim sudskim vještacima, budući po prvotnom natječaju nije bilo zainteresiranih ponuditelja.

UVJETI PRODAJE NEKRETNINA IZ ČLANKA 1. OVE ODLUKE

Članak 2.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u „Pakračkom listu”.

Članak 3.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:

− ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
− iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti manja od početne cijene iz članka 1. ove Odluke uz naznaku nekretnine za koju se ponuda daje.

Članak 6.

Prilozi uz ponudu:

− fizičke osobe – preslika domovnice,
− obrtnici – preslika obrtnice,
− trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
− potvrda o uplati jamčevine.

Članak 7.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor, te u daljnjem roku od 90 dana isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Članak 9.

Ukoliko jedini ponuditelj odustane od svoje ponude ili u slučaju više identičnih ponuda, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Članak 10.

Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”, uz dokumentaciju dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Članak 11.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

Članak 13.

Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.

Javni natječaj za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Pakračkom listu” i web stranicama Grada Pakraca.

Članak 15.

Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 16.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Pakraca.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti kupoprodajni ugovor s izabranim ponuditeljem.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 940-01/14-01/5
URBROJ: 2162-04/01-14-1

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora „Stara osnovna škola“ u Novom Majuru

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine” br. 125/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora „Stara osnovna škola“ u Novom Majuru

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora „Stara osnovna škola“ u Novom Majuru, izgrađenog na k.č.br. 310/13, k.o. Batinjani, neto površine (NGP) 118,70 m2.

Članak 2.

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od slijedećih prostorija:

1. Učionica = 72,25 m2
2. Natkriveni predulaz = 9,69 m2
3. Hodnik = 12,47 m2
4. Kuhinja = 16,17 m2
5. Wc = 1,15 m2, 1,15 m2, 1,40 m2
6. Spremište = 3,12 m2, 1,30 m2
Ukupno = 118,70 m2

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 4.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Pakračkom listu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se na razdoblje od 5 godina uz mogućnost produljenja.

Članak 7.

Početna zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, najkasnije do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 8.

Prostor koji se daje u zakup nije u zadovoljavajućem uporabnom niti funkcionalnom stanju, te ga je potrebno prethodno odgovarajuće urediti.

Članak 9.

Troškove preuređenja poslovnog prostora u smislu odredbi članka 8. ove Odluke snosi zakupnik.

Članak 10.

Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva (ovršni javnobilježnički akt) u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09), na trošak zakupnika.

Članak 11.

Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u smislu odredbi članka 9. ove Odluke mogu se prebijati do iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.

Članak 12.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona s pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti prvo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 13.

U slučaju da zakupodavac prodaje predmet zakupa za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo prvenstva kupnje predmetnog prostora ukoliko udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude.
U tom slučaju tržišna vrijednost predmetnog objekta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog vještaka izvršene prije uređenja objekta.

Članak 14.

Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), sve troškove tekućeg održavanja (čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:

1. predmet zakupa,
2. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
3. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
4. rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
5. vrijeme u kojemu se može razgledati poslovni prostor,
6. odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 18.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

1. naziv / ime ponuditelja,
2. OIB,
3. kratki opis dosadašnjeg poslovanja, te poslovni plan,
4. namjenu prostora,
5. iznos zakupnine, ne niži od početne cijene.

Dokazi o sposobnosti ponuditelja: (Prilozi uz ponudu)

Trgovačko društvo:

1. presliku rješenja o upisu u sudski registar,
2. BON 1 i BON, ne stariji od 30 dana,
3. presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje,
4. potvrda porezne uprave o podmirivanju obveza poreza i doprinosa (ne starija od 30 dana),
5. potvrda Grada Pakraca o dospjelim obvezama

Obrtnik:

1. presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
2. presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
3. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. ove Odluke,
4. potvrda porezne uprave o podmirivanju obveza poreza i doprinosa (ne starija od 30 dana),
5. BON 2, ne stariji od 30 dana,
6. potvrda Grada Pakraca o dospjelim obvezama.

Članak 19.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 20.

O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 21.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 22.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 23.

Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci nadležno upravno tijelo je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika gradske uprave imenovanih po pročelniku upravnog tijela nadležnog za provođenje natječajnog postupka.

Članak 24.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 23. ove Odluke.

Članak 25.

Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 372-03/14-01/01
URBROJ: 2162-04/01-14-1

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

Na temelju članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac.

Članak 2.

Popis pravnih osoba iz članka 1. ove Odluke obuhvaća trgovačka društva i ustanove od posebnog interesa za Grad Pakrac.
Popis iz stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ove Odluke (Privitak I).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 005-01/14-01/01
URBROJ: 2162-04/01-14-1

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 142/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi

O D L U K U
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu te onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog područja površine veće od 1000 m² i zemljište izvan tog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u Katastru označene kao poljoprivredna kultura, koristi se, do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni, kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ovog članka smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

– redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
– održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
– održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
– održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 5.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

Članak 6.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 7.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 8.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

– obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla,
– primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla,
– obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
– obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

5. Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 9.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice – okopavine – industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.
Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju kao dio plodoreda.

Članak 10.

Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.

6. Održavanje povoljne strukture tla

Članak 11.

Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima.
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.

7. Zaštita od erozije

Članak 12.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.
Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 13.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Članak 14.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do degradacije dobrog stanja poljskih putova.

Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:

– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sustava odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
– sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,
– sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, vuča trupaca, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
– sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 15.

Za područje Grada Pakraca provode se mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:

– zabranu sadnje višegodišnjih nasada visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućuju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama i to:

– jabuke, kruške, višnje, šljive, marelice, breskve, dunje, mušmule (sve na podlogama velike bujnosti) najmanje 3,0 metra od međe susjedne zemljišne čestice,
– oraha, trešnje, oskoruše (sve na podlogama velike bujnosti) najmanje 4,0 metra od međe susjedne zemljišne čestice,
– održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedovo obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
– održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,
– održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja.

Članak 16.

Vlasnici i korisnici parcela poljoprivrednog zemljišta na kojima se nalaze kanali melioracijske odvodnje III i IV reda te vodotoci:

– dužni su omogućiti uređenje vodotoka i kanala koje se provodi kroz Program redovnog održavanja i obnavljanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina koji provode Hrvatske vode,
– dužni su vodotoke i kanale održavati u funkcionalnom stanju, uz obvezu izvješćivanja Hrvatskih voda o zahvatima rušenja drveća i višegodišnjeg raslinja i to prije počinjanja zahvata.
– ne smiju vršiti bilo kakve preinake vodotoka niti kanala,
– iznimno mogu vršiti preinake uz prethodno ishođenje vodopravnih uvjeta,

Članak 17.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva.
Zabranjeno je odlaganje smeća, stvari, iskop zemlje na poljoprivrednom zemljištu, osim za na to određenim rudinama.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

– održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1.lipnja tekuće godine,
– uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 19.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici su dužni:

– dobiti odobrenje o mjestu i vremenu spaljivanja,
– spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
– tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
– spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
– nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 20.

Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru i to:

1. za vrijeme jakog vjetra i noću, od 19,00 do 05,00 sati.
2. za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem mjera iz ove Odluke obavlja poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 500,00 – 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno odredbama članka 4-11. ove odluke.
Novčanom kaznom od 10.000,00 – 30.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 4-11. ove Odluke.
Za prekršaje iz članka 4-11. ove Odluke novčanom kaznom od 500,00 do 15.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 23.

Za prekršaj iz članka 12. ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kn pravna osoba, novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kn fizička osoba.
Novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno odredbama članka 14-20. ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 2. ovog članka kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koje je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti globom od 300,00 do 5.000,00 kn, te fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/10, 02/11).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 320-01/14-01/01
URBROJ: 2162-05/07-14-01

 

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donosi,

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

Članak 1.

Grad Pakrac prenosi komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Pakrac, Ulica križnog puta 18 ( MBS: 030145059) bez naknade.
Popis komunalnih vodnih građevina koje se predaju u vlasništvo javnom isporučitelju vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Komunalne vodne građevine iz članka 1. ove Odluke koje Grad Pakrac prenosi u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju a koje su evidentirane u poslovnim knjigama Grada Pakraca su:
2.1. Građevine za javnu vodoopskrbu:

Komunalne vodne građevine

Članak 3.

Komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke evidentirane su u poslovnim knjigama Grada Pakraca u ukupnoj knjigovodstvenoj neotpisanoj vrijednosti od 14.891.483,90 kuna.
Komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga Grada Pakraca i prenijeti u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je evidentirati komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je komunalne vodne građevine predane u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.
Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe.
Komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije javnog isporučitelja vodne usluge izlučuju u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za potpisivanje Ugovora iz članka 6. ove Odluke, te poduzimanje svih radnji vezano za provođenje ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 943-01/14-01/9
URBROJ: 2162-06/01-14-01

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi

O D L U K U
o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.
Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
Davatelj usluge pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca.
Korisnik usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
Više korisnika usluge mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Članak 4.

Na području Grada Pakraca djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja tvrtka Komunalac d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18 (u daljnjem tekstu davatelj usluga) i/ili drugi davatelj usluge sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada određuju se prema kriteriju količine (volumenu) miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i obračunavaju za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.
Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada i troškove obrade otpada.
Kriterij količine prikupljenog komunalnog otpada utvrđuje se prema zaduženom volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, te broju pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju jednog mjeseca.
U iznimnim slučajevima kriterij količine utvrđuje se prema volumenu predanih označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad koje korisnici nabavljaju putem davatelja usluge.

OBVEZE DAVATELJA USLUGA

Članak 6.

Obveze davatelja usluge:

1. Prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području Grada Pakraca,
2. Korisnicima usluge postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla na javnim površinama,
3. Osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem,
4. Korisnicima usluge osigurati odgovarajuće spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,
5. Korisnicima usluga osigurati mogućnost nabave posebnih vrećica za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivih vrećica za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada,
6. Na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom,
7. Izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Pakraca(u daljnjem tekstu: Program) te za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
8. Izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
9. Na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, objaviti Opće uvjete poslovanja s korisnicima,
10. Voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
11. Uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavljati redovito, u skladu s rasporedom i poslovnim standardima djelatnosti,
12. Prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa,
13. Svako onečišćavanje prouzrokovano odvozom otpada radnici davatelja usluge dužni su odmah ukloniti, a svako oštećenje sanirati i otpad oko posude pokupiti i pomesti,
14. Prati spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekticirati i održavati ih ispravnima,
15. Spremnike za biorazgradivi komunalni otpad prati svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana,
16. Surađivati sa stručnim službama Grada Pakraca i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca,
17. Tijekom jedne godine, bez dodatne naknade, najmanje dva puta, doći na poziv korisnika usluge i obaviti prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, čiji volumen ne smije biti veći od 4 m3.

OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Članak 7.

Obveze korisnika usluge:

1. Koristiti usluge koje pruža davatelj usluga,
2. Plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje usluga, u skladu s prihvaćenim cjenikom,
3. Preuzeti od davatelja usluga odgovarajuće vrećice i standardizirane spremnike za otpad,
4. Sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,
5. U najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka odnosno u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
6. Spremnike za otpad držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti davatelja usluga,
7. U spremnike za komunalni otpad ne smiju se odlagati žeravica, vrući pepeo, tekućina, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet,
8. Zabranjeno je rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te oštećivati spremnike,
9. Omogućiti pristup radnicima davatelja usluge radi pražnjenja spremnika za otpad u dane određene Programom,
10. Čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje komunalnog otpada,
11. Miješani komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama za biorazgradivi komunalni otpad.
12. Miješani komunalni otpad ili posebne vrećice za miješani komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad ili posebne vrećice za biorazgradivi komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za biorazgradivi komunalni otpad.
13. Papir, staklo, metal, tekstil, plastiku i problematični otpad izdvajati u posebne spremnike na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
14. Krupni (glomazni) komunalni otpad predati na predviđeni način davatelju usluge ili zbrinuti u reciklažnim dvorištima.

NAČIN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 8.

Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad ili u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.
Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 60 litara, 120 litara, 240 litara i samo za miješani komunalni otpad 1.100 litara.
Označene vrećice za miješani komunalni otpad imaju volumen od 20,00 litara, 30,00 litara, i 60,00 litara.
Označene biorazgradive vrećice za biorazgradivi komunalni otpad imaju volumen od 5,00 litara, 10,00 litara, 20,00 litara i 30,00 litara.
Papir, metal, tekstil, staklo i plastika prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
Ovisno o količini otpada, trgovačka društva ili obrtnici mogu zahtijevati od davatelja usluge da im osigura spremnike za prikupljanje papira, metala, tekstila, stakla i plastike u njihovim, ograđenim prostorima uz naknadu.
Spremnici za prikupljanje otpada moraju na sebi imati neizbrisivo otisnut naziv otpada za koji su namijenjeni i neizbrisivu oznaku davatelja usluge.

PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se jedan puta tjedno.
Prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se dva puta mjesečno.
Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležno tijelo Grada Pakraca može odrediti da se broj tjednih odvoza, u cijelom gradu ili u određenim dijelovima grada, uredi na drugačiji način, sukladno realnim potrebama.

SKUPINE KORISNIKA USLUGE

Članak 10.

Skupine korisnika usluge su:

– Skupina 1 – korisnici usluge koji miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju putem označenih vrećica.
– Skupina 2 – korisnici usluge koji miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju direktno u spremnicima otpada bez upotrebe označenih vrećica.

U Skupinu 1 spadaju:

– kućanstva u višestambenim objektima koja zajednički koriste spremnike otpada s drugim korisnicima usluge,
– vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji zajednički koriste spremnike otpada s drugim korisnicima usluge,
– kućanstva u objektima individualnog stanovanja koja samostalno koriste spremnike otpada a koja su odlučila miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad odlagati u spremnike otpada putem posebno označenih vrećica.

U Skupinu 2 spadaju:

– kućanstva u objektima individualnog stanovanja koja samostalno koriste spremnike otpada a koja su odlučila miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljati direktno u spremnike otpada, bez upotrebe posebno označenih vrećica,
– vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji samostalno koriste spremnike otpada a koji su odlučili miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljati direktno u spremnike otpada, bez upotrebe posebno označenih vrećica,

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1

Članak 11.

Korisnici usluge iz Skupine 1 miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.
Korisnici usluge iz Skupine 1 označene vrećice s prikupljenim miješanim komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom odlažu u označene spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 12.

Davatelj usluge će korisnicima usluge iz Skupine 1 osigurati jedan ili više spremnika odgovarajućeg volumena za odlaganje vrećica s prikupljenim miješanim komunalnim otpadom i jedan ili više spremnika odgovarajućeg volumena za odlaganje vrećica s prikupljenim biorazgradivim komunalnim otpadom, u skladu sa realnim potrebama korisnika usluge.

NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNA LNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1

Članak 13.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Pakracu korisnici usluge iz Skupine 1 plaćaju kroz:

– naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
– naknadu za dostavljene količine označenih vrećica za minimalne mjesečne volumene za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,
– naknadu za dodatno utrošene količine označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1

Članak 14.

Naknada za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada plaća se ovisno o prosječnom broju odvoza tijekom jednog mjeseca, neovisno o količini preuzetog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

NAKNADA ZA DOSTAVLJENE KOLIČINE OZNAČENIH VREĆICA ZA MINIMALNE MJESEČNE VOLUMENE ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

Članak 15.

Naknada za dostavljene količine označenih vrećica za minimalne mjesečne volumene predstavlja naknadu za procijenjeni volumen miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koje tijekom jednog mjeseca stvara jednočlano kućanstvo na području Grada Pakraca.
Minimalni mjesečni volumeni jednaki su za sve korisnike usluge iz Skupine 1.
Minimalni mjesečni volumeni za sve korisnike iz Skupine 1 iznose 60 litara za miješani komunalni otpad i 30 litara za biorazgradivi komunalni otpad.
Davatelj usluge će svim korisnicima usluge iz Skupine 1 dostaviti određeni broj označenih vrećica za miješani komunalni otpad, ukupnog volumena 60 litara i određeni broj označenih vrećica za biorazgradivi komunalni otpad, ukupnog volumena 30 litara.
Način distribucije označenih vrećica iz stavka 4. ovoga članka do korisnika usluge, određuje davatelj usluge.

NAKNADA ZA DODATNO UTROŠENE KOLIČINE OZNAČENIH VREĆICA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

Članak 16.

Nakon potrošnje označenih vrećica koje su im dostavljene za minimalne mjesečne volumene za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, korisnici usluge iz Skupine 1 miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju u isto tako označenim vrećicama za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad koje nabavljaju putem prodajne mreže koju će odrediti davatelj usluge.

NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 1

Članak 17.

Naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i naknadu za dostavljene količine označenih vrećica za minimalne mjesečne volumene za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge iz Skupine 1 plaćaju putem računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno.
Naknadu za dodatno utrošene količine označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge iz Skupine 1 plaćaju prilikom kupnje označenih vrećica za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 18.

Korisnici usluge iz Skupine 2 miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljaju u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 19.

Svakog korisnika usluge iz Skupine 2 davatelj usluge zadužuje jednim spremnikom volumena 120 litara za miješani komunalni otpad i jednim spremnikom volumena 60 litara za biorazgradivi komunalni otpad.

NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 20.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada korisnici usluge iz Skupine 2 plaćaju kroz:

– naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
– naknadu za preuzetu količinu miješanog komunalnog otpada,
– naknadu za preuzetu količinu biorazgradivog komunalnog otpada.

NAKNADA ZA PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 21.

Naknada za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada plaća se ovisno o prosječnom broju odvoza tijekom jednog mjeseca, neovisno o količini preuzetog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

NAKNADE ZA PREUZETU KOLIČINU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADAI BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 22.

Naknada za preuzetu količinu miješanog komunalnog otpada dobije se umnoškom zaduženog volumena spremnika za miješani komunalni otpad, broja odvoza miješanog komunalnog otpada u tijeku jednog mjeseca i naknade za preuzimanje jedne litre miješanog komunalnog otpada.
Naknada za preuzetu količinu biorazgradivog komunalnog otpada dobije se umnoškom zaduženog volumena spremnika za biorazgradivi komunalni otpad, broja odvoza biorazgradivog komunalnog otpada u tijeku jednog mjeseca i naknade za preuzimanje jedne litre biorazgradivog komunalnog otpada.

NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2

Članak 23.

Naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, naknadu za preuzetu količinu miješanog komunalnog otpada i naknadu za preuzetu količinu biorazgradivog komunalnog otpada korisnici usluge iz Skupine 2 plaćaju putem računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno.

KORISNICI VELIKIH PROIZVODNIH, UREDSKIH I POSLOVNIH PROSTORA

Članak 24.

Ovisno o količini komunalnog otpada koji proizvode, korisnici usluge koji su vlasnici ili korisnici velikih proizvodnih, uredskih i poslovnih prostora, mogu s davateljem usluge zaključiti ugovor o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i svih drugih vrsta otpada, kojim se, pored ostalog, definiraju vrste spremnika, vozila putem kojih se pruža usluga, dinamika odvoza te cijene usluga.

NEUSELJENI STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI

Članak 25.

Vlasnici neuseljenih stambenih i poslovnih prostora dužni su davatelju usluge plaćati samo naknadu za prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u skladu s prosječnim mjesečnim brojem odvoza u tom dijelu Grada.

KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Članak 26.

Na području Grada Pakraca krupni (glomazni) komunalni otpad odvozi se po rasporedu odvoza davatelja usluge i na zahtjev korisnika usluge.
Davatelj usluge dužan je, na prikladan način, obavijestiti korisnike usluge o danu i mjestu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te osigurati obavljanje poslova prijevoza istog na zahtjev korisnika usluge.
Zabranjeno je prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena.
Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari i drugi problematični otpad.
Davatelj usluge dužan je zbrinuti predmete iz stavka 5. ovoga članka nakon odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, DRVA, TEKSTILA, KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA TE PROBLEMATIČNOG OTPADA

Članak 27.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.
Prikupljanje otpada iz stavka 1. ovog članka obavlja se putem spremnika za biorazgradivi komunalni otpad te specijaliziranih spremnika smještenih na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
Davatelj usluga dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz stavka 1. ovoga članka zbrinuti na propisan način.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke bit će reguliran posebnom odlukom.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014..

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/14-01/12
URBROJ: 2162-06/01-14-02

Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g. i izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima u 2013. g. tvrtke „Komunalac d.o.o. Pakrac“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
Usvaja se financijsko izvješće za 2013. g. i izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima u 2013. g. tvrtke „Komunalac d.o.o. Pakrac“.

Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-05/14-01/9
URBROJ: 2162-04/1-14-2

Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
Usvaja se financijsko izvješće za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik.

Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 214-01/14-01/3
URBROJ: 2162-04/1-14-2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka i neće se posebno objavljivati.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-05/14-01/1
URBROJ: 2162-02/1-14-1

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godine

Temeljem članka 14. i 56. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. g.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 6/13) u st. 1. članka 19. briše se posljednja točka i dodaje tekst:
„u visini do 50.000,00 kn.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 12. ožujka 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/14-01/1
URBROJ: 2162-05/01-14-01