Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 14. lipnja 202.g. donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Osnovne glazbene škole Pakrac.
  2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 602-02/22-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g.