Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca

Na osnovu članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca dana 29. prosinca 2014. godine, donio je P R A V I L N I K o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca Članak 1. Ovim...

Pročitaj više

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine” 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca dana 1. prosinca 2014. godine donosi O D L U K U o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom Članak 1. Grad Pakrac prenosi komunalnu vodnu građevinu – kanalizacija u Bolničkoj ulici; u svom vlasništvu...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2015. godinu i njegovo izvršavanje,...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika. Plan...

Pročitaj više

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014., donijelo je ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi za koje sredstva u svom proračunu osigurava Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i način njihova ostvarivanja,...

Pročitaj više

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2015. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donosi SMJERNICE ZA...

Pročitaj više

Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2014. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, usvojilo je ANALIZU O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti...

Pročitaj više

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. donijelo je ODLUKU O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA I. OPĆE ODREDBE  Članak 1. Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Savjet)  radi sudjelovanja mladih u odlučivanju...

Pročitaj više

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine

Na temelju odredbe članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac Članak 1. Grad...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. g. te plana rada za 2014. g. Muzeja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. g. te plan rada za 2014. g. Muzeja Grada Pakraca. Izvješća...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2013. g. te plana rada za 2014. g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. g. te plan rada za 2014. g. Gradske knjižnice...

Pročitaj više

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel "Pakrac" Članak 1. Trgovačkom društvu "Poduzetnički centar Pakrac" d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), Pakrac,...

Pročitaj više

Odluka o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi O D L U K U o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb Članak 1. Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn za premošćivanje jaza između dospijeća...

Pročitaj više

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i  članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 06. studenog 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se godišnje izvješće o radu za školsku godinu 2013./2014. Osnovne glazbene škole Pakrac 2....

Pročitaj više

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 20014./2015. 2....

Pročitaj više

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01. 2014.-30.06.2014. g. 2. Izvješće...

Pročitaj više

Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10. rujna 2014. godine, donosi ODLUKU o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipanja 2014....

Pročitaj više

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi ODLUKU o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu Članak 1. Ovom se odlukom određuje...

Pročitaj više

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Pakraca

Na temelju Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama „Energetska obnova obiteljskih kuća na području Grada Pakraca“ davanjem sredstava pomoći; Klasa: 310-34/14-07/122; Ur.broj: 563-04-1/216-14-2 i odredbi članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13), gradonačelnik Grada Pakraca donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera...

Pročitaj više

Zaključak o suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne...

Pročitaj više

Izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014. godine, donijelo je IZMJENE ODLUKE o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

Na temelju 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu "Pakrac" u Pakracu Članak 1. Ovom Odlukom određuju se uvjeti...

Pročitaj više

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora „Stara osnovna škola“ u Novom Majuru

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine" br. 125/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog...

Pročitaj više

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

Na temelju članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine" broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa...

Pročitaj više

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 142/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi O D L U K U o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina...

Pročitaj više

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donosi, O D L U K U o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama Članak 1. Grad Pakrac prenosi komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih...

Pročitaj više

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi O D L U K U o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g. i izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima u 2013. g. tvrtke „Komunalac d.o.o. Pakrac“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se financijsko izvješće za 2013. g. i izvješće o radu i ostvarenim prihodima i rashodima u 2013....

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K Usvaja se financijsko izvješće za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne...

Pročitaj više

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 5. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine...

Pročitaj više

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godine

Temeljem članka 14. i 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi O D L U K U o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. g. Članak 1. U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu ("Službeni glasnik Grada Pakraca" broj 6/13) u st. 1. članka...

Pročitaj više