>

Blogs

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2020. g. i plana rada i financijskog plana za 2022. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je drugoj sjednici, održanoj 9. srpnja 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj […]

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), i članka 34. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi, O D […]

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članaka 34. i 42. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine donosi […]

Odluka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pakrac za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Pakrac“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka članaka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU PAKRAC ZA PROVEDBU […]

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17, 98/19 i 144/20) i […]

2. dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) te članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) gradonačelnica Grada Pakraca donosi 2. DOPUNE PLANA KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA […]