Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca  

Na temelju članka 18.i 21.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19. i 42/20.) i članka 23. i71. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca(Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 11/20), Turističko vijeće Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 07.ožujka 2022. godine donijelo je sljedeći

 

PRAVILNIK
o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica), a naročito:

 • nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
 • poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu turističke zajednice
 • broj radnih mjesta
 • način rada i rukovođenja
 • ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

 

Članak 2.

U Turističkoj zajednici izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:

 • zakonitosti,
 • efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti,
 • pravilnog odnosa prema klijentima.

 

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkoj zajednici popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici.

 

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkoj zajednici obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati kako slijedi:

 

1. Direktor Turističke zajednice

 • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje,
 • posjeduje organizatorske sposobnosti,
 • uz dokaze o ispunjavanju navedenih posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Opis poslova:

 • zastupa Turističku zajednicu,
 • organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističke zajednice,
 • provodi Odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti, odgovoran je za

poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističke zajednice,

 • sudjeluje u donošenju Strategija i planova vezanih za područje Zajednice,
 • surađuje s pravnim i računovodstvenim službama,
 • planira i osmišljava nove manifestacije i provodi postojeće manifestacije,
 • promovira destinaciju,
 • izrađuje analize za potrebe Turističke zajednice,
 • upravlja destinacijom, unapređuje postojeće i stvara nove turističke proizvode,
 • osmišljava i priprema promotivni materijala,
 • organizira i prati izvršenje periodičnog i godišnjeg financijskog plana,
 • komunicira sa Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma, te provodi radnje koje oni nalože,
 • za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, Skupštini i Predsjedniku Turističke zajednice.

 

2. Stručni suradnik za turizam (2 izvršitelja)

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

Opis poslova:

 • brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZ-a,
 • prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,
 • prati natječaje prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
 • provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima i obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,
 • za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.

 

3. Administrativni referent (1 izvršitelj)

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Opis poslova:

 • obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice, obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice,
 • obavlja financijske, kadrovske i opće poslove,
 • informiranje destinacije, objavljivanje sadržaja na internetu,
 • vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice,
 • izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice,
 • osmišljava i distribuira propagandni materijal,
 • uređuje i komunicira sa drugim turističkim zajednicama, Hrvatskom turističkom zajednicom i nadležnim Ministarstvom te blagovremeno provodi radnje koje on naloži,
 • obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice,
 • za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističke zajednice i Predsjedniku Turističke zajednice.

 

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.

 

Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci. Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće.

 

Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

 

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.

 

Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.

 

Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

 

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkoj zajednici koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkoj zajednici dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkih zajednica.

 

Članak 10.

Potrebu za vježbenicima i broj istih u Turističkoj zajednici utvrđuje se u tekućoj godini Programom rada i Financijskim planom za iduću godinu.

  

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter. Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

 

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice(boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca  i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 27.veljače 2019.g.

 

TURISTIČKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA:
URBROJ:
U Pakracu, 07. ožujka 2022.g.