Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Bjelovaru

Sukladno odredbi članka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11 i 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći

P R I J E D L O G
za imenovanje sudaca porotnika za
mladež Županijskog suda u Bjelovaru

I
Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da se za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Bjelovaru imenuju slijedeće osobe:

– Sanja Delač, profesor u Osnovnoj školi braće Radić u Pakracu,
– Antun Barić, profesor u Srednjoj školi Pakrac.

II
Ovaj Prijedlog upućuje se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije radi konačnog usvajanja.

III
Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 711-11/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru

Sukladno odredbi članka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10, 27/11 i 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći

P R I J E D L O G
za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Bjelovaru

I
Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da se za suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru imenuju slijedeće osobe:

– Zoran Krejči iz Pakraca,
– Antun Lujanac iz Badljevine.

II
Ovaj Prijedlog upućuje se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije radi konačnog usvajanja.

III
Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 711-11/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Rješenje o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 5. stavak 1. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima («Službeni glasnik Grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva

I. U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca, za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji će se održati u mjesecu prosincu 2011. godine, imenuju se:

1. Tomislav Petrač dipl.iur., za predsjednika,
2. Krunoslav Kelemen dipl.iur., za zamjenika predsjednika,
3. Zoran Krejči, za člana,
4. Ivica Mateš ing., za člana,
5. Darko Grašar, za člana.

II. Imenovano izborno povjerenstvo: propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, donosi pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci, rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora, brinu za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, imenuju članove biračkih odbora, određuju biračka mjesta, nadziru rad biračkih odbora, obavljaju sve radnje za pripremu i provedbu izbora, objavljuju liste za članove vijeća mjesnog odbora, nadziru pravilnost izborne promidžbe, objavljuju rezultate mjesnih izbora, odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 013-01/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popise birača

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 34. Zakona o popisima birača (“Narodne novine” br. 19/07), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2011. godine donijelo je slijedeće

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za popise birača

I
U Povjerenstvo za popise birača za područje Grada Pakraca imenuju se:

– Miroslav Kolar, za predsjednika,
– Mirko Bičanić, za člana,
– Manuela Marter, za člana
– Davorka Pleša, za zamjenika predsjednika,
– Slobodan Šugić, za zamjenika člana,
– Miladin Jakovljević, za zamjenika člana.

II
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje mandat predsjedniku i članovima Povjerenstva za popise birača imenovanim Rješenjem od 31. svibnja 2007. godine („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 5/07).
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 013-02/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na tekst Odluke i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pakraca koju je Stručno vijeće Doma zdravlja Požeško-slavonske županije donijelo na svojoj 7. sjednici održanoj dana 9. svibnja 2011. godine.

2. Odluka iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 500-01/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Odluka o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva i suradnje između Općine Dobretići – Republika Bosna i Hercegovina i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeću

O D L U K U
o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva
i suradnje između Općine Dobretići – Republika Bosna i Hercegovina
i Grada Pakraca Republika Hrvatska

I
Donosi se Odluka o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva i suradnje između Općine Dobretići-Republika Bosna i Hercegovina i Grada Pakraca-Republika Hrvatska.
Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka, te tekst Svečane povelje koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

II
Sporazum iz točke l. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

III
Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 910-01/09-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011. godine

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakrac na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice Pakrac

I
Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac imenuje se Monika Lucić Fider iz Dobrovca, sa danom 1. siječnja 2012. godine.

II
Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan na tu funkciju.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRAC

KLASA: 612-04/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada  2011. godine donosi

 

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca.

 

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.B. Radno mjesto Koeficijent
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,40
2. Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti 2,90
3. Referent za poslove Gradskog vijeća 1,70
4. Stručni suradnik za društvene djelatnosti 1,81
5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama 2,30
6. Referent za društvene djelatnosti 1,70
7. Referent općih poslova 1,60
8. Domar – portir 1,40
9. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije 2,90
10. Viši savjetnik za proračun, financije i unutarnju reviziju 2,70
11. Referent za financijsko poslovanje 1,79
12. Referent računovodstveno-financijskih poslova 1,79
13. Viši stručni suradnik za europske integracije i međunarodnu suradnju 2,60
14. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1. izvršitelj 2,40
15. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj 2,40
16. Referent – poljoprivredni redar 1,55
17. Voditelj odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 2,90
18. Viši stručni suradnik za graditeljstvo 2,30
19. Stručni suradnik za infrastrukturu 2,00
20. Referent – komunalni redar 1,70
21. Referent za naplatu gradskih prihoda 1,65
22. Referent za graditeljstvo 1,65
23. Upravitelj Vlastitog pogona 1,80
24. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja 1,30

 

 

Članak 3.

            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/10).

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/11-01/21

URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 25. listopada 2011. godine

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakrac, na 14. sjednici održanoj 25. listopada 2011. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Gradske uprave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Vlastiti pogon Grada Pakraca sastavni je dio Jedinstvenog upravnog odjela.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada Pakraca, Trg bana Jelačića 18.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, te naziv upravnog tijela – Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži: grb Republike Hrvatske u sredini pečata, oko kojeg je tekst: Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravno odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, te mjesto i datum izrade akta.

Članak 4.
Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.
Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.
Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.
Vlastiti pogon Grada Pakraca, kao posebna organizaciona jedinica, ustrojava se u obliku pododsjeka u okviru Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti. Na ustroj i djelokrug rada Vlastitog pogona primjenjuju se odredbe ove Odluke, koje nisu u suprotnosti sa odredbama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 1/05), izuzev odredbe članka 3.

III. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. Opći poslovi, poslove za potrebe gradonačelnika, gradskog vijeća, mjesne samouprave i društvenih djelatnosti, javnu nabavu i imovinsko-pravni poslovi:
(Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti)
– poslovi vezani uz rad gradonačelnika,
– poslovi vezani uz funkcioniranje političkog sustava Grada, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
– poslovi vezani za rad vijeća mjesnih odbora,
– poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
– poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte,
– zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
– analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja gradske uprave,
– upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima – spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),
– tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
– upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska služba, briga o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i karijernom razvitku službenika, radni odnosi službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu isl.),
– razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
– zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
– poslovi vezani uz evidenciju gradske imovine i imovinsko-pravni poslovi,
– provedba postupka javne nabave uz suradnju sa drugim odsjecima,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području kulture,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
– poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
– poslovi vezani uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
– poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštita potrošača.
– ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,
– vođenje poslova osiguranja imovine,
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.
U okviru pododsjeka Vlastiti pogon, obavljaju se u poslovi koji se odnose na: održavanja javnih površina na području Grada Pakraca, a naročito: čišćenje prometnica u naselju, održavanje zelenih površina, održavanje uređaja za odvodnju oborinskih voda, održavanje fontana, nabava urbane opreme i sadnog materijala, izvršavanje jednostavnih građevinskih radova, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odnosno općim aktima vijeća i gradonačelnika.

2. Poslove vođenja financijskog, materijalnog poslovanja i unutarnje revizije:
(Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije)
– poslovi pripreme i praćenja izvršenja proračuna Grada,
– poslovi vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
– izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
– izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
– nadzor proračunskih korisnika,
– izrada nacrta proračuna i ostalih općih akata vezanih uz donošenje proračuna i njegovo izvršenje,
– izrada nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,
– utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,
– materijalno poslovanje Grada,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,
– poslovi prisilne naplate poreza koji su prihod proračuna Grada,
– poslovi prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
– poslovi unutarnje revizije,
– provedba gradskih programa poticanja poduzetništva i gospodarstva,
– izrada elaborata za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti na području Grada,
– poslovi vezani uz praćenje razvoja i unapređenja turizma,
– poslovi vezani uz neposredno učešće Grada vezani za korištenje europskih i drugih fondova,
– potpora drugim odsjecima na poslovima povezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
– poslovi vezani uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, ruralni turizam i razvoj,
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

3. Poslove komunalnog gospodarstva:
(Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti )
– funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
– vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
– utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,
– provođenje komunalnog reda,
– uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
– investicijsko održavanje imovine Grada,
– koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste,
– kupališta, i dr.),
– poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
– geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
– poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),
– poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,
– poslovi vezani uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,
– poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je to propisano relevantnim propisima.

Članak 12.
Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.
Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.
Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku Grada Pakrac za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire Gradonačelnik Grada.
Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnik može davati smjernice, upute i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom, do donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donijet će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave koji je gradonačelnika Grada Pakraca donio dana 12. kolovoza 2010. godine, KLASA: 023-05/10-01/01, URBROJ: 2162-04/01-10-01.
Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.
Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, a rješenje o imenovanju i rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10).
Službena uporaba naziva Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 1. ove Odluke započinje nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i rasporeda pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10).
Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« broj 12/03, 4/05 i 4/10) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik uredili
prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s zakonom, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/09) članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

1. javne ceste (prema odredbama Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11)

Članak 2.

U članku 32. :
– stavak 1. iza riječi Gaja briše se točka i dodaje:
– Ulici Nikole Šubića Zrinskog,
– Ulici Marina Držića,
– Ulici Mate Lovraka,
– Ulici Ruđera Boškovića.
– stavk 2. riječi:
svakim radnim danom brišu se.

Članak 3.

U članku 44 briše se točka iza riječi Rehaka i dodaje:
– u Ulici Augusta Šenoe.
Članak6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/07
URBROJ: 2162-07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca

Na temelju članka članka 11. stavak 4. i 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09), na temelju javnog natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca (»Narodne novine« broj 98/2011) od 29. kolovoz 2011. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika
na području Grada Pakraca

I.
Na temelju javnog natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 98/2011 od 29. kolovoz 2011. godine , Gradsko vijeće Grada Pakraca (u nastavku teksta: davatelj koncesije) utvrđuje prihvatljivom i prihvaća ponudu tvrtke „JAKOVIĆ“ d.o.o. Pakrac, zastupane po direktoru Alanu Jaković , sa sjedištem u Pakracu, Matije Gupca 16 (u nastavku teksta: korisnik koncesije), te daje korisniku koncesiju za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca.

II.
Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca daje se na rok od 5 (pet) godina.

III.
Visina naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova određuje se u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna) godišnje i plaća se najkasnije do 30.06. za tekuću godinu koncesije.
Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke Odluke, plaća se u korist Proračuna Grada Pakraca.

IV.
Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.
Korisnik koncesije ne može bez prethodnog odobrenja davatelja koncesije izvršiti promjenu cijena za obavljanje pogrebnih poslova iz ponude (cjenika).
Korisnik koncesije pružene usluge naplaćuje nakon što iste izvrši i na temelju ispostavljenog, pisanog računa.

V.
Korisnik koncesije dužan je pogrebne poslove obavljati u skladu s posebnim zakonom i propisima za tu vrstu djelatnosti, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti okoliš.

VI.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca da na temelju ove Odluke s korisnikom koncesije zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.
Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve elemente propisane člankom 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/11-01/13
URBROJ: 2162-07/01-11-8

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011.g.

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine„ broj 90/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici, održanoj dana 25. listopad 2011. godine donosi

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama .

Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno Prostornom planu uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 08/07). može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža(e)², ako se takva zgrada nalazi unutar i izvan građevinskog područja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/19
URBROJ: 2162- 07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac 25.10. 2011. godine

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine „ , broj 90/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) , Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14 sjednici , održanoj dana 25. listopad 2011. godine  donosi

ODLUKU

o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Grada Pakraca , utvrđene odredbom članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 01/11) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ , broj 101/11-u daljnjem tekstu : Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

Vrijednost jediničnih iznosa I.ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA
NP 20 kn 15 kn 10 kn 5 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu  danom  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/16

URBROJ: 2162- 07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac 25.10. 2011. godine

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

Temeljem odredbi članka 127. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine br. 35/05 i 41/08), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grda Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

I.
Daje se suglasnost za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca Klasa: 363-02707-01701, Urbroj: 2162-02/01-07-10, od 28. kolovoza 2007. godine, sa trgovačkog društva PARKCOM d.o.o. Zagreb, Medvedgradska 47 (Koncesionar) na društvo COMGROUP d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 47 (Preuzimatelj koncesije).

II.
Grad Pakrac, kao davatelj koncesije, Koncesionar i Preuzimatelj koncesije će u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke sklopiti ugovor o prijenosu Ugovora iz točke 1 ove Odluke.

III.
Preuzimatelj koncesije preuzima koncesiju s pravima i obvezama utvrđenim Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.4/07) i Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca od 28. kolovoza 2007. godine, u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i dana, na preostalo vremensko razdoblje trajanja koncesije.

IV.
Preuzimatelj koncesije preuzima obvezu izmiriti dospjeli dug Koncesionara prema Davatelju koncesije, u iznosu od 72.826,00 kuna, prije sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora o dodjeli koncesije, što je neizostavan uvjet za sklapanje predmetnog ugovora.

V.
Preuzimatelj koncesije stječe prva i obveze iz koncesije danom sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca.
VI.
Ukoliko u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke ne sklope ugovor o prijenosu ugovora o dodjeli koncesije, smatrat će se da su Koncesionar i Preuzimatelj koncesije odustali od prijenosa.

VII.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca sklopiti ugovor iz točke II. ove Odluke.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/6
URBROJ: 2162-06/01-11-4

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011.

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Na temelju odredbi članka 3. stavak 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje), članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Prihvaća se Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.

Članak 2.
Prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca potpisati Sporazum o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 4.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/7
URBROJ: 2162-06/01-11-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25.listopada 2011.

Odluka o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

Temeljem odredbi članka 3. stavak 4. zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99 i dalje(, članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) i točke 1.1. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, ma 14. sjednici održanoj dana 25, listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o određivanju postrojbe DVD-a Pakrac za središnju vatrogasnu postrojbu

I.
Vatrogasna postrojba DVD-a Pakrac određuje se za središnju vatrogasnu postrojbu s područjem odgovornosti za cijeli Grad Pakrac.

II.
Postrojba iz točke I ove Odluke broji 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i 3 profesionalna vatrogasca javne vatrogasne postrojbe kojoj je Grad Pakrac jedan od suosnivača.

III.
Pripadnici postrojbe iz točke I. ove Odluke moraju ispunjavati uvjete propisane odredbom članka 21. i 22. zakona o vatrogastvu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214/01/11-01/3
URBROJ: 2162-06/01-11-4

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011. godine

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi točke 3. stavak 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

I
U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
– Milan Nakić, na dužnost predsjednika,
– Igor Matek, na dužnost tajnika,
– Damir Colosetti, na dužnost člana,
– Drago Marter, na dužnost člana,
– Josip Bartoluci, na dužnost člana,
– Dalibor Grašar, na dužnost člana.

Mandat izabranih članova Povjerenstva traje 4 godine.
Predsjednik, tajnik i članovi Povjerenstva za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:361-07/11-01/03
UR.BROJ:2162-06/03-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Muzeja Grada Pakraca za 2010. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2010./2011.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2010./2011. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/11-01/2
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2010./2011.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2010./2011. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/11-01/05
URBROJ: 2162-04/1-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.

Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o stjecanju nekretnina besteretnim prijenosom od Opće županijske bolnice Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 14. sjednici, održanoj 25. listopada 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora o besteretnom prijenosu nekretnina sklopljenom dana 31. kolovoza 2011. godine između Grada Pakraca i Opće županijske bolnice Pakrac.
2. Ugovor iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/11-01/10
URBROJ: 2162-04/01-11-08

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.