Zaključak o davanju potpore Gradu Vukovaru

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
O DAVANJU POTPORE GRADU VUKOVARU

1. Budući da su Grad Pakrac i njegovi stanovnici u Domovinskom ratu prošli kroz stradanja, kako ljudska tako i materijalna, vrlo slična Gradu Vukovaru i njegovim stanovnicima, Gradsko vijeće Grada Pakraca protivi se svim odlukama i metodama koje narušavaju simboliku Grada Heroja.

2. Gradsko vijeće Grada Pakraca daje potporu Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara u nastojanju da se demokratskim sredstvima osigura poseban status Grada Vukovara vezano uz postavljanje dvojezičnih natpisa na javnim ustanovama i institucijama Grada Vukovara, odgodom primjene prava iz članka 7. stavak 1. Ustavnog zakona.

3. Gradsko vijeće Grada Pakraca daje potporu vijećnicima Grada Vukovara u svim radnjama koje za cilj imaju proglašenje Vukovara mjestom posebnog pijeteta.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/25
URBROJ: 2162-01/01-13-01
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o pristupanju Grada Pakraca Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09, 1/13) i članka 9. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
O PRISTUPANJU GRADA PAKRACA UDRUZI
GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Grad Pakrac u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj zastupa gradonačelnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/24
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU OCJENJIVAČKOG
ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca:

– Nikola Šimić prof, predsjednik,
– dr. Mirela Gunjević Delišimunović, članica,
– Gojko Brzica dipl.polit, član,
– Darko Grašar, član,
– Mihajla Pavković dipl.iur, članica,
– Marko Martinelli, član,
– Miroslav Delač, član.

Članak 2.

Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:

– Nikola Šimić prof, za predsjednika,
– Anamarija Blažević upr. iur, za članicu,
– Mihajla Pavković mag. iur, za članicu,
– Goranka Kansky Pupak dr. med, za članicu,
– Vlatko Adžijević, za člana,
– Zlatko Ančić, za člana,
– Goran Labus, za člana.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/13-01/2
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članaka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 2/98), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA GRADSKOG
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/11) u članku 1. stavku 1. alineji 2. riječi: „Igor Matek“ brišu se i zamjenjuju riječima: „Marijan Širac“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-07/13-01/1
URBROJ: 2162-01/01-13-1
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13) članak 12. mijenja se i glasi:

„Komunalni doprinos obveznik plaća na osnovu rješenja o komunalnom doprinosu koje donosi nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke. 
Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom. Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva podnositelja zahtjeva, odnosno investitora i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata, koja se plaća za neplaćene javne prihode. Kamata se obračunava za razdoblje od dana dospijeća svakog pojedinog obroka do dana plaćanja.
Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.
Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli dio utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa bez umanjenja.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnom doprinosu poslije članka 16. dodaje se članak 16a:

„U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznici uplate komunalnog doprinosa se u potpunosti oslobađaju obveze uplate istog, o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje.“

Članak 3.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13) ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/13-01/7
URBROJ: 2162-06/01-13-01
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

tag: komunalni doprinos

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2013/2014.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2013/2014. u dostavljenom tekstu.
2. Godišnji plan i izvedbeni program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/13-01/7
URBROJ: 2162-04/1-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2012/2013. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/13-01/7
URBROJ: 2162-04/01-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/13-01/06
URBROJ: 2162-04/1-13-02
U Pakracu, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o podjeli trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 202. Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
O PODJELI TRGOVAČKOG DRUŠTVA
„KOMUNALAC“ d. o. o. PAKRAC

Članak 1.

Grad Pakrac, kao vlasnik 50% udjela u trgovačkom društvu „Komunalac” d. o. o, Ulica Križnog puta 18, Pakrac, OIB: 01617722870; pristupa zajedno sa vlasnikom drugih 50% udjela, Gradom Lipikom, podjeli navedenog trgovačkog društva odvajanjem s osnivanjem novog trgovačkog društva.

Članak 2.

Novoosnovano trgovačko društvo kao javni isporučitelj vodnih usluga obavljat će djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i ostale djelatnosti dopuštene prema odredbama Zakona o vodama („Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), a koje mogu obavljati javni isporučitelji vodnih usluga.
U novoosnovanom trgovačkom društvu zadržavaju se odnosi vlasništva nad vlasničkim udjelima sukladno razmjeru koji su vlasnicima udjela pripadali u društvu koje se dijeli.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/43
URBROJ:2162-01/01-13-02
Pakrac, 10. listopada 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.